3 Kasm 2011 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28104

YNETMELK

Atatrk niversitesinden:

ATATRK NVERSTES AIKRETM FAKLTES

ETM-RETM VE SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Atatrk niversitesi Akretim Fakltesi bnyesinde akretim ve uzaktan eitim sistemine gre yrtlen programlarda uygulanan eitim-retim ve snavlara ilikin esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Atatrk niversitesi Akretim Fakltesi bnyesinde akretim ve uzaktan eitim sistemine gre yrtlen programlarda uygulanan eitim-retim ve snavlara ilikin usul ve esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc, 43 nc ve 44 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen:

a) Akretim: Kitlesel eitime ynelik olarak yrtlen programlardaki retimi,

b) AKTS kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sistemine karlk gelen krediyi,

c) Dekan: Akretim Fakltesi Dekann,

) Dekanlk: Akretim Fakltesi Dekanln,

d) Faklte: Akretim Fakltesini,

e) Faklte Kurulu: Akretim Fakltesi kurulunu,

f) Faklte Ynetim Kurulu: Akretim Fakltesi ynetim kurulunu,

g) Rektr: Atatrk niversitesi Rektrn,

) Senato: Atatrk niversitesi Senatosunu,

h) Uzaktan eitim: Bilgi ve iletiim teknolojilerine dayal olarak yrtlen programlardaki retimi,

) niversite: Atatrk niversitesini

ifade eder.

KNC BLM

Programlarn Almas, Dzenlenmesi, Eitim-retim

Dnemleri ve Akademik Takvim

Programlarn almas ve dzenlenmesi

MADDE 5 (1) Akretim ve uzaktan eitim programlar, Faklte Kurulunun teklifi, Senatonun karar ve Yksekretim Kurulunun onay ile alr.

(2) Akretim ve uzaktan eitim programlarnda programlar, alma gerekeleri ve zelliklerine bal olarak yaryllk veya yllk olarak dzenlenebilir.

Eitim-retim dnemleri

MADDE 6 (1) Bir retim yl her biri en az on drt hafta olmak zere gz ve bahar yaryllarndan oluur.

(2) Faklte Kurulunun teklifi, Senatonun karar ve Yksekretim Kurulunun onay ile akretim ve uzaktan eitim programlar iin yaz dnemi alabilir. Yaz dnemi eitimi, en az yedi haftadan oluur.

(3) Cumartesi ve Pazar gnleri eitim-retim gn olarak saylabilir ve bu gnlerde eitim-retim ve snav yaplabilir; ulusal ve dini bayram gnleri eitim-retim gn olarak saylmaz.

(4) ki yaryl arasnda en az bir hafta sreli yaryl tatili verilir.

Akademik takvim

MADDE 7 (1) Akademik takvim, Faklte Kurulu tarafndan hazrlanarak onaylanmak zere Nisan ay ierisinde Senatoya sunulur ve Senatonun onayndan sonra uygulamaya konulur.

NC BLM

Kesin Kayt lemleri ile Katk Pay ve retim Giderleri

Kesin kayt

MADDE 8 (1) Faklte bnyesinde yrtlen programlar iin kesin kayt tarihi, ekli, sresi, artlar, istenecek belgeler ve uyulacak usul ve esaslar ilgili mevzuat hkmlerine ve Senato kararlarna aykr olmamak zere, programlarn zelliklerine gre Faklte Ynetim Kurulu tarafndan kararlatrlr ve ilan edilir.

(2) Kayt koullarn yerine getirmeyen ve kaytlarn sresi ierisinde yaptrmayanlar kayt hakkn kaybederler.

(3) Faklteye kayt yaptracak rencilerin varsa Fakltedeki nceki kaytlarn sildirmeleri gerekmektedir. nceki kaytlarn sildirmeden, yeni kayt yaptran rencilerin eski kaytlar hangi yarylda veya snfta olursa olsun silinir ve yeni kaytlar geerli saylr. Bu renciler eski kaytlar iin hibir hak iddia edemezler.

(4) Kayt iin sahte veya tahrif edilmi belge kullandklar veya geree aykr beyanda bulunduklar belirlenenlerin kayt ilemleri Faklte Ynetim Kurulu tarafndan iptal edilerek, haklarnda kanuni ilem balatlr. Bu renciler iin dzenlenen, diploma dhil tm belgeler iptal edilir.

Katk pay ve retim giderleri

MADDE 9 (1) Kayt yaptrabilmeleri veya kayt yenileyebilmeleri iin; cari hizmet maliyetine renci katksn ve retim gideri cretini demi olmalar gerekir.

