2 Kasm 2011 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28103

YNETMELK

Yldrm Beyazt niversitesinden:

YILDIRIM BEYAZIT NVERSTES SREKL ETM UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Yldrm Beyazt niversitesi Srekli Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Yldrm Beyazt niversitesi Srekli Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, organlarna, organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Koordinasyon gruplar: Merkezin koordinasyon gruplarn,

b) Merkez (YBU-SEM): Yldrm Beyazt niversitesi Srekli Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Mdr Yardmcs: Merkezin Mdr Yardmcsn,

d) Rektr: Yldrm Beyazt niversitesi Rektrn,

e) niversite: Yldrm Beyazt niversitesini,

f) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; niversitede rgn nlisans, lisans ve lisansst eitim-retim programlar dnda eitim ve gelitirme programlar dzenlemek, aratrma, inceleme, uygulama ve yayn yapmak suretiyle niversitenin kamu ve zel sektr, ulusal ve uluslararas kurulu ve kiiler ile ibirliinin gelimesine katkda bulunmaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkez amalar dorultusunda aadaki faaliyetlerde bulunur:

a) Kamu ve zel sektre, ulusal ve uluslararas kurulu ve kiilere ihtiya duyduklar alanlarda danmanlk hizmeti vermek,

b) Ulusal ve uluslararas dzeyde bilimsel aratrma, inceleme, proje ve uygulama yapmak ve yaptrmak, gr bildirmek; rapor hazrlamak, danmanlk hizmeti sunarak ibirlii yapmak, proje ve benzeri almalar yrtmek; bu tr almalara katlmak ve tevik etmek,

c) Kamu ve zel sektre, ulusal ve uluslararas kurulu ve kiilere ihtiya duyduklar alanlarda kurslar, sertifika programlar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, paneller, eitim ve gelitirme programlar dzenlemek, bu faaliyetlerin koordinasyonunu salamak, bu alanda niversite imkanlarnn tantmn yaparak bu tr faaliyetleri tevik etmek,

) niversitede uzaktan eitimin altyapsnn oluturulmasna ve gelitirilmesine katkda bulunmak ve bu amala benzeri merkezlerle ibirlii yaparak gerekli koordinasyonu salamak,

d) Dzenledii eitim ve gelitirme programlarn baar ile tamamlayanlara programn zelliine gre belge veya sertifika vermek,

e) almalar ve faaliyetleri ile ilgili konularda yayn yapmak,

f) alma alan ile ilgili konularda niversitenin btn birimlerine ait laboratuar, ktphane, akll snf, dershane, net-dershane ve dier eitim imknlarndan yararlanmak.

NC BLM

Merkezin Organlar, Koordinasyon Gruplar ve Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr; niversite Ynetim Kurulunun nerisi zerine, niversitede grevli retim yeleri arasndan Rektr tarafndan drt yl sreyle grevlendirilir. Grev sresi dolan Mdr yeniden grevlendirilebilir. Alt aydan fazla grevi banda bulunamayan Mdrn grevi kendiliinden sona erer. Sresi dolan veya dolmadan grevinden ayrlan Mdrn yerine Rektr tarafndan ayn usulle yeniden grevlendirme yaplr.

(2) Mdrn kendisine almalarnda yardmc olmak zere niversitenin retim elemanlar arasndan nerecei iki kii, drt yl sreyle Rektrn onayyla mdr yardmcs olarak grevlendirilir. Alt aydan fazla grevi banda bulunamayan mdr yardmcsnn grevi kendiliinden sona erer. Sresi dolan veya dolmadan grevinden ayrlan mdr yardmclarnn yerine ayn usulle Rektr tarafndan yeniden grevlendirme yaplr. Mdrn grevi bitince mdr yardmclarnn grevi de sona erer. Mdrn katlamad toplantlara mdr yardmcs bakanlk eder.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek, Ynetim Kurulunu toplantya armak, Ynetim Kuruluna bakanlk etmek ve alnan kararlar ve alma programlarn uygulamak,

b) Merkezin alma, hedef ve planlar ile yllk btesini hazrlamak/hazrlatmak, Ynetim Kurulunun gr alndktan sonra Rektrn onayna sunarak uygulamak,

c) Merkezin gelir ve giderlerine ilikin esaslar belirlemek, Ynetim Kurulunun onayndan sonra Rektrle sunmak,

