3 Kasm 2011 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28104

YNETMELK

Dumlupnar niversitesinden:

DUMLUPINAR NVERSTES TIP FAKLTES ETM-RETM

VE SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Ama ve Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac ve kapsam; Dumlupnar niversitesi Tp Fakltesi tarafndan yrtlen her trl eitim-retim faaliyetleri ile renci kaytlar, snav ve deerlendirme, izin, kayt silme ve diploma ilemlerine ilikin hkmleri dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Dekan: Dumlupnar niversitesi Tp Fakltesi Dekann,

b) Dnem: En az otuziki haftalk zaman dilimini kapsayan bir ders yln,

c) Entegre sistem: Dnem I, II ve III de farkl derslerin benzer konularnn bir arada ilendii eitim-retim modelini,

) Faklte: Dumlupnar niversitesi Tp Fakltesini,

d) Faklte Kurulu: Dumlupnar niversitesi Tp Fakltesi Kurulunu,

e) Faklte Ynetim Kurulu: Dumlupnar niversitesi Tp Fakltesi Ynetim Kurulunu,

f) ntrn: Dnem VI da klinik bilimlere bal anabilim dallarnda pratik ve teorik yaplan eitim-retim srecini,

g) renci leri Daire Bakanl: Dumlupnar niversitesi renci leri Daire Bakanln,

) Rektr: Dumlupnar niversitesi Rektrn,

h) Senato: Dumlupnar niversitesi Senatosunu,

) Staj: Dnem IV ve V de klinik bilimlere bal anabilim dallarnda pratik ve teorik yaplan eitim-retim srecini,

i) niversite: Dumlupnar niversitesini,

j) niversite Ynetim Kurulu: Dumlupnar niversitesi Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Eitim-retimle lgili Esaslar

Eitim-retim yl ve akademik takvim

MADDE 4 (1) Eitim-retim yl; en az otuziki haftalk zaman dilimini kapsayan bir ders yl dnemidir. Gerektiinde bu sre, Senato tarafndan uzatlabilir. Eitim-retim, Faklte Kurulunda kabul edilen ve Senatoda onaylanan akademik takvime gre yrtlr.

Eitim-retim sresi

MADDE 5 (1) Fakltede normal eitim-retim sresi alt akademik yldr.

(2) rencilerin renimlerini tamamlamak zorunda olduklar azami sre, dokuz akademik yldr.

Eitim-retimin aamalar

MADDE 6 (1) Fakltede eitim-retim aada belirtilen aamadan oluur:

a) Temel tp bilimleri; her biri bir eitim-retim dnemini kapsayan arlkl dnem I, dnem II ve dnem III olmak zere yatay ve dikey entegrasyonla salanr.

b) Klinik tp bilimleri; klinik, poliklinik gibi uygulamal alanlar ve laboratuvar almalarn iine alan ve her biri bir eitim-retim dnemini kapsayan arlkl dnem IV, dnem V olmak zere yatay ve dikey entegrasyonla salanr.

c) ntrnlk; klinik, poliklinik ve laboratuar almalarn iine alan, teorik ve pratik eitimin yapld oniki aylk bir sreyi kapsayan dnem VI dan ibarettir.

Eitim-retim ekli

MADDE 7 (1) Dnem I, II ve IIIde entegre sistemle eitim-retim yaplr. Entegre sistemde probleme dayal renim ve mesleki beceri eitimleri de verilir. Dnem IV, V ve VI da eitim-retim stajlar eklinde yrtlr. Dnem IV, V ve VI da staj geme esas uygulanr.

(2) Eitim-retim, Faklte Kurulunca grevlendirilen Tp Eitim Komisyonu ve Koordinatrler Kurulu tarafndan dzenlenir.

