2 Kasm 2011 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28103

YNETMELK

Radyo ve Televizyon st Kurulundan:

YAYIN HZMET USUL VE ESASLARI HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, medya hizmet salayclarn uymas gereken yayn hizmeti usul ve esaslarn belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Trkiye Cumhuriyeti Devletinin yarg yetkisi altndaki medya hizmet salayclar tarafndan sunulan yayn hizmetleri ile ilgili usul ve esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayl Radyo ve Televizyonlarn Kurulu ve Yayn Hizmetleri Hakknda Kanunun 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 30, 31, 37, 45 ve 46 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmeliin uygulanmasnda geen;

a) Alt yaz: Program kayd veya yayn esnasnda, ounlukla ekrann alt blmne yerletirilen, sabit ve/veya hareketli olarak verilen yazl bilgi, diyalog ve metinleri,

b) Bant reklam: Program yayn esnasnda ekrandaki grnt zerinde, programn btnln bozmamak kaydyla, tantm yaplan rn, hizmet veya kuruluun reklamnn grnty erevelemek yoluyla ya da alt yaz ile veya logosunu gstermek suretiyle yaplmasn,

c) Bilgi iletiim aralar: Telekomnikasyon alt yaps kullanlarak ses, grnt, mesaj vb. bilgilerin iletimini salamakta kullanlan sistemi,

) Bilinalt teknii ile ticari iletiim: Televizyon yaynlarnda izleyicilerin ancak bilinaltyla alglayabilecekleri ok ksa sreli grntler kullanarak, rn veya hizmetlerin tantlmasna ilikin mesajlar ieren ticari iletiimi,

d) Blnm ekran: Televizyon ekrannn birden ok geometrik ekillere blnmek suretiyle, bu blmlerin ayn veya farkl konularn ilenmesi iin kullanlmasn,

e) Canl yayn: Medya hizmet salayc veya medya hizmet salayc dnda gerek ya da tzel kiilerce hazrlanm yayn hizmet ieriinin, bir faaliyetin veya bir olayn annda, naklen veya stdyodan, izleyiciye aktarld yayn trn,

f) izgi film: Seri olarak fotoraflanm izim, obje veya bilgisayar grafikleri vastasyla oluturulmu filmi,

g) Editoryal sorumluluk: Programlarn ierii ve seimi ile radyo ve televizyon yayn hizmetlerinde bir yayn ak izelgesi, istee bal yayn hizmetlerinde ise bir katalog iinde sunulmasna ilikin dzenleme ve kontrol yetkisine sahip olmay,

) Gizli ticar iletiim: Medya hizmet salayc tarafndan reklam yapmak maksadyla veya kamuyu ynlendirebilecek ekilde; mal veya hizmet reticisinin faaliyetinin, ticar markasnn, adnn, hizmetinin ve rnnn reklam kuaklar dnda ve reklam yapldna ilikin aklayc bir ses veya grnt bulunmakszn programlarda szckler veya resimler ile tantlmasn,

h) Haber: Kamuoyunu bilgilendirme amacyla ve nesnel bir bak asyla izleyici ve dinleyicilere iletilen gncel, toplumsal, ekonomik, siyasal, kltrel ve benzeri olay, konu ve gelimeleri,

) Haber blteni: Kamuoyunu bilgilendirmek amacyla, gncel toplumsal, ekonomik, siyasal, kltrel ve benzeri olay, konu ve gelimelerin, derlenerek, izleyici veya dinleyicilere, dzenli olarak, belirli saatlerde sunulduu program trn,

i) Haber programlar: Kamuoyunu bilgilendirmek amacyla gncel olay, konu ve gelimeleri ayrntlaryla ele alan ve deerlendiren, bildiri, sunum, sylev, mlakat, sylei, tartma formatnda gerekletirilen, belirli yayn gn ve saatinde ve dzenli biimde izleyici ya da dinleyicilere sunulan program trn,

j) letim: Yayn hizmetlerinin ilk olarak salanmasn,

k) Kanun: 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayl Radyo ve Televizyonlarn Kurulu ve Yayn Hizmetleri Hakknda Kanunu,

l) Korumal saatler: ocuk ve genlerin, yaynlar izleme veya dinleme ihtimali olan 24:00-05:00 saat aral dndaki zaman dilimini,

m) Koruyucu sembol: Yayn hizmetinin ierii hakknda izleyicilerin bilgilendirilmesi amacyla medya hizmet salayclar tarafndan kullanlan ortak sembolleri,

n) Logo/ar iareti: Medya hizmet salayclarnn st Kurul ve ilgili kurumlara tescil ettirmek zorunda olduklar hizmet adnn veya bu adn harf veya szcklerinin blok hlinde grafik tasvirini veya sesli duyurusunu,

o) Medya hizmet salayc: Radyo, televizyon ve istee bal yayn hizmeti ieriinin seiminde editoryal sorumluluu bulunan ve bu hizmetin dzenlenme ve yaynlanma biimine karar veren tzel kiiyi,

) nemli olaylar: Toplum iin byk nem tad kabul edilen ve lkenin geneline cretsiz ve ifresiz yayn yapan televizyonlardan canl olarak veya nesnel nedenlere bal olmak kaydyla banttan yaynlanan, mnhasr haklara konu olan spor ve kltr olaylarn,

p) Program destekleme: Yayn hizmetinin salanmasyla veya grsel-iitsel eserlerin retimiyle balantl olmayan gerek veya tzel kiilerin adn, markasn, logosunu, imajn, faaliyetlerini veya rnlerini tantmak amacyla programlara ynelik yapt her trl katky,

r) Program tantm: Medya hizmet salaycnn, izlenmesini veya dinlenmesini tevik etmek amacyla, kendi programlarnn konusunu ve zelliklerini tantmak, yayn gn ve saatini duyurmak veya hatrlatmak zere yapt yayn trn,

s) Radyo ve televizyon reklam: Tanmazlar, hak ve ykmllkler dhil olmak zere mal veya hizmetlerin teminini tevik etmek, bir ama veya dnceyi yaymak veya baka etkileri oluturmak amacyla ticaret, i, zanaat veya bir meslekle balantl gerek ve tzel kii tarafndan, bir cret veya benzeri bir karlkla yaplan her trl duyuru veya z tantm yaynn,

