31 Ekim 2011 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28101

YNETMELK

Karamanolu Mehmetbey niversitesinden:

KARAMANOLU MEHMETBEY NVERSTES LSANSST

ETM-RETM VE SINAV YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 16/9/2009 tarihli ve 27351 sayl Resm Gazetede yaymlanan Karamanolu Mehmetbey niversitesi Lisansst Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (c), (e) ve (h) bentleri aadaki ekilde deitirilmi ve ayn fkraya aadaki (p) bendi eklenmitir.

c) Anabilim Dal Kurulu: Enstit Anabilim Dal (EABD) bakan bakanlnda, varsa yardmclar ve o EABDn oluturan bilim dallar bakanlarndan oluan kurulu,

e) Danman: Enstitde kaytl renciye ders ve tez almas dnemlerinde rehberlik yapmak zere Enstit Ynetim Kurulu (EYK) tarafndan atanan en az doktora derecesine sahip retim elemann,

h) Enstit Ynetim Kurulu (EYK): Enstit mdrnn bakanlnda, enstit mdr yardmclar ve mdrn gsterecei alt aday arasndan enstit kurulunca yl iin seilen retim yesinden oluan kurulu,

p) SYM: lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanln,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesinin ikinci ve nc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Yksek lisans program; belirli bilim alanlarnda uzmanlamalar, doktora dzeyine hazrlanmalar veya zel bilgi ve uygulama yeteneklerini gelitirmeleri amacyla yapacaklar, en az drt yaryllk eitim-retim, bilimsel aratrma ve uygulama etkinliklerini kapsayan bir yksekretim srecidir. Yksek lisans program, tezli ve tezsiz olmak zere iki ekilde yrtlebilir.

(3) Doktora program; yksek lisans derecesine sahip olanlar iin en az sekiz yaryllk, lisans derecesine sahip olanlar iin en az on yaryllk eitim-retim, bilimsel aratrma ve uygulama etkinliklerini kapsayan bir yksekretim srecidir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 7 (1) Lisansst programlara alnacak renci kontenjanlar, anabilim dal akademik kurulunun nerisi zerine EYK tarafndan karara balanr. Enstitnn renci kabul edecei yksek lisans, doktora programlar, bu programlara kabul edilecek renci kontenjanlar, bavuru iin gerekli belgeler, bavuru ve snav tarihleri ile dier koullar niversite Rektrlnce ilan edilir. Sz konusu ilan her yaryl banda verilebilir. Bavuru ve kayt iin adaylardan istenen belgelerin asl veya Enstit tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn beyanna dayanlarak ilem yaplr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Programlara bavuru

MADDE 8 (1) Tezli ve tezsiz yksek lisans ve doktora programlarna bavuracak adaylarda aranacak artlar ve renci kabulne ilikin esaslar aada belirtilmitir.

a) Tezli yksek lisans programlarna kabul edilebilmek iin adaylarn; bir lisans diplomasna sahip olmalar, ALESe katlm olmalar ve bu snavdan bavurduu programn puan trnde en az 55 standart puan almalar gerekir. Ancak gzel sanatlar faklteleri ile konservatuvarlara renci kabulnde ALESe girmi olma koulu aranmaz. Adaylarn baar deerlendirmesi aadaki ekildedir.

1) ALES'in % 50'si, lisans not ortalamasnn % 40' ve varsa DS veya niversiteleraras Kurul tarafndan kabul edilen bir snavdan alnan notun % 10'u alnarak yaplr.

2) Gzel sanatlar ve konservatuvar alanlarnda yksek lisans programlarnda adaylarn baar deerlendirmesi; varsa DS veya niversiteleraras Kurul tarafndan kabul edilen bir snavdan alnan notun % 10'u, lisans not ortalamasnn % 40', yetenek snavlarnn % 50si alnarak yaplr.

