2 Kasm 2011 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28103

YNETMELK

Gmrk ve Ticaret Bakanlndan:

GMRK YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 7/10/2009 tarihli ve 27369 mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Gmrk Ynetmeliinin 24 nc maddesine aadaki sekizinci fkra eklenmitir.

(8) Onaylanm kii stat belgesi sahibi irketin malvarlnn bir veya birden fazla blmn yeni kurulacak bir irkete ksmi blnme suretiyle devretmesi halinde, idaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakmndan belge sahibi irketle yeni kurulan irket arasnda vastal veya vastasz irket ilikisi bulunmas kouluyla, devralan tzel kiiliin onaylanm kii stat belgesi talebinin bu madde uyarnca zel koullar asndan deerlendirilmesinde talep halinde belge sahibi firmann d ticaret performans da dikkate alnr. Bu durumda belge sahibi firmann 23 nc maddenin birinci fkrasnn (b), (c) ve () bentlerinde yer alan ihlallere ilikin ceza karar saylar da stat belgesi talebinde bulunan kii adna dzenlenmi ceza kararlar ile birlikte deerlendirilir. Ayn maddenin birinci fkrasnn (h) bendinde belirtilen genel koulun salanp salanmadnn tevsikinde ise belge sahibi firmann mali yaps esas alnr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 60 nc maddesine aadaki ikinci fkra eklenmitir.

(2) Bu ksmda ve ek-10da geen tayc, Kanunun 35/B maddesinin drdnc fkras uyarnca eyay Trkiye Gmrk Blgesine getiren veya gmrk blgesine tama sorumluluunu stlenen kiidir. Ancak,

a) 65 inci maddede yer alan eyann yklendii aracn aktif tama arac olarak bamsz ekilde hareket edecek nitelikte olduu ve bu aracn baka bir arala Trkiye Gmrk Blgesine tand kombine tamaclkta tayc, tanan tama aracnn ileticisidir.

b) 66 nc maddede yer alan deniz veya hava tamaclnda tama aracnn paylam veya tama ileminin szleme kapsamnda yaplmas durumunda tayc, tama ilemini taahht ederek eyann arata tanmas iin tama belgesini dzenleyen kiidir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 61 inci maddesinin birinci fkrasna (g) bendinden sonra gelmek zere aadaki () ve (h) bentleri eklenerek dier bentler buna gre teselsl ettirilmi ve (j) bendinin ilk cmlesine Trkiye Gmrk Blgesine getirilen ifadesinden sonra gelmek zere ve Trkiye Gmrk Blgesinden karlan ifadesi eklenmitir.

) TIR karnesi kapsam eya,

h) Bakanln kaaklkla mcadele grevi ve Genelkurmay Bakanl, Milli Savunma Bakanl, kuvvet komutanlklar, Milli stihbarat Tekilat Mstearl, Jandarma Genel Komutanl, Sahil Gvenlik Komutanl ile Emniyet Genel Mdrlnn mnhasran asli grevleri ile ilgili olarak ve hizmet ifasnda kullanlmak zere kendilerine ait tatla veya yalnzca kendi yetkililerinin kullanmna mahsus tatlarla Trkiye Gmrk Blgesine getirilen ve Trkiye Gmrk Blgesinden karlan silahlar ve askeri malzeme,

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 63 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 63 (1) zet beyan veri ileme teknii yoluyla verilir. zet beyan ek-10da belirtilen bilgileri ierir ve bu ekin doldurulmasna ilikin aklama notlarna uygun olarak dzenlenir. zet beyan veren kii, zet beyanda yer alan bilgiler ile zet beyana ekli belgelerin doruluundan sorumludur.

(2) zet beyana orijinal manifesto veya konimentonun eklenmesi zorunludur. Ancak uluslararas sularda avlanan balklar iin dzenlenen zet beyanlarda bu zorunluluk aranmaz. Manifesto ve konimento bilgisayar veri ileme teknii yoluyla hazrlanarak geni veya yerel alan ayla da gmrk idaresine gnderilebilir.

