2 Kasım 2011 Tarihli ve 28103 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER

KHK/656      Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

KHK/657     Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

KHK/658      Türkiye Su Enstitüsünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

KHK/659     Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname

KHK/660       Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

 

BAKAN ATANMASINA DAİR İŞLEM

—  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına Binali YILDIRIM’ın Atanmasına Dair Tezkere

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Ekonomi Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Kültür ve Turizm Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  İller Bankası Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  İller Bankası Yapı Denetim Hizmetleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  İller Bankası Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  İller Bankası Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

—  Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Acıbadem Üniversitesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Trakya Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2011/14)

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 1/11/2011 Tarihli ve 2011/ÖİB-K-16 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 1/11/2011 Tarihli ve 2011/ÖİB-K-17 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 1/11/2011 Tarihli ve 2011/ÖİB-K-18 Sayılı Kararı

 

İLANLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


1/11/2011 tarihli ve 28102 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de, 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yayımlanmıştır.


 

Tıklayınız


2/11/2011 tarihli ve 28103 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de 661, 662, 663, 664, 665 ve 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler yayımlanmıştır.