1 Kasm 2011 SALI

Resm Gazete

Say : 28102

TEBL

zelletirme Yksek Kurulundan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 28/10/2011

Karar No : 2011/87

Konu : Maliye Hazinesi adna kaytl Elaz/Merkez Srsr Mahallesi 4669

ada 1 parsel Numaral Tanmaznn zelletirilmesi.

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanlnn (dare) 7/10/2011 tarih, 5979 sayl yazsna istinaden;

Kurulumuzun 30/4/2009 tarih, 2009/21 sayl Kararyla zelletirme kapsam ve programna alnan Maliye Hazinesi adna kaytl Elaz ili, Merkez ilesi, Srsr mahallesi, 4669 ada 1 no.lu parselde bulunan 6.366,50 m2 yzlml tanmazn sat yntemiyle zelletirilmesini teminen hale lan ve hale artnamesinde belirtilen hususlar kapsamnda yaplan ihalenin sonular dikkate alnarak;

1. Tanmazn 11.490.000.- (onbirmilyondrtyzdoksanbin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren Alda Petrol rnleri naat Otomotiv Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited irketine hale artnamesi erevesinde satlmasna, Alda Petrol rnleri naat Otomotiv Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited irketinin szleme imzalamaktan imtina etmesi veya artnamede belirtilen dier ykmllklerini yerine getirmemesi halinde, dareye vermi olduu geici teminatnn irat kaydedilerek, 11.470.000.- (Onbirmilyondrtyzyetmibin) Trk Liras bedelle ikinci teklifi veren Bade Petrol Nakliye Gda naat Turizm Ticaret Limited irketine hale artlar Belgesi erevesinde satlmasna, Bade Petrol Nakliye Gda naat Turizm Ticaret Limited irketinin szleme imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllklerini yerine getirmemesi halinde dareye vermi olduu geici teminatnn irat kaydedilerek, ihalenin iptal edilmesine,

2. Bu karar erevesinde sat szlemesi imzalanmas ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarnda darenin yetkili klnmasna

karar verilmitir.