2 Kasım 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28103

TEBLİĞ

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

             TARİH                 :   1/11/2011

             KARAR NO        :   2011/ÖİB-K-17

             KONU                  :   Maliye Hazinesi adına kayıtlı

                                               Muğla/Bodrum/Konacık köyü 1917 parsel numaralı

                                               taşınmazın özelleştirilmesi.

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca,

             Özelleştirme Yüksek Kurulunun (ÖYK) 30.04.2009 tarih, 2009/21 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı Muğla ili, Bodrum ilçesi, Konacık köyü, 1917 parselde bulunan, 1.326,43 m2 yüzölçümlü arsanın (Taşınmaz) “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen gerçekleştirilen ihale sonucu dikkate alınarak,  ÖYK’nın 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden;

             1. Taşınmazın;

             - 555.000.- (beşyüzellibeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Akın Hazır Beton İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine  İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Akın Hazır Beton İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim  Şirketinin sözleşme imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek,

             - 550.000.- (beşyüzellibin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Abay Ecza Deposu Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Abay Ecza Deposu Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatın irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,

             2. İş bu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine,

             karar verilmiştir.