(3) Eitim ve retimin dzenlenmesi ve yrtlmesi her ders yl banda Dekan tarafndan seilen Eitim Komisyonunca salanr. Bu komisyonda bakanl Dekan, bakan yardmcln eitimden sorumlu dekan yardmcs yrtr. retim yeleri arasndan bir kii Dekan tarafndan ba koordinatr olarak atanr. Komisyon, ba koordinatr ile her snf iin Dekan tarafndan seilmi birer snf koordinatr ve en az bir yardmcdan oluur. Ayrntl programlar ba koordinatr bakanlnda snf koordinatrnn ve ilgili ders kurulu temsilcilerinin yapacaklar ortak almalar ile oluturulur. Snf koordinatr bu programlarn hazrlanmas, duyurulmas, snavlarn yaplmas ve snav sonularnn deerlendirilmesi ile ilgili almalarn koordinasyonunu salar. Ylsonu genel ve btnleme snavlarn snf koordinatrnn bakanlnda ders kurulu bakanlar yapar. Snf koordinatrleri yaptklar almalar hakknda ba koordinatre bilgi verir. Eitim komisyonu her yln eitim ve retim program ilkelerini bir nceki yln Mays ay sonuna kadar hazrlar. Dekan tarafndan Faklte Kuruluna sunulan program Faklte Kurulunca onaylandktan sonra her ders yl balamadan nce retim yelerine ve rencilere basl olarak duyurulur.

Faklteye kayt

MADDE 8 (1) Faklteye kayt hakk kazanan adaylar, Rektrlke belirlenen ve ilan edilen sre iinde bizzat veya mazeretleri varsa belirledikleri kiiler aracl ile kayt yaptrabilirler. stenen belgelerin asl veya Faklte tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn beyanna dayanlarak ilem yaplr.

(2) Faklteye sadece tam zamanl renci kabul edilir. Kesin kaydn yaptran renciler birinci dnemde yer alan derslere de kaydn yaptrm saylr. Sresi iinde kesin kaydn yaptrmayan aday kayt hakkn kaybeder.

renci danmanl

MADDE 9 (1) Kayt yaptran her renci iin retim yl banda, Fakltenin retim yeleri arasndan Dekanlka bir danman belirlenir. Danman, renciyi izler, eitim-retim almalar ve niversite ile ilgili sorunlarn zmnde renciye yardmc olur.

renci katk pay

MADDE 10 (1) renci, her retim ylnda, ilgili mevzuat hkmleriyle belirlenen sre ierisinde ve belirlenen miktarda katk pay der. Sresi iinde katk payn demeyenler ile mazeretleri Faklte Ynetim Kurulunca kabul edilmeyenler, kayt yaptramaz, yenileyemez ve rencilik haklarndan yararlanamaz.

Kayt yenileme

MADDE 11 (1) renci, renim sresince, katk payn ilgili mevzuatta belirlenen srelerde yatrdktan sonra ders kaydn yaparak kaydn yeniler. Kayt yenileme ilemi, akademik takvimde belirtilen sreler ierisinde yaplr. Belirlenen kayt yenileme sresi iinde kaydn yaptrmayan renci, mazereti Faklte Ynetim Kurulunca kabul edildii takdirde, kayt yenileme sresini takip eden i gn iinde kaydn yenileyebilir. Belirlenen kayt yenileme sresi iinde kaydn yaptrmayan rencinin ders kayd, mazereti Faklte Ynetim Kurulunca kabul edilmesi halinde yaplr.

(2) Ders stajn tamamlamad iin mezun olamayan renci, katk payn deyerek kaydn yenilemek zorundadr.

(3) Katk pay demeyen rencinin kayd yenilenmez. Kayd yenilenmeyen dnemler renim sresine dhil edilir. Kaydn yenilemeyen renciye o dnem iinde herhangi bir renci belgesi verilmez ve bu renci, rencilik haklarndan yararlanamaz. Ayrca, ilgili dnemin renim hakkn kullanmayan renciden de katk pay veya renim creti alnmaz.

(4) renci, Faklte Ynetim Kurulunca kabul edilmi bir mazereti yoksa kayt yenilemeyi kendisi yaptrr. Kayt yenileme ilemlerinin tmnden renci sorumludur.

Yatay gei

MADDE 12 (1) Faklteye yaplacak renci yatay geileri, ilgili mevzuat hkmleri ve Senatoda belirlenen esaslar erevesinde Faklte Ynetim Kurulu tarafndan yaplr.

Dersler ve retim plan

MADDE 13 (1) Derslerin retim dili Trkedir. Eitim-retim; belirlenen zorunlu ve semeli dersleri, uygulamalar, laboratuvar ve benzeri almalar kapsar.

