2 Kasım 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28103

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

İLLER BANKASI YAPI DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İller Bankası Yapı Denetim Hizmetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.