) Merkezin idari ilikilerini yrtmek, personel ihtiyacn belirlemek ve Rektrle sunmak,

d) Yurt ii ve yurt dndaki eitim, aratrma ve uygulama merkezleri, kamu ve zel sektr kurulular ile ibirlii yaparak amaca uygun projelerle ilgili karlkl yardmlamay gerekletirmek, aratrma ve uygulama projeleri ile ilgili gruplar belirleyerek grevlendirmelerini salamak zere Ynetim Kuruluna sunmak,

e) Merkezin yllk faaliyet raporunu ve bir sonraki yla ait alma programn Ynetim Kurulunun grn aldktan sonra Rektrn onayna sunmak,

f) Merkez bnyesinde oluturulan birimlerin ve alma gruplarnn faaliyetlerini; aratrma, inceleme, uygulama, eitim ve yayn almalarn kurulu ve gelime amalarna uygun olarak planlamak, yrtmek ve denetlemek,

g) Faklte, enstit, yksekokul ve Rektrle bal blm bakanlklarndaki koordinasyon gruplar ile ibirlii ve koordinasyonu salamak,

) Merkezin amalar dorultusunda alma programlar, projeler hazrlamak veya hazrlatmak ve bunlarla ilgili ilemleri yrtmek,

h) Her faaliyet dnemi sonunda bir faaliyet raporu hazrlayarak/hazrlatarak bu raporu, Ynetim Kurulunda grldkten sonra Rektrle sunmak.

Ynetim kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr, mdr yardmclar ve niversite Ynetim Kurulunun nerisi zerine niversitede grevli retim yeleri arasndan Rektr tarafndan grevlendirilen be retim yesi ile birlikte toplam sekiz kiiden oluur. Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi drt yldr. Ynetim Kurulu; Mdrn daveti zerine ylda en az iki kez toplanr, Mdr tarafndan hazrlanan gndem maddelerini grerek salt ounlukla karar alr.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin strateji ve politikalarn belirlemek, Merkezin inceleme, aratrma, eitim, uygulama ve yayn faaliyetleri ile bu hususlarda her trl idari ve mali tedbirin alnmasna karar vermek,

b) Merkezin btesini grerek Rektrle sunulmak zere Mdre bildirmek,

c) Mdrn gemi yla ilikin hazrlayaca faaliyet raporunu deerlendirmek ve koordinasyon gruplarndan gelen neri ve istekleri de deerlendirerek teklif edilen eitim programlarnn hangilerinin dzenleneceini, dzenlenen programlarda kimlerin grevlendirileceini ve yaplacak demelerin miktarn belirleyerek bir sonraki dneme ait alma programn grerek karara balamak; dzenlenecek programlarla ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu ve deerlendirmesini yapmak,

) Merkez bnyesinde, konularn zelliklerine gre alma gruplar oluturmak ve bu gruplarn almalarna nezaret etmek,

d) nceleme, aratrma, eitim ve uygulama projeleri ile yayn yapacak proje ekiplerini ve yneticilerini belirlemek,

e) Eitim programlar sonunda verilecek olan katlm belgesi, uzmanlk sertifikas ve benzeri belgeler ile ilgili esaslar belirlemek ve bu belgeleri dzenlemek,

f) Mdrn getirecei dier konular grerek karara balamak.

Koordinasyon gruplar ve grevleri

MADDE 12 (1) niversitedeki; fakltelerde dekan bakanlnda blm bakanlarndan, enstitlerde mdr veya bunlarn yardmclarnn bakanlnda ana bilim dal bakanlarndan, yksekokullarda mdr veya bunlarn yardmclarnn bakanlnda blm (program) bakanlarndan veya bu birimlerin grevlendirecekleri birer retim elemanndan, Rektrle bal blmlerde ise blm bakannn bakanlnda bakan yardmclarndan birisi ve bir retim elemanndan oluan koordinasyon gruplar oluturulur.

(2) Koordinasyon gruplarnn grevi; Merkezin ama ve ilkeleri dorultusunda yapmay dndkleri inceleme, aratrma, eitim, uygulama ve yayn faaliyetlerini grp uygulanmas iin Ynetim Kuruluna yazl olarak teklif etmektir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi uyarnca, Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektrdr. Rektr, bu yetkisinin tamamn veya bir ksmn Mdre devredebilir.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili dier mevzuat hkmleri ile Senato kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Yldrm Beyazt niversitesi Rektr yrtr.