1 Kasm 2011 SALI

Resm Gazete

Say : 28102

YNETMELK

Mevlana niversitesinden:

MEVLANA NVERSTES YABANCI DLLER HAZIRLIK OKULU
E
TM VE RETM YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Mevlana niversitesi Yabanc Diller Hazrlk Okulunda yrtlecek olan dil hazrlk eitim-retimi ile snavlarda uygulanacak usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Mevlana niversitesi Yabanc Diller Hazrlk Okulunda yrtlecek olan dil hazrlk eitim-retimi ile snavlarda uygulanacak usul ve esaslara ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc ve 49 uncu maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 kurlar: Avrupa Birlii lkelerinde kabul edilen kiisel dil becerilerine ait seviyeleri,

b) Dil Hazrlk Okulu: Mevlana niversitesi Yabanc Diller Hazrlk Okulunu,

c) Dil Hazrlk Okulu Mdrl: Dil hazrlk eitimini yrten Mevlana niversitesi Yabanc Diller Hazrlk Okulu Mdrln,

) Dil Hazrlk Okulu Ynetim Kurulu: Mevlana niversitesi Yabanc Diller Hazrlk Okulu Ynetim Kurulunu,

d) Dzey Belirleme Snav (DBS): Her retim yl banda rencilerin seviyelerine en uygun kurdan eitime balamalar iin uygulanan snav,

e) Hazrlk Snf: Mevlana niversitesi Yabanc Diller Hazrlk Okulu tarafndan yrtlen ngilizce hazrlk eitiminin verildii snf,

f) IELTS: Uluslararas yabanc dil yeterlik snavlarndan olan International English Language Testing System Snavn,

g) KPDS: niversite tarafndan edeerlilii kabul edilen Kamu Personeli Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavn,

) Kur Bitirme Snav (KBS): Her kur sonunda yaplan deerlendirme snavn,

h) SYM: lme, Seme ve Yerletirme Merkezini,

) Rektr/Rektrlk: Mevlana niversitesi Rektrn/Rektrln,

i) Senato: Mevlana niversitesi Senatosunu,

j) Srekli Deerlendirme Puan (SDP): Bir rencinin bir kur boyunca ald notlarn genel ortalamasn,

k) TOEFL: Uluslararas yabanc dil yeterlik snavlarndan olan Test of English as a Foreign Language Snavn,

l) DS: niversiteleraras Kurul Yabanc Dil Snavn,

m) niversite: Mevlana niversitesini,

n) Yabanc Dil Yeterlik Snav (YDYS): Yabanc Diller Hazrlk Okulu tarafndan uygulanan ve rencilerin yabanc dil yeterlik dzeylerinin lld snav,

ifade eder.

KNC BLM

Eitim-retim ve Snavlara likin Esaslar

Eitim-retimin amac

MADDE 5 (1) Dil hazrlk eitim-retiminin amac; niversitenin n lisans, lisans ve lisansst programlarna yeni kabul edilen rencilerin yabanc dil yeterliliklerini lmek, hazrlk eitimine alnan rencilerin yabanc dil bilgi ve becerilerini gelitirmek, dinlediini ve okuduunu anlayabilecek, dndn yazl ve szl olarak ifade edebilecek, kayt olduklar eitim-retim programlarnn yabanc dilde verilen derslerini ve ngrd konularda yazlm bilimsel yaynlar takip edebilecek ve aratrma yapabilecek seviyeye karmaktr.

Eitim-retimin kapsam

MADDE 6 (1) Hazrlk snfnda yaplan yabanc dil eitiminin mfredat, niversitenin akademik program ihtiyalar esas alnarak A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 kurlarna gre dzenlenir. Hazrlk snfn baar ile bitirebilmek iin, her rencinin Dil Hazrlk Okulu tarafndan yaplan DBS sonularna gre belirlenecek kurdan eitimine balamas ve ngrlen seviyede hazrlk snfn bitirmesi veya YDYS snavnda baarl olmas gerekir.

Dzey belirleme ve yeterlik snavlar

MADDE 7 (1) niversiteye kaydolan renciler, DBS ve/veya YDYSye tabi tutulurlar. Bunlardan;

a) DBS, eitim-retim ylnn banda bir kez yaplr. DBS, yabanc dil hazrlk programna devam edecek rencilerin yabanc dil seviyelerini tespit etmek ve rencileri aldklar puanlara gre seviye kurlarna yerletirmek iin yaplr. Bu snavdan alnan puanlarn dier snavlara etkisi olmaz. Bu snav sonucuna gre renciler A1, A2, B1, B2 veya C1 seviyelerindeki snflarda yabanc dil eitimlerine balarlar.

b) YDYS, eitim-retim ylnn banda, birinci yaryl sonunda ve yl sonunda olmak zere ylda kez yaplr. YDYS tek veya iki aamal olarak yaplabilir. Yeterlik snavna ilikin esaslar Dil Hazrlk Okulu Ynetim Kurulu tarafndan belirlenir ve eitim-retim yl banda yaplacak olan YDYSden nce ilan edilir.

c) Eitim-retim yl banda yaplan YDYSye daha nceki yllarda herhangi bir nedenle baarsz olmu renciler ile niversiteye ilk defa kayt yaptran renciler girebilir. Birinci yaryl sonunda yaplan YDYSye daha nceki yllarda herhangi bir nedenle baarsz olan renciler ile hazrlk snfna o yl balam rencilerden devam artn yerine getirmi olanlar katlabilir. Yl sonunda yaplan YDYSye ise; devam artn yerine getirdii halde yerletirildii programn ngrd kur seviyesinde hazrlk programn o yl bitiremeyen renciler ile daha nceki yllarda herhangi bir nedenden dolay baarsz olan renciler katlabilir.