3) Bu yzdelerin toplamndan en az 55 puan alanlar sralamaya dahil edilir.

b) Tezsiz yksek lisans programlarna renci kabulnde adaylarn, ilgili alanda bir lisans diplomasna sahip olmalar, ALESe katlm olmalar ve bu snavdan bavurduu programn puan trnde en az 55 standart puan almalar kouluyla ALES puannn % 50si, lisans not ortalamasnn % 50si alnarak elde edilen toplam puan deerlendirilir. Yksek puandan ke doru sralanarak kontenjan saysnca renci alnr.

c) Doktora programlarna bavurabilmek iin adaylarn, bir yksek lisans diplomasna, hazrlk snflar hari en az on yaryl sreli tp, di hekimlii ve veteriner faklteleri diplomasna, eczaclk, fen-edebiyat, fen, edebiyat ve dil tarih corafya faklteleri mezunlarnn ise yksek lisans derecesine veya Salk Bakanlnca dzenlenen esaslara gre bir laboratuvar dalnda kazanlan uzmanlk yetkisine sahip olmalar ve ALESden bavurduklar programn puan trnden en az 70 standart puan almalar gerekir. Adaylarn baar deerlendirmesinde; ALESin % 50'si, lisans not ortalamasnn % 15i, yksek lisans not ortalamasnn % 10u ve DSden 60 puan veya niversiteleraras Kurulca kabul edilen bir snavdan bu puana edeer bir puan alnmas koulu ile % 25'i alnarak yaplr. Bu yzdelerin toplamndan en az 70 puan alanlar baar sralamasna dahil edilir. Ancak;

1) Gzel sanatlar faklteleri ile konservatuvarlara renci kabulnde ALESe girmi olma koulu aranmaz. Gzel sanatlar ve konservatuvar alanlarnda doktora programlarnda adaylarn baar deerlendirmesi; DSden 60 puan veya niversiteleraras Kurulca kabul edilen bir snavdan bu puana edeer bir puan alnmas koulu ile yabanc dil puannn % 25i, lisans not ortalamasnn % 15'i, yksek lisans not ortalamasnn % 10u, yetenek snavlarnn % 50si alnarak yaplr. Bu yzdelerin toplamndan en az 70 puan alanlar baar sralamasna dahil edilir.

2) Yabanc uyruklu renciler iin, ana dilleri dnda niversiteleraras Kurulun doentlikte kabul ettii dillerden birinden DSden en az 55 puan veya niversiteleraras Kurulca kabul edilen bir snavdan bu puana edeer bir puan ve enstit tarafndan yaplacak Trke yeterlik snavndan 60 puan alnmas zorunludur.

) ALESden en az 80 puan alan lisans mezunlar, kontenjanlar dahilinde ve bu fkrann (c) bendinde belirtilen deerlendirme esaslar erevesinde yksek lisansla birleik doktora programna bavurabilir.

d) niversiteleraras Kurul tarafndan ALESe edeer saylan ve uluslararas dzeyde kabul gren Graduate Record Examination (GRE) ya da Graduate Management Admission Test (GMAT) snavnda en az ALES snavna edeer bir puan alanlarn, ALES puan yerine bu puanlar deerlendirmeye alnr.

e) Yurt dnda ikamet eden Trk ve yabanc uyruklu adaylardan YK tarafndan denklii onaylananlar, lisansst eitime bavuru yapabilir.

f) Tm programlarda baar sralamas en yksek puandan en dk puana doru yaplr. lan edilen kontenjan dahilinde baarl olan asil adaylarn % 50'sini gememek zere yedek renci belirlenir.

g) Puan sralamasna gre belirlenen asil ve yedek listeleri Mdrlk tarafndan niversitenin genel anda ilan edilir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin son iki cmlesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesinin bal ve (c) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

Ortaretim alan retmenlii tezsiz yksek lisans programlarna renci kabul

c) Baar notu hesaplanmasnda, lisans not ortalamas 100lk sisteme evrilir.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesinin ikinci, nc, beinci ve altnc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Kayt hakk kazanan adaylar, istenen belgeleri sresi iinde enstitye vererek kesin kaytlarn yaptrr. Kesin kayt hakkn kazanan adaylardan bavuru srasnda teslim ettii belgeler tekrar istenmez. Sresi iinde kesin kaytlarn yaptrmayan adaylar, kayt hakkndan vazgemi saylr ve herhangi bir hak iddia edemez. Kayt yaptrmayanlarn yerine yedekler arasndan srayla kayt yaplr.