(2) Cari hizmet maliyetine renci katk pay hakknda ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

(3) retim gideri, programlarn zellikleri de dikkate alnmak ve ilgili mevzuat hkmlerine uygun olmak zere Faklte Ynetim Kurulu tarafndan belirlenir ve Dekanlk tarafndan ilan edilir.

(4) Mali ykmllklerini belirlenen sreler ierisinde yerine getirmeyen rencilerin kayt ve kayt yenileme ilemleri yaplmaz. Bu renciler, ara snav ve yaryl/ylsonu snavlarna alnmazlar ve rencilik haklarndan yararlanamazlar.

DRDNC BLM

Derslerin Dzenlenmesi, Yrtlmesi, Ders Kayd ve Devam Durumu

Derslerin dzenlenmesi

MADDE 10 (1) Dersler; teorik ve/veya uygulamal derslerden ya da atlye, laboratuar, staj ve benzeri uygulama almalarndan oluur. Dersler, yaryl/yl esasna gre dzenlenir.

(2) Gerek duyulmas halinde programlarda yer alan dersler, derslerin kredileri ve varsa n koullar ile yaryllara/yllara dalmlar, Faklte Kurulunun karar ve Senatonun onay ile deitirilebilir.

(3) Programdan kaldrlan ders veya derslerin yerine hangi derslerin alnaca veya tekrarlanacana Faklte Kurulu karar verir.

Derslerin yrtlmesi

MADDE 11 (1) Akretim ve uzaktan eitim sistemine gre eitim-retim yaplan Fakltede dersler dnemlik kredili ve ders geme esasna gre yrtlr.

(2) Faklte Kurulunun kararna bal olarak dersler, akretim veya uzaktan eitim yntemleriyle ya da yz yze yrtlebilir.

(3) Ders/derslerin bir ksm veya tamam niversitenin yerlekelerinde ve/veya bunlarn dnda, baka ehir ve/veya lkelerde oluturulan merkezlerde akademik danmanlk ve uygulama hizmetleri yolu ile verilebilir.

(4) Programlarn zelliklerine bal olarak yaplmas gereken uygulamalara ve stajlara ilikin esaslar Faklte Kurulu tarafndan belirlenir ve Senatonun onayndan sonra uygulanr.

Ders kayd

MADDE 12 (1) Faklteye kaytl renciler renime devam etmek durumunda olduklar dnemin banda ve kayt yenileme tarihlerinde, kaytlarn yeniletmek zorundadrlar. Ders kayt ilemlerinde sorumluluk tamamen renciye aittir. Belirtilen srelerde katk payn/retim giderini yatrmayan ve ders kaydn yaptrmayan renciler, o yarylda/ylda derslere devam edemez, snavlara giremez ve rencilik haklarndan yararlanamazlar.

(2) Yeni kayt olmu veya kaydn yeniletmi rencilerin derslere kayd dorudan Dekanlka yaplr. Ders veya ders grubu seilmesi gereken snflarda, derslere kayt ilemleri renciler tarafndan yaplr.

(3) renciler, bir yarylda 26 krediyi gemeyecek ekilde ders alrlar.

(4) Yl esasna gre yrtlen programlarda birinci snfn tm derslerinden baarl olamayan renciler nc snftan, ikinci snfn tm derslerinden baarl olamayan renciler drdnc snftan ders alamazlar. Yaryl esasna gre yrtlen programlarda ise;

a) Birinci yaryln tm derslerinden baarl olamayan renciler beinci ve yedinci yaryllardan,

b) kinci yaryln tm derslerinden baarl olamayan renciler altnc ve sekizinci yaryllardan,

c) nc yaryln tm derslerinden baarl olamayan renciler yedinci yaryldan,

) Drdnc yaryln tm derslerinden baarl olamayan renciler sekizinci yaryldan,

ders alamazlar.

(5) niversitesinin rgn retim programlarna kaytl renciler, uzaktan eitim yolu ile yrtlen edeer derslere Senato tarafndan uygun grlen kapsam ve koullarda kayt yaptrabilirler. Bu renciler hakknda 2547 sayl Kanunun 44 nc maddesinde yer alan mali hkmler uygulanr.

Devam durumu

MADDE 13 (1) Faklte bnyesinde yer alan programlarda yrtlen dersler iin devam zorunluluu yoktur. Ancak, zelliklerine bal olarak baz derslerdeki etkinliklere, uygulamalara, stajlara ve yz yze derslere devam ile ilgili esaslar Faklte Kurulu tarafndan belirlenir.