) Reklam kapa: Televizyonlarda reklam kuaklarnn giriinde ve knda kullanlan, izleyiciyi reklam yapld ynnde bilgilendirmeye ynelik grntl ve sesli uyary,

t) Reklam kua: Bir ya da birden ok reklamn birbiri ardna verildii reklam programn,

u) Tele-alveri: Tanmazlar, hak ve ykmllkler dhil olmak zere, mal veya hizmetlerin bir cret karlnda temini amacyla kamuya ynelik dorudan arz yaynn,

) Tele-alveri kapa: Televizyonlarda tele-alveri yaynlarnn giriinde ve knda kullanlan, izleyiciyi tele-alveri yayn yapld ynnde bilgilendirmeye ynelik grntl ve sesli uyary,

v) Tematik yayn: Gnlk yayn sresinin en az yzde yetmiini haber, belgesel, eitim, ekonomi, kltr, tarih, spor, mzik, sinema, dizi film, pazarlama veya benzeri konularda olmak zere sadece belli bir tre veya genel izleyici kitlesi dnda belli bir izleyici kesimini hedef alan programlara ayran yayn,

y) Ticar iletiim: Radyo ve televizyon reklamlar, program desteklemesi, tele-alveri ve rn yerletirmeyi de kapsamak zere, ekonomik bir faaliyette bulunan gerek veya tzel kiinin, rn, hizmet veya imajn, dorudan veya dolayl olarak tantmak amacyla tasarlanm sesli veya sessiz grntlerin bir cret veya benzeri bir karlkla ya da z tantm amacyla bir programla birlikte ya da bir program iine yerletirilerek verilmesini,

z) rn yerletirme: Bir rn, hizmet veya ticar markann, cret veya benzeri bir karlkla program iine dhil edilerek veya bunlara atf yaplarak, program iinde gsterildii her tr ticar iletiimi,

aa) st Kurul: Radyo ve Televizyon st Kurulunu,

bb) Yayn hizmeti: Medya hizmet salaycnn editoryal sorumluluu altnda ve temel amac kamuoyunu bilgilendirmek, elendirmek veya eitmek zere elektronik iletiim ebekeleri yoluyla program sunmak olan, bireysel iletiim hari olmak zere, televizyon yayn hizmeti, istee bal yayn hizmeti ve ticar iletiim ile radyo yayn hizmetini,

cc) Yayn plan: Kanun ve bu Ynetmelik uyarnca, medya hizmet salayclarn, yayn hizmetlerinin gn, saat ve srelerini belirtmek zere hazrlayaca yayn ak dzenini,

) Yaync: Televizyon ve/veya radyo yayn hizmeti veren medya hizmet salaycy,

dd) Yeniden iletim: Bir medya hizmet salayc tarafndan sunulan yayn hizmetinin btnnn veya byk bir blmnn, kullanlan teknik ara ne olursa olsun alnmasn ve e zamanl olarak deiiklik yaplmadan iletilmesini,

ee) Zararl ierik: Yayn hizmetlerinde, ocuk ve genlerin fiziksel, zihinsel veya ahlak geliimini olumsuz etkileyebilecek trdeki yayn ieriini,

ifade eder.

KNC BLM

Yeniden letim ve Yayn Dili

Yeniden iletim serbestlii

MADDE 5 (1) Yayn hizmetlerinin alm ve yeniden iletimi serbesttir. Bir medya hizmet salayc kuruluun ayn yayn hizmetini uydu, kablo ve karasal gibi farkl ortamlardan deiiklik yapmakszn e zamanl olarak iletmesi yeniden iletim olarak kabul edilmez.

(2) Yeniden iletilen yayn hizmeti ieriinin Kanuna uygunluundan yeniden iletim yapan medya hizmet salayc sorumludur.

(3) Trkiye Cumhuriyetinin taraf olduu uluslararas szlemelere aykr yayn hizmetlerinin yeniden iletimi yaplamaz.

Yeniden iletim usul ve esaslar

MADDE 6 (1) 5846 sayl Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hkmleri sakl kalmak kaydyla, yeniden iletim yapacak olan medya hizmet salayclarn, yeniden iletim konusu yaynlarn kaynak kurulular ile yazl szleme yapmas ve szlemenin st Kurulca talep edildiinde ibraz edilmesi zorunludur.

(2) Yurt iinden yaplacak yeniden iletim, medya hizmet salayclarn mevcut lisans trn deitiremez.

(3) Yeniden iletimi yaplacak yayn hizmeti, btnl ve uyumu bozulmadan iletilir. Televizyon yayn hizmeti veren medya hizmet salayclar yeniden iletimini yapacaklar yayn hizmeti zerinde, alt yaz ve benzeri teknikler kullanarak yayn hizmeti ile ilgili herhangi bir yorum yapamazlar. Annda ve birebir tercmeler yorum saylmaz.

(4) Medya hizmet salayclar, yeniden iletimi yaplacak yayn hizmetinin banda yaynlarn kaynak kuruluu ile programn ismini belirtir, ayrca radyolarda sesli olarak yaynn banda ve sonunda Bu bir yeniden iletimdir. ifadesini yaynlar. Televizyon yayn hizmetinde yeniden iletim yaynlar boyunca, yaynlarn kaynak kurulu logosu ve kendi logosu ile Arial Black yaz tipinde, Normal yaz stilinde ve en az 15 piksel (veya grnt yksekliinin % 5i) byklnde, siyah fon zerine beyaz veya beyaz fon zerine siyah renkli, effaf olmayan ve hareketsiz Yeniden letim ibaresini ekranda bulundurur.

