2 Kasm 2011 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28103

YNETMELK

Gaziosmanpaa niversitesinden:

GAZOSMANPAA NVERSTES TIP FAKLTES ETM-RETM

VE SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Gaziosmanpaa niversitesi Tp Fakltesinde uygulanan eitim-retim ve snav esaslarn 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanunu erevesinde dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik Gaziosmanpaa niversitesi Tp Fakltesi renci kaytlarn, eitim-retim ve snavlarn kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14, 43, 44 ve 46 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Aile Hekimlii Staj (ntrnlk): Dnem 6 rencilerinin klinik becerilerini gelitirmek iin aldklar eitimi,

b) AKTS (ECTS): Farkl lkelerin eitim kurumlarnda renim gren deiim rencilerinin aldklar derslerin sonularnn ilgili kurumlarca karlkl olarak tannmasn salayan bir akademik denklik sistemi olan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) Bakoordinatr: Eitim-retimde dnemler aras koordinasyonun salanmasndan sorumlu retim yesini,

) Btnleyici (Entegre) Sistem: Konular arasnda btnlk ve uyum esasn gzeten eitim sistemini,

d) Dekan: Gaziosmanpaa niversitesi Tp Fakltesi Dekann,

e) Ders Grubu: Ders kurulunda yer alan ve ortak deerlendirilen dersleri,

f) Ders Kurulu: Konu btnln salamak amacyla ayn program iinde verilen teorik ve pratik derslerin btnn,

g) Dnem: Bir ders yln tanmlayan en az otuziki haftalk sreci,

) Dnem Koordinatr: Bir dnemde ders kurullar veya stajlar arasnda koordinasyonun salanmasndan sorumlu retim yesini,

h) Eitim Komisyonu: Gaziosmanpaa niversitesi Tp Fakltesi Eitim Komisyonunu,

) Faklte: Gaziosmanpaa niversitesi Tp Fakltesini,

i) nteraktif Eitim: rencinin eitim srecinde etkin olarak yer ald eitim yntemlerini,

j) Koordinatrler Kurulu: Gaziosmanpaa niversitesi Tp Fakltesi Koordinatrler Kurulunu,

k) Probleme Dayal renim (PD): Problem zme, aratrma yapma ve olgu tabanl renmeyi ieren eitim yntemini,

l) Rektrlk: Gaziosmanpaa niversitesi Rektrln,

m) Senato: Gaziosmanpaa niversitesi Senatosunu,

n) Staj: Bir alanda yrtlen teorik ve pratik dersler ile klinik uygulamalarn tamamn,

o) niversite: Gaziosmanpaa niversitesini,

) Yatay Gei: Edeer eitim program uygulayan faklteler arasndaki renci geiini,

p) YK: Yksekretim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Eitim-retim

lk kayt

MADDE 5 (1) Tp Fakltesine, YK tarafndan belirlenen kurallara gre sadece tam zamanl renci kabul edilir, dinleyici renci kabul edilmez. Kayt tarihleri Rektrlke belirlenerek ilan edilir. Kayt ilemlerini belirlenen tarihlerde tamamlamayan renci kayt hakkn kaybeder.

(2) Kayt iin istenen belgelerin asl veya niversite tarafndan onayl rnei kabul edilir.

(3) Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn beyanna dayanlarak ilem yaplr.

Yatay gei

MADDE 6 (1) Yatay gei iin bavuran rencilerde aranacak koullar unlardr:

a) 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yan Dal le Kurumlar aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik ile belirlenen hkmlere ve senato kararlarna uygun olmak.

b) Yurtd bavurularnda, denklii Yksekretim Kurulunca kabul edilmi bir tp fakltesi veya niversitede eitim ve renim grdn belgelemek.

c) Yabanc uyruklu rencilerin kayt ve kabulleri, Yksekretim Kurulunun mevcut mevzuat ve Senatonun konuyla ilgili kararlar erevesinde yaplr.

Ders, ders kurulu ve staj muafiyeti

MADDE 7 (1) Yatay gei bavurusu kabul edilen renci, kayttan sonraki ilk iki hafta iinde muafiyet istei ile bavurabilir. Bu bavuru rencinin son iki yl iinde baarl olduu ders, ders kurulu ve stajlar iin yaplabilir. Faklte Kurulu ders, ders kurulu ve stajlarn ieriklerini dikkate alarak muafiyet bavurularn karara balar.