BENC BLM

Snavlar, Baarnn Deerlendirilmesi ve Eitim-retim Sresi

Snavlar

MADDE 14 (1) Her ders iin en az bir ara snav ile bir yaryl/yl sonu snav yaplr.

(2) Her ne sebep ve mazeretle olursa olsun, snavlara katlmayan renciler iin baka bir snav almaz. Ancak ara snava katlmayan renciler, ara snav notu sfr (0) kabul edilmek art ile yaryl/yl sonu snavna katlabilirler.

(3) Snavlar, Ynetim Kurulu kararna bal olarak yz yze ya da evrimii ortamda yazl, szl veya uygulamal olarak yaplabilir.

(4) Dersin varsa devam veya dier koullarn yerine getirmeyen renciler, o dersin yaryl/ylsonu snavna giremezler.

(5) Snavlarla ilgili renci cevap ktlar ve salon snav tutanaklar iki yl sre ile saklanr.

Snav kurallar

MADDE 15 (1) rencilerin snavlarda uymalar gereken kurallar Dekanlk tarafndan belirlenir.

(2) renci, snavlara girebilmek iin Faklte tarafndan belirlenen belgeleri yanlarnda bulundurmak ve grevlilerce istendiinde gstermek zorundadr. renci eksik belge ile snavlara giremez.

(3) Herhangi bir nedenle snavlar geersiz saylan renci, bu ders veya derslerden sfr alm kabul edilir.

(4) Kopya nedeniyle snavlar geersiz saylan renci, kopya olaynn gerekletii dnemde hibir dersin snavna giremez.

Snavlarn geersiz saylmas

MADDE 16 (1) Optik ortamda deerlendirilen cevap kdnda kitapk trn iaretlemeyen, yanl iaretleyen ya da cevaplarn yanl alanda iaretleyen veya soru kitapklarnn sayfalarn eksik olarak teslim eden rencilerin,

(2) Eksik belge ile snava girdii tespit edilen, snav kurallarn, dzenini ve ileyiini bozan, snavn yaplmasn uzun veya ksa sre engelleyen, snav grevlilerine hakaret eden, fiili saldrda bulunan ve tehdit edenlerle snav huzurunu bozacak kadar yksek sesle konuan, snav salonunu kendilerine duyurulan sreden nce terk eden, snav grevlilerinin snavla ilgili dzenlemelerine uymayan rencilerin ve snav srasnda kopya eken, ekmeye girien, kopya veren, alan, kopya ekilmesine yardm eden rencilerin snavlar geersiz saylr.

Snav sonularna itiraz

MADDE 17 (1) Snav sonularna itiraz, Dekanla yazl olarak snav sonularnn ilann izleyen be i gn ierisinde yaplr.

(2) tirazlar, Dekanlka incelenip sonulandrlr ve ilgili renciye bildirilir.

(3) Snav sonularnda maddi hatalarn dzeltilmesi dnda herhangi bir deiiklik yaplmaz ve cevap kd renciye verilmez.

Snavlarn deerlendirilmesi

MADDE 18 (1) Snav ve dier etkinlikler 100 puan zerinden deerlendirilir.

(2) Ksa sreli snav, dev veya uygulama gibi etkinliklerin yer ald ders/derslerde bu etkinliklerden alnacak olan puanlarn ara snav puanna katk oran Faklte Kurulu tarafndan belirlenir.

Ders baar notunun belirlenmesi

MADDE 19 (1) Ders baar notunun hesaplanmasnda;

a) Ara snavlarn yz yze yaplmas halinde ders baar notuna ara snav puannn katks %30, yaryl/ylsonu snav puannn katks %70,

b) Ara snavlarn evrimii olarak yaplmas halinde ders baar notuna ara snav puannn katks %20, yaryl/ylsonu snav puannn katks %80dir.

(2) Ders baar notlar, usul ve esaslar Senato tarafndan belirlenen bal deerlendirme sistemine gre harf notlarna evrilir.

(3) Ders baar notu, ilgili ders iin rencinin akademik baar durumunu gsterir. rencinin bir dersten baarl saylabilmesi iin en az CC harf notu almas gerekir.

Arlkl genel not ortalamas

MADDE 20 (1) Arlkl genel not ortalamas (AGNO); rencinin renimine balad andan itibaren, tamamlam olduu yaryl/yl da dhil olmak zere, o gne kadar kayt yaptrd her dersin kredi deeri ile o dersin baar notuna aadaki tabloda karlk gelen arlk katsaysnn arplmas ve bu arpmlarn toplanmasndan elde edilen saynn, toplam kredi deerine blnmesi ile hesaplanr. Blme sonucu, virglden sonra iki hane olacak ekilde yuvarlatlr.