(3) Gmrk idareleri, zet beyann yazl olarak verilmesine yalnzca gmrk idaresinin bilgisayar sisteminin almamas halinde izin verir. Yazl olarak verilen zet beyan bilgileri bilgisayar sisteminin almasn mteakiben en ge takip eden i gn ierisinde sisteme girilir.

(4) zet beyann nc fkra uyarnca yazl olarak verildii durumlarda, zet beyan, ek-10/Ada yer alan Emniyet ve Gvenlik Belgesi formu kullanlarak verilir. zet beyan kapsam gnderinin birden fazla kalemden olumas halinde, Emniyet ve Gvenlik Belgesi formuna ek-10/Bde yer alan kalem listesi eklenir. Kalem listesi, Emniyet ve Gvenlik Belgesinin tamamlayc parasdr.

(5) zet beyann yazl olarak verilmesi durumunda, gerekli grlmesi halinde, ykleme listeleri ve dier belgeler de ibraz edilir.

(6) nc fkra uyarnca verilen zet beyan, dzenleyen kii tarafndan imzalanr ve gmrk idaresince onaylanr.

(7) zet beyann Kanunun 35/B maddesinin beinci fkrasnda saylan kiiler tarafndan verilmesi durumunda, aksine bilgi olmamas halinde, gmrk idaresince, zet beyann szleme gerei taycnn bilgisi ve onay dhilinde verildii kabul edilir.

(8) zet beyan gmrk idaresi tarafndan tescil edilir ve tescil bilgileri, zet beyan veren kiiye elektronik ortamda bildirilir. zet beyann Kanunun 35/B maddesinin beinci fkrasnda saylan kiiler tarafndan verilmesi durumunda, gmrk idaresi tarafndan beyann tescil edildii, taycnn sisteme bal olmas halinde, taycya da bildirilir.

(9) Trkiye Gmrk Blgesine giri yapan ara ierisinde zet beyan verilmeksizin eya getirildiinin, eyay Trkiye Gmrk Blgesine getiren ya da tama sorumluluunu stlenen kii tarafndan Kanunun 35/B maddesinin altnc fkrasnda saylan hallerden nce bildirilmesi durumunda, bu kiilerce bu kapsamdaki eya iin zet beyan verilir. Bu durumda, Kanunun 241 inci maddesinin nc fkrasnn (d) bendinde belirtilen miktarda para cezas alnr.

(10) zet beyanda yaplan deiikliin Kanunun 35/B maddesinin altnc fkras uyarnca gmrk idaresinin iznine bal olduu hallerde, gmrk idaresinin deiiklie izin verdii, deiiklii yapan kiiye bildirilir. Kanunun 35/B maddesinin beinci fkrasnda saylan kiiler tarafndan yaplan deiiklik, gmrk idaresine bu hususta bavuruda bulunmas ve gmrk sistemine bal olmas halinde taycya da bildirilir.

(11) zet beyann tescil edildii tarihi izleyen iki yz gn ierisinde tama aracnn var bildiriminin 71 inci madde uyarnca gmrk idaresine yaplmam olmas veya eyann 72 nci madde uyarnca gmre sunulmam olmas halinde zet beyan verilmemi saylr.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 64 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

b) 67 nci maddede belirtilen srelerde alnm olmas kaydyla transit bilgilerinin elektronik ortamda giri gmrk idaresine sunulmas veya bu bilgilerin bilgisayar alar kullanlarak deiimi.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 65 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Eyann yklendii aracn aktif tama arac olarak bamsz ekilde hareket edecek nitelikte olduu ve bu aracn baka bir arala Trkiye Gmrk Blgesine tand kombine tamaclkta, zet beyan verme ykmll tanan tama aracnn ileticisine aittir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 67 ila 71 inci maddeleri, balklar ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Sre Snrlar

MADDE 67 (1) Denizyolu tamaclnda, zet beyan aada belirtilen srelerde gmrk idaresine verilir:

a) Konteyner ile tanan eya iin, (c) bendinde belirtilen durumlar haricinde, hareket limannda eyann gemiye yklenmesinden en az yirmi drt saat nce,

b) Dkme ve ambalaj halindeki eya iin, (c) bendinde belirtilen durumlar haricinde, Trkiye Gmrk Blgesindeki ilk var limanna gelmeden en az drt saat nce,