Kayt yenileme

MADDE 8 (1) rencilik haklarndan yararlanabilmek ve snavlara girebilmek iin her eitim-retim dnemi banda akademik takvimde belirlenen sre iinde kayt yenilemek zorunludur. renim harcnn zamannda yatrlmamas durumunda kayt yenilenmez; o dnemin derslerine ve snavlarna girme hakk verilmez. Kayt yenilenmeyen dnem eitim sresinden saylr.

Eitim dili

MADDE 9 (1) Eitim dili Trkedir. Yabanc dil (ngilizce) yeterlilii alm renciler iin yabanc dil destekli programlar uygulanabilir. Yabanc dilde yrtlen programlarda derslerin alnmas, uygulanmas, snavlarnn yaplmas ve dier hususlar bu Ynetmelik hkmlerine uymak artyla hazrlanm ynetmelik veya Senato esaslarna gre dzenlenir. Senato karar ve Yksekretim Kurulu onay ile baz dersler yabanc dilde yaplabilir.

Eitim-retim sresi

MADDE 10 (1) Tp eitimi her biri bir ders yln kapsayan alt dnemden oluur. Bir dnemde mesleki derslerin tamamnda baarl olamayan renci bir st dneme devam edemez.

(2) niversiteden uzaklatrma cezas alan renciler mazeretli devamsz olarak kabul edilmezler.

Dnem sreleri

MADDE 11 (1) Bir dnem en az otuziki haftalk eitim-retim sresini kapsar. Eitim retim dnemlerinin balang ve biti tarihleri Faklte Kurulu karar ve Senatonun onay ile belirlenir. Dnem 6da eitim-retim elliiki haftalk bir sreyi kapsar. lk be dnemde yaryl tatili uygulanr. Dnem 6da yaryl tatili yoktur.

Eitim-retim sistemi

MADDE 12 (1) Fakltede Entegre eitim sistemi uygulanr. Entegre tp eitim sisteminde, vcuttaki organ sistemlerinin dersleri (bilgi ve beceriler) ilgili disiplinlerce topluca verilir ve derslerin organizasyonu ders kurulu baznda ele alnr. Ders kuruluna temel oluturan vcut organ sistemiyle ilgili renim hedeflerine ulaabilmek iin, ayn snfta organ sisteminin multidisipliner verilmesi temel amatr. Entegre tp eitimi sistemi gerei, renci lme ve deerlendirmesinde entegre derslerin yrtld ders kurulunun btnnden baar esas alnr:

a) 1, 2 ve 3 nc snflarda ders kurullar yer almaktadr.

b) 4, 5 ve 6 nc snflarda dersler staj esasna gre yaplr. Bu snflarda; rencilerin tbbn temel kavram ve ilkelerini klinik olgularn zmlemesinde kullanmas, tan ve tedavi yaklamlarn klinik ortamda grd hasta ve hastalklar asndan deerlendirip yorumlayarak uygun tan ve tedavi yaklamlarn seebilmesi, temel klinik becerileri yeterli dzeyde uygulayabilmesi, tbbi uygulamalarda bilimsel, mesleki ve etik deerler konusunda uygun tutum ve davran sergileyebilmesini hedefleyen teorik oturum ve uygulamalarn yrtld stajlar yer almaktadr.

(2) Dersler; teorik dersler ve pratikler (laboratuarlar, atlye almalar, proje, tp sanatna dayal uygulamalar ve benzeri almalar) eklinde olabilir. Dersler zorunlu ve semeli olabilir.

(3) Ayrca nteraktif ve Probleme Dayal renim (PD) yntemleri de kullanlabilir.

Eitim-retim program ve yrtlmesi

MADDE 13 (1) Eitim Komisyonu; Dekan veya eitimden sorumlu dekan yardmcs bakanlnda dekan tarafndan yl iin atanan en az be yeden oluur. Bu komisyon eitim-retimin planlamas ile ilgili almalar yapar.

(2) Koordinatrler Kurulu; Dekan veya eitimden sorumlu dekan yardmcs bakanlnda bakoordinatr, dnem koordinatrleri ve yardmclarndan oluur. Bu kurul eitim-retimi uyum ierisinde yrtr. Kurul yeleri Dekan tarafndan bir eitim-retim yl iin atanr.

(3) Komisyon ve kurul yelerinin grev sreleri Dekann grev sresinin sona ermesi ile biter. Grevinden ayrlan yelerin yerine sreyi tamamlamak zere yeni yeler atanr.

