31 Ekim 2011 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28101

YNETMELK

Ondokuz Mays niversitesinden:

ONDOKUZ MAYIS NVERSTES TAINMAZLARININ

DARES HAKKINDA YNETMELK

BRNC KISIM

Genel Esaslar

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac ve kapsam; Ondokuz Mays niversitesi mlkiyetinde bulunan tanmazlarn sat, trampas, arsa veya kat karl inaat yaptrlmas, kiraya verilmesi, n izin verilmesi ve zerlerinde irtifak hakk kurulmas ile ecrimisil ve tahliye ilemlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayl Devlet hale Kanunu, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununa dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Arsa veya kat karl inaat: niversite tanmaz zerinde yaptrlacak yap veya yaplarn niversiteye braklacak ksmnn ya da bamsz blmlerinin bedeline karlk, bu tanmazdan belirli bir arsa paynn verilmesini,

b) Bedel tespit komisyonu: Bu Ynetmelikte yer alan, tahmin edilen bedel tespit ilemlerini yapmak, ecrimisil tespit ve takdir etmek ve darece verilecek dier grevleri yrtmek zere harcama yetkilisi tarafndan darenin tanmaz ve deerleme konusunda iin ehli veya uzman olan memurlar arasndan seilen ve en az kiiden oluan komisyonu,

c) Ecrimisil: Tanmazn, niversitenin izni dnda gerek veya tzel kiilerce igal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, niversitenin bir zarara urayp uramadna veya igalcinin kusurlu olup olmadna baklmakszn darece talep edilen tazminat,

) Fuzuli agil: Kusuru aranmakszn kendisine ait olmayan ve sahibinin de rzas veya muvafakati bulunmayan bir mal elinde tutan veya her ne ekilde olursa olsun bu mal kullanan veya tasarrufunda bulunduran gerek veya tzel kiileri,

d) Harcama yetkilisi (ita amiri): niversite Rektrn,

e) dare: Ondokuz Mays niversitesini,

f) hale: Devlet hale Kanununda ve bu Ynetmelikte yer alan usul ve artlarla, iin istekliler arasndan seilecek birisi zerine brakldn gsteren ve yetkili mercilerin onay ile tamamlanan szlemeden nceki ilemleri,

g) hale komisyonu: Bu Ynetmelikte belirtilen ihale ile ilgili ileri yrtmek zere ihale yetkilisi tarafndan seilen yelerden oluan komisyonu,

) hale yetkilisi: Harcama yetkilisini ya da harcama yetkilisi tarafndan grevlendirilecek kiiyi,

h) rtifak hakk: Bir tanmaz zerinde yararlanmay ve kullanma rza gstermeyi veya mlkiyete ilikin baz haklarn kullanlmasndan vazgemeyi kapsayan ve dier bir tanmaz veya kii lehine ayn hak olarak kurulan ykmll,

) stekli: haleye katlan gerek veya tzel kiileri,

i) Kanun: 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayl Devlet hale Kanununu,

j) Kiraya verme: niversite tanmazlarnn ve bunlarla ilgili haklarn kiraya verilmesini,

k) Mteri: Kendisine ihale yaplan istekli veya isteklileri,

l) n izin: rtifak hakk kurulmadan nce; tescil, ifraz, tevhit, terk gibi ilemlerin yaplmas veya imar plannn yaptrlmas, deitirilmesi ya da uygulama projelerinin hazrlanmas ve onaylatlmas gibi ilemlerin yerine getirilebilmesi iin darece verilen izni,

m) Sat: Tanmaz satn,

n) Szleme: dare ile mteri arasnda yaplan ve ihale yetkilisince imzalanan yazl anlamay,

o) artname: Yaplacak ilerin genel, zel, teknik ve idari usul ve esaslarn gsteren belge veya belgeleri,

) Tahmin edilen bedel: hale konusu olan ilerin tahmin edilen bedelini,

p) Tanmaz: Tapuda Ondokuz Mays niversitesi adna kaytl bulunan tanmazlar,

r) Toplam yatrm maliyeti: Tanmaz zerinde gerekletirilecek yatrmn ilgili kamu idarelerince belirlenecek birim maliyetlere gre hesaplanacak toplam tutarn,

s) Trampa: 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayl Borlar Kanununun trampa ile ilgili maddelerinde gsterilen ilemleri,

) Uygun bedel: Tahmin edilen bedelden aa olmamak zere, teklif edilen bedellerin en ykseini,

t) niversite: Ondokuz Mays niversitesini,

ifade eder.

KNC BLM

Genel Esaslar, lkeler, hale artlar ve artnameler

lkeler

MADDE 4 (1) Bu Ynetmeliin yrtlmesinde, aklk ve rekabet, eit muamele, kamuoyu denetimi, etkinlik ve verimlilik ilkeleri esastr.

Tapu ileminde yetkililer

MADDE 5 (1) niversitenin tanmazlaryla ilgili olarak tapu sicilinde ilem yapmaya, harcama yetkilisi veya harcama yetkilisinin grevlendirecei niversite personeli yetkilidir.

hale yetkilisi

MADDE 6 (1) Bu Ynetmelikte yazl ileri yaptrmaya ve ihaleye harcama yetkilisi yetkilidir.

haleye katlabilme artlar

MADDE 7 (1) Bu Ynetmelie gre yaplacak ihalelere katlabilmek iin;

a) Kanuni ikametgh sahibi olmak,

b) Tebligat iin Trkiyede adres gstermek,

c) Gerek kiilerin T.C. kimlik numarasn, tzel kiilerin ise vergi kimlik numarasn bildirmeleri,

) Bu Ynetmelikte istisna edilen iler dnda geici teminat yatrm olmak,

d) darece tespit edilecek dier belgeleri vermek,

e) Gerekli nitelik ve yeterlilii haiz bulunmak,

f) zel hukuk tzel kiilerinin ise bu maddede saylan artlara ilave olarak, siciline kaytl bulunduu ticaret ve sanayi odasndan veya benzeri mesleki kurulutan, ihalenin yapld yl iinde alnm sicil kayt belgesi ile tzel kiilik adna ihaleye katlacak veya teklifte bulunacak kiilerin tzel kiilii temsile tam yetkili olduklarn gsterir noterlike tasdik edilmi imza sirklerini veya vekletnameyi vermeleri; kamu tzel kiilerinin ise, yukardaki (b), () ve (d) bentlerinde belirtilen artlardan ayr olarak tzel kiilik adna ihaleye katlacak veya teklifte bulunacak kiilerin tzel kiilii temsile yetkili olduunu belirtir belgeyi vermeleri,

gerekir.

steklilerde aranacak nitelikler ve istenecek belgeler

MADDE 8 (1) darece, ihalelerin en elverili artlarla sonulandrlmasn salamak amacyla, isteklilerde belirli mali ve teknik yeterlik ve nitelikler aranabilir. Bunlar tespite yarayan belgelerin neler olduu artnamede gsterilir.

(2) stekliler, artnamelerde yazl belgeleri eksiksiz vermek ve Trkiyede tebligat iin adres gstermek zorundadr.

haleye katlamayacak olanlar

MADDE 9 (1) Aadaki kiiler dorudan veya dolayl olarak ihalelere katlamazlar.

a) niversitenin harcama yetkilisi,

b) niversitede ihale ilemlerini hazrlamak, yrtmek, sonulandrmak ve denetlemekle grevli olanlar,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kiilerin eleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dhil) kan ve kayn hsmlar,

) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kiilerin; ynetim kurullarnda grevli olmadklar anonim ortaklklar hari olmak zere ortaklar,

d) 2886 sayl Kanun ile dier kanunlardaki hkmler gereince geici veya srekli olarak kamu ihalelerine katlmaktan yasaklanm olanlar.

artnameler

MADDE 10 (1) hale konusu ilerin her trl zelliini gsteren artname ve varsa ekleri darece hazrlanr.

(2) Bu artnamelerde iin mahiyetine gre konulacak zel ve teknik artlardan baka genel olarak aadaki hususlarn da gsterilmesi zorunludur:

a) in nitelii, nevi ve miktar,

b) Tanmazn tapuda kaytl olduu mahalle veya ky, mevkii, soka, cinsi, yzlm, hisse ve imar durumu, varsa tapu tarihi, pafta, ada, parsel veya cilt, sahife ve sra numaralar ve fiil durumu,

c) Tahmin edilen bedeli, geici teminat miktar ve kesin teminata ait artlar,

) in yaplma yeri, tanmazn teslim etme ve alma ekli ve artlar,

d) e balama ve ii bitirme tarihi, gecikme hlinde alnacak cezalar,

e) steklilerde aranlan artlar ve belgeler,

f) haleyi yapp yapmamakta darenin serbest olduuna dair ibare,

g) hale kararnn karar tarihinden itibaren en ge onbe i gn iinde ihale yetkilisi tarafndan onaylanaca veya feshedilebilecei,

) Vergi, resim ve harlarla szleme giderlerinin kimin tarafndan denecei,

h) deme yeri ve artlar,

) htilaflarn zm ekli ve yeri.

