31 Ekim 2011 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28101

YNETMELK

Mevlana niversitesinden:

MEVLANA NVERSTES SATIN ALMA YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Mevlana niversitesi tarafndan yurtiinden ve yurtdndan temin edilecek her trl mal ve hizmet satn alma, kiralama ve yapm ileri ve bunlara ilikin yetki, sorumluluk ve usullere ilikin esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Mevlana niversitesinin mal ve hizmet satn almlar, kiralama ve yapm ileri ile ilgili tm faaliyetleri ile satn alma ilemlerinin yaplmasna ve mal ve/veya hizmet satan kurululara yaplacak demelere ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununa ve 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayl Yksekretim Kurumlar Tekilat Kanununun ek 114 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Acil almlar: Teknik nedenlerden veya doal afetlerden dolay oluan, annda mdahale edilmedii takdirde maddi ve manevi zarar dourabilecek, eitimi aksatabilecek beklenmedik acil durumlar nedeniyle yaplacak almlar,

b) Bilimsel aratrma projesi: niversite tarafndan veya her trl kamu ve zel kurum ve kurululardan veya nc ahslardan salanan desteklerle yaplacak aratrma projelerini,

c) Birim yneticisi: Rektrle bal akademik ve idari birimlerin yneticilerini,

) Demirba: Her trl ofis mobilyalar, oturma grubu, elektronik cihazlar ve ofis tehizat, tbbi cihazlar, makine ve tehizat gibi malzemeleri,

d) Hizmet alm: Mal almlar ve yapm ileri dndaki her trl periyodik bakm anlamalar, tamirat ve tadilat ileri, dardan alnan her trl hizmet satn almlar ile fuar ve organizasyonlardaki stant kurma gibi her trl satn alma ilemlerini,

e) Kiralama: Yaplacak her trl kiralama ilerini,

f) Mtevelli Heyet: Mevlana niversitesi Mtevelli Heyetini,

g) PBS: Mevlana niversitesi personelinin elektronik ortamda ilem yapabildii yazlm,

) Proje yneticisi: Bilimsel aratrma proje sorumlusunu,

h) Rektrlk: Mevlana niversitesi Rektrln,

) Sarf: la ve tbbi malzeme, kimyasal malzeme, laboratuvar sarf ve kitleri, gda, temizlik ve akaryakt rnleri ile krtasiye malzemeleri gibi dnem ierisinde tketilen malzemeleri,

i) Satn alma komisyonu: Mevlana niversitesi Satn Alma Komisyonunu,

j) Satn alma mdr: Mevlana niversitesi Satn Alma Mdrn

ifade eder.

KNC BLM

Satn Alma Komisyonlarnn Yaps, Mali Limitler ve Onay Yetkisi

Satn alma komisyonlarnn yaps

MADDE 5 (1) niversitenin satn alma komisyonlar, her bte yl banda Genel Sekreterin nerisi ve Rektrn oluru ile Mtevelli Heyet tarafndan grevlendirilir.

(2) Gerekli hallerde ilgili birim temsilcileri ve/veya uzman kiiler komisyona davet edilebilir ve/veya yazl gr istenebilir.

Mali limitler ve onay yetkisi

MADDE 6 (1) Mtevelli Heyet, her bte dnemi banda mali limitleri ve bu limitlere gre alm onaylamaya yetkili kurul ve ahslar belirler. Mali limitler tahmini bedele gre tespit edilir.

(2) Btede miktar ve tutar belirlenen sarf ve iletme malzemelerinin satn alma almalar, tekil edilmi olan komisyonlarca yaplp Genel Sekreterin onay ile bitirilir.

NC BLM

Genel Esaslar ve Uygulama ekli

Genel esaslar

MADDE 7 (1) Alnacak mal ve hizmetler o yln btesinde yer alr. Ancak Mtevelli Heyet karar ile btede olmayan taleplerin alm gerekletirilebilir.

(2) Gayrimenkul alm, satm ve kiralanmas Mtevelli Heyet karar ile yaplr.

(3) Almlarn toplu ekilde yaplmas esastr.

Talebin yaplmas

MADDE 8 (1) Talepler, birim yneticileri tarafndan yazl olarak veya PBS araclyla yaplr.

