31 Ekim 2011 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28101

YNETMELK

Maliye Bakanlndan:

VERG DENETM KURULU YNETMEL

BRNC KISIM

Genel Hkmler

 

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmelik, Vergi Denetim Kurulu Bakanlnn grev, yetki ve sorumluluklarn, Grup Bakanlklarnn grev alanlarn, Vergi Mfettilerinin grev, yetki ve sorumluluklarn, meslee alnmalarn, yetitirilmelerini, yeterliklerini, ykselmelerini ve Grup Bakanlklarnda grevlendirilmelerine ilikin usul ve esaslar dzenler.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 178 sayl Maliye Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin Ek 29 uncu maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakan: Maliye Bakann,

b) Bakanlk: Maliye Bakanln,

c) Bakan: Vergi Denetim Kurulu Bakann,

) Bakan Yardmcs: Vergi Denetim Kurulu Bakan Yardmcsn,

d) Bakanlk: Vergi Denetim Kurulu Bakanln,

e) Grup Bakan: Grup Bakanl bulunan yerlerdeki Grup Bakann,

f) Grup Bakanl: Uygun grlen yerlerde Bakan onay ile kurulan Bakanla bal Grup Bakanlklarn,

g) Kurul: Vergi Denetim Kurulunu,

) Snav Kurulu: Bakan onay ile Bakan veya Bakan Yardmclarndan birinin bakanlnda, en az sekiz yl Vergi Mfettii olarak grev yapanlar arasndan seilecek en az be asl ve iki yedek yeden oluan giri ve yeterlik snavlarn yapan kurulu,

h) Vergi Mfettii: Vergi Bamfettii, Vergi Mfettii ve Vergi Mfetti Yardmclarn,

) (A) Grup Bakanl: Kk ve Orta lekli Mkellefler Grup Bakanln,

i) (B) Grup Bakanl: Byk lekli Mkellefler Grup Bakanln,

j) (C) Grup Bakanl: Organize Vergi Kaakl ile Mcadele Grup Bakanln,

k) () Grup Bakanl: rtl Sermaye, Transfer Fiyatlandrmas ve Yurtd Kazanlar Grup Bakanln,

ifade eder.

KNC BLM

Kurulu, Grev ve Yetkiler

Kurulu

MADDE 4 (1) Bakanlk; bir Bakan, Bakan Yardmclar, Grup Bakanlar ve Vergi Mfettilerinden oluur.

Kurulun grev ve yetkileri

MADDE 5 (1) Kurulun grev ve yetkileri unlardr:

a) 213 sayl Vergi Usul Kanunu ve dier gelir kanunlar kapsamnda vergi incelemeleri yapmak.

b) Her trl bilgi, veri ve istatistii toplamak suretiyle oluturulacak Risk Analiz Sistemi zerinden mkelleflerin faaliyetlerini gruplar ve sektrler itibaryla analiz etmek, mukayeseler yapmak ve bu suretle risk alanlarn tespit etmek.

c) Vergi ykmllklerine ilikin ihbar ve ikyetleri deerlendirmek.

) Vergi incelemelerinde Gelir daresi Bakanl ile gerekli egdm ve ibirliini salamak.

d) nceleme ve denetim sonularn izlemek, deerlendirmek ve istatistikler oluturmak.

e) Vergi inceleme ve denetimleri ile raporlamaya ilikin standart, ilke, yntem ve teknikleri gelitirmek, inceleme ve denetim rehberleri hazrlamak, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarn uyacaklar etik kurallar belirlemek.

f) Vergi Mfettilerinin mesleki yeterlik ve yetkinliklerinin salanmas ve artrlmas iin gerekli almalar yapmak, bu amaca katk salamak zere Kalite Gvence Sistemini gelitirerek uygulamak.

g) Performans Deerlendirme Sistemi oluturmak ve Vergi Mfettilerinin performansn bu sisteme gre deerlendirmek.

) Vergi karma ve vergiden kanma alanndaki gelimeler ile bunlarn ortaya karlmas ve nlenmesine ynelik yntemler konusunda aratrmalar yapmak.

h) Vergi mevzuat ile ilgili gr ve nerilerde bulunmak.

) Bakan tarafndan verilen tefti, inceleme, denetim ve soruturmalar yapmak.

i) Bakan tarafndan verilen benzeri grevleri yapmak.

Bakann grev, yetki ve sorumluluklar

MADDE 6 (1) Vergi Denetim Kurulu Bakan, atama tarihi itibaryla Devlet memuriyetinde bulunan, kamudaki hizmet sresi toplam oniki yl aan ve bu srenin en az on ylnda Vergi Mfettii olarak grev yapm olanlar arasndan atanr. Bakan, Vergi Mfettii sfat ve yetkilerini haizdir.

(2) Bakann grev, yetki ve sorumluluklar unlardr:

a) Bakanl ynetmek, almalar dzenlemek ve denetlemek.

b) Genel alma Plann hazrlayarak en ge ilgili olduu takvim ylnn Nisan ay banda yrrle girecek ekilde Bakann onayna sunmak, onaylanm plann uygulanmasn ve lzumu halinde deitirilmesini salamak.

c) Tefti ve soruturmalara ilikin onaylar Bakana sunmak.

) (A) Grup Bakanlklarnda grev yapan Vergi Mfettilerinin grevlendirilecekleri Grup Bakanlklarn belirlemek.

d) Vergi Mfettilerini grevlendirmek, verilen grevlerin uygulann izlemek ve almalarn denetlemek.

e) Bakan tarafndan verilecek grevler ile mevzuatta ngrlen dier grevleri yapmak.

Bakan Yardmcl

MADDE 7 (1) Grevlerin yrtlmesinde Bakana yardmc olmak zere, atama tarihi itibaryla Devlet memuriyetinde bulunan, kamudaki hizmet sresi toplam on yl aan ve bu srenin en az sekiz ylnda Vergi Mfettii olarak grev yapm olanlar arasndan, en fazla drt Bakan Yardmcs atanabilir.

(2) Bakan Yardmclar, Vergi Mfettii sfat ve yetkilerini haiz olup, Bakann grevlendirmesi dorultusunda i ve ilemlerin yrtlmesini salarlar.

Grup Bakanl

MADDE 8 (1) Kurula verilen grevlerin yerine getirilmesinde, uzmanlama ve iblmnn salanmas amacyla uygun grlen yerlerde Bakan onay ile dorudan Bakanla bal olmak zere aadaki Grup Bakanlklar kurulabilir.

a) Kk ve Orta lekli Mkellefler Grup Bakanl.

b) Byk lekli Mkellefler Grup Bakanl.

c) Organize Vergi Kaakl ile Mcadele Grup Bakanl.

) rtl Sermaye, Transfer Fiyatlandrmas ve Yurtd Kazanlar Grup Bakanl.

(2) Birinci fkrada belirtilen Grup Bakanlklar, uygun grlen yerlerde ihtiyaca gre birden fazla sayda kurulabilir.

(3) (B), (C) ve () Grup Bakanlklarnda grev yapan Vergi Mfettilerinin grevlendirilecekleri Grup Bakanlklar, Bakan tarafndan belirlenir.

Grup Bakan

MADDE 9 (1) Grup Bakanlar, grevlendirme tarihi itibaryla Vergi Mfettii kadrosunda bulunan, kamudaki grev sresi toplam on yl aan ve bu srenin en az sekiz ylnda Vergi Mfettii olarak grev yapm olanlar arasndan Bakan onay ile grevlendirilir.

(2) Grup Bakanlar, Vergi Mfettii sfat ve yetkilerini haiz olup, Grup Bakanln, Genel alma Plan ve Bakanln emir ve talimatlar erevesinde ynetir.

(3) Grup Bakanlar,

a) Vergi Mfettilerinin almalarn Bakanln emir ve talimatlar erevesinde sevk ve idare eder, denetler.

b) Grup Bakanlnn almalar ve sonular hakknda Bakanla bilgi verir.

c) Grup Bakanlnn almalarn, Vergi Dairesi Bakanlklar ile egdm ve ibirlii halinde yrtr.

) Vergi Mfetti Yardmclarnn en iyi ekilde yetitirilmelerini salar.

d) Bakanlka verilen dier ileri yapar.

(4) Bakanlka, gerekli grlen Grup Bakanlklarnda Grup Bakanna yardmc olmak zere bir veya daha fazla Vergi Mfettii grevlendirilebilir.

KNC KISIM

Vergi Mfetti Yardmclna Giri ve alma Esaslar

 

BRNC BLM

Vergi Mfetti Yardmclna Giri

Vergi Mfetti Yardmclna giri

MADDE 10 (1) Vergi Mfettilii mesleine zel yarma snavyla Vergi Mfetti Yardmcs olarak girilir.

Vergi mfetti yardmcl giri snav

MADDE 11 (1) Vergi Mfetti Yardmclna atanmak iin, vergi mfetti yardmcl giri snavn kazanmak arttr.

(2) Giri snavlarnn al tarihleri, snava davet ve ilan ile ilgili hususlar Bakanlka belirlenir.

(3) Giri snav yazl ve szl olmak zere iki aamal bir snavdr. Yazl snavda baarl olamayanlar szl snava alnmazlar.