(3) artnamelerde teknie uygun olmayan veya gereklemesi mmkn bulunmayan kayt ve artlarn bulunduu anlald takdirde ihale komisyonu, dareye artnameyi dzelttirmek zere ihaleyi erteler. Bu durumda ihale, yeniden dzenlenecek artnameye ve bu Ynetmeliin 19 uncu maddesi uyarnca yaplacak ilana gre yrtlr.

(4) artname ve varsa eklerinin tasdikli rnekleri bedelsiz veya zelliklerine gre darece takdir edilecek bir bedel karlnda isteyenlere verilir ya da darede bedelsiz olarak grlebilir.

KNC KISIM

Ortak Hkmler

BRNC BLM

haleye Hazrlk

hale ilem dosyasnn dzenlenmesi

MADDE 11 (1) hale suretiyle yaplacak iler iin bir ilem dosyas dzenlenir. Bu dosyada onay belgesi, varsa tahmin edilen bedele ilikin hesap tutana, artname ve ekleri, ilana ilikin belge ve gazete nshalar, szleme tasars ile saklanmasnda yarar grlen dier belgeler bulunur.

Tahmin edilen bedel tespiti

MADDE 12 (1) Tahmin edilen bedel, Bedel Tespit Komisyonunca tespit edilir ve karara balanarak hale Komisyonu tanmaz kymet takdir kararnda gsterilir. Bedel tespit ve takdirinde, tanmazn konumu ve zellikleri gz nnde bulundurulmak suretiyle rayi bedel esas alnr.

(2) Ancak bu bedel;

a) Sat, trampa, arsa veya kat karl inaatta; zerinde bulunan ve mevcut durumu itibariyle kullanlmas ekonomik olmayan binalarn ykm masrafn aan asgari levazm bedeli ve varsa bu nitelikte olmayan dier binalar ile tanmazn emlak vergisine esas asgari metrekare birim deerinden,

b) rtifak hakk kurulmasnda ilk yl iin, tanmazn emlak vergisine esas asgari metrekare birim deerinin % 1inden,

c) Kirada ise ilk yl iin, tanmazn emlak vergisine esas asgari metrekare birim deerinin % 2sinden,

az olmamak zere tespit ve takdir edilir. Ancak, irtifak hakk ilk yl bedeli ihale bedeline, ikinci ve nc yl bedelleri ise szlemeleri gereince tespit edilecek bedellere % 70 indirim uygulanarak tahsil edilir,

) kinci ve daha sonraki yllar iin irtifak hakk bedelleri, bir nceki yl irtifak hakk bedelinin, Trkiye statistik Kurumunca yaymlanan retici Fiyatlar Endeksi orannda artrlmas suretiyle bulunacak bedeldir.

(3) n izin bedeli, irtifak hakk ihale bedelinin % 20sidir. Fiili kullanm olmas halinde n izin bedeli, irtifak hakk ihale bedelidir.

(4) n izin verilen hllerde, ilk yl irtifak hakk bedeli; ihale ile belirlenen bedelin n izinde geen sre dikkate alnarak Trkiye statistik Kurumunca yaymlanan retici fiyatlar endeksi (FE bir nceki yln ayn ayna gre yzde deiim) orannda artrlmas suretiyle tespit edilecek bedeldir.

(5) darece bedel tespit ve takdir edilirken gerektiinde bedel veya bedelin hesabnda kullanlacak fiyatlar, ilgili kurululardan veya bilirkiilerden de aratrlabilir.

(6) Tahmin edilen bedel; 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayl Sermaye Piyasas Kanununa tabi gayrimenkul deerleme irketlerine tespit ettirilebilir. Bu ekilde tespit ettirilen bedel, tahmini bedel olarak dikkate alnr.

(7) niversiteye ait olup 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayl Kamu Mali Ynetimi ve Kontrol Kanununun 47 nci maddesi uyarnca kamu hizmetinin grlmesi amacyla bu Kanuna ekli cetvellerde saylan kamu kurum ve kurulularna tahsis edilen tanmazlarda bulunan ve bfe, kantin, ay oca olarak kullanlmak zere kiraya verilecek yerlerin tahmini kira bedeli, yukardaki hkmlere tabi olmakszn kendisine tahsis yaplan kurum yetkililerinden alnacak bilgiler de gz nnde tutularak darece tespit edilir.

(8) Tespit ve hesaplamalar bunun dayanaklarnn da eklendii n izin/kira/irtifak hakk/trampa/sat bedeli tespitine ait hesap tutananda gsterilir, tutanak asl evrak arasnda saklanr.

Bedellerin denme ekli

MADDE 13 (1) lk yl iin kira bedelinin 1/4 ihalenin onaylanmasna ilikin kararn mteriye tebli tarihinden itibaren onbe gn iinde pein olarak, kalan er aylk dnemler hlinde eit taksitle, mteakip yllar kira bedelleri ise, er aylk dnemler hlinde drt eit taksitle denir.

(2) Sat bedeli, ihalenin onaylanmasna ilikin kararn mteriye tebli tarihinden itibaren onbe gn iinde pein olarak denir.

(3) lk yl irtifak hakk ve n izin bedelleri ihalenin onaylanmasna iliik kararn mteriye tebli tarihinden itibaren onbe gn ierisinde pein olarak denir. Mteakip yllar irtifak hakk bedelleri ise, szlemede belirtilen tarihte pein olarak denir.

Yllk bedel artlar

MADDE 14 (1) Bir yldan uzun sreli kira, irtifak hakk szlemelerinde ikinci ve izleyen yllar bedelleri, Trkiye statistik Kurumunca yaymlanan retici fiyatlar endeksi (FE - bir nceki yln ayn ayna gre yzde deiim) orannda artrlr.

Vadesinde denmeyen bedeller ve hslat paylar

MADDE 15 (1) Vadesinde denmeyen irtifak hakk bedelleri ve/veya hslat paylar ve dier alacaklara kanun faiz uygulanr.

Onay belgesi dzenleme

MADDE 16 (1) halesi yaplacak her i iin ihale onay belgesi hazrlanr. Onay belgesinde; ihale konusu olan iin nevi, nitelii, miktar, tahmin edilen bedeli, ihalede kullanlacak usul, yaplacaksa ilann ekli ve adedi, alnacaksa geici teminat miktar, artname ve szleme gerekip gerekmedii, artname ve eklerinin bir bedel karlnda verilip verilmeyecei, bedel karl verilecekse bedelin ne olaca gsterilir.

(2) Onay belgesi darece hazrlanr ve harcama yetkilisi tarafndan onaylanr.

hale komisyonlarnn oluumu ve almas

MADDE 17 (1) hale komisyonlar, ihale yetkilisi tarafndan;

a) Bakan olarak grevlendirilen, niversite personelinden birinin,

b) ye olarak grevlendirilen, konu ile ilgili yeterli bilgi sahibi olmak artyla niversiteden en az iki memurun,

katlmyla en az kiiden oluur.

(2) hale yetkilisi veya komisyon bakannca lzum grld takdirde komisyonlara yardmc olmak zere, ihale kararlarna katlmamak artyla yeteri kadar memur ve konu ile ilgili yeterli bilgi sahibi personel grevlendirilir. Bu takdirde darece, ihale gn ve saatinde hazr bulunacak ekilde grevlendirilecek memur veya uzmana tebligat yaplr. Onay belgesinde ihaleye katlacak olan memur veya personelin ad, soyad ve memuriyet unvan belirtilir.

(3) hale komisyonlar eksiksiz olarak toplanr. Komisyon kararlar ounlukla alnr. Oylarn eit olmas hlinde, Komisyon Bakannn kulland oy ynnde ounluk salanm saylr. Kararlarda ekimser kalnamaz. Muhalif kalan ye, kar oy gerekesini kararn altna yazarak imzalar.

(4) Komisyon bakan ve yeleri oy ve kararlarndan sorumludur.

Bedel tespit komisyonlarnn oluumu ve almas

MADDE 18 (1) Bedel tespit komisyonlarna, harcama yetkilisi tarafndan;

a) Bakan olarak, niversite personelinden biri,

b) ye olarak, konu ile ilgili yeterli bilgi sahibi olmak artyla niversiteden en az iki memur,

bir yllk sre iin grevlendirilir. Harcama yetkilisi, gereken hallerde grev yapmak zere yeteri kadar yedek ye de grevlendirebilir.

(2) Bedel tespit komisyonu bakan ve yeleri; darenin tanmaz ve deerleme konusunda iin ehli veya uzman teknik elemanlar ve memurlar arasndan seilir.

(3) Bedel tespit komisyonu program dhilinde alr. Komisyon, eksiksiz olarak toplanr. Kararlarda ekimser kalnamaz. Komisyon, Tahmin Edilen Bedel Tespit Raporunu dzenlemek ve imzalamak suretiyle karar alr. Muhalif kalan ye, kar oy gerekesini yazarak rapora ekler. Komisyon bakan ve yeleri oy ve kararlarndan sorumludur.

halenin ilan

MADDE 19 (1) hale konusu olan iler, aadaki usul ve esaslara gre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:

a) halenin yaplaca yerdeki ilanlar unlardr:

1) Gnlk gazete kan yerlerde ihaleler, ihalenin yaplaca yerde kan gazetelerde en az bir gn aralkla yaymlanmak suretiyle iki defa duyurulur. Gazete ile yaplacak ilk ilan ile ihale gn aras on gnden, son ilan ile ihale gn aras be gnden az olamaz.