(2) Derslerin eitim-retim sresince dnemlere dalm, teorik, uygulama ve laboratuar almalarnn saati ve kredi deeri, Faklte Kurulu Karar ve Senato onay ile belirlenir.

(3) renci, ders programnda yer alan tm zorunlu dersler ile ngrlen semeli dersleri almak ve baarmakla birlikte, zorunlu stajn da yapmakla ykmldr.

Derslere devam zorunluluu

MADDE 14 (1) renci, dnem I, II ve III de yer alan her ders kurulunun snavna girebilmek iin, o ders kurulunda yer alan her dersin teorik % 70, pratik uygulamalarn % 80ine mazereti olmad srece katlmak zorundadr.

(2) Dnem IV ve Vde, her staj iin, staj kapsamnda bulunan teorik derslerin % 70ine, pratik uygulamalarn % 80ine, dnem VI da ise her bir staj sresinin en az % 80ine mazereti olmad srece devam zorunluluu vardr.

(3) Pratik ve/veya teorik derslerden devamszlk snrlarn aan renciler, ilgili ders kurulunun veya stajn snavlarna giremezler. rencilerin derslere devamlar, dersi veren retim eleman tarafndan izlenir. Devamszlklar nedeniyle snavlara girme hakk kazanamayan renciler, ders kurulu snavlar, dnem sonu snav ve staj snavlar ncesinde Dekanlka ilan edilir.

NC BLM

Snavlar ve Deerlendirme

Derslerin kredi deeri

MADDE 15 (1) Tm dnemlerde entegre dersler, stajlar ve ortak zorunlu derslerin kredilendirilmesi Dekanlka belirlenir. Faklte Kurulu tarafndan karara balanan ekli ile Senatonun onayna sunulur.

(2) Bir dersin kredi deeri; haftalk teorik ders saatinin tamam ile haftalk laboratuvar ve uygulama saatinin yarsnn toplamndan oluur.

(3) Yllk akademik alma ierisinde her bir dersin renci iin gerektirdii i ykn gsteren AKTS kredilerinin belirlenmesi, ilgili mevzuat hkmlerine gre yaplr.

Snavlar

MADDE 16 (1) rencinin baars; dnem I, II ve III de ders kurulu snavlar ile dnem sonu genel snavlar, dnem IV, V ve VI da ise staj sonu snav sonular deerlendirilerek belirlenir.

(2) Ders kurulu snavlar; her ders kurulu sonunda, teorik ya da teorik ve pratik olarak yaplr. Ders kurullarnda snav sorular, kurulda dersi olan her bir anabilim dalnn teorik ve pratik olarak verdii toplam ders saati saysna gre paylatrlr. Pratik snavlar, her bir ders kurulu sonunda yaplr. Tp Eitimi ve Biliimi Anabilim Dal tarafndan yrtlen dersler, teorik ve pratik dersler olarak entegre sistem iinde yer alr.

(3) Yabanc Dil, Atatrk lkeleri ve nklp Tarihi ve Trk Dili dersleri dnem I de verilir. Bu derslerin snavlar entegre sistemde komite snavndan bamsz olarak yaplr. Baar notu, yl iinde yaplan ara snav ya da snavlarnn notlarnn ortalamasnn % 40 ile ylsonu/btnleme snav notunun % 60 toplanarak hesaplanr. Dnem Ide ilgili derslerin bir veya birkandan baarl olamayan renciler sonraki yl ders/derslerin snavlarna girerler. renciler en ge dnem III bitiminde dersi vermek zorundadrlar.

(4) Dnem sonu genel snav; her dnemin sonunda, son ders kurulu snav bitiminden en az onbe gn sonra btn ders kurullarn kapsayan dnemin sonunda yaplr. Bu snav teorik ve/veya pratik olarak yaplr. Snav sorularnn dalm, ders kurulu snavnda olduu gibidir.