(c) Karadeniz ya da Akdeniz zerindeki yabanc lke limanlar ile Trkiye Gmrk Blgesindeki limanlar arasnda tanan eya iin ilk var limanna gelmeden en az iki saat nce,

(2) a) Havayolu tamaclnda, zet beyan aada belirtilen srelerde gmrk idaresine verilir:

1) Ksa mesafeli uularda en ge uan havaland ana kadar,

2) Uzun mesafeli uularda, Trkiye Gmrk Blgesinde ilk havalimanna inilmesinden en az drt saat nce.

b) (a) bendinin uygulanmasnda, ksa mesafeli uulardan son hareket havaliman ile Trkiyede vard ilk havaliman arasndaki uu sresi drt saatten az olan uular anlalr. Dier btn uular uzun mesafeli saylr.

(3) Demiryolu tamaclnda, zet beyan giri gmrk idaresine varlmasndan en az iki saat nce verilir.

(4) Karayolu tamaclnda, zet beyan giri gmrk idaresine varlmasndan en az bir saat nce verilir. Bunun mmkn olmamas halinde aracn giri gmrk idaresine varndan itibaren bir saat iinde verilir.

(5) Bilgisayar sisteminin geici olarak kullanlamamas halinde de birinci ila drdnc fkralardaki sreler geerlidir.

Srelerin uygulanmayaca haller

MADDE 68 (1) 67 nci maddenin birinci ila drdnc fkralarnda belirtilen sreler;

a) Uluslararas anlamalarla 69 uncu maddede belirtilen gvenlik kontrollerinin tannmas,

b) Uluslararas anlamalarla 67 nci maddenin birinci ila drdnc fkralarnda belirtilen srelerden farkl sreler ierisinde beyan bilgilerinin deiiminin ngrlmesi,

c) Mcbir sebep ve beklenmeyen haller,

durumlarnda uygulanmaz.

Risk analizi

MADDE 69 (1) Gmrk idaresi, zet beyanda bulunan bilgilerden faydalanarak, eya Trkiye Gmrk Blgesine gelmeden nce emniyet ve gvenlik amal olarak risk analizi yapar.

(2) Gmrk idaresi 67 nci maddede belirtilen srelere uyulmu olmas kouluyla eyann geliinden nce risk analizini tamamlar.

(3) 67 nci maddenin birinci fkrasnn (a) bendi uyarnca konteyner ile tanan eya iin gmrk idaresi zet beyann tescilinden sonraki yirmidrt saat ierisinde risk analizini tamamlar. Bu analiz sonucunda, gmrk idaresi, sz konusu eyann Trkiye Gmrk Blgesine girmesinin gvenlik ve emniyet ynnden ciddi bir tehdit oluturduu ve acil mdahale edilmesi gerektii sonucuna varrsa, zet beyan veren kiiye ve eer zet beyan taycdan baka bir kii tarafndan verilmise sistemle balantl olmas artyla taycya da, eyann yklenmemesi gerektii hususunda bildirimde bulunur. Bildirim zet beyann tescilinden sonraki yirmidrt saat ierisinde yaplr.

(4) 61 inci maddenin birinci fkras uyarnca zet beyan verilmedii hallerde risk analizleri gmrk beyannamesi veya beyanname yerine geen belge zerinden gerekletirilir.

(5) Risk analizi almalar tamamlandktan sonra sonularn uygun bulunmas halinde gmre sunulan eya, gmrke onaylanm bir ilem veya kullanma tabi tutulabilir.

(6) zet beyann 67 nci maddede belirtilen sre snrlar ierisinde verilememesi durumunda, eyann sunulduu gmrk idaresince, zet beyan, gmrk beyannamesi veya eyaya ilikin dier bilgiler zerinden risk analizleri gerekletirilir.

