2 Kasım 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28103

TEBLİĞ

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

             TARİH                 :   1/11/2011

             KARAR NO        :   2011/ÖİB-K-18

             KONU                  :   Maliye Hazinesi adına kayıtlı Kırklareli ili,

                                               Lüleburgaz ilçesindeki Taşınmazın özelleştirilmesi.

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca,

             Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 01.06.2010 tarih, 2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı Kırklareli ili, Lüleburgaz ilçesi, Evrensekiz Beldesi, Köyaltı mevki, 5666 no.lu parselde bulunan 3.670,78 m2 yüzölçümlü arsanın (Taşınmaz) “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen gerçekleştirilen İhale sonucu dikkate alınarak, ÖYK’nın 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden;

             1. Taşınmazın,

             • 360.000.-(üçyüzaltmışbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş.ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş.nin sözleşme imzalamaktan imtina etmesi veya İhale Şartnamesinde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,

             2. İş bu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazın devir işleminin İhale Şartnamesinde belirtilen hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

             karar verilmiştir.