Trke dndaki dil ve lehelerde yaplacak yaynlarn usul ve esaslar

MADDE 7 (1) Yayn hizmetlerinin Trke yaplmas esastr. Ancak Trke dndaki dil ve lehelerde de yayn yaplabilir. Yaynlar seilen dilin kurallarna uygun olarak yaplmak zorundadr.

(2) Medya hizmet salayclarn farkl dil ve lehelerde yayn yapabilmeleri, st Kurulun bu Ynetmelik hkmlerine gre verecei izne tabidir. st Kurul izni olmadan bu dil ve lehelerde yayn yaplamaz.

(3) Farkl dil ve lehelerde yayn yapmak isteyen medya hizmet salayclar; yayn yapmak istedikleri dil ve leheleri, bu dil ve lehelerde yaynlanacak program trlerini, bu programlarn, gnlk yayn ak iindeki yerleimini ve aylk yayn planlarn belirleyen ynetim kurulu karar ile birlikte st Kurula bavururlar.

(4) Yayn lisansna sahip olan ve farkl dil ve lehelerde yayn yapmak isteyen medya hizmet salayclarn talepleri, yayn alan, teknik imknlar ve talep edilen dil ve lehelerde yayn yapan dier kurulular da gz nnde bulundurularak st Kurul tarafndan deerlendirilir ve uygun grlmesi halinde bu dil ve lehelerde yayn yapma izni verilir.

(5) Farkl dil ve lehelerdeki mnferit mzik eserleri, sinema filmleri, ticari iletiim ve istee bal yayn hizmetleri iin izin art aranmaz.

(6) Farkl dil ve lehelerde st Kuruldan yayn yapma izni alan medya hizmet salayclar, yaynlarn, Kanun ve Kanuna dayanlarak kartlan ynetmeliklere, st Kurulun ngrd dier ykmllklere uygun olarak yapmakla ykmldrler.

NC BLM

Yayn Hizmeti lkeleri

Yayn hizmeti ilkeleri

MADDE 8 (1) Medya hizmet salayclar, yayn hizmetlerini kamusal sorumluluk anlayyla yayn hizmeti ilkelerine uygun olarak sunarlar. Yayn hizmetleri;

a) Trkiye Cumhuriyeti Devletinin varlk ve bamszlna, Devletin lkesi ve milletiyle blnmez btnlne, Atatrk ilke ve inklplarna aykr olamaz.

b) Irk, dil, din, cinsiyet, snf, blge ve mezhep fark gzeterek toplumu kin ve dmanla tahrik edemez veya toplumda nefret duygular oluturamaz.

c) Hukukun stnl, adalet ve tarafszlk esasna aykr olamaz.

) nsan onuruna ve zel hayatn gizliliine saygl olma ilkesine aykr olamaz, kii ya da kurulular eletiri snrlar tesinde kk drc, aalayc veya iftira niteliinde ifadeler ieremez. nsanlarn yaralanma, ac ekme, lm anlar ve benzeri durumlar, duygu smrsne yol aacak biimde verilemez. Kiilerin izinleri olmadka, zel hayata ilikin bilgi, belge ve kaytlar yaynlanamaz, konut dokunulmazl yayn yoluyla ihlal edilemez. Gvenlik kameras veya benzeri yntemlerle yaplan kaytlar ancak, insan onuruna ve kiilik haklarna saldr iermemesi halinde ilgililerin izni ile yaynlanabilir. Rvet, cinsel taciz ve benzeri su fiilleri, yorum katc kurgulama kullanlarak haberletirilemez.

d) Terr vemez ve tevik edemez, terr rgtlerini gl veya hakl gsteremez, terr rgtlerinin korkutucu ve yldrc zelliklerini yanstc nitelikte olamaz. Terr eylemini, faillerini ve madurlarn terrn amalarna hizmet eder ekilde sunamaz. Terr madurlar ile yaknlarnn kiilik haklarn olumsuz etkileyecek yayn yaplamaz.

e) Irk, renk, dil, din, tabiiyet, cinsiyet, zrllk, siyas ve felsef dnce, mezhep ve benzeri nedenlerle ayrmclk yapan ve bireyleri aalayan yaynlar ieremez ve tevik edemez.

f) Toplumun mill ve manev deerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunmas ilkesine aykr olamaz.

g) Su ilemeyi, suluyu ve su rgtlerini vc, su tekniklerini retici nitelikte olamaz.

) ocuklara, gszlere ve zrllere kar istismar ieremez ve iddeti tevik edemez. Bunlara kar her trl ayrmclk, fiziksel, duygusal, szel ve cinsel iddet tevik edilemez.

h) Alkol, ttn rnleri ve uyuturucu gibi bamllk yapc madde kullanm ile kumar oynamay zendirici nitelikte olamaz.

) Haber bltenleri ve haber programlar, tarafszlk, gereklik ve doruluk ilkelerini esas almak ve toplumda zgrce kanaat oluumuna engel olmamak zorundadr; soruturulmas basn meslek ilkeleri erevesinde mmkn olan haberler, soruturulmakszn veya doruluundan emin olunmakszn yaynlanamaz; haberin veriliinde abartl ses ve grntye, doal sesin dnda efekt ve mzie yer verilemez; grntlerin ariv veya canlandrma nitelii ile haber ajanslarndan veya baka bir medya kaynandan alnan haberlerin kaynann belirtilmesi zorunludur. Canl yaynlarn canl olduu aka belirtilir, canl yaynlarn tekrarlarnda ise program boyunca tekrar ifadesine yer verilir.

i) Sulu olduu yarg karar ile kesinlemedike hi kimse sulu iln edilemez veya suluymu gibi gsterilemez; yargya intikal eden konularda yarglama sresince, haber nitelii dnda yarglama srecini ve tarafszln etkiler nitelikte olamaz.

j) Haksz karlara hizmet eden ve haksz rekabete yol aan unsurlar ieremez.

