1 Kasm 2011 SALI

Resm Gazete

Say : 28102

TEBL

zelletirme Yksek Kurulundan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 28/10//2011

Karar No : 2011/90

Konu : Maliye Hazinesi ve TMOya ait baz tanmazlarn

zelletirme kapsam ve programna alnmas.

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanlnn 29/9/2011 tarih ve 5843 sayl yazsna istinaden;

Kurulumuzun 30/12/2004 tarih ve 2004/128 sayl Karar ile zelletirme kapsam ve programna alnan ve bilahare 2/6/2005 tarih ve 2005/54 sayl Karar ile iletme hakk devri yntemi ile zelletirilmesine ve 25/10/2010 tarih ve 2010/89 sayl Karar ile de kruvaziyer liman ve yk liman olarak faaliyet gsterecek ekilde yeniden yaplandrlmasna karar verilen zmir Liman bnyesinde yaplacak kruvaziyer liman projesi almalar kapsamnda deerlendirilmek zere;

1. Mlkiyeti Maliye Hazinesine ait

- zmir li, Konak lesi, Umurbey Mahallesi, 3535 ada, 160 no.lu ve 1.652 m yzlml parsel,

- zmir li, Konak lesi, Umurbey Mahallesi, 3535 ada, 83 no.lu ve 1.540 m yzlml parsel,

- zmir li, Konak lesi, Umurbey Mahallesi, 3535 ada, 133 no.lu ve 2.288 m yzlml parsel ile,

Mlkiyeti Toprak Mahsulleri Ofisi A..ye ait zmir li, Konak lesi, Umurbey Mahallesi, 3535 ada, 136 no.lu ve 6.880,25 m yzlml parselin

zelletirme kapsam ve programna alnmasna,

2. Tanmazlarn kruvaziyer liman ile birlikte iletme hakk devri yntemiyle zelletirilmesine,

3. Yaplacak imar plannda zmir li, Konak lesi, Umurbey Mahallesi, 3535 ada, 83 no.lu ve 1.540 m yzlml parsel ve zmir li, Konak lesi, Umurbey Mahallesi, 3535 ada, 133 no.lu ve 2.288 m yzlml parseller zerinde yer alan zmir Ulatrma Blge Mdrl ile Gmrk ve Muhafaza Bamdrlnn faaliyetlerini srdrecekleri binalarn yaplmasn teminen mlkiyeti Maliye Hazinesine devredilmek zere yeterli lde kamu kurumu alan ayrlmasna,

4. Yaplacak kruvaziyer liman plan erevesinde TCDD Liman letmesi Mdrlnn mevcut alandan kaldrlmasnn ngrlmesi halinde ayn imar plan iinde TCDD Liman letmesi Mdrl yaplmak zere yeterli bir alann ayrlmasna,

5. zelletirme daresi Bakanl ile ilgili kamu kurulular arasnda 3 nc ve 4 nc maddelerde belirtilen hizmet binalarna ilikin protokoller yaplmasna ve letici tarafndan protokollere uygun binalarn ncelikli olarak yaplmasna ilikin olarak ihale artnamesinde gerekli dzenlemelere yer verilmesine,

6. zmir Ulatrma Blge Mdrl, Gmrk ve Muhafaza Bamdrl ve TCDD Liman letmesi Mdrl iin yeni binalar yaplncaya kadar bu alanlarn ilgili kurumlarca kullanlmasna devam edilmesine,

7. zelletirme ilemleri tamamlanncaya kadar sz konusu alanlarn her trl bakm, onarm ve iletilmesi ile bu alanlarla ilgili her trl ykmllklerin ilgili kurulularca yerine getirilmesine,

8. zelletirme ilemlerinin 2 yl iinde tamamlanmasna

karar verilmitir.