Harf Notu Arlk Katsays

AA 4,00

BA 3,50

BB 3,00

CB 2,50

CC 2,00

FF 0,00

G Geer

Z Devamsz

(2) AGNO hesabnda, tekrar edilen dersler iin en son hesaplanan baar notu dikkate alnr.

renim sresi

MADDE 21 (1) Kayt yaptrdklar yaryldan balamak zere renciler; n lisans ve lisans tamamlama iin drt, lisans iin yedi yl sreyle rencilik haklarndan yararlanabilir. Kayt yenilenmeyen yl/yaryllar azami renim sresine dahil edilir.

(2) Kapatlan programlara kaytl rencilere mezun olabilmeleri iin Ynetim Kurulu tarafndan uygun bir sre tannr. Bu sre sonunda mezun olamayan rencilerin istekleri zerine program ile iliikleri kesilir veya ynetim kurulu tarafndan belirlenen bir programa yine Ynetim Kurulunca belirlenen koullarla intibaklar yaplr.

ALTINCI BLM

Mezuniyet ve Diploma

Mezuniyet ve diploma

MADDE 22 (1) Kaytl olduu n lisans programnda en az 120 AKTS kredilik, ders alp, tm dersleri baaryla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNOsu en az 2,00 olan ve dier ykmllkleri yerine getiren renciye, kaytl olduu programn n lisans diplomas verilir.

(2) Kaytl olduu lisans programnda en az 240 AKTS kredilik ders alp, tm dersleri baaryla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNOsu en az 2,00 olan ve dier ykmllkleri yerine getiren renciye, kaytl olduu programn lisans diplomas verilir.

(3) rencilere diploma ile birlikte sahip olduklar derece ve derecenin dzeyi, ierii ve ilevi hakknda ayrntl bilgi ieren diploma eki verilir.

(4) Lisans programnn ilk drt yarylndan en az 120 AKTS kredilik ders alarak baarl olan ve AGNOsu 2,00 olan ve dier ykmllkleri yerine getiren renciler programdan kaydn sildirmek kouluyla n lisans diplomas alabilirler.

(5) Dnem not ortalamas 3,00 ile 3,49 arasnda olan renciler onur rencisi, 3,50 ile 4,00 arasnda olan renciler yksek onur rencisi saylrlar. Ancak FF notu olan veya disiplin cezas alan renciler belirtilen not ortalamalarn salasalar bile onur rencisi veya yksek onur rencisi saylmazlar.

(6) AGNOlar 3,00 ile 3,49 arasnda olan renciler onur rencisi, 3,50 ile 4,00 arasnda olan renciler yksek onur rencisi olarak mezun olurlar. Ancak, disiplin cezas alan renciler belirtilen AGNOyu salasalar bile onur rencisi veya yksek onur rencisi olarak mezun olmazlar.

YEDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Kredi ve not transferi

MADDE 23 (1) Akretim veya uzaktan eitim programlarna kayt yaptran renciler, kayt yaptrdklar programdaki derslerin tmn almak zorundadrlar. Daha nce renim grdkleri yksekretim kurumlarnda alp baarm olduklar ders/dersler iin kredi ve not transferi talebinde bulunamazlar.

Disiplin ilemleri

MADDE 24 (1) rencilerin disiplin i ve ilemleri ile ilgili olarak 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmeliine gre ilem yaplr.

Yatay ve dikey geiler

MADDE 25 (1) Faklteye yaplacak olan yatay ve dikey gei talepleri ile ilgili olarak Yksekretim Kurulu tarafndan belirlenen ilgili mevzuat hkmlerine gre ilem yaplr.

Tebligat ve adrese bildirme

MADDE 26 (1) rencileri dorudan ilgilendiren tm idari ilemlere ait tebligatlar rencilerin kayt srasnda bildirdikleri ya da sonradan gncelledikleri adrese iadeli taahhtl olarak yaplr. Tm rencileri ilgilendiren genel nitelikteki duyurular ise faklte sitesinde ilan edilmek suretiyle yaplr.

(2) Faklteye kayt yaptrrken bildirdikleri adresi deitirdikleri halde, adres bilgilerini gncellemeyen, Faklteye bildirmeyen ya da yanl veya eksik adres veren rencilerin Fakltedeki mevcut adreslerine tebligatn gnderilmesi halinde, tebligat kendilerine yaplm saylr.

Hkm bulunmayan hller

MADDE 27 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 28 (1) Bu Ynetmelik 2011-2012 eitim-retim yl bandan itibaren geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 29 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Atatrk niversitesi Rektr yrtr.