k) Siyas partiler ve demokratik gruplar ile ilgili tek ynl veya taraf tutar nitelikte olamaz. Sunucu program sunumu esnasnda tarafsz olmak zorundadr.

l) Genel sala, evrenin ve hayvanlarn korunmasna zarar verecek davranlar tevik edemez.

m) Trkenin, zellikleri ve kurallar bozulmadan doru, gzel ve anlalr ekilde kullanlmasn salamak zorundadr; dilin dzeysiz, kaba ve argo kullanmna yer verilemez.

n) Mstehcen olamaz. Cinsel duygular smrmeye ynelik, bireyleri cinsel meta olarak gsteren, insan bedenini cinsel tahrik unsuruna indirgeyen, toplumsal yaam alan iinde sergilenemeyecek mahrem sz ve davranlar ieren, toplumda yaayan bireylerin ar ve utanma duygularn rseleyen ve cinsel isteklerini tahrik ve istismar eder nitelikte olamaz.

o) Kii veya kurulularn cevap ve dzeltme hakkna saygl olmak zorundadr. Mahkemenin karar verdii cevap ve dzeltme metinleri, sesli ve grntl olarak izleyicilerin veya radyolarda sesli olarak dinleyicinin kolaylkla takip edebilecei ekilde yaynlanr.

) Bilgi iletiim aralar yoluyla yarma veya lotarya ieremez, dinleyici ve seyircilere ikramiye verilemez veya ikramiye verilmesine araclk edemez.

p) Medya hizmet salayc tarafndan yaplan veya yaptrlan anket ve kamuoyu yoklamalarnn, hazrlk aamasndan sonularn ilnna kadar noter nezaretinde gerekletirilmesi ve bu durumun yayn esnasnda kamuoyuna duyurulmas ve belgelerin istenilmesi halinde st Kurula sunulmas zorunludur.

r) Kiileri fal veya batl inanlar yoluyla istismar edemez. Yayn yoluyla fal, batl inanlar gibi yntemlerin kullanlmas n plana kartlarak bu yntemler sonucunda seyirciler ve dinleyiciler yanl ynlendirilemez ve istismar edilemez.

s) Toplumsal cinsiyet eitliine ters den, kadnlara ynelik basklar tevik eden, kanksatan ve kadn istismar eden programlar ieremez. Trenin toplumda kadna kar bir bask arac gibi kullanlmasn tevik edemez.

) iddeti zendirici veya kanksatc olamaz. Saldrgan davran ve tutumlarn renilmesine, iddete kar duyarszlamaya ve iddeti normalletirmeye neden olamaz. Haber bltenlerinde veya haber programlarnda iddet unsuru tayan ses ve grntler sresi gereinden uzun tutularak, tekrara bavurularak ya da gerekliiyle oynanarak haber nitelii dnda yaynlanamaz. iddeti olumlayan yorum ve ifadelere yer verilemez.

(2) Radyo ve televizyon yayn hizmetlerinde, ocuk ve genlerin fiziksel, zihinsel veya ahlak geliimine zarar verebilecek trde ierik tayan programlar bunlarn izleyebilecei korumal saatlerde, koruyucu sembol kullanlsa dahi yaynlanamaz. Korumal saatlerdeki program tantmlarnda ocuk ve genlerin fiziksel, zihinsel veya ahlak geliimine zarar verebilecek trde iddet, cinsellik ve benzeri unsurlar tayan ieriklere yer verilemez.

(3) stee bal yayn hizmeti salayclar, ocuk ve genlerin fiziksel, zihinsel veya ahlak geliimini olumsuz etkileyebilecek nitelikteki yayn hizmetlerinin bunlarn bu tr hizmetleri normal artlar altnda duymayacaklar ve grmeyecekleri ekilde sunulmasn salamakla ykmldr. Bu programlar ifre sistemi veya benzer korumal bir sistem olmakszn ve abonenin yetikin olduundan emin olarak tedbirler alnmakszn ve ocuklarn eriebilecekleri ekilde yaynlanamaz.

DRDNC BLM

Yayn Hizmetlerinde Ticari letiim

Genel esaslar

MADDE 9 (1) Ticar iletiim, yayn hizmetinin dier unsurlarndan grsel ve/veya iitsel olarak kolayca ayrt edilebilir olmak zorundadr.

(2) Ticar iletiimde bilinalt teknikleri kullanlamaz.

(3) Gizli ticari iletiime izin verilemez.

(4) Haber blteni ve haber programlarn dzenli olarak sunan kiilerin grnt veya seslerine ticar iletiimlerde yer verilemez.

(5) Ticar iletiim, medya hizmet salaycnn editoryal bamszln ve program ieriini etkileyecek ekilde kullanlamaz.

(6) Ticar iletiim, yayn hizmeti ilkeleri sakl kalmak kaydyla;

a) Adalet, hakkaniyet ve drstlk ilkelerine uygun olmaldr.

b) Cinsiyet, rk, renk veya etnik kken, tabiiyet, din, felsef inan veya siyas dnce, zrllk, ya ve herhangi bir ayrmcl iermemeli veya tevik etmemelidir.

c) Yanltc olmamal ve tketicinin salk ve gvenlii ile ekonomik karlarna zarar vermemelidir. Ticari iletiimi yaplan bir rn, hizmet veya imajn zellikleri hakknda aldatc dzeye ulaan eksik bilgi ve abartl ifade ve grntlere yer verilemez.

