2 Kasm 2011 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28103

YNETMELK

Acbadem niversitesinden:

ACIBADEM NVERSTES ORGAN NAKL UYGULAMA

VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Acbadem niversitesine bal olarak kurulan Acbadem niversitesi Organ Nakli Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Acbadem niversitesi Organ Nakli Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Merkez: Acbadem niversitesi Organ Nakli Uygulama ve Aratrma Merkezini,

b) Merkez Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

c) Merkez Mdr: Merkezin Mdrn,

) Merkez Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

d) Mtevelli Heyeti: Acbadem niversitesi Mtevelli Heyetini,

e) Rektr: Acbadem niversitesi Rektrn,

f) Rektrlk: Acbadem niversitesi Rektrln,

g) niversite: Acbadem niversitesini

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amalar unlardr:

a) Tm organ nakli uygulamalarn gerekletirmek iin gerekli alt yap ve kadroyu kurmak, eitim vermek, eleman yetitirmek,

b) Doku ve organ nakli konularndaki yeni gelimeleri izleyerek Trkiyeye aktarmak, temel ve uygulamal aratrmalar yapmak ve bu konuda yeni teknikler gelitirmek,

c) Organ ban artrabilmek amacyla, toplumun her kesiminin bu konuda bilinlenmesine ynelik almalar yapmak.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) niversitede doku ve organ nakli alannda aratrma ve uygulama yapacak bilim insan ve yardmc salk personeli yetitirilmesini salamak,

b) Merkezin ilgi alanna giren zel konularda, eitim-retim yapmak ya da grg ve bilgisini gelitirmek zere yurtdna ksa ya da uzun sreli eleman gndermek, yurtdndan bu amala gelenleri kabul etmek,

c) niversitede doku ve organ nakli alannda yaplan almalar tevik etmek,

) Merkezin ilgi alanna giren konularda bilgi retimini artrmak ve deiik dzeyde kaliteli insan gc yetitirmek iin eitim programlar, seminerler, konferanslar, kurslar, ulusal ve uluslararas kongreler dzenlemek, gerektiinde bu almalarla ilgili sertifikalar vermek ve faaliyetlerle ilgili yaynlar yapmak,

d) Merkezde uygulama ve aratrma iin gerekli laboratuvarlar kurmak ve dier imknlar salamak,

e) Yurtii ve yurtdndaki benzer kurulular ve merkezlerle, bilgi alveriinde bulunmak ve ibirlii yapmak,

f) lgili dier mevzuatla verilen dier faaliyetlerde bulunmak.

NC BLM

Merkezin Organlar, alma Gruplar ve Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr;

a) Merkez Mdr,

b) Merkez Ynetim Kurulu,

c) Merkez Danma Kurulu.

Merkez mdr

MADDE 8 (1) Merkez Mdr; niversitenin aylkl ve devaml statdeki, organ nakli konusunda almalar ile bilinen kadrolu retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl sreyle grevlendirilir. Sresi sona eren Merkez Mdr yeniden grevlendirilebilir. Merkez Mdr; grevlendirildii usul ile grevden alnabilir. Merkez Mdr, almalarnda kendisine yardmc olmak zere niversite retim elemanlar arasndan bir kiiyi Merkez Mdr Yardmcs olarak grevlendirilmek zere seer. Merkez Mdr Yardmcsnn grev sresi Merkez Mdryle ayndr. Merkez Mdrnn geici olarak grevinden ayrlmas halinde yerine Merkez Mdr Yardmcs veklet eder. Greve veklet alt aydan uzun sreli olmaz. Bu takdirde yeni Merkez Mdr grevlendirilir.

Merkez mdrnn grevleri

MADDE 9 (1) Merkez Mdrnn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek ve idari ilerini yrtmek,

b) Merkez Ynetim Kuruluna bakanlk etmek ve alnan kararlar uygulamak,

c) Merkez Ynetim Kurulu ve Merkez Danma Kurulunun toplant gndemlerini belirlemek,

) Merkezin almalar ile ilgili yllk faaliyet raporlarn hazrlamak ve Rektrle sunmak,

d) dari personelin gzetim ve denetimini yapmak,

e) Yllk bte teklifini hazrlayarak Merkez Ynetim Kurulunun onayn takiben Rektrle sunmak,

f) Merkez bnyesinde oluturulan alma gruplarnn faaliyetlerini dzenlemek, yrtmek ve denetlemek,

g) Yurtii ve yurtd benzer kurumlar, kurulular ve merkezlerle ibirlii yaparak amaca uygun proje ve karlkl yardmlamay gerekletirmek,

) Merkeze bal organ nakli ekiplerinin koordinasyonunu salamak.

