2 Kasım 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28103

TEBLİĞ

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

             TARİH                 :   1/11/2011

             KARAR NO        :   2011/ÖİB-K-16

             KONU                  :   Maliye Hazinesi adına kayıtlı Kırklareli ili,

                                               Doğanca Köyündeki Taşınmazın özelleştirilmesi.

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca,

             Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 01.06.2010 tarih, 2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı Kırklareli ili, Doğanca Köyü, Köy İçi mevki, 118 ada, 14 no.lu parselde bulunan 7.184,83 m2 yüzölçümlü arsanın (Taşınmaz) “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen gerçekleştirilen İhale sonucu dikkate alınarak, ÖYK’nın 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden;

             1. Taşınmazın;

             • 65.000.-(Altmışbeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Kasım VAROL’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Kasım VAROL’un sözleşme imzalamaktan imtina etmesi veya İhale Şartnamesinde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek,

             • 60.000. (Altmışbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Atila CENGİZ’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Atila CENGİZ’in sözleşme imzalamaktan imtina etmesi veya İhale Şartnamesinde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,

             2. İş bu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazın devir işleminin İhale Şartnamesinde belirtilen hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

             karar verilmiştir.