) ocuklar hibir ekilde istismar etmemelidir. ocuklarn fiziksel, zihinsel veya ahlak geliimine zarar vermemeli, deneyimsizliklerini veya saflklarn istismar ederek, ocuklar bir rn veya hizmeti satn almaya veya kiralamaya dorudan ynlendirmemeli; ocuklar reklam yaplmakta olan rn veya hizmetleri satn almak iin ebeveynlerini veya bakalarn ikna etmeye dorudan tevik etmemeli; ocuklarn ebeveynlerine, retmenlerine veya dier kiilere duyduu gveni istismar etmemeli veya sebepsiz olarak ocuklar tehlikeli durumlarda gstermemelidir. ocuklarn sahip olduklar deneyim gz nnde bulundurularak bu kapsamdaki ya gruplarnda gerek d beklentilere neden olunmamaldr.

d) Kadnlarn istismarna ynelik olmamaldr. Tantm yaplan rn, hizmet veya imajda, kadn bedeni cinsel bir meta olarak kullanlmamaldr.

e) Salk, evre ve gvenlie zarar verecek davrana tevik etmemelidir.

f) Ticari iletiimde yer alan kii, meslek ve unvan ile tketicinin gvenini ktye kullanacak ya da tecrbe ve bilgi eksikliklerini istismar edecek biimde hareket edemez.

(7) Ya, yaa dnen asitler, tuz/sodyum ve eker gibi genel beslenme diyetlerinde ar tketimi tavsiye edilmeyen gda ve maddeleri ieren yiyecek ve ieceklerin ticar iletiimine, ocuk programlaryla birlikte veya bu programlarn iinde yer verilemez.

(8) Ticar iletiim yaynlarnn ses seviyesi dier yayn blmleri ile ayn seviyede olmak zorundadr. Ticari iletiim yayn baladnda ses seviyesi ykseltilerek veya alaltlarak izleyici veya dinleyici rahatsz edilmemelidir.

Reklm ve tele-alveri yaynlarnn biim ve sunuu

MADDE 10 (1) Televizyon hizmetlerinde reklmlar ile tele-alveri yaynlar, sesli ve grntl bir uyaryla aka fark edilebilecek ekilde, program hizmetinin dier unsurlarndan kolaylkla ayrt edilebilecek biimde dzenlenir. Reklamlar ve tele-alveriin ayrt edilebilmesi iin;

a) Televizyon reklam ve tele-alveri kuaklarnn nnde ve bitiminde herhangi bir reklam unsuru iermeyen reklam veya tele-alveri kapa kullanlr. Reklam veya tele-alveri kapa en az 3 saniye sre ile ekranda kalr. Medya hizmet salayclar, reklam veya tele-alveri kapa tasarmnda serbesttirler. Ancak reklam veya tele-alveri kuaklarnn nnde kullanlan reklam kapa ile birlikte balamak zere en az 6 saniye sre ile Ek-2de yer alan reklam veya tele-alveri giri logosu yaynlanr. Reklam veya tele-alveri kuaklarnn bitiminde kullanlan reklam veya tele-alveri kapa yayn ile son bulacak ekilde en az 6 saniye sre ile Ek-2de yer alan reklam veya tele-alveri k logosu yaynlanr. st Kurulca reklam srelerinden saylmayacana ve cretsiz olarak yaynlanabileceine karar verilmi olan kamu spotlarnn yayn srasnda; Ek-2de yer alan kamu spotu logosu srekli olarak yaynlanr.

b) Bant reklam yayn sresince Ek-2de yer alan bant reklam logosu yaynlanr. Bant reklam yaynnda reklam alan grnt alannn %20sini aamaz. Bant reklam teknikleri kullanlarak yaplan spot ve kk ilanlar tarzndaki reklamlar; program btnl, deeri, etkinlii ve mesajn bozulmasn nlemek iin sesli olarak yaynlanamaz. Spor karlamalarnda sporcularn ve yaynlanan msabakann, dier programlarda oyuncularn, sunucularn ve konumaclarn grntlerini kapatacak ekilde yerletirilemez.

(2) Radyo yayn hizmetlerinde reklmlar ile tele-alveri yaynlar, sesli bir uyaryla aka fark edilebilecek ekilde, program hizmetinin dier unsurlarndan kolaylkla ayrt edilebilecek biimde dzenlenir. Reklamlar ve tele-alveriin ayrt edilebilmesi iin; REKLAMLAR ve TELE-ALIVERޔ eklindeki ticari iletiimin trn belirten szler ile reklam mzii (cngl) reklamn nnde ve bitiminde dinleyicinin anlayaca biimde en az 3 saniye sreyle kullanlr.

(3) Dini tren yayn iine hibir ekilde reklam ve tele-alveri yayn yerletirilemez.

(4) Haber bltenleri ve ocuklara ynelik programlarda bant reklamlar yaynlanamaz.

(5) zel tarifeli telefon hatlar ieren ve yayn ilkelerine uygun olarak yaynlanan reklamlarda yazl aklamalarda kullanlan karakter bykl en az 8 punto olmaldr. Sz konusu aklamalarn ekranda kayar ekilde verilmesi durumunda izleyicilerin okuyabilecei bir hzda olmas, bu yazlarn ekranda sabit bir ekilde bulundurulmas durumunda ise ekranda en az 10 saniye kalmas salanr.

Televizyon ve radyo yayn hizmetlerinde reklam ve tele-alveri oran ve sreleri

MADDE 11 (1) Reklam ve tele-alveri yaynlar, programlarn arasna veya programn btnl, deeri ve hak sahiplerinin haklar zedelenmeyecek biimde bir program iine yerletirilebilir.

(2) Bamsz blmlerden oluan programlarda veya devre aralar ieren spor karlamalar ve benzer yapdaki olay ve gsteri programlarnda, reklam ve tele-alveri yaynlar blm, duraksamalar veya devre aralarna yerletirilir.

(3) Tele-alveri yaynlar hari her trl reklam yaynlarnn oran, bir saat bandan bir sonraki saat bana kadarki yayn iinde yzde yirmiyi (oniki dakikay) aamaz. Bu orana, program desteklemesi ve yayncnn kendi programlarnn tantmlarna ayrlan sre ile rn yerletirme dhil deildir. Bu sre en fazla alt defa program blnerek kullanlabilir.

(4) Program tantmlarnn oran, bir saat bandan bir sonraki saat bana kadarki yayn iinde yzde bei ( dakikay) aamaz.

