2 Kasım 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28103

YÖNETMELİK

Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/8/2003 tarihli ve 25196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya Üniversitesi Meslek  Yüksekokulları Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde; tekrar sınava girmek suretiyle yeniden kayıt yaptırdığı yüksekokul  kurulunca, eskiden okuduğu dersleri değerlendirilerek hangilerinden geçmiş kabul edilebileceği karara bağlanır ve geçilmiş derslerin kendi programındaki yarıyıl kredi toplamları esas alınarak ilgili yarıyıla intibakı yapılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.