(7) Tama aracnn zet beyanda giri gmrk idaresi olarak beyan edilenden baka bir gmrk idaresine gelecei durumda, bu gmrk idaresine varndan nce tama aracnn kullancs ya da temsilcisi zet beyanda beyan edilen gmrk idaresine sapma bildirimi mesaj kullanarak bildirimde bulunur. Bu mesaj, ek-10/Cde belirtilen hususlar ierir ve ek-10da yer alan aklama notlarna uygun olarak dzenlenir. Bu fkra, 64 nc maddede belirtilen durumlarda uygulanmaz.

(8) zet beyanda giri gmrk idaresi olarak beyan edilmi olan gmrk idaresi, sapma bildiriminde tatn giri yapaca bildirilen gmrk idaresine, sapma hakknda emniyet ve gvenlik risk analizinin sonularyla birlikte derhal bildirimde bulunur.

Birden fazla limana urayan deniz veya hava tatlarna ilikin zet beyan verilmesi ve risk analizi

MADDE 70 (1) Deniz veya hava tatlarnn Trkiye snrlar dnda herhangi bir liman veya havalimanna uramamas kouluyla, Trkiye Gmrk Blgesinde birden fazla liman veya havalimanna uramas halinde, zet beyan, eyann boaltlaca liman veya hava limanndaki gmrk idaresine verilir.

(2) Gvenlik ve emniyet amal risk analizi, eyann boaltlaca her bir liman veya hava limanndaki gmrk idaresince gerekletirilir. Risk analizi sonucunda, eyann acil mdahale gerektirecek lde tehdit oluturduuna karar verilmesi halinde, gmrk idaresince yasaklayc tedbirler alnr ve ilk var liman veya havalimanndaki gmrk idaresine de bildirimde bulunulur.

Var bildirimi

MADDE 71 (1) Denizyolu ve havayolu tamaclnda, Trkiye Gmrk Blgesine girilirken kullanlan tama aracnn ileticisi veya temsilcisi, eyann boaltlaca gmrk idaresine ulatnda tama aracnn varn bildirir. Var bildirimi, veri ileme teknii yoluyla verilir ve boaltlacak eya iin dzenlenen zet beyanlarn tespiti iin gereken bilgileri ierir.

(2) Karayolu ve demiryolu tamaclnda, eyann giri gmrk idaresine sunulmas ile var bildiriminin verildii kabul edilir.

(3) Gmrk idareleri, var bildiriminin yazl olarak verilmesine yalnzca gmrk idaresinin bilgisayar sisteminin almamas halinde izin verir. Yazl olarak verilen var bildirimi bilgileri bilgisayar sisteminin almasn mteakiben en ge takip eden i gn ierisinde sisteme girilir.

(4) Var bildirimi veren kii var bildiriminde yer alan bilgilerin doruluundan sorumludur.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 74 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 74 (1) Trkiye Gmrk Blgesine getirilen eya, gmrk gzetimi altnda tattan boaltlr. Boaltmaya yetkili deniz, kara ve hava aralarnn sahipleri veya kaptan, pilot, src veya acentenin yetkili personeli ile geici depolama yeri iletmelerinin yetkili memurlar tarafndan eyann gmrk memurunun nezaretinde boaltlmasn mteakip yirmidrt saat iinde boaltma listesi dzenlenerek gmrk memuru, tat sahibi, srcs veya temsilcisi ile geici depolama yeri iletme memuru tarafndan imzalanmak suretiyle gmrk idaresine ibraz edilir. nsha olarak dzenlenip gmrk idaresince tasdik edilen bu listenin bir nshas gmrk idaresinde kalr. kinci nshas eyay geici depolama yerine teslim edenlere, nc nshas ise iletme memuruna verilir. Bu ilem, gmrk idaresince uygun grlen yerlere alnan eya iin de geerlidir.

(2) Boaltma listesinde eyann cinsi, brt arl, kaplarn says, cinsi, markas, numaras, tatn ismi ve sefer numaras gsterilir.

(3) Eyann boaltmadan nce veya boaltma srasnda zarar grm veya kaplarnn krk veya bozuk olduu tespit edilirse bu durum bir tutanakla tespit olunarak boaltma listesi ekinde gmrk idaresine sunulur.