(5) Bant reklamlar her bir girite en fazla 10 saniye olarak verilebilir.

(6) nc fkrada belirtilen sreden bamsz olarak, sesli ve grntl bir uyar ile aka belirtilerek, kesintisiz en az onbe dakika sreyle tele-alveri yayn yaplabilir. Bu yaynn sresi bir gn iinde toplam bir saati aamaz.

(7) Reklam ve tele-alveri srelerinin hesaplanmasnda ticari iletiimin nnde ve bitiminde kullanlan reklam kapa/cngllarn sresi dikkate alnmaz.

(8) cretsiz yaynlanan ve st Kurul tarafndan tavsiye edilen kamu hizmeti duyurular reklam srelerine dhil edilmez.

(9) Sinema ve televizyon iin yaplm filmler ile haber bltenleri ve ocuk programlar, planlanan yayn sreleri otuz dakikadan fazla olmas hlinde, ilk otuz dakikada reklam ve tele-alverile kesilemez. lk otuz dakikadan sonra her otuz dakikalk blm, en fazla bir defa ve istenilen zamanda kesilebilecek ekilde reklam ve tele-alveri yerletirilebilir.

Belirli rnlerin ticar iletiimi

MADDE 12 (1) Aada belirlenen rnlerin reklamlarnda uyulmas gereken kurallar unlardr:

a) Alkol ve ttn rnleri iin hibir ekilde ticar iletiime izin verilemez.

b) Reeteye tbi ilalar ve tedaviler hakknda ticar iletiim yaplamaz.

c) Reeteye tbi olmayan ilalar ve tedavilerin reklamlar drstlk ilkesi erevesinde, gerei yanstan ve dorulanmas mmkn unsurlardan oluacak ekilde hazrlanr. Bu konuda 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayl Resm Gazetede yaymlanarak yrrle giren Beeri Tbbi rnlerin Snflandrlmasna Dair Ynetmelik hkmlerine gre hazrlanan ve her yl Salk Bakanlnca yaymlanan liste esas alnr.

) lalar ve tbbi tedaviler iin tele-alverie izin verilemez.

d) Her trl (ateli veya atesiz) silah veya silah reticisi ve satcsnn ticari iletiimine izin verilemez.

e) Falc, medyum, astrolog ve benzerlerinin verdikleri hizmetlerin ticari iletiimi yaplamaz.

f) E ve arkada bulma hizmetlerinin ticari iletiimine izin verilemez.

g) Dier kanunlarla reklam yasaklanan rn ve hizmetlere ilikin ticari iletiim yayn yaplamaz.

Program desteklemesi

MADDE 13 (1) Bir program tamamen veya ksmen destek grmse, destek verenin ticari kimlii programn banda ve sonunda, program iindeki reklam kuaklarna giri ve kta grsel ve/veya iitsel unsurlarla 5er saniye sre ile belirtilir. Destek verenin ismi, markas, logosu, rn grntleri ve imaj dnda hibir grnt ve ifadeye yer verilemez.

(2) Program tantmlarnda program destekleyene atfta bulunulamaz.

(3) Desteklenen programlarda, rn yerletirme yntemi de dahil, hibir ekilde destek verene veya nc bir kiiye ait mal ve hizmetlere atfta bulunulamaz ve bunlarn alnmas, satlmas ve kiralanmas tevik edilemez. Destekleyen firma ismi program adnn bir paras olarak kullanlamaz.

(4) Ticari iletiimi yasaklanan rn ve hizmetleri retenlerle bunlarn sat ile itigal edenler, program desteklemesinde bulunamazlar.

(5) Tbbi rnleri reten, pazarlayan veya satan ya da tbbi tedavileri pazarlayan veya sunan gerek ve tzel kiilerin program desteklemesinde bulunmas hlinde, gerek ve tzel kiilerin ismi, markas, logosu veya imaj program desteklemesinde kullanlabilir; ancak gerek ve tzel kiilerin retim veya satn yapt reeteye tabi tbbi rnler veya tbbi tedaviler kullanlamaz.

(6) Haber blteni ve din tren yaynlarnda program desteklemesine izin verilemez.

(7) Program desteklemesinin, medya hizmet salaycnn editoryal bamszln ve sorumluluunu etkilemesine izin verilemez.

(8) Programn banda, program iindeki reklam kuaklarna giri ve kta ve programn sonunda program desteklemesi yapld belirtilirken, program destekleyenin rn veya hizmetlerinin kiralanmas veya satn alnmas dorudan tevik edilemez ve rn veya hizmetlere ar vurgu yaplamaz.

rn yerletirme

MADDE 14 (1) Sinema ve televizyon iin yaplm filmler, diziler ile spor ve genel elence programlarnda rn yerletirme yaplabilir. rn yerletirme uygulamalar ticar iletiimle ilgili dzenlemelere tabidir.

(2) rn yerletirme ile ilgili bilgilendirmede, rn yerletirme uygulamas yaplacak programn banda, sonunda ve her reklam kua sonrasnda program baladnda, Arial yaz tipinde, Normal yaz stili ve boyutu 15 piksel byklndeki Bu programda rn yerletirme bulunmaktadr. ifadesi yaynlanr. Sz konusu bilgilendirme yazsnn ekranda akan yaz ile belirtilmesi durumunda izleyicilerin okuyabilecei bir hzda olmas; ekranda sabit bir yazyla belirtilmesi durumunda ise ekranda en az 10 saniye kalmas salanr.

(3) Genel olarak, rn yerletirme, programn btnln bozmamaldr. rn yerletirmede; rn veya hizmetin zelliklerinin vlmesi ya da benzeri dier rn ya da hizmetlere gre belli bir rne ynelik tercih bildirilmesi, rnlere veya hizmetlere zel tantc atflar yaparak rn veya hizmetlerin kiralanmasnn veya satn alnmasnn dorudan tevik edilmesi ve ar vurgu yaplmas, rne ilikin detayl bilgi verilmesi ve farkl ekim teknikleriyle rnn n plana karlmas yasaktr.