(5) Staj sonu snavlar; eitim-retim dnemi iinde, devam artn yerine getiren rencilere, her stajn sonunda yaplan snavlardr. Bu snavlar, dnem IV ve V de teorik ve pratik olarak gerekletirilir. Dnem VIda ise; her anabilim dalnda, klinik, poliklinik, laboratuar ve saha almalar, yazdklar hasta mahedeleri ve epikrizler, hastalara davranlar ve ilgileri, nbetler ve katldklar seminerler, klinik ve klinikopatolojik toplantlardaki etkinlikleri ayr ayr gz nne alnarak deerlendirilir.

(6) renciler, akademik takvimde ilan edilen gn ve saatte snava girmek ve kimlik belgeleri ile istenecek dier belgeleri yanlarnda bulundurmak zorundadr. Bu artlar yerine getirmeyen renci snava giremez.

(7) rencinin, girmemesi gereken bir snava girmesi durumunda ald not, ilan edilmi olsa da iptal edilir.

(8) Yazl snav belgeleri en az iki yl saklanr.

Snav sonularna itiraz

MADDE 17 (1) renci, snav sonularnn ilan edilmesini izleyen ilk be i gn iinde, maddi hata gerekesi ile Dekanla yazl olarak bavurmak suretiyle snav sonularna itiraz edebilir. tiraz, Dekanlka deerlendirilir ve maddi hata tespit edilmesi halinde not dzeltilmesi, Faklte Ynetim Kurulu onayyla yaplr.

Mazeret snav

MADDE 18 (1) Ders kurulu snavlarna mazereti nedeni ile giremeyen ve mazereti Faklte Ynetim Kurulunca kabul edilenler iin mazeret snav alr. Ders kurulu veya stajda yeterli devam salam ve mazereti Faklte Ynetim Kurulu tarafndan kabul edilen renci iin ilgili ders kurulu ve staj iin akademik takvimde belirtilen tarihlerde snav hakk verilir.

(2) Mazeret ile ilgili bavuru, mazeret sresinin balangcndan itibaren iki hafta iinde bizzat veya faksla yazl olarak Dekanla yaplr. Bu sre dnda yaplan bavurular geersizdir. Ancak, salk raporlarnda bu sre, raporun verili tarihinden itibaren balar.

(3) Mazereti Faklte Ynetim Kurulu tarafndan kabul edilen renci, mazeret sresi iinde derslere devam edemez ve snavlara giremez. Aksine hareket eden rencinin girmi olduu snavlar iptal edilir ve renci hakknda ilgili mevzuat hkmlerine gre ilem yaplr.

Btnleme snav

MADDE 19 (1) Dnem sonu genel snav sonunda ve staj sonu snavnda baarsz olanlar btnleme snavlarna girebilir.

(2) Dnem I, II ve III de btnleme snav teorik ve/veya pratik olarak, snavlardan en az onbe gn sonra yaplr. Btnleme snav sonunda da baarsz olan renciler ayn dnemi tekrar eder.

(3) Dnem IV veya Vde renciler, dnem iinde veya dnem sonunda baarsz olduu stajn btnleme snavna girebilir. Staj snavnda baarsz olan renci izleyen staj grubunda staja balatlr. renci btnleme snav hakkn kullanmak istediine dair Dekanla yazl dileke verir. Staj sonu btnleme snavlar dnemin en son stajnn bitiminden en erken onbe gn sonra yaplr. Btnleme snavlar otuz gnlk sre iinde tamamlanr.

(4) Dnem IV veya Vde btnleme snavlarnn herhangi birisinden baarsz olan renci staj tekrarlar. Bir dnemin stajlarn tamamlayamayan renciler, bir st dnemden staj alamazlar.

(5) Dnem IV veya Vdeki son stajlarn tamamlayan rencilerin bir st dnemin staj gruplarndan birisine intibaklar, dnemin hangi aamasnda olursa olsun en ge otuz gn iinde Dekanlka yaplr. ntibaklar, Dekanln belirleyecei staj takvimi erevesinde uygulanr.

(6) Dnem VIda stajlarn bir veya daha fazlasndan yetersizlik (baarszlk) alan rencinin btnleme snav hakk olmaz. Mezun olabilmek iin, yetersiz olduu stajlarda ayn sre almak ve baar salamak zorundadr.