(4) Boaltma listesi, bilgisayar veri ileme teknii yoluyla hazrlanarak geni veya yerel alan ayla da gmrk idaresine gnderilebilir.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 75 inci maddesinin birinci ve drdnc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) zet beyan ile boaltma listeleri karlatrlr. Karlatrma sonucunda farkllk grlrse buna ilikin tutanak dzenlenerek bu tutanak zerinden zet beyan eksiklik/fazlalk takibatna geilir.

(4) zet beyanda kaytl miktara gre eksik veya fazla kan eya iin zet beyan veren kiiye bildirimde bulunulur. zet beyan eksiklik veya fazlalklar ile ilgili takibat, elektronik ortamda kayda alnr.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 77 nci maddesinin ikinci fkrasnn son cmlesinden sonra gelmek zere aadaki cmle eklenmitir.

Deniz veya hava tatlarnn Trkiye Gmrk Blgesinde birden fazla liman veya havalimanna urad hallerde, Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen sreler, tat aracnn eyann boaltlaca gmrk idaresine giriine ilikin gmrk veya gmrk muhafaza yetkililerince tutulan kayt tarihinden itibaren balar.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 148 inci maddesinin birinci fkrasna (c) ifadesinden sonra gelmek zere , (d) ifadesi eklenmitir.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 333 nc maddesine aadaki drdnc fkra eklenmitir.

(4) zel antrepoda bulunan eyann devrine ilikin talepler, eyann devrini mteakip be i gn iinde gmrke onaylanm yeni bir ilem veya kullanma tabi tutulmak suretiyle antrepodan karlmas artyla kabul edilir.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 435 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 435 (1) Trkiye Gmrk Blgesini terk edecek eya iin 61 inci maddenin birinci fkrasnda saylan haller ile gmrk beyannamesi aranan haller dnda, Kanunun 165/A, 165/B, 165/C ve 165/D maddeleri hkmleri erevesinde Trkiye Gmrk Blgesini terk etmeden nce k gmrk idaresine zet beyan verilir.

(2) Trkiye Gmrk Blgesine getirilen eya iin zet beyan verilmesine ilikin 63 nc maddenin birinci, nc, drdnc, beinci, altnc ve sekizinci fkra hkmleri Trkiye Gmrk Blgesinden kan eyaya ilikin zet beyana da uygulanr.

(3) Gmrk idaresince, Trkiye Gmrk Blgesini terk edecek eya iin verilen zet beyana ilikin olarak, eyann Trkiye Gmrk Blgesini terk etmesinden nce emniyet ve gvenlik amacyla risk esasl kontroller yaplr. Yaplan risk analizinin tamamlanmasndan sonra eyann kna izin verilir.

(4) Birinci fkra uyarnca zet beyann verilmedii durumlarda, emniyet ve gvenlik amal risk analizi, eyann sunulduu gmrk idaresince gmrk beyannamesi veya beyanname yerine geen belge veya eyaya ilikin dier bilgiler zerinden gerekletirilir.

(5) Gmrk idaresi tarafndan yaplan risk analizi sonucunda, eyann Trkiye Gmrk Blgesini terk etmesine izin verilemeyeceinin anlalmas halinde, zet beyan veren kiiye bildirimde bulunulur. Bu ilemler yirmidrt saat iinde tamamlanr.

(6) zet beyan kapsam eyann zet beyann tescil edildii tarihi izleyen yz elli gn ierisinde Trkiye Gmrk Blgesini terk etmemesi halinde zet beyan verilmemi saylr.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 436 nc maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Kombine tamaclkta zet beyan dzenlenmesi

MADDE 436 (1) Trkiye Gmrk Blgesini terk eden eyann kombine tamaclkla tand hallerde zet beyan verme ykmll tanan tama aracnn ileticisine aittir.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 437 nci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

k bildirimi

MADDE 437 (1) Trkiye Gmrk Blgesini terk ederken kullanlan tatn ileticisi veya temsilcisi, k gmrk idaresine Trkiye Gmrk Blgesini terk ettii ana kadar tatn kn bildirir. k bildirimi, tatta tanan tm eyay kapsayacak ekilde veri ileme teknii yoluyla verilir.