2) Gnlk gazete kmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, (1) numaral alt bentteki sreler iinde niversite binalarnn ilan tahtalarna aslacak yazlar ve Belediye yayn aralar ile yaplr. Bu ilemler bir tutanak ile belgelenir. Bu yerlerde en ok yedi gn aralklarla gazete kyorsa ayrca gazete ile bir defa ilan yaplr.

b) Dier ehirlerde yaplacak ilanlarda, tahmin edilen bedeli her yl Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fkrasna gre, merkezi ynetim bte kanunu ile belirlenecek miktar aan ihale konusu iler, (a) bendine gre yaplacak ilanlardan baka, bask says gz nne alnarak ili, Basn lan Kurumunca tespit olunacak gnlk gazetelerden birinde, ihale tarihinden en az on gn nce bir defa ilan edilir.

c) Tahmin edilen bedeli (b) bendi uyarnca belirlenecek miktarn katn aan ihale konusu iler, ihale tarihinden en az on gn nce bir defada Resm Gazete'de ilan edilir.

) dare, iin nem ve zelliine gre bu ilanlar yurt iinde ve yurt dnda kan baka gazeteler veya teki yayn aralar ile de ayrca yaymlatabilir.

d) dare, pazarlk usul ile yaplacak ihaleler iin, iin nem ve zelliine gre ilan yapp yapmamakta serbesttir.

e) Srelerin hesabnda, ilann yapld gn ile ihale gn hesaba katlmaz.

lanlarda bulunmas zorunlu hususlar

MADDE 20 (1) lanlarda aadaki hususlar belirtilir.

a) hale konusu tanmazn nitelii, yeri ve miktar,

b) artname ve eklerin nereden ve hangi artlarla alnaca veya grlebilecei,

c) halenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yaplaca,

) Tahmin edilen bedel ve alnacaksa geici teminat miktar,

d) steklilerden aranlan belgelerin neler olduu,

e) Kapal teklif usulyle yaplacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verilecei.

artname ve eklerinde deiiklik hlinde ilan

MADDE 21 (1) lan yapldktan sonra, artname ve eklerinde deiiklik yaplamaz. Ancak, deiiklik yaplmasnn zorunlu olduu hllerde, bunu gerektiren sebepler ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek nceki ilanlar geersiz saylr ve yeniden ayn ekilde ilan olunur.

lann uygun olmamas

MADDE 22 (1) Bu Ynetmeliin 19 uncu ve 20 nci maddelerinde belirtilen hkmlere uygun olmayan ilanlar geersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedike ihale yaplamaz.

(2) lanlarn geersizlii ihale yapldktan sonra anlalrsa, ihale veya szleme feshedilir.

(3) halenin veya szlemenin bozulmas hlinde, mterinin fesih tarihine kadar yapm olduu gerek masraflar verilir.

halenin tatil gnne rastlamas

MADDE 23 (1) hale iin tespit olunan tarih, tatil gnne rastlamsa ihale; tekrar ilana gerek kalmakszn tatili takip eden ilk i gnnde ayn yer ve saatte yaplr. landan sonra alma saati deise de ihale ilan edilen saatte yaplr.

Tekliflerin alma zaman

MADDE 24 (1) Tekliflerin alma zaman, niversitenin alma saati iinde olmak zere tespit edilir. Alma zaman iin Trkiye Radyo ve Televizyon Kurumu veya Posta ve Telgraf Tekilat Genel Mdrlnn saat ayar esas alnr. Teklifler almaya balandktan sonra alma saatine bal kalmakszn ileme devam olunur. Tekliflerin alma zamanndan sonra hale Komisyonuna ulaan teklifler dikkate alnmaz.

Geici teminat

MADDE 25 (1) Mlkiyeti niversiteye ait tanmazlarn sat ihalelerinde tahmin edilen bedelin % 30una kadar; dier ihale ilemlerinde ise tahmin edilen bedelin en az % 3 kadar geici teminat alnr. hale artnamesinde belirtilmek artyla geici teminatlar, szleme ile belirlenecek srelerde kesin teminata dntrlebilir.

Teminat olarak kabul edilecek deerler

MADDE 26 (1) Geici veya kesin teminat olarak kabul edilecek deerler aada belirtilmitir.

a) Tedavldeki Trk paras,

b) Bankalar ve zel finans kurumlarnn verecekleri sresiz teminat mektuplar,

c) Hazine Mstearlnca ihra edilen Devlet Borlanma Senetleri veya bu senetler yerine dzenlenen belgeler, nominal bedele faiz dhil edilerek ihra edilmi ise, bu ilemlerde anaparaya tekabl eden sat deerleri esas alnr.

(2) Bankalar ve zel finans kurumlarnca verilen teminat mektuplar dndaki teminatlardan, birinci fkrann (c) bendinde belirtilen evraklar istekliler tarafndan niversitenin Strateji Gelitirme Daire Bakanlna, birinci fkrann (a) bendinde belirtilen nakit teminatlar ise yine istekliler tarafndan Strateji Gelitirme Daire Bakanl veznesine veya banka hesabna yatrlr, bunlar hale Komisyonunca teslim alnamaz. zerine ihale yaplanlarn teminat mektuplar ihaleden sonra Strateji Gelitirme Daire Bakanlna teslim edilir. zerine ihale yaplmayan isteklilerin geici teminatlar imza karl hemen iade edilir.

(3) Her ne suretle olursa olsun niversite tarafndan alnan teminatlar haczedilemez ve zerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Teminat mektuplar

MADDE 27 (1) Bankalar ve zel finans kurumlarnn bu Ynetmelik kapsamndaki iler iin verecekleri geici, kesin ve avans teminat mektuplarnda Kanunun ilgili maddesindeki ekil ve artlar aranr.

KNC BLM

hale Usulleri

hale usulleri

MADDE 28 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda yaplacak ihalelerde, aadaki usuller uygulanr:

a) Kapal teklif usul,

b) Ak teklif usul,

c) Pazarlk usul.

Kapal teklif usulnde tekliflerin hazrlanmas

MADDE 29 (1) Kapal teklif usulnde teklifler yazl olarak yaplr. Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatldktan sonra zarfn stne isteklinin ad, soyad ve tebligata esas olarak gsterecei adres yazlr. Zarfn yaptrlan yeri istekli tarafndan imzalanr veya mhrlenir. Bu zarf geici teminata ait alnd veya banka teminat mektubu ve istenilen dier belgelerle birlikte ikinci zarfa konularak kapatlr. D zarfn zerine isteklinin ad ve soyad, ak adresi ve teklifin hangi ie ait olduu yazlr.

(2) Teklif mektuplar istekli tarafndan imzalanr ve bu mektuplarda artname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildii belirtilir, teklif edilen fiyat rakam ve yaz ile ak olarak yazlr. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya zerinde kaznt, silinti veya dzeltme bulunan teklifler reddedilerek hi yaplmam saylr.

Kapal teklif usulnde tekliflerin verilmesi

MADDE 30 (1) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sra numaral alndlar karlnda ihale komisyonu bakanlna verilir. Alnd numaras zarfn zerine yazlr. Teklifler iadeli taahhtl olarak da gnderilebilir. Bu takdirde, d zarfn zerine ihale komisyonu bakanlnn adresi ile hangi ie ait olduu, isteklinin ad ve soyad ile ak adresi yazlr. Posta ile gnderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon bakanlna ulamas gerekir. Postadaki gecikme nedeniyle ileme konulmayacak olan tekliflerin aln zaman bir tutanakla tespit edilir.

(2) Komisyon bakanlna verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alnamaz.

Kapal teklif usulnde d zarfn almas

MADDE 31 (1) Tekliflerin alma saati gelince, ka teklif verilmi olduu bir tutanakla belirtildikten sonra d zarflar hazr bulunan istekliler nnde aln srasna gre alarak, istenilen belgelerin ve geici teminatn tam olarak verilmi olup olmad kontrol edilir. D zarfn zerindeki alnd sra numaras i zarfn zerine de yazlr.

(2) Belgeleri ile geici teminat usulne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektuplarn tayan i zarflar almayarak bakaca bir ileme konulmadan, dier belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Teklif mektubu kendilerine iade edilenler ihaleye katlamazlar.

Kapal teklif usulnde i zarflarn almas

MADDE 32 (1) Teklif mektuplarn tayan i zarflar almadan nce ihaleye katlacaklarn dndakiler ihale odasndan karlr. Bundan sonra zarflar numara sras ile alarak, teklifler Komisyon Bakan tarafndan okunur veya okutulur ve bir listesi yaplr. Bu liste Komisyon Bakan ve yeleri tarafndan imzalanr.

(2) artnameye uymayan veya baka artlar tayan ve bu Ynetmeliin 29 uncu maddesi hkmlerine uygun olmayan teklif mektuplar kabul edilmez.