Deerlendirme ve notlar

MADDE 20 (1) rencinin bir dersteki baar notu, mutlak deerlendirme yntemi ile belirlenir. Bu ynteme gre bir rencinin baars, aada belirtilen esaslar erevesinde nce 100 puan zerinden saysal olarak deerlendirilir. Belirlenen puan, bu maddenin beinci fkrasndaki baar notlarnn karlna gre harf notuna dntrlr.

(2) Dnem I, II ve IIIde ders kurulu snav puanlarnn aritmetik ortalamasnn % 60 ile dnem sonu snav puannn % 40nn toplanmasyla bulunan saysal puana karlk gelen harf notu, o dneme ait baar notudur. Btnleme snavlar sonucunda ise dneme ait baar notu, daha nce belirlenmi ders kurulu snav puanlarnn aritmetik ortalamasnn % 60 dikkate alnarak ayn yntem ile hesaplanr. Bunlardan;

a) Ders kurulu snav puan, o kuruldaki entegre derslerden alnan teorik puann % 80inin ve pratik puann % 20sinin toplanmasyla belirlenen puandr ve ders kuruluna ait toplam puann hesaplanmasnda sonucun eksi olarak bulunmas durumunda bu puan sfr (0) olarak deerlendirilir:

1) Teorik puan: Ders kurulu sonunda yaplan teorik snavn puan hesaplanrken baraj sistemi uygulanr. Dnem I, II ve III iin baraj uygulamas ders ve ders gruplar eklinde yaplr. Buna gre, kurulu oluturan her bir ders ve ders gruplarndan % 50lik baar salanm ise, derslerden alnan puanlar toplanarak teorik snav puan olarak belirlenir. Fakat ders kurulunu oluturan derslerin bir veya birkandan % 50lik baar salanamam ise o ders veya derslere ait teorik tam puann % 50si ile alnan puan arasndaki fark, eksi puan olarak deerlendirilir. Bulunan eksi puanlar, o ders veya derslerden alnan teorik puanlardan dlerek o ders veya derslere ait teorik puan hesaplanr. Ders kurulunu oluturan derslere ait teorik puanlar toplanarak kurul sonu teorik puan bulunur.

2) Pratik puan: Kurul sonu pratik snavda verilen puandr.

b) Tm ders kurullarnda devam artn salamak ve snavlarna girmek kouluyla, ders kurulu snavlar puanlarnn aritmetik ortalamas 80 ve st olan dnem I, II ve III rencileri, dnem sonu snavlarna girmeyebilirler. Bu rencilerin yl ii ders kurulu snav puanlarnn aritmetik ortalamas, harf notuna evrilerek dnem baar notu olarak alnr. Dnem baar notunu ykseltmek isteyen renciler, Dekanla yazl bavurular halinde, dnem sonu snavna girebilir. Bu takdirde snava giren rencinin ald not, dnem baar notu hesaplanmasnda esas alnr.

c) Tp Eitimi ve Biliimi Anabilim Dal tarafndan yrtlen uygulamal derslerde uygulamaya katlmayan rencilerin puanlar, katlmadklar dersler iin Faklte Kurulunca belirlenen oranda drlr.

(3) Dnem IV ve Vde staj baar notu, staj sonunda yaplan pratik ve teorik snav puanlarnn aritmetik ortalamas ile bulunan puana karlk gelen harf notudur. Stajn pratik snavnda en az 60 puan alan renciler, teorik snava girmeye hak kazanr. rencinin teorik snavdan da en az 60 puan almas gerekir. Btnlemelerde de staj baar notu ayn yntem ile hesaplanr.

(4) Dnem VIda staj baar notu, her anabilim dalnda, klinik, poliklinik, laboratuar ve saha almalar, yazdklar hasta mahedeleri ve epikrizler, hastalara davranlar ve ilgileri, nbetler ve katldklar seminerler, klinik ve klinikopatolojik toplantlardaki baarlar ayr ayr gz nne alnarak verilen saysal puann karl harf notudur. Ayrca, rencilerin bavuru dilekelerinde belirttikleri tercihleri gz nnde bulundurarak Dekanlka dzenlenip Faklte Kurulu tarafndan onaylanan semeli stajlarn baar notu da ayn ekilde belirlenir.

