2 Kasım 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28103

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2011/14)

MADDE 1 – 16/11/2005 tarihli ve 25995 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2005/1 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Türk lirası yükümlülükler için tutulması gereken zorunlu karşılıkların en fazla yüzde 40’ı ABD doları ve/veya euro döviz cinslerinden ve en fazla yüzde 10’u standart altın cinsinden,”

MADDE 2 – Bu Tebliğ 28/10/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.