2 Kasım 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28103

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME
VE UNVAN DE
ĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/11/2005 tarihli ve 25999 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İller Bankası Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.