(3) Kayt hakk kazanan adaylarn kesin kayt yaptrmas iin; herhangi bir niversitede/yksek teknoloji enstitsnde alm bir lisansst programda kaytl renci olmadklarn belirten dilekelerini enstitye vermeleri gerekir. Belgelerinde eksiklik veya tahrifat bulunanlarn ve ayn anda baka bir yksekretim kurumunda da kaytl olduu anlalanlarn kayd yaplm olsa bile iptal edilir.

(5) renciler her yaryl banda EYK tarafndan belirlenen esaslar ve sreler dahilinde kaytlarn yenilemek zorundadr. rencilerin katk payn ve/veya renim cretini yatrdna dair makbuzun bir nshasn enstit renci ilerine teslim etmeleri gerekir. Kayt ve kayt yenileme srasnda katk pay ve/veya renim cretini demeyen rencinin kayd yaplmaz, yenilenmez. Danmanl dondurulur.

(6) Kayt olduu programa ilikin derslerin verildii yaryldan balamak zere, her yaryl iin kayt yaptrp yaptrmadna baklmakszn yksek lisans programlarn azami 3 yl (6 yaryl), doktora programn azami 6 yl (12 yaryl) ve birleik doktora programn azami 7 yl (14 yaryl) iinde baar ile tamamlayarak mezun olamayanlar, ilgili yaryl iin ngrlen katk pay ve/veya renim cretinin yan sra, kayt yaptraca her ders iin 2547 sayl kanunun 46 nc maddesine gre hesaplanan AKTS bana katk pay ve/veya renim cretini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 15 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 15 (1) Bir retim yl, snav dnemleri hari en az 14 hafta (70 i gn) olmak zere gz ve bahar yaryllarndan oluur. Akademik takvim Senato tarafndan belirlenir.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 16 (1) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. renciler teorik derslere % 70, uygulamalara % 80'den az olmamak koulu ile devam etmek zorundadr.

(2) Dersi ikinci kez alanlar, dersi ilk aldklarnda devam koulunu salamlarsa derse devam etme zorunluluu aranmaz. renci isterse, danmannn ve EABD bakanlnn uygun gr dorultusunda baarsz olduu bir semeli ders yerine, baka bir semeli ders alabilir. Bu durumda ikinci ders iin devam zorunluluu aranr.

(3) Devamszlk nedeniyle dnem sonu snavna giremeyen renci baarsz kabul edilir.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesinin birinci fkras, drdnc fkrasnn (b), () bentleri ile altnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Her ders iin en az bir ara snav ile yaryl sonu ve btnleme snav yaplr. Ara snav iin mazeret snav hakk tannr. Ancak Lisansst programlarda ders dnemlerinin bitiminde bir kez olmak zere tek ders snav hakk verilir, snav tarihi Akademik Takvime gre belirlenir.

b) Ayrca; katsay ile balants olmayan ve not ortalamalarna katlmayan YT (yeterli), YZ (yetersiz), EK (eksik), DV (devam ediyor), DZ (devamsz) kodlu deerlendirmeler de yaplabilir. YT (yeterli) ve YZ (yetersiz) notlar, not ortalamalarna katlmayan ders, seminer, proje ve tez almalarnda baarnn gsterilmesi iin kullanlr. MU (muaf) notu, bir baka yksekretim kurumundan yatay gei yolu ile gelen renciye, daha nce devam etmi olduu kurumlarda baaryla tamamlad dersler iin, EYK kararyla verilir. DZ notu devam koulunu salamayan rencilere verilir ve baar ortalamasna katlmaz.

) renci, danmannn onay ile Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde ders ekleyebilir ve/veya brakabilir.

(6) Snav yapan retim eleman snav sonularn yedi i gn ierisinde enstitye bildirir. Snav sonular enstit tarafndan ilan edilir. Snav evraklar, dev dosyalar ve snav tutanann bir nshas notlarn teslim edildii tarihten itibaren iki yl sreyle dersi veren retim eleman tarafndan saklanr.