Muafiyet

MADDE 8 (1) Yabanc dil hazrlk snfna devam etmesi gereken renciler, aadaki artlardan en az birini karlamak kaydyla dil hazrlk eitiminden muaf saylarak yerletirildikleri programlarda eitim-retime balar:

a) Dil Hazrlk Okulu tarafndan yaplan YDYSde baarl olmak.

b) KPDS veya DS snavndan en az 70 puan almak veya Yksekretim Kurulu tarafndan denklii kabul edilen ve Dil Hazrlk Okulu Ynetim Kurulunun uygun grd IELTS, TOEFL gibi uluslararas dil snavlarnn birinden edeer puan alm olmak. Ulusal veya uluslararas snav sonularnn kabul edilebilmesi iin, snavn yapld tarihten itibaren yln gememesi arttr.

c) Baka bir niversitenin hazrlk programna devam etmi ve hazrlk snf eitimini son yl ierisinde niversitenin ngrd seviyede baaryla bitirmi olmak. Ancak bu rencilerin muafiyet durumlarna Dil Hazrlk Okulu Ynetim Kurulu karar verir.

) Daha nce rencisi olduu baka bir niversitenin yapt hazrlk snf yabanc dil yeterlik snavn niversitenin ngrd seviyede, son yl ierisinde baarm olmak. Ancak bu rencilerin muafiyet durumlarna Dil Hazrlk Okulu Ynetim Kurulu karar verir.

d) Orta renimini; yabanc dilinin anadil olduu bir lkede, o lke vatandalarnn devam ettii eitim kurumlarnda tamamladn belgelemek.

e) Yurt ii veya yurtdndaki bir niversitede yabanc dille eitimin yapld bir programdan mezun olmak. Ancak bu rencilerin muafiyet durumlarna Dil Hazrlk Okulu Ynetim Kurulu karar verir.

Eitim sresi ve devam

MADDE 9 (1) Dil hazrlk programnda eitim-retim yl esasna gre dzenlenir. Bir eitim-retim yl her biri onalt haftalk iki yaryldan oluur. Haftalk ders saat yk 20 saatten ve bir yarylda 260 saatten az olmamak zere Dil Hazrlk Okulunca belirlenir. Her yaryl ise sekizer haftalk iki kur dneminden oluur ve bir eitim-retim yl boyunca toplam drt kur dnemi vardr.

(2) rencilerin devam ettikleri her kur dneminin sonunda yaplacak olan KBSye girebilmeleri iin derslere %85 orannda devam etmeleri zorunludur. %15 devamszlk snrn aan renciler bu snava giremez ve ayn kuru bir sonraki kur dneminde tekrar eder.

(3) KBSye katlamayan rencilerden mazereti Dil Hazrlk Okulu Ynetim Kurulunca kabul edilenlere, kurbitirme snav iin bir eitim-retim ylnda en fazla bir defa mazeret snav hakk verilir.

(4) O yl hazrlk snfna balam olan rencilerin dnem ya da yl sonunda yaplacak olan YDYSye girebilmeleri iin toplamda derslere en az %85 orannda devam etmeleri arttr.

Baar ve deerlendirme

MADDE 10 (1) Sekiz hafta sren bir kur boyunca yaplan snav, sunum, dev, proje, grup almas, derse katlm ve benzeri etkinliklere ait notlarn genel ortalamas alnarak her renci iin SDP hesaplanr. Deerlendirme trlerinin not ortalamasndaki arlklar her eitim-retim yl banda Dil Hazrlk Okulu Ynetim Kurulunca belirlenerek rencilere duyurulur. Kur geme notu 100 zerinden 70 olup, bunun %6sn SDP, dier %40n ise KBS puan oluturur. Baar puannn hesaplanmas iin bir rencinin ncelikle KBSden en az 65 puan almas gerekir. KBSden en az 65 puan alan ve SDP ve KBS puan ortalamas 70 ve zeri olan renciler eitim grdkleri kuru baarm kabul edilir. KBSden 65 puan alamayan ve/veya SDP-KBS ortalamas 70in altnda olan renciler bulunduklar kuru tekrar eder.

(2) rencilerin, YDYSye girmeden hazrlk snfnda baarl olabilmesi iin, B2 seviyesini baar ile tamamlam olmalar gerekir.

(3) Programlarn ngrd seviyede hazrlk snfn bitiremeyen renciler YDYSnin birinci aamasnda 100 zerinden en az 60 puan aldktan sonra ikinci aamasna katlabilir. Bir rencinin YDYSde baarl saylabilmesi iin birinci ve ikinci aama ortalamasnn 100 zerinden 70 ve zeri olmas gerekir.