(2) Kara snr kaplarndan transit kapsamnda Trkiye Gmrk Blgesini terk edecek tat iin birinci fkra hkm uygulanmaz.

(3) k bildiriminde, gmrk beyannamesi, beyanname yerine geen belge veya zet beyann tespiti iin gerekli bilgiler ile tamaya ilikin bilgiler yer alr.

(4) Gmrk idareleri, k bildiriminin yazl olarak verilmesine yalnzca gmrk idaresinin bilgisayar sisteminin almamas halinde izin verir. Yazl olarak verilen k bildirimi bilgileri bilgisayar sisteminin almasn mteakiben en ge takip eden i gn ierisinde sisteme girilir.

(5) k bildirimini veren kii k bildiriminde yer alan bilgilerin doruluundan sorumludur.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin 443 nc maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) lemleri bitirilen mektuplarla, ilgili belgelerin kaytlar eyann tesliminden sonra kapatlr ve ilgili gmrk idaresinde saklanr.

MADDE 17 Ayn Ynetmeliin 459 uncu maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Posta yolu ile gelen ve ticari nitelikte olmayan hediyelik, numunelik, zat ve aile ihtiyalarn karlayan ve benzeri eya iin, Dclaration en Douanelar gmrk idaresince beyanname olarak kabul edilir.

MADDE 18 Ayn Ynetmeliin 466 nc maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Vergiye tabi olan posta haberleme gnderileri, posta idaresince dzenlenen liste ile gmrk idaresine bildirilir.

MADDE 19 Ayn Ynetmeliin 505 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Geri verme veya kaldrma ileminde sistemdeki beyanname esas alnr. Geri verme veya kaldrma bavurusunun yapld her bir beyanname veya ceza karar iin ayr bir dosya alr. lgili gmrk beyannamesinin Geri Verme veya Kaldrma Bavurusu Formu ile vergilerin geri verilmesine esas tekil etmek zere ibraz edilen belgelerin (mene ahadetnamesi, dolam belgeleri, fatura beyan vb.) asllar ilgili gmrk idaresinde saklanr.

MADDE 20 Ayn Ynetmeliin 518 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Dileke ekinde ilgili oda gr, faaliyet belgesi, Ticaret Sicili Gazetesi ve imza sirkleri ile birlikte Antrepo Ama ve letme Yatrm zni almak zere ilgili gmrk ve muhafaza bamdrlne bavurulur. Bamdrlk, gmrk gzetimi ve denetimini olumsuz etkileyecek bir durumun olmamas halinde antrepo almasna ekonomik ynden ihtiya bulunup bulunmad, yatrm yaplan yere eya sevkiyatnn gmrk denetimi altnda gvenli bir ekilde yaplp yaplamayaca hususlar ile talepte bulunulan yerdeki mevcut antrepo miktar ve hacmini dikkate alarak yatrm izni taleplerini karlar.

MADDE 21 Ayn Ynetmeliin 519 uncu maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Genel antrepo olarak alp iletilmesi istenen yerler, bykehir belediyesi snrlar ierisinde olmas halinde 3.000 m2den, dier yerlerde ise 1.000 m2den kk olamaz. Souk hava tertibat gerektiren antrepolar ile yanc, parlayc, patlayc gibi zel tertibat gerektiren eyann konulaca antrepolar ile havaliman ve deniz liman sahas ierisinde alacak antrepolar bu arta tabi deildir.

MADDE 22 Ayn Ynetmeliin 525 inci maddesinin altnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(6) 523 nc madde hkmleri erevesinde sahiplerinin istei ile kapatlma hali hari, antrepo ama izni geri alnan;

a) Gerek kiilere,

b) Tzel kiilere,

c) Tzel kiiliin ynetim kurulu yelerine, irketi temsile yetkili kiilere ve irket sermayesinin %10 veya daha fazlasna sahip gerek kiilere,

d) (c) bendinde belirtilen gerek kiilerin yer ald dier tzel kiilere,

znin geri alnd tarihten itibaren 5 yl sre ile yeniden antrepo ama izni verilmez.