(4) Vergi mfetti yardmcl giri snav Bakanlka belirlenen yerlerde yaplr.

Giri snav artlar

MADDE 12 (1) Vergi mfetti yardmcl giri snavna katlabilmek iin aadaki artlar aranr:

a) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48 inci maddesinde yazl nitelikleri haiz olmak.

b) Yazl snavn yapld tarihte 35 yan doldurmam olmak.

c) En az drt yllk lisans eitimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, ktisat, letme, ktisadi ve dari Bilimler Fakltelerinden veya Endstri Mhendislii ile letme Mhendislii Blmlerinden ya da bunlara denklii yetkili makamlarca kabul edilen yurt ii ve yurt dndaki retim kurumlarndan birini bitirmi olmak.

) Daha nce vergi mfetti yardmcl snavna katlmam veya en fazla bir kez katlm olmak.

d) Bavuruyu, Bakanlka belirlenen esaslar erevesinde Bakanlka yaymlanan Giri Snav Duyurusunda belirtilen artlara uygun olarak sresi ierisinde yapm olmak.

e) Kamu Grevlerine lk Defa Atanacaklar in Yaplacak Snavlar Hakknda Genel Ynetmelik gerei yaplacak Kamu Personel Seme Snav (KPSS)nda, snav duyurusunda belirtilecek ilgili puan trnden veya trlerinden yeterli puan alm olmak.

f) Vergi Mfettilii mesleinin gerektirdii nitelikleri haiz bulunmak.

(2) Birinci fkrada belirtilen artlar tamadklar daha sonradan anlalan adaylarn giri snavn kazanmalar halinde atamalar yaplmaz, bu durumun atamadan sonra ortaya kmas halinde ise atama ilemi iptal edilir. Bunlar hibir hak talep edemezler ve geree aykr beyanda bulunduu tespit edilenler hakknda 5237 sayl Trk Ceza Kanununun ilgili hkmleri uygulanmak zere Cumhuriyet Basavclna su duyurusunda bulunulur.

Giri snav duyurusu ve bavuru

MADDE 13 (1) Giri snav duyurusu Bakanlka belirlenen esaslar erevesinde Bakanlka yaplr.

(2) Snava girmek isteyenler Bakanla, ekli Bakanlka belirlenen esaslar erevesinde Bakanlka hazrlanan Snav Bavuru Formu ile mracaat ederler. Elektronik ortam veya postadaki gecikmelerden dolay zamannda ulamayan bavurular ileme konulmaz.

(3) Giri snavnn yazl ksmn kazananlardan szl snavdan nce, Snav Bavuru Formunda yer alan beyanlarn dorulanmasna ilikin belgeler istenir.

Giri snav konular

MADDE 14 (1) Vergi mfetti yardmcl giri snav sorular aada belirtilen konu gruplarndan hazrlanr:

a) Maliye

1) Maliye teorisi ve maliye politikas

2) Vergi teorisi ve Trk vergi sistemi

3) Kamu maliyesi

b) ktisat

1) Mikro ve makro iktisat

2) ktisadi dnceler tarihi

3) Para teorisi ve politikas

4) Trkiye ekonomisi

5) Uluslararas iktisat ve iktisadi kurulular

c) Hukuk

1) Anayasa hukuku

2) dare hukukunun genel esaslar ve idari yarg

3) Ceza hukuku ve ceza muhakemeleri usulnn genel esaslar

4) Medeni hukuk (Aile hukuku ve miras hukuku hari)

5) Borlar hukuku

6) Ticaret hukuku (Deniz ticareti ve sigorta hukuku hari)

) Muhasebe

1) Genel muhasebe

2) irketler muhasebesi

3) Maliyet muhasebesi

4) Mali tablolar analizi

(2) Snavda, adaylarn mali, hukuki ve iktisadi olaylar deerlendirmelerini, tartmalarn, yorumlamalarn ve sorunlara zm yollar nermelerini salayacak sorulara da yer verilebilir.

Yazl snavn deerlendirilmesi

MADDE 15 (1) Yazl snav, 100 tam puan zerinden deerlendirilir ve en yksek puandan balamak zere sralanarak Snav Kurulunca imzalanan bir tutanaa balanr.

(2) Yazl snavdan baarl saylmak iin snav gruplarnn her birinden alnan notlarn 50den, notlar ortalamasnn da 65den aa olmamas gerekir.

(3) Yazl snav sonucunda baarl olan adaylardan, en yksek puan alan adaydan balamak zere, atama yaplacak kadro saysnn iki katna kadar aday szl snava arlr. Son sradaki adayla eit puan alan adaylar da szl snava arlr. Yazl snavdan en az 65 puan alm olmak, szl snava arlmayan dier adaylar iin mktesep hak tekil etmez.

Yazl snav sonularnn duyurulmas

MADDE 16 (1) Szl snava girmeye hak kazanan adaylara, szl snavn yerine ve tarihine ilikin listeler, uygun yerlere aslmak ve Bakanlk internet sitesinde yaymlanmak suretiyle duyurulur.

Szl snavn yaplmas ve deerlendirilmesi

MADDE 17 (1) Szl snav, yazl snav sonucunun duyurulmasndan en az 15 gn sonra ve yazl snav konularndan yaplr.

(2) Szl snavlar, adayn;

a) Bir konuyu kavrayp zetleme, ifade yetenei ve muhakeme gcnn,

b) Liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi dzeyi, davran ve tepkilerinin meslee veya greve uygunluunun,

c) zgveni, ikna kabiliyeti ve inandrclnn,

) Genel yetenek ve genel kltrnn,

d) Bilimsel ve teknolojik gelimelere aklnn,

deerlendirilmesi suretiyle yaplr.

(3) Adaylarn ikinci fkrada yazl zelliklerinin her biri, Snav Kurulu Bakan ve yelerince 100 tam puan zerinden deerlendirilir. Yaplan deerlendirmeye gre verilen puanlar tutanaa geirilir. Bu puanlarn aritmetik ortalamas szl snav puann tekil eder.

(4) Szl snavda baarl saylmak iin szl snav puannn 65den az olmamas gerekir.

(5) Snav Kurulu szl snav sonularn bir tutanakla tespit eder.

(6) Szl snav ile ilgili olarak, bu maddede yer alan hususlar dnda herhangi bir kayt sistemi kullanlmaz.

Giri snav puannn ve baar sralamasnn tespit edilmesi

MADDE 18 (1) Giri snav puan, szl snavda baarl olan adaylarn szl snav puan ile yazl snav puannn aritmetik ortalamas alnarak hesaplanr.

(2) Giri snav sonular, Snav Kurulunca, puan en yksek adaydan balamak suretiyle baar derecesine gre sraya konulup, atama yaplacak kadro says kadar aday tespit edilerek bir liste halinde tutanaa balanr.

(3) Adaylarn baar derecesi tespit edilirken, giri snav puannn eit olmas halinde, yazl snav puan yksek olan adaya; yazl snav puannn da eit olmas halinde, KPSS (A) puan yksek olan adaya ncelik tannr.

(4) Giri snavndan 65 ve zerinde puan alm olmak, atama yaplacak kadro saysnn dnda kalan adaylar iin mktesep hak tekil etmez.

Giri snav sonucunun duyurulmas

MADDE 19 (1) Giri snavnda baarl olan adaylar ile baar srasna gre en baarl %20nin ad ve soyadlar ile aday numaralarnn yer ald listeler, uygun yerlere aslmak ve Bakanlk internet sitesinde yaymlanmak suretiyle duyurulur. Ayrca snavda baarl olan adaylara sonu, yaz ile de bildirilir.

(2) En baarl %20nin tespitinde ondalk ksm ste tamamlanr.

KNC BLM

Vergi Mfetti Yardmclarnn Grevlendirilecei Grup Bakanlklarnn

Belirlenmesine likin Esaslar

Vergi Mfetti Yardmclarnn atanmas ve grevlendirilmesi

MADDE 20 (1) Giri snavnda baarl olan adaylar Bakan onay ile Vergi Mfetti Yardmclna atanrlar.

(2) Vergi Mfetti Yardmclna atananlar, Bakanlk emrinde zel eitim veya temel eitime tabi tutulur. Bu eitimler sonrasnda yaplacak snavlara gre grevlendirilecekleri Grup Bakanlklar belirlenir.

zel eitim

MADDE 21 (1) Vergi Mfetti Yardmclna atananlardan giri snavndaki baar srasna gre en baarl %20, aylk zel eitime tabi tutulur. Bu eitim, temel vergi mevzuat, revizyon, vergi inceleme teknikleri, ihtisas muhasebeleri, mali tablolar analizi, istatistik, gider ve milli emlak mevzuat ile Bakanlka belirlenen dier konulardan oluur.

zel eitim snavnn yaplmas ve deerlendirilmesi

MADDE 22 (1) zel eitimin sonunda, Bakanlka belirlenen esaslar erevesinde, yazl ve szl blmlerden oluan bir snav yaplr.

(2) Yazl snav ve szl snav ayr ayr olmak zere 100 tam puan zerinden deerlendirilir. Yazl snavdan alnan notlarn aritmetik ortalamas yazl snav notunu oluturur. Szl snavda, her adaya Snav Kurulu bakan ve yelerinin her biri tarafndan ayr ayr puan verilir. Verilen bu puanlarn aritmetik ortalamas szl snav puann tekil eder. zel eitim snav notu, yazl snav notu ile szl snav notunun aritmetik ortalamasndan oluur.