Kapal teklif usulnde ihale sonucunun karara balanmas

MADDE 33 (1) Bu Ynetmeliin 30 uncu maddesi uyarnca kabul edilen teklifler incelenerek;

a) halenin yapld, ancak ihale yetkilisinin onayna bal kald,

b) halenin yaplmad

hususlarndan birine karar verilir ve bu husus gerekeli bir karar zeti hlinde yazlarak, komisyon bakan ve yeleri tarafndan imzalanr ve durum hazr bulunanlara bildirilir.

Kapal teklif usulnde ihalenin yaplamamas

MADDE 34 (1) Kapal teklif usulyle yaplan ihalelerde istekli kmad veya teklif olunan bedel Komisyonca uygun grlmedii takdirde, ya yeniden ayn usulle ihale alr ya da niversitenin yarar grld takdirde, ihale yetkilisinin onay ile ihalenin biti tarihinden itibaren onbe gn iinde i pazarlkla yaplr.

(2) in pazarla braklmas hlinde artnamede belirtilen nitelik ve artlarn aynen muhafazas zorunludur.

Kapal teklif usulnde son tekliflerin alnmas

MADDE 35 (1) Geerli teklifler tespit edildikten sonra en yksek teklifin altnda olmamak kaydyla, ihalede hazr bulunan isteklilerden sra ile yeniden szl veya yazl teklifte bulunulmas istenir. Bu ekilde teklif alnmasna tek istekli kalncaya kadar devam edilir. haleden ekilen isteklilerin bu durumlar ihaleye ait artrma kdna yazlr ve imzalar alnr. lgilinin imzadan ekinmesi hlinde durum ayrca belirtilir. haleden ekilmi olanlar yeniden teklif veremezler.

(2) Ancak, geerli teklif saysnn ten fazla olmas durumunda bu ilem, oturumda hazr bulunan en yksek teklif sahibi istekliyle, bu teklifle ayn olan birden fazla teklifin bulunmas hlinde ise, bu istekliler dhil edilmek suretiyle yaplr.

(3) Komisyon, uygun grd her aamada daha nce ihaleden ekilenler hari olmak zere oturumda hazr bulunan isteklilerden yazl son tekliflerini alarak ihaleyi sonulandrabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

Ak teklif usulnn uygulanmas

MADDE 36 (1) Ak teklif usulne gre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonlar nnde tekliflerini szl olarak belirtmeleri suretiyle yaplr.

(2) Ancak, istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon bakanlna ulam olmak artyla bu Ynetmeliin 29 uncu maddesi hkmlerine uygun olarak dzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhtl bir mektupla da gnderebilirler.

(3) Teklif sahibinin ihale srasnda hazr bulunmad takdirde postayla gnderilen teklif, son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

Ak teklif usulyle yaplacak ihaleler

MADDE 37 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda yaplacak ihalelerde tahmin edilen bedeli, Kanunun 45 inci maddesi gereince her yl merkez ynetim bte kanununda belirlenen tutar gemeyen ihaleler ak teklif usulyle yaplabilir.

Ak teklif usulnde ihale

MADDE 38 (1) landa belirtilen ihale saati gelince, komisyon bakan, isteklilerin belgelerini ve geici teminat verip vermediklerini inceleyerek, kimlerin ihaleye katlabileceini bildirir. Katlamayacaklarn belge ve teminatlarnn geri verilmesini kararlatrr. Bu ilemler, istekliler nnde, bir tutanakla tespit edilir.

(2) Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden karlr. Dier istekliler, nce artnameyi imzaya ve daha sonra, sra ile tekliflerini belirtmeye arlr. Yaplacak teklifler ihaleye ait artrma kdna yazlr ve teklif sahipleri tarafndan imzalanr.

(3) lk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra, komisyon bakan, postayla yaplm teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artrma kdna yazlmasn salar. Bundan sonra istekliler, srayla tekliflerde bulunmaya devam ederler. haleden ekilen isteklilerin bu durumlar ihaleye ait artrma kdna yazlr ve imzalar alnr. lgilinin imzadan ekinmesi hlinde durum ayrca belirtilir.

(4) haleden ekilenler, yeniden teklifte bulunamazlar.

(5) Teklifler yapld srada, yaplan artrmlarn ii uzataca anlalrsa, isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazl olarak bildirmeleri istenebilir. Daha nce ihaleden ekilmi olanlar bu durumda yazl teklif veremezler.

Ak teklif usulnde ihale sonucunun karara balanmas

MADDE 39 (1) Szl veya yazl son teklifler alndktan sonra ihale, bu Ynetmeliin 33 nc maddesi hkmlerine gre karara balanr.

Ak teklif usulnde ihalenin yaplamamas

MADDE 40 (1) Ak teklif usul ile yaplan ihalelerde istekli kmad, isteklilerin belgeleri veya son teklifleri uygun grlmedii takdirde, yeniden ayn usulle ihale alabilir veya niversitenin yarar grld takdirde, ihalenin biti tarihinden itibaren onbe gn iinde iin, bu Ynetmeliin 34 nc maddesinde belirtilen esaslar dhilinde pazarlk usulyle ihalesi yaplabilir.

Pazarlk usulnde ihale

MADDE 41 (1) Pazarlk usulyle yaplan ihalelerde teklif alnmas belli bir ekle bal deildir. haleler, komisyon tarafndan iin nitelik ve gereine gre, bir veya daha fazla istekliden yazl veya szl teklifler almak ve bedel zerinde anlamak suretiyle yaplr.

(2) Pazarln ne suretle yapld, hangi tekliflerde bulunulduu ve zerine ihale yaplanlarn neden dolay tercih edildii pazarlk kararnda gsterilir.

Pazarlk usulyle yaplacak iler

MADDE 42 (1) Mlkiyeti niversiteye ait tanmazlarn sat hari olmak zere, aada yazl ilerin ihalesi pazarlk usulyle yaplabilir.

a) Kanunun 51 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendine gre yer, zellik ve nitelikleri itibariyle merkezi ynetim bte kanununda gsterilecek belli tutarlar amayan ve sreklilik gstermeyen, bu Ynetmeliin 1 inci maddesinde belirtilen iler,

b) nceden ngrlmesi mmkn olmayan ani ve beklenmeyen olaylarn ortaya kmas zerine acele olarak yaplmas gerekip, kapal veya ak teklif usulnn uygulanmasna yeterli sre bulunmayan iler,

c) halenin yaplamamas veya szlemenin bozulmas nedeniyle yeniden yaplacak ihalelerin sonulandrlmasna kadar geecek sre iindeki acil ihtiyalarn giderilmesi ile ilgili iler,

) Ak teklif usul ve kapal teklif usulnde ihalenin yaplamamas durumlarnda,

d) Kullanlarnn zellii, idarelere yararl olmas veya ivedilii nedeniyle kapal veya ak teklif yntemleriyle ihalesi uygun grlmeyen tanmazlarn kiralanmas, trampas ve mlkiyetin snrl ayni hak tesisi.

NC BLM

Tekliflerin Deerlendirilmesi ve hale Kararlar

Uygun bedelin tespiti

MADDE 43 (1) Uygun bedel, tahmin edilen bedelden aa olmamak zere, teklif edilen bedellerin en ykseidir.

Komisyonun ihalenin yaplmasnda takdiri

MADDE 44 (1) Komisyon, gerekesini belirtmek suretiyle, ihaleyi yapp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama karar kesindir.

Kararlarda belirtilmesi gereken hususlar

MADDE 45 (1) hale komisyonlarnca alnan kararlar, komisyon bakan ve yelerinin adlar, soyadlar ve esas grevleri belirtilerek imzalanr.

(2) Kararlarda; isteklilerin isimleri, adresleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli zerine hangi gerekelerle yapld, ihale yaplmam ise nedenleri belirtilir.

hale kararlarnn kesinlemesi

MADDE 46 (1) hale komisyonlar tarafndan karara balanan ihale kararlar, hale Yetkilisi tarafndan karar tarihinden itibaren en ge onbe ign iinde onaylanr veya iptal edilir. hale yetkilisinin onay veya ret karar ile ihale karar kesinleir.

(2) hale yetkilisi tarafndan karar iptal edilirse ihale hkmsz saylr.

Kesinleen ihale kararlarnn bildirilmesi

MADDE 47 (1) hale yetkilisi tarafndan onaylanan ihale kararlar, onayland gnden itibaren en ge be i gn iinde zerine ihale yaplana veya vekiline, imzas alnmak suretiyle tebli edilir.

(2) Tebli yazsnn iadeli taahhtl mektupla tebligat adresine gnderilmesi hlinde, mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gn, kararn istekliye tebli tarihi saylr.

(3) hale kararlarnn ihale yetkilisi tarafndan iptal edilmesi hlinde de durum istekliye ayn usulde bildirilir.

halede hazr bulunmayan istekliler

MADDE 48 (1) hale srasnda hazr bulunmayan veya noterden tasdikli vekletnameyi haiz bir vekil gndermeyen istekliler, ihalenin yapl tarzna ve sonucuna itiraz edemezler.

Zam ve indirim teklifleri

MADDE 49 (1) Teklifler verildikten sonra zam veya indirim teklifleri kabul edilmez.