Teknik artname ve tahmini maliyet

MADDE 9 (1) Talebi yaplan mal ve hizmetler iin talep eden birim tarafndan teknik artname hazrlanr. Talepte teknik artnameyle birlikte tahmini maliyet de belirtilir. Teknik artname, mal ve hizmeti tedarik edecek firmalarn ayn vasf salayacak ekilde teklif vermelerini ve tekliflerin birbirleriyle kolayca mukayesesini salayacak ekilde hazrlanr.

dari artname

MADDE 10 (1) Satn Alma Mdrl talep sahibi kullanc birimler ile birlikte, aadaki hususlar kapsayan idari artname dzenler. dari artnamelerde aadaki bilgiler yer alr:

a) Yaptrlacak iin veya alnacak maln mahiyet, cins ve miktar,

b) Mal veya hizmeti alp almamada veya ii yaptrp yaptrmamada niversitenin yetkili olduu,

c) Teslim tarihi, yeri, ekli ve uygulanacak usuller,

) deme artlar ve yeri,

d) Vergi, resim har ve dier masraflarla ilgili giderlerin kim tarafndan ne ekilde denecei,

e) Gerekirse tahmini bedel ve teminat miktarlar,

f) Gecikme ve dier hususlarla ilgili cezai meyyideler,

g) Teklif sahiplerinden istenen artlar ve belgeler,

) Satn alma ileminin hangi usulde yaplaca,

h) Gerekli grlen dier belgeler.

Taleplerin deerlendirilmesi

MADDE 11 (1) Mali limitlere gre belirlenen aralklarda Satn Alma Komisyonunun deerlendirmesi gereken talepler; bte, nakit ak, ihtiya, maliyet ve piyasa artlar kriterlerine gre deerlendirilir. Alm uygun grlen talepler iin teklif alma sreci balatlr. Satn Alma Komisyonu yukardaki kriterlere uygun olmayan talepleri gerekeli bir raporla Rektrle bildirir.

Hizmet almlar

MADDE 12 (1) Hizmet almlar, gereklemesi istenilen tarihten otuz i gn ncesinde ilgili birim tarafndan yazl olarak Rektrle bildirilir. Satn alma usul ve esaslarna gre siparii verilen iin yerine getirilip getirilmedii, hizmeti talep eden birim tarafndan takip edilir. bitiminde iin tamamlandna dair tutanak Mali ler ve Satn Alma Daire Bakanlna teslim edilir.

Bilgisayar ve donanm malzemeleri alm

MADDE 13 (1) Yeni bilgisayar, bilgisayar konfigrasyonlarnn ykseltilmesiyle ilgili gerekli olan her trl malzeme ile bilgisayar kullanm srasnda gerekli her trl ilave tehizat gibi malzemeler bilgi ilem biriminden talep edilir. Bilgi lem birimi, talepleri deerlendirerek Rektrle bildirir. Satn alma usul ve esaslarna gre alm yaplr. Satn alnan tm malzemeler ihtiya olan birimlerde kullanlmak zere bilgi ilem birimine teslim edilir.

Bilimsel aratrma projeleri almlar

MADDE 14 (1) lgili proje yneticisi tarafndan hazrlanm ve Rektrlk tarafndan onaylanm proje formu, Ar-Ge projeleri ynetim ofisi tarafndan Satn Alma Mdrlne gnderilir. Proje yneticisi tarafndan projeli almlar talep formu ile onaylanm listedeki malzemeler talep edilir. denei varsa alm srecine balanr. Talep edilen malzeme ile ilgili olarak, gerekiyorsa alternatif fiyat aratrmas yaplr.

Acil almlar

MADDE 15 (1) Acil almlar; birim yneticisi tarafndan gerekesi belirtilmek suretiyle szl veya yazl olarak Rektrle bilgi verilerek gerekletirilir. Salk Uygulama ve Aratrma Hastanesinde nceden kullanlaca belli olmayan, ameliyat esnasnda acilen talep edilen her trl mal ve hizmet almlar Bahekimlie bilgi vermek suretiyle yaplabilir.

Tedarik kaynaklarnn aratrlmas ve deerlendirmesi

MADDE 16 (1) Satn Alma Mdrl, talepleri uygun fiyatla, istenilen zamanda ve aranlan vasfta temin edebilecek ahs ve firmalar tespit eder. Listede yer alan ahs ve firmalar, niversite kalite prensip ve politikalarna gre deerlendirerek bunlar arasndan tedariki listesi oluturur.

(2) niversitenin kalite prensip ve politikalarna gre yl iinde deerlendirilen tedariki firmalardan uygun kalite ve artlar salayamayanlar Satn Alma Mdrl tarafndan tedariki listesinden kartlr.

Fiyat teklifi alnmas

MADDE 17 (1) Satn Alma Mdrl, satn alnacak mal veya hizmetin zelliine gre tedariki listesindeki mevcut bilgileri gzden geirir ve ncelikle buradan satn alma yoluna gider. Satn alnacak mal veya hizmet, tedariki listesinden temin edilemiyor ise, en az teklif alnmas yoluna gidilir.

(2) Aadaki hallerde en az teklif alnma art aranmaz:

a) nceki alnan malzemenin devam niteliinde olan veya ksa bir sre sonra yeniden talep edilen ya da firmas, fiyat ve zellikleri deimeyen almlar,

b) Mtevelli Heyet tarafndan belirlenen tutarn altndaki almlar,

c) Tutar ne olursa olsun birden fazla reticisi, ithalats ya da satcs olmayan almlar,

) Bilimsel aratrma projeleri kapsamndaki almlar.