MADDE 23 Ayn Ynetmeliin 569 uncu maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Mesleki yeterlilik snav kurulu, Gmrk ve Ticaret Bakan tarafndan belirlenir. Kurul, Bakanlk temsilcilerinden seilen bir yenin bakanlnda Bakanlktan drt ve Gmrk Mavirleri Dernek Bakanlarndan bir olmak zere be kiiden oluur.

MADDE 24 Ayn Ynetmeliin;

a) 64 nc maddesinin ikinci, 65 inci maddesinin ikinci ve 73 nc maddesinin nc fkrasnda yer alan 68 inci ifadesi 67 nci,

b) 130 uncu maddesinin birinci fkrasnda yer alan Gmrke Onaylanm Kii Stat Belgesi ifadesi onaylanm kii stat belgesi,

c) 196 nc maddesinin ikinci fkrasnn (c) bendinde yer alan A veya B Snf Onaylanm Kii Stat Belgesi sahibi ifadesi onaylanm kii stat belgesine sahip,

) 305 inci maddesinde yer alan Mstearlka (Gmrkler Kontrol Genel Mdrl) ifadesi Bakanlka (Gmrkler Genel Mdrl),

d) 498 inci maddesinin nc fkrasnda yer alan 494 nc maddede ifadesi Kanunun 204 nc maddesinin birinci fkrasnn ilk bendinde, drdnc fkrasnda yer alan 494 nc madde ifadesi Kanunun 204 nc maddesinin birinci fkrasnn ilk bendi,

e) 583 nc maddesinin nc fkrasnda yer alan tatlarn sahipleri, kaptanlar veya acenteleri ifadesi Kanunun 35/B maddesinde saylan kiiler,

f) 588 inci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinde yer alan 500 ifadesi 600,

eklinde deitirilmitir.

MADDE 25 Ayn Ynetmeliin 10 no.lu Eki EK-1deki ekilde deitirilmi ve ayn eke ekteki 10/A, 10/B ve 10/C ekleri ilave edilmitir.

MADDE 26 Ayn Ynetmeliin 14 no.lu Ekinin Gmrk Beyannamesi Kullanma Talimat balkl I Beyanname Nshalarnn Kullanlmas A. Genel Aklama bal altnda yer alan 6 ve 7 no.lu nshalar ile ilgili aklama aadaki ekilde deitirilmitir.

6 no.lu nsha: thalatn tamamlanmasndan ve beyannamenin kapatlmasndan sonra beyannameye eklenen belgelerin asllar ile birlikte bu nsha gmrk idaresinde saklanr.

7 no.lu nsha: thalatn tamamlanmasndan ve beyannamenin kapatlmasndan sonra, sonradan kontrol ve istatistik amacyla ykml tarafndan saklanr.

MADDE 27 Ayn Ynetmeliin Laboratuvar Tahliline Tabi Tutulacak Eya Listesi balkl 23 numaral ekinin 38 inci fasl blm eyann ismi ksmnda yer alan 3822.00.00.10.00, 3822.00.00.20.00, 3822.00.00.30.00 ifadesi 38.22 olarak deitirilmitir.

MADDE 28 Ayn Ynetmeliin 24 no.lu Eki, EK-2deki ekilde deitirilmitir.

MADDE 29 Bu Ynetmeliin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25 ve 28 inci maddeleri ile 24 nc maddesinin (a), (e) ve (f) bentleri 1/1/2012 tarihinde, dier maddeleri yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 30 Bu Ynetmelik hkmlerini Gmrk ve Ticaret Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

7/10/2009

27369 Mkerrer

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1

31/3/2010

27538

2

2/7/2010

27629

3

2/12/2010

27773

4

31/12/2010

27802

5

26/3/2011

27886

6

30/4/2011

27920

7

23/5/2011

27942

8

16/7/2011

27996

 

Ynetmeliin eklerini grmek iin tklaynz