DRDNC BLM

Szleme

halenin szlemeye balanmas

MADDE 50 (1) Bu Ynetmelik uyarnca yaplan ve onaylanan ihaleler szlemeye balanr. Szleme, dare adna harcama yetkilisi tarafndan imzalanr. rtifak hakk kurulmasna ilikin ilemlerde tapuda resm senet dzenlenir.

(2) Pein satlarda ve trampa ilemlerinde szleme yaplmas zorunlu deildir.

Noter ilemi gerektirmeyen szlemeler

MADDE 51 (1) Kamu idareleriyle yaplacak szlemeler ile bfe, kantin, ay oca gibi yerlerin, geici i ve hizmetler iin kullanlacak tanmazlarn kiraya verilmesinde ve irtifak hakk szlemelerinde, tapuda resmi senet dzenlendiinden noter ileminin yaplmas zorunlu deildir.

Kesin teminat

MADDE 52 (1) Taahhdn, szleme ve artname hkmlerine uygun olarak yerine getirilmesini salamak amacyla, szleme yaplmasndan nce mteriden ihale bedeli zerinden % 6 oranna kadar kesin teminat alnr. Ancak, sat ve trampa ihalelerinde kesin teminat alnmaz.

(2) Mterinin kesin teminat vermesi gerektii hlde bu zorunlulua uymamas durumunda, protesto ekmeye ve hkm almaya gerek kalmakszn ihale bozulur ve varsa geici teminat gelir kaydedilir.

(3) Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen dier deerlerle deitirilebilir.

(4) Szlemenin yaplmasndan sonra varsa geici teminat iade edilir ya da szleme ile belirtilmi ise kesin teminata dntrlebilir.

Kesin teminatn geri verilmesi

MADDE 53 (1) Kesin teminat, taahhdn szleme ve artname hkmlerine uygun biimde yerine getirildii anlaldktan ve mterinin bu iten dolay dareye herhangi bir borcunun olmad tespit edildikten sonra mteriye iade edilir.

Szleme yaplmasnda mterinin grev ve sorumluluu

MADDE 54 (1) Szleme yaplmas gerekli olan hllerde mteri, bu Ynetmeliin 46 nc maddesine gre onaylanan ihale kararnn bildirilmesini izleyen gnden itibaren onbe gn iinde geici teminat kesin teminata evirerek ya da kesin teminat vererek, darece dzenlenecek szlemeyi imzalamak zorundadr. Mteri, zorunlu ise ayn sre iinde szlemeyi notere tasdik ve tescil ettirerek idareye vermekle ykmldr. rtifak hakkna ilikin szlemelerde ise tapuda dzenlenen resmi senedi onbe gn iinde idareye vermekle ykmldr.

(2) Mterinin ayn sre iinde ihale bedelini, varsa mteriye ait bulunan vergi, resim ve harlar yatrmas, dier giderleri demesi ve varsa dier ykmllkleri yerine getirmesi gerekir.

(3) Bu zorunluluklara uyulmad takdirde, protesto ekmeye ve hkm almaya gerek kalmakszn ihale bozulur ve varsa geici teminat gelir kaydedilir.

Tanmazlarn mteri tarafndan adna tescil ettirilmesi

MADDE 55 (1) Mterinin; sat veya irtifak hakk ihalelerinde, artnamede belirtilen sre iinde kanuni zorunluluklar yerine getirerek tanmaz veya irtifak hakkn namna tescil ettirmesi zorunludur. Aksi takdirde mteri meydana gelecek hasar, zarar, fuzuli igal ve dier nedenlerle niversiteden herhangi bir hak talep edemez.

darenin grev ve sorumluluu

MADDE 56 (1) dare, bu Ynetmeliin 54 nc maddesinde belirtilen sre iinde szleme yaplmas hususunda kendisine den grevleri yapmak ve tanmazlarn satnda ve trampasnda, feraa ait ilemleri tamamlamak, artnamede belirtilen snr ve evsafa gre; satlan, trampa edilen, kiraya verilen ve irtifak hakk kurulan tanmazlar teslim etmekle ykmldr. Bu ykmlln yerine getirilmemesi hlinde mteri, srenin bitiminden itibaren onbe gn iinde, on gn mddetli bir noter ihtarnamesiyle bildirmek artyla taahhdnden vazgeebilir. Bu takdirde teminat geri verilir. Mteri, ihaleye girmek ve teminat vermek iin yapt masraflar istemeye hak kazanr.

(2) Tebligatn bu Ynetmeliin 47 nci maddesindeki srede yaplmamasndan dolay darenin zararna sebep olanlar hakknda kanun ilem yaplr.

Mterinin szlemenin bozulmasna neden olmas

MADDE 57 (1) Szleme yapldktan sonra mterinin taahhdnden vazgemesi veya taahhdn, artname ve szleme hkmlerine uygun olarak yerine getirmemesi, kiraya verilen ya da zerinde irtifak hakk kurulan tanmaz, szlemesinde ngrlen ama dnda kullanmas ve darenin en az on gn sreli ve nedenleri aka belirtilen ihtarna ramen ayn durumu devam ettirmesi hlinde, ayrca protesto ekmeye ve hkm almaya gerek kalmakszn kesin teminat gelir kaydedilir ve szleme feshedilerek hesab genel hkmlere gre tasfiye edilir.

(2) Gelir kaydedilen kesin teminat, mterinin borcuna mahsup edilemez.

Szlemenin devri

MADDE 58 (1) hale sresi ile snrl olmak artyla szleme, harcama yetkilisinin (ita amirinin) yazl izni ile bakasna devredilebilir. Ancak, devralacak olanlarda ilk ihaledeki artlar aranr. zinsiz devir yaplmas hlinde szleme bozulur ve mteri veya yklenici hakknda bu Ynetmeliin 57 nci maddesi hkmleri uygulanr.

Mterinin lm

MADDE 59 (1) Mterinin lm hlinde, dareye borcu varsa mahsup edildikten sonra teminat kanun miraslarna verilir. Ancak harcama yetkilisinin onayyla, lm tarihinden itibaren otuz gn iinde kesin teminatn verilmesi artyla kanun miraslardan istekli olanlara szleme devredebilir.

Mterinin iflas hli

MADDE 60 (1) Mterinin iflas etmesi hlinde szleme feshedilir. Bundan bir zarar doarsa bu Ynetmeliin 57 nci maddesine gre ilem yaplr.

Mterinin ar hastal, tutukluluk veya mahkmiyeti hli

MADDE 61 (1) Mteri, szlemenin yerine getirilmesine engel olacak derecede salk raporu ile belirlenecek ar hastalk, tutukluluk veya hrriyeti balayc bir ceza nedeniyle taahhdn yerine getiremeyecek duruma derse, bu hllerin oluundan itibaren otuz gn iinde darenin kabul edecei birini vekil tayin etmek artyla taahhdne devam edebilir.

(2) Mteri, kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imknndan mahrumsa, yerine ilgililerce ayn sre iinde genel hkmlere gre bir kayym tayin edilmesi istenebilir.

(3) Yukardaki hkmlerin uygulanamamas hlinde szleme feshedilir. Bundan bir zarar doarsa bu Ynetmeliin 57 nci maddesine gre ilem yaplr.

Mterinin birden fazla olmas hli

MADDE 62 (1) Birden fazla gerek veya tzel kii tarafndan mterek ve mteselsil sorumluluk esasna gre yaplan taahhtlerde, mterilerden birinin lm, iflas, tutuklu veya mahkm olmas gibi hller szlemenin devamna engel olmaz.

NC KISIM

halelerle lgili zel Hkmler

BRNC BLM

Tanmaz Sat

hale usulleri

MADDE 63 (1) Tanmaz satlarnda tahmin edilen bedeli, Kanunun 45 inci maddesine gre her yl merkez ynetim bte kanunuyla belirlenen parasal snra kadar olanlarda ak teklif usul, bu snr geenlerde ise kapal teklif usul uygulanr. Kapal veya ak teklif usulyle satlamayan tanmazlar, uygun zamanda tekrar ayn usulle sat ihalesine karlr ve bunlar Kanunun 43 nc ve 49 uncu maddeleri uyarnca pazarlk ihalesine braklamaz.

(2) Kanunun 51 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendine gre her yl merkez ynetim bte kanununda belirtilen parasal snr iinde kalsa da sat ihalesi pazarlkla yaplamaz.

(3) zel hkmler sakldr.

(4) Sata karlacak tanmazn mahallinde lekli bir krokisi izilir ve bedel tespitine ait hesap tutana dzenlenir. Krokide, tapulama veya kadastro grm olsun veya olmasn tanmazn yzlm yeniden llr ve noksan veya fazlaln olup olmad da gsterilir.

Sat yaplamayacak tanmazlar

MADDE 64 (1) zel mevzuat gereince sat mmkn olmayan tanmazlar satlamaz.

Tanmazlarn mteri tarafndan adna tescil ettirilmesi

MADDE 65 (1) Mteri; sat bedelini, vergi, resim, har ve dier masraflar demesi artyla, artnamede yazl sre iinde tanmazlar namna tescil ettirmeye mecburdur. Aksi takdirde mteri, vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli igal ve dier sebeplerle dareden bir talepte bulunamaz.