(4) Bu kurul her retim yl sonunda, bir sonraki dnemin eitim-retim plan ve program ile akademik takvimi hazrlar. Bu program Faklte Kurulu ve Senatonun onayna sunulur.

(5) Her anabilim dalnda bir retim yesi, anabilim dal bakan tarafndan staj yneticisi olarak grevlendirilir. Staj yneticisi, dnem koordinatrleri ile ibirlii iinde staj programnn uygun bir ekilde yrtlmesinden sorumludur.

(6) Eitim ve retim srelerinin srekli iyiletirilmesine ynelik i ve d kalite gvencesi uygulamalar ile eitim ve retimin devamna ilikin dier hususlar, Yksekretim Kurulunun bu konularda belirledii temel ilkelere uygun olarak Senato tarafndan belirlenir.

NC BLM

Dersler, Devam, zin ve Mazeretler

Mesleki dersler

MADDE 14 (1) Tp doktorluu; eitim-retim program kapsamndaki ders kurullar ve stajlarda yer alan derslerdir.

Dier dersler

MADDE 15 (1) Dier dersler mesleki dersler dnda kalan derslerdir. Bu dersler;

a) Atatrk lkeleri ve nklp Tarihi (Zorunlu): Dnem 1de, bir dnem (iki yaryl), kredili, haftada iki saat,

b) Trk Dili (Zorunlu): Dnem 1de, bir dnem (iki yaryl), kredili, haftada iki saat,

c) Yabanc Dil (Zorunlu): Dnem 1 ve 2de, Faklte Kurulunun nerisi Senatonun onay ile belirlenen saat kadar ngilizce dersi verilir. lk kaytta temel ngilizce muafiyet snav Rektrlke yaplr ve baarl olan renciler muafiyet hakk kazanr.

) Beden Eitimi veya Gzel Sanatlar dallarndaki derslerden birisi (resim ya da mzik): Dnem 1de, bir dnem (iki yaryl), haftada bir saat kredisiz.

(2) Gncel tp eitimi ve mevzuatlara uygun olarak mesleki ve meslek d semeli dersler tp eitimi srecinde Faklte Kurulunun nerisi ve Senatonun onay ile verilebilir.

Devamla ilgili kurallar

MADDE 16 (1) Devamla ilgili kurallar aada belirtildii gibidir:

a) Dnem 1, 2, 3: Bir ders kurulunun yzde yirmisinden fazlasna devam etmeyen renci snav hakkn kaybeder. Mazeretsizse F1, mazeretliyse F3 notu alr.

b) Mazeretli veya mazeretsiz olarak bir dnemin yzde yirmisinden fazlasna devam etmeyen renci dnem sonu genel ve dnem sonu btnleme snavlarna giremez; bu sre mazeretsizse eitim sresinden saylr, mazeretliyse eitim sresinden saylmaz.

c) Dnem 4, 5: Bir stajn yzde yirmisinden fazlasna devam etmeyen renci staj sonu ve staj sonu btnleme snav hakkn kaybeder. Mazeretsizse F1, mazeretliyse F3 notu alr.

) Dnem 6: Mazeretli veya mazeretsiz olarak bir stajn yzde yirmisinden fazlasna devam etmeyen renci stajdan baarsz saylr.

zin

MADDE 17 (1) Faklte Ynetim Kurulu rencilere; kantlayacaklar nemli nedenlerin veya renim ve eitimlerine katkda bulunacak niversite d burs, aratrma gibi imknlarn domas halinde bir defaya mahsus olmak zere bir yla kadar izin verebilir. Bu izin akademik yl balamadan nce istenmelidir ve bu sre yasal eitim-retim sresinden saylr.

(2) Faklte Ynetim Kurulunun izni ile yurt ii ve yurt d edeer eitim-retim kurumlarnda staj yapma izni verilebilir. Staj says Dnem 4de ikiyi, Dnem 5te bei ve Dnem 6da biri geemez.

Mazeretler

MADDE 18 (1) Kayt, devam, uygulama ve snav artlarndan birini, Yksekretim Kurulunun tanmlad bir mazeret nedeniyle yerine getiremeyen rencinin haklar sakl tutulur ve kaybettii sre yasal eitim-retim sresine eklenir.