Merkez ynetim kurulu

MADDE 10 (1) Merkez Ynetim Kurulu; Merkez Mdr, Merkez Mdr Yardmcs ve konu ile dorudan ilgili niversitede tam zamanl alan retim yesi olmak zere toplam be yeden oluur. Merkez Mdr ve Merkez Mdr Yardmcs dndaki yeler Merkez Mdrnn nerecei alt retim yesi arasndan yl sreyle Rektr tarafndan seilir. Sresi biten yeler yeniden grevlendirilebilir. yelik sresi biten, ayrlan veya alt aydan fazla niversite dnda grevlendirilen yelerin yerine, sreyi tamamlamak zere yenileri seilir.

(2) Merkez Ynetim Kurulu bakan Merkez Mdrdr. Merkez Ynetim Kurulu ayda en az bir kez olaan olarak toplanr, gerektiinde Merkez Mdr tarafndan olaanst olarak da toplantya arlr. Merkez Ynetim Kurulu; yelerin salt ounluu ile toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr. Organ nakli koordinatr veya koordinatrleri Merkez Mdrnn yetkisi ile bu toplantlara raportr olarak katlabilirler.

Merkez ynetim kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Merkez Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin almalarn dzenlemek ve Merkezin alma ve ynetimi ile ilgili konularda gerekli kararlar almak,

b) Merkezin btesini yapmak,

c) Merkezin alma plann ve programn yapmak,

) Merkez Danma Kurulunu oluturacak alma gruplarnda grevlendirilecek kiileri belirleyerek Rektrn onayna sunmak,

d) Merkez Mdrnn hazrlad yllk bte, ylsonu faaliyet raporu ve gelecek yl yaplmas planlanan faaliyet raporlarn inceleyerek Rektrle sunmak,

e) Aratrmac ve uygulayc elemanlarn projelerine yaplacak mali katklar karara balamak,

f) Bte imknlar gz nne alnarak, tevik, bilim ve hizmet dlleri vermek,

g) Merkezin gelirlerini artrc giriimlerde bulunmak, nlemler almak, gelir dalm ve kullanm ekillerini ilgili mevzuat hkmlerine gre belirlemek,

) Organ nakli konusunda aratrma, gelitirme ve uygulama almalarnn ada dzeyde yerlemesi ve yaygnlamas iin gerekli nlemleri almak,

h) Merkez Mdrnn getirecei dier konular karara balamak,

) Merkez Ynetim Kurulunca verilen dier ileri yapmak.

Merkez danma kurulu

MADDE 12 (1) Merkez Danma Kurulu; Merkez Ynetim Kurulu tarafndan belirlenen ve Rektr tarafndan grevlendirilen alma gruplarndan oluur. Merkez Danma Kurulu, Merkez Mdrnn teklifi ve Rektrn onay ile toplanr. Merkez Danma Kurulu bakan Rektrdr. Merkez Danma Kurulu, ylda en az bir defa Rektr veya Rektrn grevlendirecei bir rektr yardmcsnn bakanlnda toplanr. Toplantlarda Merkez Ynetim Kurulu yeleri ve organ nakli koordinasyon birimi sorumlusu hazr bulunur. Koordinasyon birimi sorumlusu, toplantlarn raportrln yapar.

Merkez danma kurulunun grevleri

MADDE 13 (1) Merkez Danma Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin tm faaliyet alanlar ile ilgili neriler hazrlamak,

b) Merkez Mdr tarafndan nerilen gndemdeki konularla ilgili gr bildirmek.

alma gruplar ve grevleri

MADDE 14 (1) Merkezde; organ nakli ile tedavisi mmkn olan bbrek, karacier, kalp, pankreas, kemik ilii, akcier ve benzeri her organ iin birer ve diyaliz, immunoloji, diagnostik radyoloji, teraptik radyoloji ve laboratuvarlar iin hematoloji, mikrobiyoloji ve patoloji birimlerinden birer alma grubu kurulur.

(2) alma gruplarnn grevleri unlardr:

a) alma esaslarn hazrlamak, Merkez Ynetim Kurulunun onayna sunmak ve almalarn onaylanan esaslara gre yrtmek,

b) En az ylda iki kez toplanmak ve hazrlanan raporlar Merkez Ynetim Kuruluna sunmak.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 15 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac; Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektrdr. Rektr bu yetkisini Merkez Mdrne devredebilir.

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, ilgili dier mevzuat hkmleri ile Mtevelli Heyetinin kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Acbadem niversitesi Rektr yrtr.