(3) Snav sonucu, Snav Kurulu tarafndan bir tutanakla tespit edilir ve baar srasna gre oluturulan liste, en baarl ilk %25e girenleri de ierecek ekilde, uygun yerlere aslarak ve Bakanlk internet sitesinde yaymlanarak duyurulur.

(4) En baarl %25in tespitinde ondalk ksm ste tamamlanr.

(B), (C) ve () Grup Bakanlklarnda grevlendirilecek Vergi Mfetti Yardmclar

MADDE 23 (1) 22 nci maddeye gre yaplan yazl ve szl snav sonucunda en baarl ilk %25e girenler, Bakan tarafndan (B), (C) ve () Grup Bakanlklarndan birinde ihtiyalar gzetilerek grevlendirilir.

Temel eitim

MADDE 24 (1) Vergi Mfetti Yardmclna atananlardan yaplan giri snavnda en baarl ilk %20ye giremeyenler, aylk temel eitime tabi tutulur. Bu eitim, temel vergi mevzuat, revizyon, vergi inceleme teknikleri, gider ve milli emlak mevzuat ile Bakanlka belirlenen dier konulardan oluur.

(2) Temel eitimde her bir konu itibaryla ayr ayr snav yaplrken, eitim sonunda da tm konular kapsayan genel bir snav yaplr. Bu konulara ilikin yaplacak snavlardan 100 tam puan zerinden alnan puanlarn aritmetik ortalamasnn %40 ile genel snavda alnan notun %60nn toplam seminer notunu; seminer notunun %70i ile giri snav notunun %30unun toplam da temel eitim notunu oluturur.

(A) Grup Bakanlklarnda grevlendirilecek Vergi Mfetti Yardmclar

MADDE 25 (1) 22 nci maddeye gre yaplan yazl ve szl snav sonucunda en baarl ilk %25e giremeyenler ile temel eitime tabi tutulanlar, baar srasna gre ve tercihleri de dikkate alnarak Bakanlk tarafndan (A) Grup Bakanlklarndan birinde ihtiyalar gzetilerek grevlendirilir.

(2) Baar sras, zel eitime tabi tutulup 22 nci maddeye gre yaplan yazl ve szl snav sonucunda en baarl ilk %25e giremeyenlerden balamak zere, zel eitime tabi olanlar iin zel eitim snav notunun, temel eitime tabi olanlar iin seminer notunun yksek olandan dk olana doru sralanmas suretiyle belirlenir.

(3) Bu maddenin uygulanmasna ilikin usul ve esaslar Bakanlka belirlenir.

NC KISIM

Vergi Mfettilerinin Yetitirilmeleri, Yeterlikleri ve Meslekte Ykselmeleri

 

BRNC BLM

Vergi Mfettilerinin Yetitirilmeleri

Yardmclk dnemi ve yeri

MADDE 26 (1) Vergi Mfetti Yardmclar yllk bir yardmclk dnemine tabidirler ve yardmclk dnemini turneler, eitim ve benzeri faaliyetler dnda esas olarak dhil olduklar Grup Bakanlklarnda geirirler. zel ve temel eitimde geen sreler yllk srenin hesabnda dikkate alnr.

Yetitirmede ama

MADDE 27 (1) Vergi Mfetti Yardmclarnn yetitirilmesinde aadaki amalar gdlr:

a) Grev ve yetki alanlarna giren konularda, yeterli bilgi, ihtisas ve deneyime sahip olmalarn salamak.

b) Meslein gerektirdii bilgi ilem teknolojilerini renmelerini salamak.

c) Grev ve yetki alanlarna giren konularda bilimsel aratrma yapma becerilerini kazandrmak.

) Yabanc dil bilgilerini gelitirmelerini tevik etmek.

d) Analitik dnme, takm almas ve iletiim becerilerini gelitirmek.

e) Meslein gerektirdii dier niteliklere sahip olmalarn salamak.

Yetitirme ekli

MADDE 28 (1) Vergi Mfetti Yardmclarnn yetitirilmesi aadaki esaslara gre yaplr:

a) 21 ve 24 nc maddelerde belirtilen eitimlerden sonra Bakanlka belirlenen konularda ayrca eitime tabi tutulurlar.

b) Vergi Mfettilerinin refakatinde alrlar ve onlarn gsterecei ileri yaparlar.

c) Yardmclk dnemlerinde, meslek konular zerinde dzenlenecek kurs ve seminerlere devam ederler.

(2) Vergi Mfetti Yardmclarnn yukardaki esaslar dairesinde yetitirilmesi iin gerekli tedbirler Bakanlka alnr.

Vergi Mfetti Yardmclarna yetki verilmesi

MADDE 29 (1) Vergi Mfetti Yardmclar, meslee girilerinden itibaren fiilen 18 ay altktan sonra, Bakanlka tespit edilen bir tarihte yetki snavna tabi tutulurlar. 18 aylk srenin hesabnda zel ve temel eitimde geen sreler de dikkate alnr. Yllk izin ve st izinleri hari, 20 gnden fazla olmamak zere izinli gn saylar ile raporlu gn saylar fiilen allan srenin hesabnda dikkate alnmaz.

(2) Yetki snav, Vergi Mfetti Yardmclarnn grev ve yetki alanlarna giren yrrlkteki mevzuat ve bunun uygulamasna ilikin meslein gerektirdii niteliklerin kazanlp kazanlmadn, performans deerlendirmesi kapsamnda, len bir snavdr. Snav sonucunda yeterli grlenlere resen inceleme, tefti ve soruturma yetkisi verilir.

(3) Yetki snav, Bakanlka belirlenen esaslar erevesinde ve yazl olarak yaplr. Yetki snavnda baarl olmak iin, snav oturumlarnn her birinden 100 tam puan zerinden en az 50 puan alnmas ve btn snav oturumlarndan alnacak puanlarn ortalamasnn 65den aa olmamas arttr.

(4) Yetki snavnda baarl olamayanlar, en az ay sresince bir Vergi Mfettiinin refakatinde altktan sonra, Bakanlka belirlenen bir tarihte yeniden yetki snavna girerler. Bu snavda da baarl olamayan veya zrsz olarak snava girmeyen Vergi Mfetti Yardmclar, performans deerlendirmesine gre baarsz saylr. Yeterlik snavna girmeye hak kazanamayan bu kiiler, Bakanlk tekilatnda derecelerine uygun memur kadrolarna atanrlar.

(5) Yetkili Vergi Mfetti Yardmclar, Bakanlka gerekli grlen hallerde dier yetkili Vergi Mfetti Yardmclar veya Vergi Mfettileriyle birlikte grevlendirilebilir.

KNC BLM

Yeterlik Snav, Atama ve Ykselme

Vergi Mfetti Yardmclarnn yeterlik snav

MADDE 30 (1) Vergi Mfetti Yardmclar, fiilen yl almak ve yardmclk dneminde performans deerlendirmesine gre baarl olmak artyla yaplacak yeterlik snavna girmeye hak kazanrlar. Yllk izin ve st izinleri hari, 20 gnden fazla olmamak zere izinli gn saylar ile raporlu gn saylar fiilen allan srenin hesabnda dikkate alnmaz.

(2) Yeterlik snav ile Vergi Mfetti Yardmclarnn grev ve yetki alanlarna giren yrrlkteki mevzuat ve bu mevzuatn uygulamasn; inceleme, tefti ve soruturma yntemleri hakkndaki bilgilerini; meslein gerektirdii dier bilgi ve nitelikleri kazanp kazanmadklar llr.

(3) Bakanlka belirlenen esaslar erevesinde yaplan yeterlik snav, yazl ve szl olmak zere iki blmden oluur.