(2) rencinin mazeretli saylabilmesi iin hastaln Gaziosmanpaa niversitesi Aratrma ve Uygulama Merkezinden bu mmkn olmad takdirde herhangi bir resmi yatakl tedavi kurumundan, tercihen tp fakltesi hastanesinden alnacak bir salk raporu ile belgelendirmesi ve bu raporun Faklte Ynetim Kurulunca kabul edilmesi gereklidir. Salk mazereti kabul edilen renci, rapor sresince derslere devam edemez ve snavlara giremez.

(3) Mazeretlerle ilgili bavurular, salk raporunun bitim tarihinden itibaren en ge iki hafta iinde Dekanla yaplmaldr. Ynetim Kurulu takdire bal olarak rencinin her trl mazeretini kabul veya reddedebilir.

(4) Salk mazereti Faklte Ynetim Kurulu tarafndan kabul edilmi olan veya tecil hakk kaldrlarak silhaltna alnan rencilerin renim haklar sakl tutulur. Mazeretin bitim tarihinden itibaren bir ay iinde Dekanla bavuru zorunludur.

Danman

MADDE 19 (1) rencilere eitim-retim konularnda karlaaca sorunlarn zmnde yardmc olmak amacyla, her ders yl iin faklte retim yeleri arasndan Dekanlka bir danman atanr.

DRDNC BLM

Snavlar ve Notlar

Dnem 1, 2 ve 3te uygulanan snavlar

MADDE 20 (1) Dnem 1, 2 ve 3te uygulanan snavlar aada belirtildii gibidir:

a) Ders Kurulu Snav: Her ders kurulunun sonunda yaplan snavdr. Ders kurulunun son dersinden en ge gn sonra yaplr.

b) Dnem Sonu Genel Snav: Her dnemin sonunda yaplan btn ders kurullarn kapsayan snavdr. Son ders kurulu snavndan en ge yirmibir gn sonra yaplr. (mazeret snav hari)

c) Dnem Sonu Btnleme Snav: Dnem sonu genel snavnda baarsz olan ve bu snava girmeyen renciler iin dnem sonu genel snavndan en ge yirmibir gn sonra yaplan snavdr.

) Dier Derslerin Snavlar: Mesleki dersler dnda kalan derslerin yaryl snavlar her yaryl sonunda, son dersten en ge yedi gn sonra yaplr. Dnem sonu genel snav son ara yl snavndan en ge yirmibir gn sonra yaplr. Dnem sonu btnleme snav dnem sonu snavndan en ge yirmibir gn sonra yaplr.

d) Mazeret Snav: Mazeretleri nedeniyle ders kurulu snavna giremeyen ve Faklte Ynetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen renciler iin mazeret snav alr. Mazeret snavnn mazereti olmaz. Ders kurulu mazeret snav bir defa ve Faklte Kurulunca saptanan akademik takvimde belirtilen gnde yaplr. Ayrca, rencinin yazl mracaat halinde ayn stajn sonraki snavlarndan birisine de katlabilir. Dnem sonu (final) ve btnleme snavlar iin mazeret snav almaz.

e) Teorik ve pratik snavlar yazl, szl veya hem yazl hem szl olarak yaplabilir. Gerekli hallerde pratik snav yaplmayabilir.

f) Bir ders veya ders grubunun teorik ve pratik snav birlikte deerlendirilir.

g) Pratik snavlar teorik snavlardan nce yaplr. Pratik snava girmeyen renci teorik snava alnmaz.

) Snavlarda usulszlk yapanlara sfr puan karl FF notu verilir ve haklarnda disiplin soruturmas alr.

h) Snav sonular snavdan sonra en ge on gn iinde ilan edilir.

Dnem 4 ve 5te uygulanan snavlar

MADDE 21 (1) Dnem 4 ve 5te uygulanan snavlar aadaki gibidir:

a) Staj Sonu Snav: Her stajn sonunda yaplan snavdr. Bu snav yazl veya pratik (szl) olarak yaplabilir.

b) Staj Sonu Btnleme Snav: 4 ve 5 inci snflarda staj snavlarnda baarl olmayan renciler, bu stajlarn btnleme snavna girerler. Btnleme snavlar o snfn son stajnn bitiminden en az be gn sonra balayarak programlanr. Btnleme snav veya snavlarnda baarl olmayan rencilere sreler elverdii takdirde bu staj veya stajlar bir sonraki ders ylnda bir kez daha tekrarlama hakk verilir. Bu tekrarlarda da devam zorunluluu vardr.

c) 4 ve 5 inci snflarda, o snf programnda yer alan tm stajlar baar ile tamamlanmadan st snfa geilemez. Gecikmeli olarak st snfa yerletirilen veya staj tekrarnda baarsz olan ve btnlemeye kalan renciler, sreler elverdii takdirde, snf sonu btnleme snavn beklemeden devam eden programda, o dersin bir sonraki staj sonu snavn btnleme snav olarak kullanabilirler. Baarl olduklar takdirde beklemeksizin st snf staj programna yerletirilebilirler.

