1 Kasm 2011 SALI

Resm Gazete

Say : 28102

YNETMELK

Gazi niversitesinden:

GAZ NVERSTES ENERJ-EVRE SSTEMLER VE ENDSTRYEL

REHABLTASYON UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ

YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Gazi niversitesi Enerji-evre Sistemleri ve Endstriyel Rehabilitasyon Uygulama ve Aratrma Merkezinin ynetimine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Gazi niversitesi Enerji-evre Sistemleri ve Endstriyel Rehabilitasyon Uygulama ve Aratrma Merkezinin alma esaslarn, organlarn ve bu organlarn grevlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez: Gazi niversitesi Enerji-evre Sistemleri ve Endstriyel Rehabilitasyon Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Gazi niversitesi Rektrn,

d) niversite: Gazi niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; enerji verimlilii, enerji ve evre teknolojileri, endstriyel rehabilitasyon, birim rn maliyetinin ve evreye yaylan hava kirletici emisyonlarn minimum dzeye indirilerek AB mktesebatnn ve kresel dzeydeki rekabet koullarnn gerektirdii konuma getirilmesi ile ilgili olarak sanayi, konut, ulam, tarm ve benzeri Trk ekonomik sektrlerinin gereksinim duyduu tm Ar-Ge ve teknolojik mhendislik hizmetleri ile lme, test, eitim, kalibrasyon, danmanlk, tasarm, optimizasyon ve benzeri hizmetler vermektir.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Tm ekonomik sektrlerde enerji-evre konularnda bilimsel aratrmalar yaparak aratrma sonularnn tm sektrlerde uygulanmasna ynelik faaliyetlerde bulunmak,

b) Yurt ii ve yurt d Ar-Ge ve endstriyel kurulularla ortak Ar-Ge almalar yrtmek,

c) Endstriyel kurulularn kresel pazarlarda rekabet gcn artrabilmeleri iin enerji verimlilii, ilgili mevzuat ve maliyetler ynnden uygun retim koullarna kavuturulabilmesi iin aratrma-gelitirme ve uygulama almalar yapmak,

) Yerli endstriyel rnlerin; kresel pazarlara sorunsuz ihracatna ynelik her trl CE(Conformite Europeenne) belgelendirme, ilevsel, enerji ve evresel performans ile benzeri test, lme, optimizasyon ve kalibrasyon hizmetlerini vermek,

d) Kamu ve zel sektr elemanlar iin her trl enerji, evre konularnda eitim ve sertifika programlar dzenlemek.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu.

Mdr ve grevleri

MADDE 8 (1) Mdr; enerji-evre sistemleri konusunda yksek lisans veya doktora yapm olan niversitenin Mhendislik Fakltesi retim yeleri arasndan Rektr tarafndan seilir. Mdrn grev sresi yldr. Grev sresi biten Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdr, Merkezin ileyiinden ve faaliyetlerinin yrtlmesinden birinci derecede sorumludur. Mdr, niversitenin Makine Mhendislii Blm retim yeleri arasndan, bir Mdr Yardmcs seer. Mdr Yardmcsnn grev sresi, Mdrn grev sresi bitiminde sona erer. Mdr Yardmcs yokluunda Mdre vekalet eder. Grevden ayrlma ve vekalet alt ay aamaz, alt aydan uzun sre grevi banda bulunmayan Mdrn yerine Rektr yenisini grevlendirir.

(2) Mdrn grevleri unlardr;

a) Merkezi temsil etmek, ynetimi altndaki birimleri, Merkezin amalar dorultusunda ynetmek, gerekli koordinasyon ve denetimi salamak,

b) Ynetim Kurulunu ylda en az iki kez toplantya armak, gndemi oluturmak ve gndemin grlmesini salamak,

c) alma plan ve programlarnn uygulanmasn ve kararlarn gereklemesini salamak,

) Merkez faaliyet raporlarn alt ayda bir Rektre sunmak,

d) Merkez faaliyetlerinin dzenlenmesi ve faaliyet alanlar ile ilgili olarak ulusal ve uluslararas dzeyde grmeler yapmak, projeler hazrlamak, proje nerilerinde bulunmak.

Ynetim kurulu ve grevleri

MADDE 9 (1) Ynetim Kurulu; Mdr, Mdr Yardmcs ile Merkezin alma alan ve ilgili disiplinlerinde aratrmalar yapm olan niversitenin retim yeleri arasndan Mdrn nerisi zerine Rektr tarafndan grevlendirilen be retim elemanndan oluur. Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi yldr; sresi biten yeler yeniden seilebilir. Ynetim Kurulu kararlarn, toplantya katlanlarn salt ounluu ile alr.

(2) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Mdr tarafndan getirilen teklifleri grmek ve karara balamak,

b) Merkezin her trl faaliyetlerini planlamak, ynetmek ve Ynetim Kurulu kararlarn uygulamak,

c) Yllk faaliyet raporunu hazrlamak,

) Merkez hizmetlerinin yrtlmesi iin personel grevlendirilmesi hususlarnn yerine getirilmesini salamak.

Danma kurulu

MADDE 10 (1) Danma Kurulu; Merkezin faaliyet alan ile ilgili disiplinlerde aratrma ve yaynlar ile tannm kiiler ile sanayide bu konularda baarl uygulamalar yapm olan kiiler arasndan Ynetim Kurulunca seilecek sekiz kiiden oluur.

(2) Mdr Danma Kuruluna bakanlk eder. Danma Kurulunun alaca kararlar tavsiye niteliindedir. Danma Kurulu, Mdrn daveti ile ylda en az bir kez toplanr. Danma Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Sresi biten ye yeniden seilebilir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Ulusal ve uluslararas yelik

MADDE 11 (1) Merkez, Ynetim Kurulunun teklifi ve Rektrn onay ile ilgili mevzuat hkmlerine gre kendi alanndaki ulusal ve uluslararas kurululara ye olabilir.

Personel ihtiyac

MADDE 12 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personelce karlanr.

Yrrlk

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Gazi niversitesi Rektr yrtr.