1 Kasım 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28102

TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan :

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ: VII, NO: 41)

             MADDE 1 – 19/12/1996 tarihli ve 22852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri:VII, No:10 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinin Geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “GEÇİCİ MADDE 3 – Yatırım fonlarına türleri itibariyle günlük olarak en fazla aşağıdaki tabloda belirtilen yönetim ücreti oranları uygulanabilir. İçtüzüklerinde/izahnamelerinde bu orandan daha yüksek oranda yönetim ücreti belirlenmiş olan fonlar için, bu dönemlerde herhangi bir içtüzük/izahname değişikliğine gidilmeden aşağıda belirtilen oranlarda yönetim ücreti uygulanması gerekmektedir.

 

Fon Türleri

Bu Tebliğin yayım tarihi ile 31/12/2011 arasında

1/1/2012 – 31/12/2012 tarihleri arasında

Likit fonlar

Milyonda yetmişbeş

Yüzbinde üç

Kısa vadeli tahvil ve bono fonları, endeks fonlar ile koruma amaçlı ve garantili fonlar

Yüzbinde on

Yüzbinde altı

Diğer fonlar

Yüzbinde on

Yüzbinde on

 

             Serbest fonlar birinci fıkradaki sınırlamaya tabi değillerdir.”

             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.