) Snavlarda usulszlk yapanlara sfr puan karl FF notu verilir ve haklarnda disiplin soruturmas alr.

d) Snav sonular snavdan sonra en ge on gn iinde ilan edilir.

Dnem 6 rencilerinin deerlendirilmesi

MADDE 22 (1) rencilerin Aile Hekimlii Staj Notu, stajlara devamlar, klinik, poliklinik, laboratuar ve saha almalar, hastalara davranlar, seminer ve toplantlara katlmlar deerlendirilerek ilgili birimin yneticisince verilir.

Ders kurulu, dnem sonu genel veya dnem sonu btnleme notu hesaplanmas

MADDE 23 (1) Bir snavdaki ders ve ders gruplarnn her birinden alnan puanlarn toplam o snavn notunu belirler. Ders ve ders gruplarnn bir veya birkandan alnan puan yzde ellinin altnda olursa, bu puan ile o ders ve ders grubunun toplam puannn yzde ellisi arasnda kalan fark snav toplam puanndan dlr.

(2) Ders ve ders gruplarnn kapsam koordinatrler kurulu tarafndan saptanr.

Notlar

MADDE 24 (1) Notlar yz zerinden alnan puana gre dzenlenir. Altm ve zeri puan alan renci baarl, altmn altnda puan alan renci baarsz saylr.

(2) Ders kurullarndan alnan notlarn toplam, toplam snav saysna blnerek dnem ortalama puan hesaplanr. Bu puann yzde altm ile dnem sonu genel snav puannn yzde krknn toplam dnem notudur.

(3) Dnem notu baarsz olanlar ve dnem sonu genel snavna girmeyenler dnem sonu btnleme snavna alnr. Bu snavda elde edilen puann yzde krk ile dnem ortalama puannn yzde altm toplanarak dnem notu hesaplanr.

(4) Dnem 1, 2 ve 3te ders kurullar not ortalamas seksenbe ve zerinde olan renci isterse dnem sonu genel snavna girmeyebilir. Bu durumda ders kurullar not ortalamas dnem notudur.

(5) Snavlarn deerlendirilmesinde kullanlan puanlar, notlar ve katsaylar aadaki ekildedir:

Puanlar Notlar Katsaylar

95-100 AA 4.00

85-94 BA 3.50

75-84 BB 3.00

65-74 CB 2.50

60-64 CC 2.00

50-59 FD 1.00

0-49 FF 0.00

F1 Mazeretsiz gemez

F2 Snava girmedi

F3 Mazeretli gemez

(6) Kredisiz dersler iin baar (B), baarszlk (K), yatay veya dikey geilerde muaf olunan dersler (M) ile tanmlanr.

Dnem ve staj tekrar

MADDE 25 (1) Dnem 1, 2 ve 3te dnem notu, Dnem 4 ve 5te staj notu F1, F2, FD ve FF olan renci ilgili dnemi veya staj tekrarlar.

(2) Zorunlu dier derslerden baarsz olan renci bir st dneme devam edebilir. Dnem 3 sonunda mesleki derslerden baarl olduu halde bu dersten baarsz olan renci Dnem 4e devam edemez ve bu renciye ek snav hakk tannr.

Derslerin kredisi

MADDE 26 (1) Ders kredileri, Yksekretim Kurulunca ilgili programn yer ald diploma dzeyi ve alan iin yksekretim yeterlilikler erevesine gre, belirlenen kredi aral ve rencilerin alma saati gz nnde tutularak Senato tarafndan belirlenir. Uygulanan programlarn AKTS (ECTS) ile ilgili deerlendirme esaslar ve uyumluluu Senato tarafndan belirlenir.

