2 Kasm 2011 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28103

YNETMELK

Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurumundan:

TTN RETM, LENMES, VE DI TCARET LE LGL USUL VE
ESASLAR HAKKINDA Y
NETMELKTE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 10/7/2010 tarihli ve 27637 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ttn retimi, lenmesi, ve D Ticareti ile lgili Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmeliin 13 nc maddesinin ikinci fkrasna aadaki cmle eklenmitir.

Daha sonra yaplacak olan ak artrmal satlarn ncesinde, gncellenmi retici ve retim bilgileri ilgili ziraat odas tarafndan Kuruma bildirilir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 26 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinde yer alan noter ibaresi Kurumca olarak deitirilmi ve ayn fkrann (c) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

c) Gerek kiiler iin bavuru sahibinin, tzel kiiler iin ynetim kurulu bakan ve yeleri ile tzel kiiyi temsile yetkili kiilerin T.C. Kimlik Numaras ile 4733 sayl Kanuna, 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayl spirto ve spirtolu kiler nhisar Kanununa ve 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayl Kaaklkla Mcadele Kanununa aykrlktan dolay haklarnda kesinlemi mahkmiyet karar olmadna ve faaliyete ilikin belgelerin mahkemece askya alnmadna dair yazl beyan,

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 32 nci maddesinin ikinci fkrasnn (d) bendinde yer alan () ibaresi (o) olarak deitirilmi ve ayn maddenin beinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(5) 4733 sayl Kanuna, 4250 sayl Kanuna veya 5607 sayl Kanuna aykr fiillerden dolay haklarnda kesinlemi mahkmiyet karar olanlara, Kurumun dzenlemekle ykml olduu piyasalarda faaliyete ilikin hibir belge verilmez, verilmi olanlar Kurumca iptal edilir. Mahkemece verilecek mahkmiyet kararnda, kararn kesinlemesine kadar faaliyete ilikin tm belgelerin askya alnmasna da karar verilir. Sz konusu fiillerin kamu saln veya ttn ve alkol piyasasnn gvenliini bozucu nitelikte olmas halinde, yarglama srecinde yetkili mahkemece mevcut delil durumuna gre belgelerin askya alnmasna tedbiren karar verilir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin Ek-1inde yer alan Trk Ttnleri Standardnda Tanmlanm Meneler ve retim Merkezleri listesindeki, zmir meneinin retildii retim merkezlerinin bulunduu nc satra Acpayam, ibaresinden sonra gelmek zere Akky, ibaresi, Buldan, ibaresinden sonra gelmek zere al, ameli, ibaresi, beinci satra Emet, ibaresinden sonra gelmek zere Hisarck, Simav ibaresi, 8 inci satra Eme, ibaresinden nce gelmek zere Uak, ibaresi eklenmi, ayn listedeki Gmhacky meneinin retildii retim merkezlerinin bulunduu satra Gmhacky, ibaresinden sonra gelmek zere Hamamz, ibaresi, Basma meneinin retildii retim merkezlerinin bulunduu satra Gmhacky, ibaresinden sonra gelmek zere Hamamz, ibaresi eklenmitir.

MADDE 5 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Ynetmelik hkmlerini Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurumu Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

10/7/2010

27637