(A) Grup Bakanlklarnda grevlendirilen Vergi Mfetti Yardmclarnn yeterlik snav konular

MADDE 31 (1) (A) Grup Bakanlklarnda grevlendirilen Vergi Mfetti Yardmclarnn yeterlik snav sorular aadaki konu gruplarndan hazrlanr:

a) Muhasebe

1) Genel Muhasebe, irketler Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi

2) Mali Tablolar Analizi

3) Tekdzen Hesap Plan ve ileyii, Trkiye Muhasebe Standartlar (TMS) ile Trkiye Finansal Raporlama Standartlar (TFRS) ve bu standartlarn uygulamas

b) Vergi nceleme Usul ve Uygulamalar

1) 213 sayl Vergi Usul Kanunu ve dier gelir kanunlar kapsamnda yaplan vergi incelemeleri

2) Revizyon teknikleri

c) Vergi Hukuku ve zel Hukuk

1) Her trl vergi, resim ve harlara ait kanunlar, usul kanunlar ve vergilendirmeye ilikin dier mevzuat ve uygulamalar

2) 2577 sayl dari Yarglama Usul Kanunu, 2575 sayl Dantay Kanunu, 2576 sayl Blge dare Mahkemeleri, dare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluu ve Grevleri Hakknda Kanun ve uygulamalar

3) Ticaret Hukuku

4) 1567 sayl Trk Parasnn Kymetini Koruma Hakknda Kanun ve ilgili mevzuat

) Gider ve Milli Emlak Mevzuat

1) 5018 sayl Kamu Mali Ynetimi ve Kontrol Kanunu

2) 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu (mali hkmler)

3) 2886 sayl Devlet hale Kanunu

4) 4734 sayl Kamu hale Kanunu ve 4735 sayl Kamu hale Szlemeleri Kanunu

5) 6245 sayl Harcrah Kanunu

6) Devlet mallarnn edinimi, idaresi ve elden karlmasna ilikin mevzuat

d) Tefti ve Soruturma Usul ve Esaslar

1) 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu

2) 3628 sayl Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rvet ve Yolsuzluklarla Mcadele Kanunu

3) 5237 sayl Trk Ceza Kanununun Genel Hkmleri ile kamu grevlilerine zg sulara ilikin hkmleri ve ilgili dier mevzuat

4) 4483 sayl Memurlar ve Dier Kamu Grevlilerinin Yarglanmas Hakknda Kanun

5) Maliye Bakanl ve bal, ilgili ve ilikili kurulularna dair tekilat kanunlar ile ilgili dier mevzuat

6) 5176 sayl Kamu Grevlileri Etik Kurulu Kurulmas ve Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanun ve ilgili mevzuat

7) 5549 sayl Su Gelirlerinin Aklanmasnn nlenmesi Hakknda Kanun ve ilgili mevzuat

8) Tefti usulleri

(B), (C) ve () Grup Bakanlklarnda grevlendirilen Vergi Mfetti Yardmclarnn yeterlik snav konular

MADDE 32 (1) (B), (C) ve () Grup Bakanlklarnda grevlendirilen Vergi Mfetti Yardmclarnn yeterlik snav sorular aadaki konu gruplarndan hazrlanr:

a) Muhasebe ve Finans

1) Genel Muhasebe, irketler Muhasebesi, Bankaclk Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi

2) Mali Tablolar Analizi

3) Tekdzen Hesap Plan ve ileyii, Trkiye Muhasebe Standartlar (TMS) ile Trkiye Finansal Raporlama Standartlar (TFRS) ve bu standartlarn uygulamas

4) Finansal analiz teknikleri ve finansal matematik

b) Vergi nceleme Usul ve Esaslar

1) 213 sayl Vergi Usul Kanunu ve dier gelir kanunlar kapsamnda yaplan vergi incelemeleri

2) Revizyon teknikleri

3) rtl sermaye, transfer fiyatlandrmas yoluyla rtl kazan datm ve yurtd kazanlarn datmna ilikin inceleme ve revizyon teknikleri

4) Organize vergi kaaklyla mcadele yntemleri

c) Vergi Hukuku ve zel Hukuk

1) Her trl vergi, resim ve harlara ait kanunlar, usul kanunlar ve vergilendirmeye ilikin dier mevzuat ve uygulamalar

2) 2577 sayl dari Yarglama Usul Kanunu, 2575 sayl Dantay Kanunu, 2576 sayl Blge dare Mahkemeleri, dare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluu ve Grevleri Hakknda Kanun ve uygulamalar

3) Uluslararas Vergi Anlamalar

4) Ticaret Hukuku

) Kambiyo, Finansal lemler ve Su Gelirleriyle Mcadele Mevzuat

1) D Ticaret ve Kambiyo Hukuku

2) 1567 sayl Trk Parasnn Kymetini Koruma Hakknda Kanun ve ilgili mevzuat

3) Yabanc sermayeyi tevik mevzuat

4) 5411 sayl Bankaclk Kanunu

5) 1211 sayl Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas Kanunu

6) 2499 sayl Sermaye Piyasas Kanunu

7) 90 sayl dn Para Verme leri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname

8) 5549 sayl Su Gelirlerinin Aklanmasnn nlenmesi Hakknda Kanun

d) Gider Mevzuat

1) 5018 sayl Kamu Mali Ynetimi ve Kontrol Kanunu

2) 4734 sayl Kamu hale Kanunu ve 4735 sayl Kamu hale Szlemeleri Kanunu

3) 2886 sayl Devlet hale Kanunu

4) 6245 sayl Harcrah Kanunu

5) 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu (mali hkmler)

e) Milli Emlak Mevzuat

1) Devlet mallarnn edinimi, idaresi ve elden karlmasna ilikin mevzuat

2) 4271 sayl Trk Medeni Kanununun Eya Hukukuna ilikin hkmleri

f) Tefti ve Soruturma Usul ve Esaslar

1) 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu

2) 3628 sayl Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rvet ve Yolsuzluklarla Mcadele Kanunu

3) 5237 sayl Trk Ceza Kanununun Genel Hkmleri ile kamu grevlilerine zg sulara ilikin hkmleri ve ilgili dier mevzuat

4) 4483 sayl Memurlar ve Dier Kamu Grevlilerinin Yarglanmas Hakknda Kanun

5) Maliye Bakanl ve bal, ilgili ve ilikili kurulularna dair tekilat kanunlar ile ilgili dier mevzuat

6) 5176 sayl Kamu Grevlileri Etik Kurulu Kurulmas ve Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanun ve ilgili mevzuat

7) Tefti usulleri

Yeterlik snav notlarnn deerlendirilmesi

MADDE 33 (1) Yeterlik snav nce yazl, sonra da szl olarak yaplr. Yazl snav kazanamayanlar szl snava giremezler.

(2) Yazl ve szl snav ayr ayr olmak zere 100 tam puan zerinden deerlendirilir.

(3) Yazl snavdan baarl saylmak iin snav gruplarnn her birinden alnan notlarn 50den, notlar ortalamasnn da 65den aa olmamas gerekir.

(4) Szl snavda Snav Kurulu bakan ve yelerinin her biri tarafndan ayr ayr verilen puanlarn aritmetik ortalamas szl snav notunu oluturur.

(5) Yazl ve szl snav notlarnn aritmetik ortalamas yeterlik snav notunu tekil eder.

(6) Yeterlik snavnda baarl saylmak iin giri snavnda alnan puann %30u ile yeterlik snav notunun %70inin toplamnn 100 puan zerinden en az 65 olmas arttr.

(7) Snav sonular Snav Kurulu tarafndan, (A) Grup Bakanlklarnda grevlendirilen Vergi Mfetti Yardmclarnn yeterlik snavnda en baarl %5i de belirtecek ekilde, baar srasna gre tutanakla tespit edilir ve liste halinde Bakanlka uygun yerlere aslarak duyurulur. Sonular adaylara ayrca yazl olarak da bildirilir.

Atanma

MADDE 34 (1) Yeterlik snavnda baar gsterenler Vergi Mfettii olarak atanrlar.

(2) Vergi Mfettii olarak atananlardan;

a) 32 nci maddede yer alan snav konularndan yaplan yeterlik snavnda baarl olanlar,

b) 31 inci maddede yer alan snav konularndan yaplan yeterlik snavnda baarl olanlardan baar srasna gre en baarl %5i,

(B), (C) ve () Grup Bakanlklarndan birinde ihtiyalar gzetilerek Bakan tarafndan grevlendirilir.

(3) Vergi Mfettii olarak atananlardan, 31 inci maddede yer alan snav konularndan yaplan yeterlik snavnda baarl olanlardan baar srasna gre en baarl %5 dnda kalanlar (A) Grup Bakanlklarndan birinde ihtiyalar gzetilerek Bakanlk tarafndan grevlendirilir.

Yeterlik snavna girmeye hak kazanamayanlar, snava girmeyenler veya snavda baarl olamayanlar

MADDE 35 (1) Yeterlik snavna girmeye hak kazanamayan, yeterlik snavnda baarl olamayan veya zrsz olarak yeterlik snavna girmeyen Vergi Mfetti Yardmclar, Bakanlk tekilatnda derecelerine uygun memur kadrolarna atanrlar.

(2) Yeterlik snavnn btnne veya snavn herhangi bir aamasna salk, doal afet ve benzeri hakl bir zre dayanarak katlamayanlar, Bakanlka belirlenecek bir tarihte yaplacak mazeret snavna veya bir sonraki yeterlik snavnn kiinin durumuna gre btnne veya eksik kalan aamalarna katlarak, snav tamamlarlar.

Vergi Bamfettiliine ykselme

MADDE 36 (1) Yardmclk dnemi dhil Vergi Mfettii olarak en az on yl alan, yeterlik sonras dnemde en az yl performans deerlendirmesine tabi tutulan ve yaplan performans deerlendirmelerinde baarl olanlar, Vergi Bamfettii kadrolarna atanrlar.

(2) (A) Grup Bakanlklarnda grev yapp, bir takvim yl iinde Vergi Bamfettii olarak atananlardan, giri snavnda alnan puann %10u, yeterlik snavnda alnan puann %20si ve en az yl olmak artyla performans deerlendirmesine gre takvim yllar itibaryla alnan puanlarn ortalamasnn %70i esas alnarak yaplacak sralamaya gre en baarl %5i; izleyen yl iinde (B), (C) ve () Grup Bakanlklarndan birinde ihtiyalar gzetilerek Bakan tarafndan grevlendirilir.

