2 Kasım 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28103

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

İLLER BANKASI KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/3/1990 tarihli ve 20456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İller Bankası Kanunu Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.