(4) Tamamen yabanc dille eitim verilen programlar kazanan veya derslerinin en az %30u yabanc bir dilde okutulan bir blm kazanan ve yabanc dil hazrlk programna devam edip ikinci yaryl sonu itibaryla B2 kurunu baar ile tamamlayamayan ve/veya yaplan YDYSde baarl olamayan renciler;

a) Yerletirildii programn ngrd en st kur seviyesine gelmi olanlar iin Dil Hazrlk Okulunun aabilecei yabanc dil hazrlk yaz okulu programnda baarl olarak,

b) Yabanc dil seviyelerini kendi imknlaryla gelitirerek takip eden YDYSde baarl olarak,

c) lave bir veya iki yaryl daha yabanc dil hazrlk programna devam edip B2 kurunu baar ile tamamlayarak

girmeye hak kazandklar n lisans, lisans veya lisansst programa devam edebilirler.

(5) Bu maddenin drdnc fkrasnda belirtilen ve ikinci yaryl sonu itibaryla B2 kurunu baar ile tamamlayamayan veya YDYSde baarl olamayanlar; niversitede ya da baka bir niversitede retim dili Trke olan edeer bir programa, edeer programn bulunmamas halinde, yakn programlardan birine SYM tarafndan yerletirilir. Ancak, kayt yaptrd yl itibaryla, rencinin niversiteye giri puannn, yerletirilecei programa kayt yaptrmak iin aranan taban puanndan dk olmamas gerekir.

(6) Tamam veya %30u ngilizce olan programlara yerletirilen renciler, yabanc dil hazrlk snfnda en fazla drt yaryl okuyabilir.

(7) retim dili Trke olmakla birlikte, programnda ksmen veya tamamen yabanc dille okutulan semeli derslere yer verilen faklte, enstit veya yksekokul rencileri, hazrlk snfnda, devam artn yerine getirmek kaydyla ikinci yaryl sonunda veya istee bal olarak devam ettikleri takdirde nc veya drdnc yaryl sonunda B2 kurunu baar ile tamamlayamasalar veya yaplan YDYSde baarl olamasalar bile, n lisans, lisans veya lisansst programlara devam edebilirler. kinci yaryl sonu itibaryla devam artn yerine getiremeyen renciler; bir sonraki eitim-retim yl banda yaplan YDYSde baarl olamadklar takdirde, dil hazrlk programna bulunduklar seviyeden bir veya iki yaryl daha devam ederler. Ancak bu renciler, ksmen veya tamamen yabanc dille okutulanlarn dnda, sadece Trke olarak verilen semeli dersleri alabilir. Mezun olabilmek iin girmi olduklar YDYSlerden birinden baarl olmak zorundadrlar.

Snav sonularna itiraz

MADDE 11 (1) renciler, snav sonularnn ilan edildii tarihten itibaren yedi gn ierisinde Dil Hazrlk Okulu Mdrlne dileke vererek itiraz edebilir. Snav evrak, Dil Hazrlk Okulu Mdrl tarafndan belirlenen komisyon tarafndan incelenir ve Dil Hazrlk Okulu Ynetim Kurulu tarafndan karara balanarak sonu bir hafta ierisinde renciye duyurulur.

Dil hazrlk program yaz okulu

MADDE 12 (1) Yl sonu itibaryla B1 kurunu bitirmi veya B2 kurundan baarsz olmu renciler iin bir kur dnemi yaz okulu alr. Yaz okulu programnn alabilmesi iin en az onbe rencinin kesin kayt yaptrmas gerekir.

(2) Yaz okulu programnn sresi, balama ve biti tarihlerine, Dil Hazrlk Okulu Ynetim Kurulunun teklifi ile Senato karar verir.

(3) Yaz okulu program ek crete tabidir.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

zinler

MADDE 13 (1) Hazrlk snfnda okuyan ve ilgili mevzuatta belirtilen artlara haiz olan renciler bir veya iki yaryl izin alabilir. zin iin geerli nedenleri olan rencilere, kaytl olduklar programlarn ilgili ynetim kurulu karar ile sadece bir kereye mahsus olmak zere izin verilebilir. zinli olan renciler yeni eitim-retim ylnn banda dier rencilerle birlikte DBSye girer. Mazeret izinleri, ilgili dier mevzuat hkmlerine gre verilir.

Eitim-retim creti

MADDE 14 (1) Dil hazrlk program yllk eitim-retim cretleri ve eitli amalarla alnacak dier cretler, Mtevelli Heyeti tarafndan, her akademik yl iin yeniden belirlenir.

(2) Eitim-retim cretini iln edilen tarihlerde demeyen renciler hakknda, ilgili mevzuat hkmleri uygulanr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda Yabanc Dil retimi ve Yabanc Dille retim Yaplmasnda Uyulacak Esaslara likin Ynetmelik ve ilgili dier mevzuat hkmleri ile Senato kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Mevlana niversitesi Rektr yrtr.