Meslek kdemi esas

MADDE 37 (1) Vergi Mfettilerinin ynetimi, almas ve yetimeleri gibi konularda, esas ve usulleri Bakanlka belirlenen meslek kdemi esas uygulanr.

DRDNC KISIM

Vergi Mfettilerinin Grev, Yetki ve Sorumluluklar, alma

Usul ve Esaslar ile eitli Hkmler

 

BRNC BLM

Vergi Mfettilerinin Grev, Yetki ve Sorumluluklar

Vergi Mfettilerinin grev ve yetkileri

MADDE 38 (1) Vergi Mfettilerinin grev ve yetkileri unlardr:

a) Vergi Usul Kanunu ve dier gelir kanunlar kapsamnda vergi incelemeleri yapmak.

b) Bakanlk ve bal, ilgili ve ilikili kurulularnda, Bakan tarafndan Kurula verilen inceleme, tefti, denetim ve soruturmalar yapmak.

c) 1567 sayl Trk Parasnn Kymetini Koruma Hakknda Kanun, karar ve teblilere gre incelemeler yapmak.

) 5549 sayl Su Gelirlerinin Aklanmasnn nlenmesi Hakknda Kanun ve ilgili mevzuat kapsamnda incelemeler yapmak.

d) 492 sayl Harlar Kanununa gre harlar tahsile yetkili memurlarn hesaplarn tefti etmek, tefti ettikleri birim personeli hakknda gr bildirmek.

e) Mali mevzuat ve bu mevzuatn uygulanmasna ilikin gr ve nerilerini Bakanla bildirmek.

f) Bakanlka grevlendirilmeleri halinde iktisat, maliye, iletmecilik ve mali denetim gibi konularda aratrma ve ettler yapmak.

g) Bakanlka grevlendirilmeleri halinde Vergi Mfettileri ve Vergi Mfetti Yardmclarnn mesleki alanda yetkinliklerini artrc konferans, kurs, seminer gibi almalara katlmak.

) Refakatlerine verilecek Vergi Mfetti Yardmclarnn meslekte yetimesini salamak; liyakat, temsil, alma azmi ve baarlar hakkndaki deerlendirmelerini Bakanla intikal ettirmek.

h) Bakan tarafndan verilen benzeri grevleri yapmak.

) Bakan tarafndan Kurula verilen her trl grevi yapmak.

(2) Birinci fkrada belirtilen grevler Vergi Mfettilerine, Bakanlka veya Bakanlka uygun grlen hallerde ilgili Grup Bakanlnca verilir. Usulne uygun grevlendirme yaplmadka, Vergi Mfettileri resen, vergi incelemesi, tefti, denetim ve soruturma yapamazlar.

Tefti edilen memurlarn mecburiyeti

MADDE 39 (1) Teftie tabi daire ve messeselerde bulunan grevli memurlar; para ve para hkmndeki katlar ile ambar ve depolarnda bulunan ayniyat ve bunlara ilikin defter ve belgeleri, elektronik ortamda tutulan ve dzenlenen defter ve belgelerde yer alan bilgileri, internet de dhil olmak zere her trl elektronik bilgi iletiim ara ve gereleri, ilemlerle ilgili gizli de olsa btn vesikalar ilk talepte Vergi Mfettiine gstermek; saymasna ve tetkik etmesine yardmda bulunmak zorundadrlar.

(2) Tefti, inceleme ve soruturma yaplan birim ve kurulularn yneticileri, hizmetin gerei gibi yrtlebilmesi iin, Vergi Mfettilerine, grevleri sresince uygun bir alma yeri salamak ve dier tedbirleri almak zorundadrlar.

Bildirimde bulunma

MADDE 40 (1) Vergi Mfettileri, memurlar hakknda, iledikleri sularn nev'i ve mahiyetlerine gre, 3628 sayl Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rvet ve Yolsuzluklarla Mcadele Kanunu hkmleri erevesinde dorudan, 4483 sayl Memurlar ve Dier Kamu Grevlilerinin Yarglanmas Hakknda Kanun hkmleri erevesinde ise Bakanlk araclyla ilgili mercilere bir raporla kovuturma, soruturma veya inceleme yaplmak zere gerekli bildirimde bulunurlar.

Vergi Mfettilerinin sorumluluklar

MADDE 41 (1) Vergi Mfettileri, grevlerini yerine getirirken aadaki temel kurallar gz nnde bulundururlar.

a) Yetkili makamlar tarafndan verilen i ve grevleri sresinde ve eksiksiz olarak tamamlarlar.

b) Meslein gerektirdii saygnl ve gven duygusunu sarsacak davranlarda bulunamazlar.

c) Refakatine verilen Vergi Mfetti Yardmclarnn en iyi ekilde yetimesine zel bir nem verirler ve bu amala refakat boyunca Vergi Mfetti Yardmclarnn meslek ve hizmet gereklerine uygun ekilde yetimelerini gzetirler.

) Tefti edilen birimin faaliyetlerini aksatmayacak ekilde tefti yaparlar.

d) Meslektalarna, dier kamu grevlilerine ve ilgili dier ahslara kar nazik, ll ve saygl davranrlar.

e) nceleme, tefti ve soruturmayla grevli bulunduklar srada, bu ilerle ilgili bulunanlara konuk olamazlar, dorudan veya dolayl olarak soruturmayla ilgili olanlarn hizmet ve ikramlarn kabul edemezler, bunlarla alveri yapamazlar, bor alp veremezler.

f) Bakanlka izin verilmedike; Bakanlk adna panel, sempozyum ve komisyonlara, kurs ve seminerlere katlamazlar, yayn yapamazlar, beyanda bulunamazlar, mesai saatleri ierisinde lisansst eitim ve doktora yapamazlar, bu amala verilen kurslara katlamazlar.

KNC BLM

almalarn Planlanmas

Planlamann amac

MADDE 42 (1) Planlamann amac, Vergi Mfettilerinin bir yl ierisinde yapacaklar vergi incelemeleri ile tefti, denetim ve dier almalarn bir Genel alma Plannda tespit edilmesini; tefti, soruturma ve incelemelere ilikin genel esaslarn belirlenmesini; Bakanln grevlerinin sistemli ve verimli bir ekilde yerine getirilmesini salamaktr.

Genel alma Plannn hazrlanmas

MADDE 43 (1) Bakanln Genel alma Plan ve bu plana bal i ve turne programlar, Bakanlk tarafndan hazrlanr.

(2) Genel alma Plan, Bakanln i gc hacmi, inceleme standartlar ile i ve turne programlar gibi hususlar gz nnde tutularak hazrlanr. Plann hazrlanmasnda Bakanln ilgili kurum ve kurulular tarafndan yaplan inceleme, tefti, denetim ve dier almalar arasnda koordinasyonun salanmasna zen gsterilir.

(3) Genel alma Plan, Bakan onayyla kesinleir.

ve turne program

MADDE 44 (1) Genel alma Plannn bir paras olan i ve turne programnda aadaki hususlara yer verilir:

a) Vergi incelemeleri,

b) Soruturma ilemleri,

c) Maliye Bakanl ile bal, ilgili ve ilikili kurum ve kurulularnn teftii,

) Kanun, tzk ve ynetmelik gibi mevzuat hazrlk almalar,

d) Eitim almalar,

e) Dier denetim, inceleme, ett ve aratrma ileri ile sair almalar.

Genel alma Raporu

MADDE 45 (1) Bakanlka, Genel alma Plannn ilikin olduu ylsonu itibaryla, plan dhilinde yaplan vergi incelemeleri ile tefti, denetim ve dier almalarn deerlendirilerek Bakanln alma durum ve sonularn gstermek zere Genel alma Raporu dzenlenerek Bakana sunulur.

(2) Genel alma Raporu, Genel alma Planna paralel olarak hazrlanr. alma sonularna ilikin Genel alma Plannda belirlenen hedeflerin ne lde gerekletirildikleri, tahlil ve kyaslama yaplarak deerlendirilir. Ayrca aramal incelemeler, nemli olaylar, ettler ve planda yer almayan dier almalarn yl ierisinde gereklemesi halinde bunlar hakknda da aklamalar yaplr.

alma yerleri

MADDE 46 (1) Vergi Mfettilerinin almalar, dhil olduklar Grup Bakanlklar ile geici alma yerlerine gre dzenlenir.

Turne esas

MADDE 47 (1) Vergi Mfettilerinin turne program kapsamnda geici alma yerlerindeki grevleri turne esasna gre yrtlr.

(2) hacmine gre personeli yetersiz bulunan Grup Bakanlklarnn bulunduklar yerlerde de ayrca turne esas uygulanabilir.

Turne yerleri

MADDE 48 (1) Turne yerleri, Bakanlka, i hacmi ile inceleme ve tefti bakmndan arz ettikleri nem ve zelliklere gre belirlenir.

(2) Bu yerler tek bana bir il veya ile merkezi olabilecei gibi, ileler ile beraber bir il veya civar il veya ilelerden toplu bir blge olarak da tespit olunabilir.

Turne sreleri

MADDE 49 (1) Turne sreleri;

a) Vergi Mfetti Yardmclar ile 10 yln doldurmam Vergi Mfettileri iin 4 ay,

b) 10 yln doldurmu Vergi Mfettileri iin 3 ay,

c) 15 yln doldurmu Vergi Mfettileri iin 2 ay,

) 20 yln dolduran Vergi Mfettileri iin ise istee baldr.