MADDE 12 Ayn ynetmeliin 20 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 20 (1) Snavlara itiraz, snav sonularnn ilann izleyen 5 i gn ierisinde yazl olarak maddi hata ynnden mdrle yaplr. Snav sonularnda maddi hatalarn dzeltilmesi dnda deiiklik yaplmaz. tirazlar, dersi veren retim elemannca 3 i gn ierisinde incelenir. retim elemannn not deiiklii ile ilgili raporu EYK tarafndan incelenerek 10 i gn ierisinde karara balanr.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 21 (1) Lisansst programlara devam eden rencilerin aadaki durumlarda enstit ile iliii kesilir:

a) rencinin, iliiinin kesilmesi iin yazl olarak bavurmas,

b) rencinin, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine gre Yksekretim Kurumundan karma cezas alm olmas,

c) rencinin kayt srasnda sahte, geree aykr ve eksik belge verdiinin anlalmas.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Danman, rencinin tercihi dorultusunda, ilgili anabilim dal akademik kurulunun nerisi, EYKnn onayyla, ncelikle ilgili anabilim dal retim elemanlar arasndan atanr.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki drdnc fkra eklenmitir.

(3) rencinin alaca derslerin en ok iki tanesi, lisans renimi srasnda alnmam olmas kouluyla, lisans derslerinden ya da dier yksekretim kurumlarnda verilmekte olan derslerden, danman ve EABD bakanlnn nerisi ve EYK kararyla seilebilir.

(4) rencinin tez dnemine balamadan nce seminer dersini almas ve baarmas zorunludur.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin 24 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve ikinci fkrasnn son cmlesi yrrlkten kaldrlmtr.

(1) Tezli yksek lisans programn tamamlama sresi en az drt yaryl, en ok alt yaryldr.

MADDE 17 Ayn Ynetmeliin 25 inci maddesinin ikinci, nc ve altnc fkralar aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki yedinci ve sekizinci fkralar eklenmitir.

(2) Yksek lisans jrisi, asil ve yedek jri ye saysndan bir fazla nsha tezin EABD bakanlnca enstitye teslim edilmesinden sonra, EABD bakanlnn nerisi ve EYK onay ile oluur. Jri, biri rencinin danman ve en az biri niversite iindeki baka bir anabilim dalndan veya baka bir yksekretim kurumundan olmak zere veya be kiiden oluur. Jrinin kiiden olumas durumunda ikinci danman jri yesi olamaz.

(3) Jri yeleri, sz konusu tezin, dokman ve malzemelerinin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren, en erken 15 gn, en ge bir ay iinde toplanarak renciyi snava alr. Snav, tez almasnn sunulmas ve bunu izleyen soru-cevap blmnden oluur. Snav 45-90 dakika sreli olup, dinleyicilere aktr.

(6) Tez savunma snavna katlmayan renci en erken bir yaryl sonra savunmaya girebilir.

(7) Tezi reddedilen renciye, ayn veya farkl danmanla yukardaki usullere uygun olarak yeni bir tez konusu belirleme ve hazrlama imkan verilir.

(8) Baar ile sonulanan tez, rencinin onay da alnarak enstit genel anda evrimii olarak yaymlanr. zin verilmedii takdirde yayn ii 3 yl sreyle ertelenir.

MADDE 18 Ayn Ynetmeliin 26 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Tez snavnda baarl olmak ve dier koullar da salamak kaydyla, yksek lisans tezinin en az yedi adet ciltlenmi kopyas ve iki adet CD kaydn, YK tez merkezi iin gerekli evrak ve dokmanlar, tez snavna giri tarihinden itibaren bir ay iinde, enstitye teslim eden ve tezi EYK tarafndan kabul edilen yksek lisans rencisi yksek lisans diplomas almaya hak kazanr.

MADDE 19 Ayn Ynetmeliin 27 nci maddesinin ikinci ve beinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Bu program; toplam 30 krediden az olmamak kouluyla, en az 10 ders ile her yaryl 30 AKTS ve 30 AKTS karl dnem projesi dersinden oluur. Dnem projesi dersi yeterli (YT) veya yetersiz (YZ) olarak deerlendirilir.

(5) rencinin alaca derslerin en ok 3 tanesi toplam kredinin % 20sini amayacak ekilde ve lisans renimi srasnda alnmam olmas kouluyla, EYK kararyla lisans derslerinden seilebilir.