Snav notuna itiraz ve ilan

MADDE 27 (1) Faklte ilan panolarna aslan ve faklte internet sayfasna konulan her trl duyuru ve ilan tebligat yerine geer. renci, snav sonularna sadece maddi hata gerekesiyle itiraz edebilir. tirazlar snav sonularnn aklanmasndan itibaren be i gn iinde yazl olarak Dekanla yaplr. Bavurular yedi i gn iinde sonulandrlr. Maddi hata tespit edilirse Dnem Koordinatr gerekli dzeltmeleri yapar.

BENC BLM

Diplomalar, Mezuniyet ve Disiplin

Diplomalar

MADDE 28 (1) Tp eitimini baaryla tamamlayan rencilere aada belirtilen diplomalar verilir:

a) Temel Tp Bilimleri n Lisans Diplomas: lk iki dnemde baarl olan ancak sonraki yllarda tp renimini tamamlamayanlara verilen diplomadr.

b) Tp Doktorluu Diplomas: Tp eitimini baar ile tamamlayanlara verilen diplomadr.

(2) Diplomalar hazrlanncaya kadar renciye, diplomasn alrken iade edilmek zere Mezuniyet Geici Belgesi verilir.

(3) Diploma bir defa verilir. Kaybedilmesi durumunda kayptan dolay verildiini belirten diploma yerine geecek fotorafl bir belge dzenlenir.

Mezuniyet baar derecesi

MADDE 29 (1) Mezuniyet baar derecesi; mesleki derslerin tamamnn ve dier derslerin zorunlu olanlarnn dnem sonu ve staj sonu notlarnn arlkl ortalamas alnarak hesaplanr. Eitlik durumunda dorudan snf geenlere ncelik tannr.

(2) Normal sreler iinde mezun olan ve disiplin cezas almayan rencilerden mezuniyet not ortalamas 3.51-4.00 arasnda olanlara Yksek Onur, 3.013.50 arasnda olanlara Onur belgesi verilir.

Kayt silme ve sildirme

MADDE 30 (1) rencinin aadaki hallerde Faklte Ynetim Kurulu kararyla niversite ile iliii kesilir:

a) Yksekretim kurumundan karma cezas almak,

b) stei ile kaydn sildirmek,

c) Salk nedeniyle iliik kesmek (rencinin bedensel ve ruhsal rahatszlklar nedeniyle renimine devam edemeyeceinin salk kurulularndan alnacak salk raporuyla belirlenmesi),

) Yatay gei ile baka bir niversiteye gemesi,

d) 2547 sayl Yksekretim Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen dier haller.

(2) Bu ilem akademik ylsonunda yaplr.

Disiplin

MADDE 31 (1) Disiplin kovuturma ve cezalar Yksekretim Kanununun 54 nc maddesinde belirtilen hkmler ile 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine gre yrtlr. Herhangi bir nedenle geici uzaklatrma cezas alan renci, bu sre iinde hibir eitim, retim ve sosyal faaliyete katlamaz ve niversitenin tesislerine giremez.

(2) rencinin genel grn ve giyinii niversite rencisine yakr, temiz ve hekimlik mesleinin artlarna uygun olmaldr.

(3) Tutuklanm veya hkml bulunan, hakknda gyabi tutuklama karar olan veya aranmakta olduu resmi makamlarca Faklteye bildirilenlerin snav haklar sakl tutulmaz. Ancak beraat etmi, tutukluluk ve hkmllk hali sona ermi olanlarn tutuklu ve/veya hkml kaldklar sredeki retim haklarn kullanma ekli ve usul Faklte Ynetim Kurulunca kararlatrlr.

ALTINCI BLM

Son Hkmler

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 32 (1) Her trl tebligat, rencinin yksekretim kurumuna kayt srasnda bildirdii adrese taahhtl olarak yaplmak veya fakltede ilan edilmek suretiyle tamamlanm saylr.

(2) Yksekretim kurumuna kaydolurken bildirdikleri adresi deitirdikleri halde bunu renci leri ilgili birimlerine bildirmemi bulunan veya vermi olduklar adreste eksiklik veya yanllk olan rencilerin yksekretim kurumundaki mevcut adreslerine tebligatn gnderilmesi halinde kendilerine tebligat yaplm saylr.

Ynetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 33 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde;

Gaziosmanpaa niversitesi nlisans, Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmelii ve ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 34 (1) 26/1/2005 tarihli ve 25708 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gaziosmanpaa niversitesi Tp Fakltesi Eitim-retim ve Snav Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 35 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 36 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Gaziosmanpaa niversitesi Rektr yrtr.