(2) Bakanlk, turne srelerini, i ve turne programlar kapsamnda ksaltmaya yetkilidir.

(3) nem ve ivedilii Bakanlka tayin ve takdir edilmek suretiyle, Vergi Mfettileri turne sreleri dnda da geici alma yerlerinde grevlendirilebilir.

Turne programnn sresinde bitirilmesi

MADDE 50 (1) Vergi Mfettileri almalarn turne programlarnda belirtilen srelerde tamamlamaya mecburdurlar.

(2) Turne programnda gsterilen sreler on gnden fazla uzatlamaz. On gn aan uzatmalar iin Bakanlk tarafndan ayrca grevlendirme arttr.

(3) Zorunlu haller dnda turne sresi iinde izin alnamaz. Zorunlu hallerde verilen izinler de turne sresine mahsup edilemez.

Ekip almalar

MADDE 51 (1) Vergi Mfettileri, Bakanlka gerekli grlen durumlarda ekipler halinde alrlar.

(2) Ekiplerde ilerin dzenlenmesi ve yrtlmesi ekip kdemlisi tarafndan salanr. Ekip kdemlisi, almalarn seyri ve neticeleri ile gerektii takdirde alnmas gereken tedbirler konusunda Bakanla, grevin Grup Bakan tarafndan datlmas halinde ise ilgili Grup Bakanlna, bilgi verir.

Dier birimlerle birlikte yaplan almalarn koordinasyonu

MADDE 52 (1) 178 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin 3 nc maddesi kapsamndaki birimlerin denetim elemanlarnn ayn birim veya konularda grevlendirilmi olmalar halinde, almalarn koordinasyonu Vergi Mfettilerince salanr.

Yurtdnda eitim

MADDE 53 (1) Vergi Mfettileri, ilgili Ynetmeliklerde yer alan dzenlemeler erevesinde ve Bakanlka belirlenen esaslara gre eitim amacyla yurt dna gnderilebilirler.

Yabanc lkelerde grevlendirme

MADDE 54 (1) Grevlerinde baarl Kurul mensuplar yaplacak yabanc dil snavlarnda da baarl olmak art ile Bakanlka lzum grlecek inceleme ve aratrmalar yapmak veya Bakanlka uygun grld hallerde mesleki incelemelerde bulunmak maksadyla bir yldan fazla olmamak zere, Bakanlka belirlenen usul ve esaslar ile her yl Bakanlar Kurulunca belirlenen kontenjan erevesinde, yabanc memleketlere geici grevle gnderilebilir. Ancak, yabanc memleketlere gnderilecek Vergi Mfettilerinin, yurt dna hareketten nce, yurt dnda kalnacak srenin iki kat kadar, Bakanla kar mecburi hizmet taahhdnde bulunmalar arttr.

(2) Yabanc dil snavlar, ilgili Ynetmeliklerde yazl esaslara gre bakan ve yeleri Bakan tarafndan tayin olunan en az kiilik bir komisyon tarafndan yaplr.

(3) Yabanc memleketlere gnderilecek Vergi Mfettilerinin tespitinde snav notu ve performans deerlendirme sonularndan baka, genel personel hkmleri de sakl tutulur. Durumlar bu hkmlere uymayanlar, sebep ortadan kalkncaya kadar gnderilmezler.

(4) Yabanc lkelere gnderilen Vergi Mfettileri, alma sonular hakknda Bakanlka kendilerinden istenen konulara ilikin bir veya bir ka ett veya rapor dzenlerler. Bu ett veya raporlarn, Vergi Mfettilerinin Trkiyeye dnlerinden itibaren en ge iki ay iinde Bakanla verilmesi gerekir.

nceleme, tefti ve aratrma maksadyla Grup Bakanlarnn yurtdna gnderilmesi

MADDE 55 (1) Grup Bakanl grevinde asgari iki yl sreyle bulunanlar 5 inci maddede belirtilen konularda inceleme, tefti ve aratrma maksadyla geici grevle yurtdna gnderilebilirler.

NC BLM

Raporlar ile statistik ve Hakedi Cetveli

alma sonular ve raporlar

MADDE 56 (1) Vergi Mfettileri almalarnn sonularn, ilerin zelliine gre;

a) Vergi inceleme raporu,

b) Vergi suu raporu,

c) Gr ve neri raporu,

) Cevapl rapor,

d) Genel kurulu raporu,

e) Genel durum raporu,

f) n inceleme raporu,

g) Soruturma raporu,

) Disiplin soruturmas raporu,

h) Bilim raporu,

) Yaz,

ile tespit ederler.

(2) Raporlara takvim yl itibaryla 1den balamak zere bir sra numaras verilir. Bu sra numaras 1 Ocak'tan 31 Aralk tarihine kadar devam eder. Birden fazla Vergi Mfettii tarafndan yazlan raporlarda, her Vergi Mfettii kendi rapor sra numarasn verir.

(3) Raporlarda yer verilen tespit, gr ve nerilerin; duraksamaya neden olmayacak ekilde ak, anlalr ve yazm kurallarna uygun bir slupla yazlmasna; ilgili mevzuata ve inceleme, aratrma, tefti veya soruturma sonucu ulalan delillere dayandrlmasna zen gsterilir.

Vergi inceleme raporlar

MADDE 57 (1) Vergi inceleme raporlar, Vergi Usul Kanunu ve dier gelir kanunlarna gre yaplan vergi incelemeleri sonucunda dzenlenir.

(2) nceleme raporlar; mkellef veya vergi sorumlusu, vergi tr ve vergilendirme dnemi itibaryla ayr ayr ve yeterli sayda dzenlenir.

(3) Yrtlmekte olan incelemelerde birden fazla mkellefi veya vergi trn ya da ayn mkellefin birden fazla vergilendirme dnemini kapsayan eletiri konusu yaplabilecek hususlarn tespit edilmesi halinde, konunun tek bir raporda ifade edilebilmesi amacyla Vergi Teknii Raporu dzenlenebilir. Bu raporlar, sonrasnda dzenlenecek vergi inceleme raporlarnn ekini oluturur.

Vergi suu raporu

MADDE 58 (1) 213 sayl Kanunun 359 uncu maddesi kapsamndaki fiillerin tespiti durumunda ayn Kanunun 367 nci maddesi uyarnca yeterli sayda vergi suu raporu dzenlenir.

Gr ve neri raporu

MADDE 59 (1) Aadaki durum ve konular iin gr ve neri raporu dzenlenir:

a) Bakanlka tetkik ettirilen eitli konular hakkndaki kanaat ve dnceler.

b) Yrrlkteki kanun, tzk, ynetmelik, karar ve genel teblilerde ve bunlarn uygulanmalarnda grlen noksanlar ve bunlarn dzeltilmesi yollar ile yeniden konulmas gereken hkm ve usuller hakkndaki gr ve teklifler.

c) Grevin icras srasnda, tespit olunan konulara ilikin neriler.

) Teftilerde cevapl raporlara balanmas gerekli grlmeyen hususlar.

d) hbar ikramiyesi, 3568 sayl Serbest Muhasebeci Mali Mavirlik ve Yeminli Mali Mavirlik Kanunu kapsamndaki meslek mensuplarnn cezai sorumluluklar gibi konular.

e) Bu Ynetmelikte saylan rapor trleri kapsamna girmeyen konular.

(2) Gr ve neri raporlar, konularnn ilgilendirdii daireler gznnde tutularak, yeterli sayda hazrlanr. Bu raporlar Bakanlka gerei yaplmak zere, ilgili dairelere gnderilir.

Cevapl rapor

MADDE 60 (1) Cevapl raporlar, yaplan teftilerde noksan ve hatal bulunan ve ilgili dairelerce dzeltilmesi gereken ilemler hakknda, bir asl ve iki rnek olarak ve her servis ya da blm iin ayr ayr dzenlenir.

(2) Cevapl raporlarn asl ile birer rnei; asl usulne gre cevaplandrldktan sonra geri gnderilmek, rnei tefti dosyasnda saklanmak zere, rapor numarasn tayan birer yazya bal olarak ilgili yerlere tebli olunur.

(3) Malmdrlkleri ile vergi dairelerinde yaplan teftilere ait cevapl raporlar drder rnek olarak hazrlanp birer rnei, bilgi iin ilgili Defterdarlklara veya Vergi Dairesi Bakanlklarna gnderilir.

(4) Dier nitelerde yaplan teftilere ait cevapl raporlarn birer rneinin ayrca ikinci derecede amirlere gnderilerek bilgi verilmesi, Vergi Mfettiinin lzum ve fayda grmesine baldr.

(5) Cevapl raporlarda;

a) Tefti edilen servislere hangi tarihler itibaryla bakld,

b) Hatal ve noksan grlen hususlarn ilgili mevzuatn hangi madde veya hkmne ilikin bulunduu,

c) Mevzuata gre yaplmas gereken ilemler,

ksa ve zl olarak belirtilir.

