2 Kasım 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28103

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

İLLER BANKASI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/2/1998 tarihli ve 23256 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İller Bankası Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.