1 Kasm 2011 SALI

Resm Gazete

Say : 28102

TEBL

zelletirme Yksek Kurulundan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 28/10/2011

Karar No : 2011/88

Konu : Maliye Hazinesi adna kaytl Mersin/Karaduvar Tanmaznn

zelletirilmesi.

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanlnn (dare) 6/10/2011 tarih, 5953 sayl yazsna istinaden;

Kurulumuzun 7/3/2011 tarih, 2011/25 sayl Kararyla zelletirme kapsam ve programna alnan Maliye Hazinesi adna kaytl Mersin ili, Akdeniz ilesi, Karaduvar mahallesi, 1503 no.lu parselde bulunan 58.000,00 m2 yzlml tanmazn sat yntemiyle zelletirilmesini teminen hale lan ve hale artnamesinde belirtilen hususlar kapsamnda yaplan ihalenin sonular dikkate alnarak;

1. Tanmazn 40.600.000.- (krkmilyonaltyzbin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren Akfen Enerji retim ve Ticaret Anonim irketine hale artnamesi erevesinde satlmasna, Akfen Enerji retim ve Ticaret Anonim irketinin szleme imzalamaktan imtina etmesi veya artnamede belirtilen dier ykmllklerini yerine getirmemesi halinde, dareye vermi olduu geici teminatnn irat kaydedilerek, 40.500.000.- (krkmilyonbeyzbin) Trk Liras bedelle ikinci teklifi veren Kor Elektrik retim Anonim irketine hale artlar Belgesi erevesinde satlmasna, Kor Elektrik retim Anonim irketinin szleme imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllklerini yerine getirmemesi halinde dareye vermi olduu geici teminatnn irat kaydedilerek, ihalenin iptal edilmesine,

2. Bu karar erevesinde sat szlemesi imzalanmas ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarnda darenin yetkili klnmasna

karar verilmitir.