(6) Cevapl raporlar, Vergi Mfettii tarafndan belirlenen sreler iinde, tefti edilen memurla birinci ve ikinci derecede amirleri tarafndan cevaplandrldktan sonra Vergi Mfettiine iade olunur. Gelen raporlar en ge 15 gn iinde Vergi Mfettii tarafndan, son grler eklenerek, Bakanla gnderilir.

(7) Cevapl raporlara ilgililerce verilen cevaplarn Vergi Mfettiince uygun grlmemesi halinde, son grlerin ak ve gerekeli olarak yazlmasna nem verilir.

(8) Hastalk, askerlik, yurt d eitim gibi zaruri hallerde cevapl raporlara ait son grler, ilgili Grup Bakan veya grevlendirecei bir Vergi Mfettii tarafndan yazlabilir.

(9) Cevapl raporlarn ilgililerce zamannda cevaplandrlmas hususunu Vergi Mfettileri bizzat takip ederler. Hakl sebeplere dayanmakszn sresinde cevaplandrlmayan raporlar hakknda, gerei yaplmak zere, Vergi Mfettilerince Bakanla bilgi verilir.

(10) Bakanlk son grleri yazlm olarak gelen cevapl raporlar en ksa zamanda ilgili dairelere gnderir ve sonularn yakndan izler.

(11) Servis teftilerinde; cevapl rapor tebliine lzum grlmeyen hallerde durum bir yaz ile tefti edilen daireye bildirilmekle beraber; bu yaznn bir rnei de Bakanla gnderilir.

Genel kurulu ve genel durum raporlar

MADDE 61 (1) Turne programlarna dhil yerlerden her biri iin, teftilerin sonunda, genel kurulu ve genel durum adlar ile iki ayr rapor dzenlenir.

(2) Ekip almalarnda bu raporlar ekip kdemlisi tarafndan dzenlenir.

(3) Genel kurulu raporu; tefti edilen nitelerin kadro ve i hacmi, kadrolarn ve personelin say ve nitelik ynnden yeterlik dereceleri, alma usul ve metotlar, iyerleri ve alma aralar ile deme ve demirba, krtasiye ve dier ihtiyalar hakkndaki gr ve teklifleri kapsar.

(4) Genel durum raporunda, teftilerin sonular hakknda Bakanla zet halinde bilgi vermek amac ile aadaki hususlara yer verilir:

a) Vergi incelemelerinin sonular.

b) Tefti yeri ve nitesi, tefti edilen servisler, dzenlenen raporlar.

c) hbar ve ikyet konular, bunlar zerine yaplan almalarn sonular.

) Bakanlka programla beraber veya sonradan gnderilen aratrma ve inceleme konular, yaplan almalarn sonular.

d) Mali mevzuatn uygulanmasnda grlen genel hata ve noksanlar.

(5) Bu raporlar, bir rneinin Bakanlkta alkonaca, birer rneinin de ilgili dairelere gnderilecei hususu gznnde tutularak, yeterli sayda dzenlenir.

(6) Mnhasran vergi incelemesi konularn iine alan programlarn sonunda da ekip kdemlisi tarafndan inceleme almalarnn genel sonularn gsteren genel durum raporlar dzenlenir.

Raporlar zerine yaplan ilemler

MADDE 62 (1) Cevapl, gr ve neri ile genel kurulu raporlar zerine yaplmas gereken ilemlerin ilgili dairelerde izlenmesi Bakanla aittir.

(2) Raporlar zerine ilgili st makamlarn uygulanmasn yerinde grdkleri ilemlere ait bildiriler Bakanlka, raporu yazan Vergi Mfettiine, rapor birden fazla Vergi Mfettiine ait ise en kdemlisine gnderilir.

(3) Vergi Mfettileri, yaplan tebligat uygun ve yeterli bulduklar takdirde Grlmtr notu ile Bakanla geri gnderirler. Aksi halde konu ile ilgili grlerini gerekeleriyle birlikte, en ge 15 gn iinde Bakanla bildirirler.

(4) Vergi Mfettilerinin bu yeni grleri karsnda dairelerin kendi tutum ve ilemlerini deitirmemeleri halinde, Bakanlk konuyu kdemli Vergi Mfettiine birlikte inceletir. Bu incelemeye ait raporu, gerekirse kendi grn de ekleyerek, Bakanlk Makamna sunar ve durumu ilgili Vergi Mfettiine de bildirir. Yaplacak ileme Bakann karar esas olur.

n inceleme raporu

MADDE 63 (1) Memurlar ve dier kamu grevlilerinin grevleri sebebiyle iledikleri sularla ilgili olarak soruturma izni verilmesi kararnda deerlendirmeye alnmak amacyla yaplan n inceleme sonularnn yer ald rapora n inceleme raporu denir.

(2) Raporun sonu blmnde, ileri srlen iddialarla ilgili eylemlerin soruturma iznini gerektirip gerektirmedii ve ulalan sonucun hukuki dayana, herhangi bir tereddte yer vermeyecek ekilde belirtilir.

(3) Yeterli sayda dzenlenen n inceleme raporlar, soruturma iznini vermeye yetkili mercie intikal ettirilmek zere, Bakanla teslim edilir.

Soruturma raporu

MADDE 64 (1) Memurlar ve dier kamu grevlileri hakknda savcla dorudan bildirilmesi gereken sular hakknda yaplan soruturma ile malvarl soruturmas sonucunda su duyurusunda bulunulmas halinde dzenlenmesi gereken rapordur.

(2) Yeterli sayda dzenlenen soruturma raporlar dorudan doruya Cumhuriyet Basavclna intikal ettirilmekle beraber bir rnei de Bakanla teslim edilir.

Disiplin soruturmas raporu

MADDE 65 (1) Devlet memurlar hakknda yaplan disiplin soruturmas iin dzenlenen rapordur.

(2) Yeterli sayda dzenlenen disiplin soruturmas raporlar disiplin cezas vermeye yetkili mercie intikal ettirilmek zere Bakanla teslim edilir.

Bilim raporu

MADDE 66 (1) Vergi Mfettilerince yrtlen bilimsel ve teknik aratrma ve incelemeler sonucunda dzenlenen rapordur.

(2) Yeterli sayda dzenlenen bilim raporlar Bakanla teslim edilir.

Tantma belgeleri

MADDE 67 (1) Tantma belgeleri, ilemleri tefti edilen memurlarn mesleki bilgileri hakkndaki gr ve dnceleri belirtmek amacyla ve rnek olarak dzenlenir.

(2) Memurlarn terfii, cezalandrlmas ve nakilleri ile ilgili ilemlerde nemle gz nnde tutulmalar bakmndan, bunlarda yer alacak bilgilerin kesin kanaate dayanmas gerekir.

(3) Tantma belgeleri ayr bir yaz ile Bakanla gnderilir.

(4) Bakanlk, tantma belgelerinin birer rneini ilgili olduu birime iletir, bir rneini de Kurul dosyasnda saklar.

statistik ve hakedi cetveli

MADDE 68 (1) Vergi Mfettilerine verilen ilerle ilgili olarak yaplan almalarn i planlarna uygun olarak yaplp yaplmadn salkl bir ekilde takip edilebilmesi bakmndan, iki aylk (Ocak-ubat, Mart-Nisan, Mays-Haziran, Temmuz-Austos, Eyll-Ekim, Kasm-Aralk) alma bilgilerini kapsayacak ekilde iki ayda bir statistik Cetveli dzenlenerek, takip eden ayn beine kadar Bakanla gnderilir.

(2) Hakedi Cetveli, sadece geici grev yolluu bildirimi verilmesini gerektiren aylara ilikin olarak dzenlenerek takip eden ayn beine kadar Bakanla gnderilir.

Haberleme

MADDE 69 (1) Vergi Mfettileri grevleri icab Bakanlkla ve dier makam ve dairelerle olan haberlemelerini genel olarak yaz ile yaparlar.

(2) Vergi Mfettilerinin ayrl, katl, izin gibi standart ve mutat konularda dhil olduu Grup Bakanlyla, bunun dndaki konularda ise dorudan Bakanlk ile yazmas esastr.

(3) Vergi Mfettileri haberleme yazlarnda, yaz saylarnn bana hangi Grup Bakanlna dhil olarak alyorsa o Grup Bakanlnn ksaltmas olan (AGB, BGB, CGB, GB) ibarelerinin sana tire (-) ve ondan sonra meslek kdem sra saylarn koyarlar. Yazlarn saylmasnda her takvim yl banda yeniden balamak zere biri Genel dieri zel iki say kullanrlar.

(4) Saylmada, meslek sra saysndan sonra eik izgi (/) ve ondan sonra da genel say yazlr ve ylbanda birden balamak zere devam edilir. Genel saynn sana bir tire (-) ve ondan sonra da zel say konulur.

(5) Genel say, takvim yl itibaryla sra takip edip yazlan yazlarn tamamnn saysn, zel say bu yazlardan Bakanlk ile dier yerlere gnderilenlerin ayr ayr miktarn belli eder.

(6) Yazlarn, mmkn olduu kadar ksa, ak ve resmi ifade tarzna uygun olmasna zellikle nem verilir.

(7) Acele ve fakat gizli olmayan haberlemelerde, duruma gre telgraf, faks, elektronik posta veya telefon kullanlabilir.