(4) rn yerletirme ile program ierisine yerletirilen rn, programn bir parasym gibi doal mecrasnda kullanlmaldr.

(5) rn yerletirilen programda, bir saatlik yayn sresince en fazla 4 farkl rn yerletirmesi yaplabilir.

(6) Ticar iletiimi yasaklanm rnlerin, rn yerletirmede kullanlmasna izin verilmez. rn yerletirme esnasnda yerletirilen rne ilikin bant reklam yaplamaz.

(7) rn yerletirmenin, medya hizmet salaycnn editoryal bamszln ve sorumluluunu etkilemesine izin verilmez.

(8) Haber bltenlerinde, ocuk programlarnda ve din tren yaynlarnda rn yerletirmeye izin verilmez.

Reklam ve tele-alveri kanallar

MADDE 15 (1) Mnhasran reklam, tele-alveri ve z tantm yaynlarna ayrlm televizyon ve radyo yayn hizmetlerine 10 uncu ve 11 inci madde hkmleri uygulanmaz.

BENC BLM

Yayn Hizmeti erii

Genel ve tematik yayn

MADDE 16 (1) Yayn hizmetlerinde, genel veya tematik ierikli yayn yaplabilir. Medya hizmet salayc kurulular yayn lisans bavurusu srasnda yaynlarnn trn st Kurula yazl olarak bildirir. st Kurul tarafndan bu kurululara verilecek yayn lisans belgesinde yaynn tr aka belirtilir.

(2) Yayn hizmetlerinin st Kurula bildirilen trde ve seilen dilde yaplmas zorunludur. Yayn tr talep zerine st Kurulun izniyle deitirilebilir. Lisans belgesinde belirtilen tre uygun yayn yapmayan kurulu yayn lisans artlarn ihll etmi saylr.

(3) Karasal ortamdan yayn lisans olan kurulular, reklam, tele-alveri veya program tantm trlerinde tematik yayn yapmak zere bavuramazlar.

Tematik yayn program oranlar

MADDE 17 (1) Tematik yayn izni alan kurulular, gnlk yaynlarnn haber bltenleri ve reklamlar hari 06:00-24:00 saatleri arasndaki blmnn en az %70'inde, lisans belgesinde belirtilen tre uygun programlara yer vermek zorundadrlar.

ocuk yaynlar

MADDE 18 (1) Genel ve tematik ierikli yayn yapan televizyon kurulularnn, ocuk yaynlarnda izgi filmlere yer vermeleri hlinde, izgi filmlerin en az yzde yirmisinin, dier ocuk programlarnn en az yzde krknn Trke dilinde retilmi yapm olmas ve Trk kltrn yanstmas zorunludur. Bu oranlarn belirlenmesinde aylk yayn dnemleri esas alnr.

(2) Genel ve tematik yayn yapan televizyon kurulular ocuk yaynlarnn yaynlanma saatlerini, srelerini istatistiksel veriler halinde ve retim diline ilikin bilgiler ile aylk olarak her takip eden ayn 20sine kadar st Kurulun izlemeburo@rtuk.org.tr internet adresine elektronik posta ile gnderirler.

(3) Bu maddedeki oranlara televizyon kurulular bu Ynetmeliin yaym tarihinden itibaren be yllk srete her yl eit oranda arttrmak suretiyle tedrici olarak ulamak zorundadr.

Trk halk mzii ve Trk sanat mzii

MADDE 19 (1) Radyo ve televizyon kurulular, yaynlarnda Trk kltrnn bir paras olan Trk halk ve Trk sanat mzii programlarna yer vermek zorundadr. Bu programlarn toplam yayn sresi haftalk yayn sresi iinde bir saatten az olamaz.

(2) st Kurulun tematik yayn yapma izni verdii yayn kurulular bu zorunluluktan muaftr.

Ksa gsterim hakk

MADDE 20 (1) Kamuoyu iin byk nem tayan olaylarn mnhasr yayn haklarna sahip televizyon yaynclar, 5846 sayl Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamnda, dier yaynclara dil, makul ve eitliki bir temelde bedeli karlnda ksa gsterim hakk salamak zorundadr.

(2) Mnhasr yayn haklarna konu olaylara eriim hakknn salanmas, mnhasr yayn hakkna sahip televizyon yaynclar tarafndan hibir arta balanamaz. Eriim hakk talep eden dier televizyon yaynclar talepte bulunduklar ksa gsterimleri serbest bir biimde seme hakkna sahiptirler.

(3) Ksa gsterimlerin yaynlanmasnda mnhasr yayn hakkna sahip televizyon yayncs belirtilir ve yayncnn logosunun herhangi bir ekilde grlmesine engel olacak uygulamalara yer verilmez.

(4) Ksa gsterimler, kaynan belirtmek suretiyle sadece haber programlar iinde doksan saniyeyi gemeyecek ekilde kullanlr ve istee bal medya hizmetlerinde ise sadece ayn programn ayn medya hizmet salayc tarafndan banttan verilmesi durumunda uygulanr.

Kamunun nemli olaylara eriimi

MADDE 21 (1) st Kurul, toplum iin byk nem arz eden ulusal ve uluslararas olaylar; lke geneline ifresiz ve cretsiz yayn yapan televizyon kanallarndan canl veya banttan yaynlanmasn temin etmek amacyla nemli olaylar listesi hazrlar.

(2) st Kurulca nemli olaylar listesinin hazrlanmasnda konuyla ilgili dier kurum ve kurulularn grleri alnr. nemli olaylar listesi bu Ynetmeliin yaym tarihinden itibaren 6 ay ierisinde hazrlanarak iln edilir.

(3) Hazrlanan nemli olaylar listesi deien artlara gre st Kurulca ayn usulle gncellenebilir.