KNC BLM

Tanmaz Trampas

Tanmaz trampas ilerinde ihale usul

MADDE 66 (1) Tanmaz trampas ihalesi, bedel ve miktar ne olursa olsun Kanunun 51 inci maddesinin birinci fkrasnn (g) bendine istinaden pazarlk usulyle yaplr.

Satla ilgili hkmlerin uygulanmas

MADDE 67 (1) Tanmaz trampas, arsa veya kat karl inaat ihalelerinde, bu Ynetmeliin satla ilgili 64 nc maddesi hkmleri uygulanr.

NC BLM

Tanmazlarn Kiraya Verilmesi

hale usulleri

MADDE 68 (1) Tanmazlarn kiraya verilmesinde tahmin edilen yllk kira bedeli, Kanunun 45 inci maddesine gre her yl merkez ynetim bte kanunuyla belirlenen parasal snra kadar olan ihalelerde ak teklif usul, bu snr aanlarda ise kapal teklif usul uygulanr. Kapal veya ak teklif usulyle kiraya verilemeyen tanmazlar, uygun zamanda tekrar ayn usulle kira ihalesine karlr ve bunlar Kanunun 43 nc ve 49 uncu maddeleri uyarnca pazarlk ihalesine braklmaz.

(2) Kanunun 51 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendine gre her yl merkez ynetim bte kanununda belirtilen parasal snr iinde kalsa da kira ihalesi pazarlkla yaplamaz.

(3) Kullanlarnn zellii veya dareye yararl olmas nedeniyle kapal veya ak teklif usulleriyle ihalesi uygun grlmeyen niversite tanmazlar, Kanunun 51 inci maddesinin birinci fkrasnn (g) bendine, niversitenin payl veya elbirlii mlkiyetinde olan tanmazlardaki paylar ayn fkrann (f) bendine gre pazarlkla kiraya verilebilir.

(4) Tanmazlarn kiraya verilmesi ilemlerinde; kullanlarnn zellii veya dareye yararl olmas hususlarnn bulunup bulunmad darece belirlenir. Ancak, aada belirtilen durumlarda bu zelliklerin varl kabul edilir ve Kanunun 51 inci maddesinin birinci fkrasnn (g) bendine gre pazarlkla kiraya verilebilir.

a) niversitenin mlkiyetinde bulunan veya mlkiyeti Hazineye ait olup, kiralama iin Maliye Bakanlnca ya da dier kamu idarelerine ait olan ve kiralama iin maliki kamu idaresince izin verilen tanmazlarn ticari amala kullanlmas mmkn olan blmlerinin kiraya verilmesi,

b) Geici i ve hizmetler iin kullanlacak tanmazlarn kiraya verilmesi,

c) Para ekme makineleri iin kullanlacak yerlerin bankalara kiraya verilmesi,

) Baz istasyonlar ile radyo ve televizyon vericileri iin ihtiya duyulan yerlerin kiraya verilmesi,

d) Aalandrma amal kiraya verme,

e) Birlikte kullanlaca parselin maliki veya kiracs tarafndan kiralanmas talep edilen, bu parselle btnlk arz eden ve mstakil kullanm mmkn olmayan tanmazlarn kiraya verilmesi,

f) Szlemeden doan ykmllklerini yerine getiren eski kiracs tarafndan kiralanmas talep edilen tanmazlarn (otoparklar hari) kiraya verilmesi,

g) Reklm levhas konulmak zere kiralanmas talep edilen tanmazlarn kiraya verilmesi.

Kiralarda szleme sresi

MADDE 69 (1) Kiraya verilecek tanmazlarn kira sresi on yldan ok olamaz.

(2) yldan fazla sreyle kiraya verme ilerinde nceden ilgili mercilerden izin alnr.

(3) Yllk kira bedelinin tespit ve hesap yntemi, sre, deme tarihi, denmeyen ksma uygulanacak gecikme zamm ve nispeti gibi esaslar, artname ve szlemede belirtilir.

Tahsisli ve kiralanm yerlerdeki ilemler

MADDE 70 (1) Kamu hizmeti grlmek zere niversite tarafndan kiralanan ve niversitenin mlkiyetinde olan tanmazlar zerindeki yap ve tesisler ile binalarnda bulunan ve ticari amala kullanlmas mmkn olan blmler harcama yetkilisinin onay ile darece kiraya verilebilir.

(2) Kamu hizmeti grlmek zere niversite tarafndan baka kamu kurum ve kurulularna tahsis edilen yerlerde bulunan ve ticari amala kullanlmas mmkn olan blmlerin darenin bilgisi dnda kullanlmas veya kullandrlmas, ecrimisil alnmasn gerektirir. niversite, bu tanmazlarn nc kiilere kiraya verilmesine ilikin olarak adna tahsis yaplan idarelerle protokol yapmaya yetkilidir. Adna tahsis yaplan idareler protokol yaplmadan ve niversiteden izin alnmadan bu blmleri kiraya veremezler.

(3) Bu yerlerin elektrik, su, doalgaz, snma tesisat mmknse binann genel tesisatndan ayrlr. Tesisatn teknik bakmdan mstakil hle getirilmesinin mmkn olmamas hlinde, tahmin edilen bedelin tespit ve takdirinde elektrik, su, doalgaz ve snma giderleri de ayrca belirlenir.

Kira szlemesinin sona ermesi ve feshi

MADDE 71 (1) Kira szlemesi, srenin bitimiyle sona erer.

(2) Szleme hkmlerine aykr davranlmas, tanmazn szlemede ngrlen ama dnda kullanlmas halinde szleme darece feshedilir. Bu durumda, alnan teminatlar gelir kaydedilir.

(3) Kira szlemesinin feshedilmesi hlinde, kiracdan cari yl kira bedeli tutarnda ayrca tazminat alnr.

Fiyat tespit komisyonu

MADDE 72 (1) niversite tanmazlarnda kiralanan bfe, market, kantin, ay oca, kafeterya ve lokanta gibi yerlerde rencilere ve personele ihtiya duyacaklar yiyecek, iecek, krtasiye ve sair ihtiya maddelerinin kaliteli ve ucuz yoldan sunulmasn salamak amacyla Fiyat Tespit Komisyonu her retim ylnn banda (Eyll veya Ekim aylarnda) ve ortasnda (Ocak veya ubat aylarnda), bu yerlerde sata srlen rnlerin fiyatlarn tespit etmek zere toplanr. Fiyat Tespit Komisyonunca belirlenen fiyatlar dareye sunularak onaylanr.

(2) Fiyat Tespit Komisyonunun grev sresi iki yldr. Sre dolmadan yeliin boalmas halinde kalan sreyi tamamlamak zere yeni ye grevlendirilir. yeler ayn usulle tekrar grevlendirilebilirler.

DRDNC BLM

n zin, rtifak Hakk

n izin verilmesi ve sre

MADDE 73 (1) rtifak hakk ihalesi sonucunda, yaplacak yatrm iin n izne ihtiya duyulmas halinde, lehine irtifak hakk tesis edilecek yatrmcya; fiili kullanm olmakszn tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri ilemlerin yaplmas veya imar plannn yaptrlmas, deitirilmesi ya da uygulama projelerinin hazrlanmas ve onaylatlmas gibi ilemlerin yerine getirilebilmesi iin, bir yla kadar n izin verilir. Gerekli hllerde bu sre bir yl daha uzatlabilir. Toplam sre drt yl geemez. Uzatlan sreye ilikin n izin bedeli, bir nceki yl n izin bedelinin Trkiye statistik Kurumunca yaymlanan retici Fiyatlar Endeksi (FE bir nceki yln ayn ayna gre yzde deiim) orannda artrlmas suretiyle tespit edilen bedeldir.

(2) n izin sresi ierisinde ykmllklerin yerine getirilmesi hlinde, bu Ynetmeliin 12 nci maddesinin drdnc fkras uyarnca tespit edilecek bedel zerinden rtifak Hakk Szlemesinin dzenlenmesi suretiyle irtifak hakk tesis edilir. Ancak, n izin sresi bitmeden nce irtifak hakk kurulmasnn talep edilmesi hlinde, n izin szlemesinde ngrlen ykmllklerin yerine getirilmi olmas kaydyla, n izin sresinin kalan ksmna ilikin bedel, kurulacak irtifak hakk bedelinden mahsup edilir.

(3) n izin sresi iinde ykmllklerin ilgilinin kusuru dnda yerine getirilmesinin mmkn olamayacann anlalmas hlinde, dareye yaplacak bavuru zerine szleme feshedilir ve teminat ile kalan sreye ilikin n izin bedeli iade edilir.

(4) n izin sahibinin szleme sresi sona ermeden taahhdnden vazgemesi hlinde, darece szleme feshedilir. Bu durumda teminat gelir kaydedilir ve kalan sreye ilikin n izin bedeli iade edilmez.

(5) n izin verilmesi amacyla ayr bir ihale yaplmaz.