(5) Snav sonularnn deerlendirilmesinde kullanlan 100 zerinden puan, baar notu, katsay ve baar derecesi aadaki ekilde tanmlanr:

Puanlar Baar Notu Katsay Baar Derecesi

85 100 AA 4.00 Baarl (pekiyi)

80 84 BA 3.50 Baarl (iyi-pekiyi)

75 79 BB 3.00 Baarl (iyi)

70 74 CB 2.50 Baarl (orta-iyi)

60 59 CC 2.0 Baarl (orta)

00 59 FF 0.0 Baarsz

(6) Dier deerlendirmelerde aadaki notlar kullanlr:

a) DZ, derse devam ykmllklerini yerine getirmeyen renciye verilir. Not ortalamas hesabnda FF notu gibi ilem grr. DZ notu alan renci, o dnem sonu snavna giremez ve dnemi tekrar etmek zorundadr.

b) Z, dnem kayd yaptrdktan sonra akademik izinli olduu iin derse devam ykmllklerini veya ders uygulamalarna ait koullar yerine getirmeyen renciye verilir ve not ortalamasna katlmaz. Z notu alan renci, o dnem sonu snavna giremez ve dnemi tekrar etmek zorundadr.

c) GM, rencinin girmedii snavlara verilir. Mazeret snavna girmezse, GM notu sfra (0) dntrlr.

) MU, Faklteye kurumlar aras yatay gei ve SYM tarafndan yerletirme sonucu kayt yaptran rencilere, daha nce alp baarm olduklar ve edeerlii Faklte Ynetim Kurulu tarafndan kabul edilen derslere verilen nottur. MU notu ortalamaya katlmaz, ancak not belgelerinde gsterilir.

Baar notu dnmleri

MADDE 21 (1) Baka bir niversiteden alnan dersler ile yatay geiler ve dier muafiyet ilemlerinde, daha nce alnan not bu Ynetmeliin 20 nci maddesinde belirtilen esaslara gre baar notuna dntrlr.

Not ortalamalar

MADDE 22 (1) Not ortalamas; rencinin kaydolduu ve not ortalamas hesabna giren her dersten ald baar notunun katsays ile o dersin kredi deeri arpmlar toplamnn, derslerin kredi deerlerinin toplamna blnmesiyle bulunur. Bu ilem bir dnemde alnan dersler iin yapldnda dnem not ortalamas, niversiteye giriten itibaren alnan tm dersleri kapsayacak ekilde yapldnda ise, genel not ortalamas elde edilir.

Baarl ve baarsz renciler

MADDE 23 (1) Bir dersten, ders kurulundan ve/veya stajdan AA, BA, BB, CB, CC harf notlarndan birini alan renci o dersi, ders kurulunu ve/veya staj baarm saylr.

Dnem onur ve yksek onur rencileri

MADDE 24 (1) Herhangi bir dnem sonunda, o dneme ait not ortalamas 3.00-3.49 arasnda olanlar dnem onur rencisi, 3.50 ve daha yksek olanlar dnem yksek onur rencisi saylr. Ancak, bu rencilerin renim sresince herhangi bir dnemde disiplin cezas almamas ve tm ders kurullarndan ve stajlardan baarl olmas gerekir.

(2) Yatay gei yolu ile niversiteye kayt yaptrm olan renciler, disiplin cezas almamalar ve yukardaki not ortalamalarn salamalar artyla dnem onur ve dnem yksek onur rencisi olmaya hak kazanrlar.

(3) Dnem onur ve dnem yksek onur rencileri Dekanlka ilan edilir.

Muafiyet

MADDE 25 (1) Bir yksekretim kurumundan yatay geile kabul olunan veya herhangi bir yksekretim programnda okurken SYM tarafndan yaplan snava girerek yeniden kayt hakk kazanan rencilerin ilgili programa intibaklarnda, nceden izledikleri programda alm olduklar veya niversitenin ortak zorunlu derslerde am olduu muafiyet snavlarna girerek baarl olunan dersler iin Faklte Ynetim Kurulu karar ile muafiyet tannr.

Deiim programlar

MADDE 26 (1) niversite ile yurt iindeki veya yurt dndaki bir yksekretim kurumu arasnda yaplan ikili anlamalar erevesinde, renci deiim programlar uygulanabilir. renciler, Faklte Ynetim Kurulu karar ile en fazla bir dnem sresince ilgili niversitelere gnderilebilir. Bu sre eitim-retim sresine eklenir.