(4) st Kurulca listelenen toplum iin byk nem arz eden olaylar, esas olarak, canl yaynlanr. Bu olaylar, 24:0005:00 arasnda cereyan ederse, olimpiyatlar gibi birbirine bal ok sayda olaydan oluursa veya canl yayn toplum iin byk nem tayan bir baka olayn baka bir saatte yaynlanmasn gerektirirse, bu ve benzeri durumlarda objektif nedenlere dayanlarak olayn gerekletii gn ierisinde banttan da yaynlanabilir.

(5) nemli olaylar yaynlayacak televizyon yaynclar, nemli olaylar listesinde yer alan olaylarn lke geneline ifresiz ve cretsiz olarak yaynlanmasn salarlar. Ayrca televizyon yaynclar Avrupa Snr tesi Televizyon Szlemesine taraf baka bir lkenin listesinde yer alan nemli olaylarla ilgili mnhasr haklarn, sz konusu lke vatandalarnn nemli bir kesimi tarafndan izlenmesini engelleyecek ekilde kullanamazlar.

ALTINCI BLM

zleyici Temsilcilii ve Koruyucu Sembol Sistemi

zleyici temsilcisi ve grevleri

MADDE 22 (1) Medya hizmet salayclar izleyici temsilcisi bulundurmak zorundadrlar. zleyici temsilcileri, medya hizmet salayclar tarafndan, yaynclk alannda en az on yllk mesleki tecrbeye sahip, izleyicilerin gvenine sahip kiiler arasndan grevlendirilirler. Medya hizmet salayclar, izleyici temsilcisinin kimliini ve program hakknda ikayet bildirimlerinin nereye ve nasl yaplacan programlarn bitiminde uygun yntemlerle belirtirler.

(2) zleyici temsilcileri;

a) zleyicilerin bildirimlerini alabilmek iin gerekli altyapnn kurulmasn salarlar.

b) Grevlendirildikleri medya hizmet salaycnn resmi internet sitesinde izleyici temsilcisi keleri oluturulmasn salarlar ve buradan kendilerine ulaan bildirimler ve sonular hakknda bilgi verirler.

c) Mnferit olarak izleyicilerden gelen ve st Kurul araclyla kendilerine ulaan bildirimleri deerlendirirler. Yayn hizmeti ilkeleri ve yayn hizmetlerinde ticari iletiimi ilgilendiren bildirimleri cevaplandrrlar.

) zleyici bildirimlerine ynelik almalarn her ayn sonunda grevlendirildii medya hizmet salaycnn ynetimine raporlarlar, kurumsal internet sitelerinin temsilci kelerinde yaynlarlar ve yayn aknn imkn verdii lde bu almalar kamuoyu ile paylarlar.

d) st Kurulca iletilen ikyet ve grleri, z denetim erevesinde ncelikle deerlendirip sonulandrrlar.

Koruyucu sembol sistemi

MADDE 23 (1) Medya hizmet salayclar, sembol sistemi kullanarak, izleyicileri program hizmetlerinin ierii hakknda sesli veya yazl olarak bilgilendirirler.

(2) Sembol snflandrmas, ya ve ierik gruplarn belirten sembollerin birlikte kullanlmas suretiyle yaplr. Snflandrma ilemi, st Kurulca hazrlanan ve gerekli grlen hallerde gncellenen Kodlayc Uygulama Rehberinde yer alan esas ve ilkelere gre yaplr. Kodlayc Uygulama Rehberi, st Kurulun internet sitesinde yaynlanr.

(3) Koruyucu semboller, bir programn olas zararl ierikte olabileceini ve/veya programn hangi ya grubuna uygun olduunu belirtir.

(4) Bir programn iddet ve korku, cinsellik ve olumsuz rnek oluturabilecek; ayrmclk, alkol ve sigarann ar kullanm, madde kullanm, yasa d davranlar ile kaba ve kfrl konumalar iermesi durumunda, o programn olas zararl ierikte olabileceine ilikin Ek-1de yer alan iddet/Korku, Cinsellik, Olumsuz rnek Oluturabilecek Davranlar sembolleri kullanlr.

(5) Bir programn hangi ya grubuna uygun olduu ise; programdan etkilenme dzeyleri gz nne alnarak oluturulan Ek-1de yer alan Genel zleyici, 7 Ya, 13 Ya ve 18 Ya sembolleriyle belirtilir. 13 Ya ve 18 Ya sembolleri programn yayn sresince ekrann bir kesinde sabit ve srekli olarak yaynlanr. 7+ bir programn gnn her saatinde yaynlanabilecei, 13+ bir programn 21.30dan sonra yaynlanabilecei, 18+ bir programn 24:00-05:00 aral dnda yaynlanamayaca anlamna gelir.

(6) Bir programn hangi trde zararl ierik tad ve hangi ya grubunun izlemesinin uygun olduu, medya hizmet salayclarn grevlendirdii ve sistem hakknda nceden eitilmi sertifika sahibi kodlayclarn st Kurulun resmi internet sitesinde yer alan rnek Kodlama Formunun elektronik ortamda doldurulmas sonucunda verilen cevaplara gre sistem tarafndan otomatik olarak saptanr.

(7) Bu madde Trkiye Radyo-Televizyon Kurumu hakknda da uygulanr.

YEDNC BLM

Son Hkmler

Yrrlkten kaldrlan ynetmelikler

MADDE 24 (1) Bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten itibaren, 17/4/2003 tarihli ve 25082 sayl Resm Gazetede yaymlanarak yrrle giren Radyo ve Televizyon Yaynlarnn Esas ve Usulleri Hakknda Ynetmelik ile 13/11/2009 tarihli ve 27405 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Vatandalarnn Gnlk Yaamlarnda Geleneksel Olarak Kullandklar Farkl Dil ve Lehelerde Yaplacak Radyo ve Televizyon Yaynlar Hakknda Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 25 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 26 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Radyo ve Televizyon st Kurulu yrtr.

 

Ynetmeliin eklerini grmek iin tklaynz