(6) n izin szlemeleri notere tasdik ettirilir.

rtifak hakk kurulmas

MADDE 74 (1) niversitenin zel mlkiyetindeki tanmazlar zerinde 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayl Trk Medeni Kanununa gre en fazla krkdokuz yla kadar, oturma hakk hari olmak zere irtifak hakk kurulabilir. Bu tanmazlar zerinde tanmaz yk ve tanmaz rehni tesis edilemez. Ancak Trk Medeni Kanununun 826 nc maddesi hkmleri uyarnca, irtifak hakknn nc kiilere devir ve temlik edilebilir ya da zerinde bankalar, finans kurulular ve dier ilgililer lehine ipotek tesis edilebilir. rtifak hakk tesisinde irtifak hakk artnamesi dzenlenir.

(2) rtifak hakk lehtarnn kusuru dnda kamudan kaynaklanan, hakkn tamamen kullanlmasn ve iin yrtlmesini en az otuz gn sreyle engelleyen hukuk veya fiil bir imknszlk durumunun ortaya kmas ya da mcbir sebeplerin varl halinde, irtifak hakk lehtarnn talebi zerine irtifak hakk sresi, kamudan kaynaklanan fiili veya hukuki imknszlk durumunun veya mcbir sebeplerin ortadan kalkmasna kadar geecek sre kadar dondurulur. Dondurulan sre iin bedel alnmaz. Srenin yeniden ilemeye balad tarihte alnacak bedel, dondurulan yl bedelinin geen sre kadar szlemesinde belirtilen oranda artrlmas suretiyle tespit edilir. Ancak, dondurulan yl iin denmi olan bedelin dondurulan sreye isabet eden ksm szlemesinde belirtilen oranda artrlmak suretiyle yeni tespit edilen bedelden mahsup edilir. Dondurulan sre szleme sresine eklenir.

(3) rtifak hakk kurulmasnda ilgili kanunlar ve dier ilgili mevzuattaki zel hkmler sakldr.

rtifak hakk kurulmasnda ihale usul

MADDE 75 (1) rtifak hakk kurulmas ihalesi, Kanunun 51 inci maddesinin birinci fkrasnn (g) bendine istinaden pazarlk usulyle yaplabilir. rtifak hakk tesisinde irtifak hakk szlemesi dzenlenir.

Hslattan pay alnmas

MADDE 76 (1) rtifak hakk kurulan niversite tanmaz zerinde yaplacak tesisin bizzat hak lehtarnca iletilmesi hlinde, bu tesisin iletilmesinden elde edilen toplam yllk hslatn % 1i veya tanmazn ve zerinde yaplacak tesislerin nitelii dikkate alnarak %1den az olmamak ve nceden ihale artnamesinde belirtilmek zere %5ine kadar oranda ayrca pay alnr.

(2) rtifak hakk kurulan tanmazlar zerinde bulunan tesisin tamamnn veya bir ksmnn hak lehtarnca nc kiilere kiraya verilmesi hlinde; hak lehtarndan brt kirann %1i veya tanmazn ve zerinde yaplacak tesislerin nitelii dikkate alnarak %1den az olmamak ve nceden ihale artnamesinde belirtilmek zere %5ine kadar oranda, kiracdan veya kiraclardan ise, tesisin iletilmesinden elde edilecek toplam yllk hslattan hak lehtarna denen kira bedeli dldkten sonra, kalan tutar zerinden %1 veya tanmazn ve zerinde yaplacak tesislerin nitelii dikkate alnarak %1den az olmamak ve nceden ihale artnamesinde belirtilmek zere %5ine kadar oranda ayrca pay alnr.

(3) Hak lehtar ile kirac arasnda yaplan kira szlemesinin bir rnei dareye verilir. Kira paylar, hak lehtar ile kirac arasnda yaplan szlemeye gre kira bedellerinin hak lehtarna denmesi gereken ay takip eden ayn yirminci gn mesai saati bitimine kadar ilgili muhasebe birimine yatrlr. Kiraclardan alnamayan hslat paylar hak lehtarndan alnr.

(4) Yllk hslat gsteren ve ilgili vergi dairesine yllk beyanname ekinde verilen gelir tablosu, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayl Serbest Muhasebeci Mali Mavirlik ve Yeminli Mali Mavirlik Kanununa gre yetkili klnanlara tasdik ettirilerek, hslat paylar her yln yllk beyanname verme dnemini takip eden ay iinde ilgili muhasebe birimine yatrlr.

(5) rtifak hakk kurulan tanmazn zerinde yrtlen faaliyetle ilgili olarak toplam yllk haslatn tespitinde; ilgili mevzuat hkmleri uygulanr.

rtifak hakk szlemesinin sona ermesi ve feshi

MADDE 77 (1) rtifak hakk szleme sresinin bitiminde sona erer.

(2) Szleme hkmlerine aykr davranlmas, tanmazn szlemede ngrlen ama dnda kullanlmas ya da lehine irtifak hakk kurulan tarafndan talep edilmesi halinde, szleme darece feshedilir. Bu durumda, hak lehtarndan cari yl irtifak hakk bedeli tutarnda tazminat alnr ve ayrca, alnan teminatlar gelir kaydedilir.

(3) rtifak hakk szlemesinin sona ermesi veya feshedilmesi hlinde, zel hkmler sakl kalmak kaydyla, tanmazn zerindeki tm yap ve tesisler salam ve iler durumda tazminat veya bedel denmeksizin niversiteye intikal eder ve bundan dolay lehine irtifak hakk kurulan tarafndan veya nc kiilerce her hangi bir hak ve talepte bulunulamaz.

BENC BLM

Trampa, Arsa veya Kat Karl naat Yaptrma

Trampa edilecek tanmazn maliklerinden istenecek belgeler

MADDE 78 (1) niversite tanmaz ile trampa edilecek tanmazlarn maliklerinden aadaki belgeler istenir:

a) Trampa teklifini ve bu teklif ile ilgili taahhtleri ieren ve malikler veya vekillerince verilecek dileke,

b) Tanmazn tapu senedi veya apl tasarruf vesikas,

c) Tatbiki imar plan iinde ise tasdikli plan rnei,

) Bina ise, yap kullanma izin belgesinin tasdikli rnei.

Trampa edilecek tanmazn mahallinde tespiti ve krokisinin yaplmas

MADDE 79 (1) niversite tanmaz ile trampa edilecek tanmazn mahallinde bu Ynetmeliin 63 nc maddesinde belirtilen ekilde kroki ve tutanak dzenlenir.

Satla ilgili hkmlerin uygulanmas

MADDE 80 (1) Trampa ihalelerinde, bu Ynetmeliin satla ilgili maddeleri aynen uygulanr.

Arsa veya kat karl inaat yaptrlabilecek tanmazlar

MADDE 81 (1) Mlkiyeti niversiteye ait olup;

a) mar plan ierisinde yer alan arsalar,

b) Mevzii imar plan dzenlenerek arsa vasfn kazanabilecek araziler,

c) zerindeki bina ok eski olduundan yklmasnda niversite asndan yarar olan yerler

arsa veya kat karl inaat yaplmak amacyla deerlendirilebilir.

(2) Tanmazlardan, arsa veya kat karl inaat yoluyla deerlendirilecek olanlar iin arsa veya kat karl inaata konu edilecek tanmaz bilgi formu tanzim edilir. Ayrca, tanmazn bulunduu yerde arsa veya kat karl inaata verilme yzde oranlar ile elde edilecek konut, iyeri gibi deerlerinin toplamnn, arsa veya kat karl inaata verilecek arsann rayi bedelinin, inaat sresi ve Devletin borlanma faiz oran dikkate alnmak suretiyle tanmazn deeri hesaplanr. Tanmazn arsa veya kat karl inaata elverili olup olmad, zerinde bina varsa yklp yklmayaca, tahsisli ise tahsisin kaldrlmasnda yarar olup olmad hususlar da aklanmak suretiyle darenin grn ieren bir yaz ile ihaleye karlmak zere harcama yetkilisinden izin istenir.

(3) Arsa veya kat karl inaat yaplmasna izin verilen tanmazlar, Kanundaki usullere uygun olarak ilan edilir.

Kamu kurum ve kurulular ile kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularna inaat yaptrlmas

MADDE 82 (1) niversiteye ait tanmazlar zerinde kamu kurum ve kurulular ile kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularna bu Ynetmelik hkmleri erevesinde dorudan szleme yaplmak suretiyle arsa veya kat karl inaat yaptrlabilir.

(2) Mlkiyeti niversiteye ait olup 5018 sayl Kanunun 47 nci maddesi gereince baka bir kamu kurum ve kuruluuna tahsis edilen tanmazlar zerinde ilgili kamu kurum ve kurulular tarafndan inaat yaplabilmesi iin niversiteden izin alnr.

(3) zin talep yazsnda aada belirtilen hususlara ilikin bilgi ve belgeler yer alr.

a) naat yaplacak tanmaza ait bilgiler,

b) Tanmazn imar durumu ile yaplama koullar, inaata verilme yzde oranlar,

c) naatn tamamlanma sresi,

) Hazrlanacak szleme tasla,

d) Paylama dair bilgiler.