(2) Deiim programlar erevesinde renim gren rencilerin ders seimi ve eletirilmesi ile not intibaklar, Faklte Ynetim Kurulu karar ile yaplr. lgili niversitelerden aldklar ders notlar, ayn ekilde transkriptlerine ilenir.

(3) Yurt ii ve yurt d ikili anlamalar erevesinde niversitede renim gren rencilere, aldklar dersleri ve baar durumlarn gsteren bir belge verilir.

(4) Katk pay, deiim programlar erevesinde ikili anlamalara gre denir.

liik kesme

MADDE 27 (1) rencinin; ilgili mevzuat hkmlerine gre yksekretim kurumundan karma cezas almas veya kendi istei ile kaydn sildirmi olmas durumlarnda niversite ile iliii kesilir.

Diploma artlar

MADDE 28 (1) Bir rencinin diploma alabilmesi iin; genel not ortalamasnn en az 2.00 olmas gerekir.

(2) rencinin mezuniyeti, Faklte Ynetim Kurulu karar ile kesinleir.

Baar belgeleri

MADDE 29 (1) Normal renim sresinde herhangi bir disiplin cezas almam rencilerden programn sonunda genel not ortalamas 3.00-3.49 olanlar onur rencisi, 3.50-4.00 olanlar yksek onur rencisi olarak mezun edilir. Bu rencilerin baar durumlar diplomalarnda belirtilir.

(2) renciye, ald btn ders, kredi, not ve dereceleri gsteren diploma eki ve istedii taktirde transkript verilir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Akademik izin/kayt dondurma

MADDE 30 (1) rencilere, her defasnda en fazla bir dnem olmak zere, toplam iki dneme kadar akademik izin verilebilir.

(2) Akademik izin isteklerinin dnem banda ilk drt hafta iinde yaplmas esastr. Ani hastalk ve beklenmedik haller dnda, bu sreler bittikten sonra yaplacak bavurular ileme konulmaz.

(3) Salk sebebiyle akademik izin bavurusunda bulunacak rencilerin herhangi bir salk kuruluundan alaca raporunun en az yirmiiki retim gnn kapsamas gerekir.

(4) rencinin akademik izin talebi, gerekeli bir dileke ve belgeleriyle birlikte, Dekanla yaplr. Akademik izin talepleri, Senatoca kabul edilen hakl ve geerli nedenler erevesinde, Faklte Ynetim Kurulu tarafndan deerlendirilir ve alnan karar, renci leri Daire Bakanlna ve ilgili renciye yazl olarak bildirilir.

(5) Srekli salk sorunlar olduunu salk kuruluundan alaca rapor ile belgeleyenler, bu sre kstlamas dndadr.

(6) Akademik izinli olan renciler, derslere devam edemez ve akademik izinli olduklar sreler, retim sresinden saylmaz.

Disiplin ileri ve tebligat

MADDE 31 (1) rencilerin disiplin i ve ilemleri; 2547 sayl Kanunun 54 nc maddesi ile 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine gre yrtlr.

(2) Disiplinle ilgili her trl tebligat, rencinin niversiteye kayt srasnda bildirdii adrese iadeli-taahhtl olarak yaplmak veya ilgili birimde ilan edilmek suretiyle tamamlanm saylr.

(3) Kayt olurken bildirdikleri adresi deitirdikleri halde bu deiiklii kaytl olduu birime bildirmemi bulunan veya yanl ve eksik adres vermi olan rencilerin Fakltedeki mevcut adreslerine tebligat gnderilmesi halinde kendilerine tebligat yaplm saylr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 32 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, ilgili dier mevzuat hkmleri ile niversite Ynetim Kurulu ve Senato kararlar uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 33 (1) 1/10/2009 tarihli ve 27363 sayl Resm Gazetede yaymlanan Dumlupnar niversitesi Tp Fakltesi Eitim-retim ve Snav Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 34 (1) Bu Ynetmelik 2011-2012 eitim-retim yl bandan geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 35 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Dumlupnar niversitesi Rektr yrtr.