(8) Vergi Mfettileri; inceleme, tefti, denetim, soruturma ve dier grevler ile ilgili olarak eitli daire ve makamlarla mnasebetlerinde, yrrlkte olan usul ve kaidelere uyarak, dorudan doruya veya Bakanlk yolu ile haberleme yaparlar.

(9) Vergi Mfettileri, kendilerinden sorulan hususlara, incelemeye ihtiya duymalar sebebiyle normal sresinde cevap veremeyeceklerse durumdan Bakanl haberdar eder, gecikme sebebini bildirirler.

(10) Bakanla gnderilen yazlardan dier dairelere iletilmesi gerekli grlenler, yeterli sayda hazrlanr.

Kayt ve dosya ileri

MADDE 70 (1) Vergi Mfettileri yazdklar rapor ve yazlarn birer rneini ve kendilerine gelen yazlar zel dosyalarnda saklarlar.

Rapor ve dier belgelerin dzenlenmesi

MADDE 71 (1) Bakanlk, Ynetmeliin bu blmnde yer alan, rapor, yaz ve dier belgelerin dzenlenmesine ilikin usul ve esaslar belirlemeye yetkilidir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Bro hizmetleri

MADDE 72 (1) Bakanlktaki bro hizmetlerinin yrtlmesi iin Bakanlk tarafndan Bakana veya Bakan Yardmclarna bal olarak grev yapmak zere yeterli sayda ube mdr, uzman, ef ve memur ile dier personel grevlendirilir. ubenin ynetiminden, birinci derecede ube mdr sorumludur.

(2) Broda grevli ube mdr, uzman, ef ve memurlar ile dier personel, Bakann veya Bakan Yardmclarnn verecei bro ilerini yaparlar ve bu ileri dolaysyla Bakana ve/veya Bakan Yardmcsna kar sorumludurlar.

(3) Grup Bakanlklarnda da birer bro bulunur. Bro hizmetleri lzumu kadar mdr, uzman, ef ve memur ile dier personel tarafndan yrtlr. Broda grevli personel, Grup Bakanlarnn verecei bro ilerini yaparlar ve bu ileri dolaysyla Grup Bakanlarna kar sorumludurlar.

(4) ube mdr, mdr, uzman, ef ve memurlar ile dier personel, grevleri dolaysyla edindikleri bilgileri aklayamazlar.

Vergi mfettilii mhr ve belgeleri

MADDE 73 (1) Vergi Mfettilerine birer resmi mhr ile kimlik belgesi verilir. Grevlerinden her ne suretle olursa olsun ayrlan Vergi Mfettileri, mhr ve kimlik belgelerini Bakanla iade etmek zorundadr.

(2) Grevinden aylksz izinli saylmak suretiyle ayrlan Vergi Mfettilerinin, mhr ve kimlik belgeleri ilgili Grup Bakanlklarnda muhafaza edilir ve aylksz izin sonunda kendilerine zimmetle iade edilir.

Programlardaki sraya uyulmas

MADDE 74 (1) ve turne programlarndaki ilerin, tabi olduklar sreleri aksatmayacak ekilde srasyla yaplmas esastr.

(2) almalarn sonularna ait btn rapor ve yazlarn alma yerlerinde dzenlenmesi, ilgili mercilere teblii veya gnderilmesi esas olup, zaruri grlen hallerde sz edilen yaz ve tebli ileri en ksa zamanda baka yerde tamamlanabilir.

lerin sresinde bitirilmesi

MADDE 75 (1) Vergi Mfettileri kendilerine verilen ileri program, yaz veya ilgili mevzuatnda belirtilen sreler iinde bitirirler. Sresinde tamamlanamayaca anlalan iler hakknda Bakanla zamannda bilgi verirler.

(2) Vergi Mfettileri ellerindeki ileri Bakanln emir veya msaadesi olmakszn baka bir Vergi Mfettiine devredemezler.

zin kullanlmas

MADDE 76 (1) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa gre 20 gne kadar alnan izinlere ilikin dilekeler ilgili Grup Bakanlna, 20 gn geen izinlere ilikin dilekeler ise Grup Bakanl araclyla Bakanla verilir.

(2) Yllk izinler, Bakanln uygun bulaca zamanlarda, toptan veya ihtiyaca gre ksm ksm kullanlabilir.

Kuruldan istifa veya nakil yolu ile ayrlanlar

MADDE 77 (1) Kuruldan istifa yolu ile veya naklen ayrlan Vergi Mfettilerinden;

a) Bizzat ticaret veya serbest meslek faaliyeti ile megul olanlarla, zel ticari ve snai messeselerde grev alanlar tekrar Vergi Mfettiliine atanmazlar.

b) (a) bendi dnda kalp yeniden kabulleri uygun grlenler, dhil bulunduklar promosyonun sonuna alnrlar.

Yaplamayacak iler

MADDE 78 (1) Vergi Mfettileri, grevlerinden ayrldktan sonra yl sreyle, grevden ayrl tarihi itibaryla son yl iinde nezdinde inceleme yaptklar mkellefler veya bu mkelleflerin veya ortaklarnn idaresi, denetimi veya sermayesi bakmndan dorudan veya dolayl olarak bal bulunduu ya da nfuzu altnda bulundurduu kurumlarda herhangi bir grev veya i alamazlar, 3568 sayl Kanun kapsamnda szleme dzenleyemezler. Bu yasaa uymayanlar hakknda 2531 sayl Kamu Grevlerinden Ayrlanlarn Yapamayacaklar ler Hakknda Kanun hkmleri uygulanr.

Snav sonularna itiraz

MADDE 79 (1) Snav sonularna, duyurunun yapld gn takip eden tarihten itibaren yedi gn ierisinde dileke ile itiraz edilebilir. tirazlar Snav Kurulu tarafndan incelenir ve on i gn ierisinde karara balanp, sonu ilgiliye yazl olarak bildirilir.

Yetki

MADDE 80 (1) Bu Ynetmeliin uygulanmasnda doabilecek tereddtlerin giderilmesinde, vergi incelemesi, tefti, denetim ve soruturma ile dier grevlere ilikin esas ve usullerin belirlenmesinde Bakanlk yetkilidir.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelikler

MADDE 81 (1) 21/5/1964 tarihli ve 11708 sayl Resm Gazetede yaymlanan Maliye Tefti Kurulu Ynetmelii, 8/7/1970 tarihli ve 13542 sayl Resm Gazetede yaymlanan Maliye Bakanl Hesap Uzmanlar Kurulu Ynetmelii, 30/11/1973 tarihli ve 14728 sayl Resm Gazetede yaymlanan Maliye Bakanl Gelirler Kontrolrleri Ynetmelii ile 7/3/2010 tarihli ve 27514 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gelir daresi Bakanl Vergi Denetmenlii Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Vergi Mfetti Yardmcs kadrolarna atanm saylanlarn yetki ve yeterlik snav konular

GEC MADDE 1 (1) 646 sayl Kanun Hkmnde Kararname uyarnca Vergi Mfetti Yardmcs kadrolarna atanm saylanlarn yetki ve yeterlik snav konular belirlenirken bu Ynetmelikle yrrlkten kaldrlan ilgili Ynetmelikler esas alnr. Ancak bu Ynetmelikle belirlenen snav konular arasnda yer almayan fakat ilgili yrrlkten kaldrlan Ynetmeliklerde yer alan snav konular, yaplacak yetki ve yeterlik snavlarnda dikkate alnmaz.

Performans Deerlendirme Sistemine tabi olunmayan haller

GEC MADDE 2 (1) 646 sayl Kanun Hkmnde Kararname uyarnca Vergi Mfetti Yardmcs kadrolarna atanm saylanlarn 1/3/2013 tarihinden nce yaplacak yeterlik snavlarnda, Performans Deerlendirme Sistemine gre baarl olma art aranmaz.

(2) Vergi Bamfettii kadrolarna atanabilmek iin, Maliye Mfettii, Hesap Uzman ve Gelirler Kontrolrlerinden 10/7/2011 tarihi itibaryla on yllk alma sresinin dolmasna yldan az sre kalanlar iin, performans deerlendirmesi bakmndan aranan asgari yllk sre yerine bir yldan aa olmamak zere kalan sre dikkate alnr. Performans Deerlendirme Sisteminin uygulanmasna balanmadan nce Vergi Bamfettiliine atanma hakkn elde edenler iin bu sre dikkate alnmaz.

nceki kadrolarda geirilen sreler

GEC MADDE 3 (1) 646 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin yrrle girdii tarihte Maliye Bamfettii, Ba Hesap Uzman, Gelirler Bakontrolr, Maliye Mfettii, Hesap Uzman, Gelirler Kontrolr, Vergi Denetmeni, Maliye Mfetti Yardmcs, Hesap Uzman Yardmcs, Stajyer Gelirler Kontrolr ile Vergi Denetmen Yardmcs kadrolarnda bulunanlarn bu kadrolarda geirdikleri sreler, sz konusu Kararnamede Kurul ile ilgili atama ve grevlendirmelere ilikin sreler asndan, Bakanlkta Vergi Bamfettii, Vergi Mfettii ve Vergi Mfetti Yardmcs olarak gemi saylr.

Yrrlk

MADDE 82 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 83 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Maliye Bakan yrtr.