3 Kasm 2011 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28104

YNETMELK

Enerji Piyasas Dzenleme Kurumundan:

PETROL PYASASI BLG SSTEM YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 9/12/2005 tarihli ve 26018 sayl Resm Gazetede yaymlanan Petrol Piyasas Bilgi Sistemi Ynetmeliinin 7 nci maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Bildirim ykmllkleri kapsamnda gnderilen formlarda yer alan bilgilere ilikin yaplacak dzeltmeler Bildirim Dzeltme Talebi Beyan ile yaplr. Bildirim Dzeltme Talebi Beyan; dnemsel olarak yaplan bildirimlerde yasal bildirim sresinin bitimini izleyen 30 gn ierisinde, oluuma bal bildirimlerde ise bildirimin yapld tarihi izleyen yedi gn ierisinde yaplr. Pazarlama Projeksiyonu Bildirimi bu sre kstlarna tabi deildir. Kurum tarafndan uygun grlmesi halinde bu fkrada yer alan sreler dnda dzeltme yaplabilir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinin 4 numaral alt bendi aadaki ekilde deitirilmi ve ayn fkrann (c) bendinin 4, 5 ve 12 numaral alt bentleri yrrlkten kaldrlmtr.

4) Yurt ii kaynak bilgileri bildirimi; rafinerici, datc, depolama ve madeni ya lisans sahiplerince, son oniki aylk dneme ilikin olarak her yl Kasm aynn son gnne kadar yaplr.

MADDE 3 Ayn Ynetmelie geici 1 inci maddeden sonra gelmek zere aadaki madde eklenmitir.

GEC MADDE 2 2011 ylna ilikin Yurtii Kaynak Bilgileri Bildirimi 31/12/2011 tarihine kadar yaplr.

MADDE 4 Bu Ynetmeliin 2 nci maddesi 1/1/2012 tarihinde, dier maddeleri yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 5 Bu Ynetmelik hkmlerini Enerji Piyasas Dzenleme Kurulu Bakan yrtr.