Tekliflerin deerlendirilmesi

MADDE 83 (1) hale Komisyonu; isteklilerin tekliflerini, taahhtlerini zamannda ve gereince yerine getirip getiremeyeceklerini, verilen projeyle arsann en uygun ekilde deerlendirilip deerlendirilmediini aratrr. En uygun teklifi belirledii takdirde ihaleyi yapar. Tekliflerin incelenmesi iin sreye ihtiya duyarsa ihalenin baka bir gne braklmasna karar verir. Aratrma sonunda en uygun teklifi veren istekli veya isteklileri pazarla davet eder. halenin pazarlk aamasnda isteklilerden; verecekleri bamsz blmler ile ek olarak verecekleri nakit miktar iin teklifleri alr. En uygun teklifte bulunan istekli zerine ihale yaplr. Komisyon gerekesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapp yapmamakta serbesttir.

(2) halenin yaplmas ve ihale yetkilisince onaylanmas hlinde yaplan ilemler ve inaatn fiili durumuyla ilgili olarak alt aylk dnemler hlinde dareye bilgi verilir.

(3) Yaplacak iin teminat olarak inaat bitip, iskn ruhsat alnncaya kadar, niversiteye ait tanmazn mlkiyeti mteahhide devredilmez. Ancak, mteahhit payna den bamsz blmleri satmak istediinde, inaatn durumuna gre darece belirlenecek teminat verdii takdirde arsann mlkiyeti ile kat irtifak ksmen veya tamamen kendisine devredilebilir.

Arsa veya kat karl inaat yaptrlmasnda geici ve kesin kabuller

MADDE 84 (1) Kontrollk hizmetleri ile geici ve kesin kabuller, niversitenin teknik elemanlar tarafndan oluturulacak komisyon tarafndan yaplr.

DRDNC KISIM

Tespit, Ecrimisil ve Tahliye

BRNC BLM

Tespit ve Ecrimisil

Tespit

MADDE 85 (1) niversitenin tanmazlarndan kiraya verilen ve baka kuruma tahsis edilen tanmazlarn dnda kalanlarn fiil durumlar, darece hazrlanan program dhilinde mahallinde tespit edilir. Tespitten nceki srelere ait igal ve tasarruflar sebebiyle ecrimisil takip ve tahsilt yaplarak bu tanmazlar denetim ve idare altna alnr.

(2) Tanmazn mahallinde dzenlenecek tanmaz tespit tutananda igalin balang tarihi, tanmazn igale veya kullanma konu olan yzlm, fuzuli agilleri, kullanm amac, ecrimisil takdirinde yararlanlabilecek bilgiler ile bilinmesinde yarar grlen dier bilgilere yer verilir.

Ecrimisilin tespit ve takdir edilmesi

MADDE 86 (1) niversite tanmazlarnn kiilerce igale uradnn tespit edilmesi hlinde, tespit tarihinden itibaren onbe gn iinde tanmaz tespit tutanana dayanlarak ecrimisil tespit tarihinden geriye doru be yl gememek zere bedel tespit komisyonunca tespit edilir ve ihale komisyonunca karara balanr.

(2) Ecrimisilin tespit ve takdirinde, niversitenin zarara urayp uramadna, fuzili agilin kusurlu olup olmadna ve tanmazn fuzuli agil tarafndan kullanm ekline baklmakszn niversitenin bu tanmazdan, igalden nceki hliyle elde edebilecei muhtemel gelir esas alnr. Ecrimisilin tespitinde; ayn yer ve mahalde bulunan emsal nitelikteki tanmazlar iin olumu kira bedelleri veya ecrimisiller, varsa bunlara ilikin kesinlemi yarg kararlar, gerektiinde ilgisine gre belediye, ticaret odas, sanayi odas, ziraat odas, borsa gibi kurululardan veya bilirkiilerden soruturulmak suretiyle edinilecek bilgiler ile tanmazn deerini etkileyecek tm unsurlar gz nnde bulundurulur.

(3) Kiraya verilen, irtifak hakk kurulan tanmazlarda szlemenin bitiminden sonra kullanmn devam etmesi hlinde, varsa szleme veya resm senetteki hkme gre ilem yaplr. Aksi takdirde fuzuli agiller hakknda ecrimisil tespit, takdir ve tahsilt yaplr.

(4) niversitenin payda olduu tanmazlarn igali halinde niversite payna den miktar esas alnarak ecrimisil takip ve tahsilat yaplr.

(5) Maliye Bakanlnn uygulamada birlii salamak amacyla kartt Ecrimisilin Tespit ve Takdirine likin Usul ve Esaslar kyasen uygulanr.

Ecrimisilin teblii ve itiraz

MADDE 87 (1) Takdir edilen ecrimisiller, takdir tarihinden itibaren onbe gn iinde ecrimisil ihbarnamesi dzenlenerek fuzuli agile, elden veya iadeli taahhtl mektupla tebli edilir.

(2) Ecrimisil ilemine kar, tebli tarihinden itibaren otuz gn iinde ilgililerce dareye dilekeyle mracaat edilerek dzeltme talebinde bulunulabilir.

(3) Dzeltme talepleri, talep tarihinden itibaren en ge otuz gn iinde bu amala oluturulacak komisyonlarca karara balanr ve sonucu karar tarihinden itibaren en ge onbe gn iinde dzenlenecek ecrimisil dzeltme ihbarnamesi ile ilgilisine tebli edilir.

(4) Dzeltme taleplerini inceleyip karara balayacak komisyonlarn kuruluu, alma esaslar ve yetki snrlarna ilikin usul ve esaslar idarece belirlenir.

Ecrimisilin kesinlemesi, vade tarihi ve tahsili

MADDE 88 (1) Ecrimisil; ecrimisil ihbarnamesinin dzeltme talebinde bulunulmu ise Ecrimisil Dzeltme hbarnamesinin ilgilisine tebli tarihinden itibaren otuz gn iinde Strateji Gelitirme Daire Bakanl vezne veya hesabna denir. Ecrimisil borlusunun deme gl nedeniyle yazl olarak talep etmesi hlinde ecrimisilin, en az %25i pein, kalan ksm ise darenin uygun grecei taksit zamanlarnda ve en fazla bir yl iinde taksitler hlinde denebilir. Alacan kalan ksmna kanun faiz uygulanr.

(2) Ecrimisil ihbarnamesinin, dzeltme talebinde bulunulmu ise ecrimisil dzeltme ihbarnamesinin tebli tarihinden itibaren otuz gn iinde rzaen denmeyen ecrimisil, tanmaz birimince genel hkmlere gre icra takibi yaplmak veya dava almak suretiyle takip ve tahsil edilmek zere Strateji Gelitirme Daire Bakanlna intikal ettirilir.

(3) Ecrimisil taksitlerinden birinin vadesinde denmemesi durumunda, kalan ecrimisil alacann tamam muaccel hle gelir ve ecrimisil ihbarnamesinin muhatabna tebli tarihini takip eden otuzuncu gnn bitiminden itibaren kanuni faiz uygulanmak suretiyle tahsil edilmek zere ikinci fkra gereince Strateji Gelitirme Daire Bakanlna intikal ettirilir.

(4) Fuzuli agil tarafndan dava alm olmas, ecrimisil takip ve tahsil edilmesi ilemini durdurmaz.

Fuzuli agilin devam

MADDE 89 (1) Fuzuli agilin igal veya tasarruf ettii tanmazn tahliyesinin herhangi bir nedenle salanamam olmas, ayn tanmazdan ikinci ve mteakip defa ecrimisil istenmesine engel tekil etmez. Ecrimisilin tahsil edilmesi, tanmazdaki kullanmn devam hakkn vermez.

KNC BLM

Tahliye

Tahliye

MADDE 90 (1) Kiraya verilen tanmazlardan sresi dolduu hlde tahliye edilmeyen, szlemesi feshedilen veya herhangi bir szlemeye dayanmakszn fuzuli olarak igal edilen tanmazlarn tahliyesi; hasat sezonu, i ve hizmetlerin mevsimlik faaliyet dnemi de dikkate alnarak idarenin talebi zerine, bulunduu yer mlki amirince en ge onbe gn iinde salanarak, tanmaz darece grevlendirilecek memurlara bo olarak teslim edilir.

(2) zerinde sabit tesis bulunan tanmazlarn tahliyesinden ve teslim alnmasndan sonra, eski kiracs veya fuzuli agiline bu tesisler kendilerine ait ise yktrlp enkaznn en ge otuz gn iinde gtrlmesi, aksi hlde masraflar kendisinden tahsil edilmek zere ykm ve enkaz gtrme iinin darece yaplaca tebli olunur. Verilen bu sre sonunda tesis yktrlp enkaz gtrlmedii takdirde masraflar bilahare eski kirac veya fuzuli agilden alnmak zere bu ilem darece yaplr.

(3) Meni mdahale ve kal ile ilgili yarg kararlarnn icra dairelerince, vali veya kaymakam tarafndan verilen tecavzn nlenmesi ile ilgili kararlarn infaz memurlarnca uygulanmas srasnda gerekli olan ara, gere ve personel darece salanr. Bunun mmkn olmamas durumunda ykm ilemi, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayl Kamu hale Kanununa gre ihale edilir.

BENC KISIM

hale lerinde Yasaklar ve Sorumluluklar

BRNC BLM

hale lerinde Yasaklar

Yasak fiil ve davranlar