(3) teklif alnmama nedeni satn alma tutananda belirtilir. Bu gibi almlarda szl soruturma ve pazarlk yoluyla teklif alnabilir. Alnan teklifler sanal ortamda saklanr.

(4) Fiyat tekliflerinin alnmasnda aadaki usullerden herhangi birisi tercih edilebilir:

a) Kapal zarfla teklif alma usul: stenilen iin veya maln artnamesindeki artlar esas alnarak, yalnz fiyat bakmndan en uygun teklifte bulunana ihale verilme usuldr.

b) Belli istekliler arasnda davet usul: n yeterlik deerlendirmesi sonucunda Rektrlk tarafndan davet edilen isteklilerin teklif verebildii usuldr.

c) Pazarlk usul: Alm srecinin iki aamal olarak gerekletirildii ve darenin alm konusunu, iin teknik detaylar ile gerekletirme yntemlerini ve belli hallerde fiyatn isteklilerle grt usuldr.

) Dorudan temin: dare tarafndan davet edilen isteklilerle teknik artlarn ve fiyatn grlerek dorudan temin edilebildii usuldr.

Tekliflerin deerlendirilmesi

MADDE 18 (1) Bu Ynetmeliin 17 nci maddesindeki usul ve esaslara gre alnan teklifler Satn Alma Komisyonu tarafndan deerlendirilir ve bir raporla Rektrle sunulur. Mali limitlere gre yetkili merci tarafndan onaylanan almlar gerekletirilir.

Teminat

MADDE 19 (1) in niteliine gre ve iin tahmini bedeli zerinden Komisyon tarafndan belirlenen oranda teminat alnabilir. Hak edili ilerde %10 orannda kesinti yaplr. Teslim ve tesellm belgesi dzenlendikten ve kesin kabul yapldktan sonra ilgili firmaya kesinti iade edilir.

DRDNC BLM

Kalite Kontrol, Tesellm, demelerin Yaplmas

Kalite kontrol

MADDE 20 (1) Satn Alma Mdrl, depoya gelen sarf malzemelerinin istenilen zelliklerde olup olmadn, dier zelliklerini ve gerekli evrakn uygun hazrlanp hazrlanmadn kontrol eder. Laboratuar iin alnan kimyasal maddeler, cam malzemeler ve laboratuar cihazlar, zellikli tbbi sarflar ve yeni alnan ilalar, talep sahibi ilgili birim tarafndan kontrol edilerek kabul edilir. Satn alnacak malzemeleri talep eden birimin belirttii zelliklere gre aadaki esaslar erevesinde kontrol yaplr:

a) Gz kontrol,

b) Boyut kontrol,

c) Fonksiyonellik kontrol,

) Ambalaj kontrol,

d) Dokman kontrol,

e) Adet kontrol.

(2) naat ilerinde iin istenilen zellikte olup olmad dari ler Mdrl veya kurum dndan uzman bilirkii marifetiyle yaplr. Talep edilen mal veya hizmetlerin kabul iin, gerekli grlmesi durumunda, Rektrlk tarafndan daimi ve geici kabul komisyonlar oluturulabilir.

Tesellm

MADDE 21 (1) Satn alnan btn mal ve hizmetler aadaki usule gre teslim alnr;

a) Gelen irsaliye zerindeki bilgilere gre, depo sorumlusu ve alm takip eden Satn Alma Mdrl personeli tarafndan saylarak, tartlarak, llerek ve teknik artnamedeki termin, miktar ve vasflara uygunluu kontrol edilerek teslim alnr.

b) Gerekli grlen hallerde kalite kontrol yaplabilir. Kalite kontrol sonucunun, satc firma yetkilisinin bulunduu sre ierisinde alnmasnn mmkn olmad hallerde, depo sorumlusu ve alm takip eden Satn Alma Mdrl personelinin bilgisi dhilinde irsaliye ve mallar geici olarak teslim alnr ve kontrol yapldktan sonra uygun grlmezse, malzemeleri ilgili firmann almas salanr veya kendilerine bilgi verilerek geri gnderilir.

c) Teknik artnamede belirtilen miktar ve vasflara uymayan mal ve hizmet teslim alnmaz.

) Yapm ilerini Yap ve Teknik ler Mdrl teslim alr. Gerektiinde uzman bilirkii grne mracaat edilir.

demelerin yaplmas

MADDE 22 (1) Satn almaya konu olan malzemelerin depolara girii yapldktan sonra, depo sorumlusu tarafndan imzalanan fatura ve irsaliyeler satn alma sorumlusuna iletilir. Satn alma sorumlusu, fatura ve irsaliyeleri kendi dosyasndaki ilgili satn alma talep formunun nshasyla karlatrp, mutabk olduklarn grdkten sonra faturay imzalar. Mali ler ve Satn Alma Daire Bakanlna intikal eden faturalar deme planna alnr.

BENC BLM

Son Hkmler

Yrrlk

MADDE 23 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 24 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Mevlana niversitesi Rektr yrtr.