MADDE 20 Ayn Ynetmeliin 28 inci maddesinin nc fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 21 Ayn Ynetmeliin 29 uncu maddesinin ikinci ve drdnc fkralar aadaki ekilde deitirilmi, beinci fkrasnn son cmlesi yrrlkten kaldrlm ve ayn maddeye altnc fkra eklenmitir.

(2) Yeterlik snav, derslerini ve dnem projesini baaryla tamamlam rencilere, EABD bakannn nerisi ve EYK onayyla seilen kiilik jri tarafndan yaplr.

(4) Bu snav, rencinin derslerinde baarl olmasndan sonra en ge ay iinde szl olarak yaplr. Jrinin karar, ounlukla alnr ve EABD bakanlnca snav izleyen gn iinde bir tutanakla enstitye bildirilir.

(6) Yeterlik snavna katlmayan renci en erken bir yaryl sonra snava girebilir.

MADDE 22 Ayn Ynetmeliin 30 uncu maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Kredili derslerini, dnem projesini ve yeterlik snavn baaryla tamamlayan renci EYK kararndan sonra bir ay ierisinde yksek lisans diplomas almaya hak kazanr.

MADDE 23 Ayn Ynetmeliin 33 nc maddesinin bal, ikinci ve nc fkralar aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki altnc fkra eklenmitir.

Doktora program

(2) Doktora program; toplam 24 krediden az olmamak ve 90 AKTSi tamamlamak kouluyla en az sekiz ders, en az iki seminer almas, yeterlik snav, tez nerisi ve 90 AKTS karl tez almasndan oluur. Seminer dersi ve tez almas, yeterli (YT) veya yetersiz (YZ) notu ile deerlendirilir. renci tez dneminde her yaryl tez almasna ve uzmanlk alan dersine kayt yaptrmak zorundadr. Uzmanlk alan dersi, yaryl ve yaz tatillerinde de devam eder. kinci danman bulunmas durumunda uzmanlk alan dersi sadece birinci danman tarafndan alr.

(3) Yksek lisansla birleik doktora program ise; toplam 45 krediden az olmamak kouluyla en az onbe ders, en az seminer almas, yeterlik snav, tez nerisi ve tez almasndan oluur. renci tez dneminde her yaryl tez almasna ve uzmanlk alan dersine kayt yaptrmak zorundadr. Uzmanlk alan dersi yaryl ve yaz tatillerinde de devam eder. kinci danman bulunmas durumunda uzmanlk alan dersi sadece birinci danman tarafndan alr.

(6) rencinin yeterlik snavna girmeden nce seminer derslerini almas ve baarmas zorunludur.

MADDE 24 Ayn Ynetmeliin 34 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 34 (1) Doktora programn tamamlama sresi en az sekiz, en ok oniki yaryldr. renci doktora tez almasn alt ayda bir toplanan tez izleme komitesine sunar. Komite tarafndan 37 nci maddenin drdnc fkrasna gre tez almasnn baarl bulunmas halinde EYK'nn da onayyla renci bu sreyi beklemeden tez savunmasna geebilir.

(2) Doktora programnda, bir doktora rencisinin baarl saylabilmesi iin, ald tm derslerden YT, D veya bunun zerinde bir not almas ve en az 2.50 genel not ortalamas elde etmesi gerekir.

(3) Yksek lisansla birleik doktora program sresi en az on, en ok ondrt yaryldr. Bu programdaki rencilere, sreler dnda dier doktora rencilerine uygulanan kurallar uygulanr.

MADDE 25 Ayn Ynetmeliin 35 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 35 (1) Doktora yeterlik snavnn amac, rencinin temel ve doktora almasyla ilgili konularda yeterli teorik ve pratik bilgi birikimine sahip olup olmadnn llmesidir.

(2) Doktora yeterlik snav ylda iki kez yaplr. Yeterlik snav tarihleri EYK tarafndan belirlenir.

(3) Doktora yeterlik snavn yapmak zere, EABD kurulunun nerisi ve EYK nun kararyla, en az biri baka bir yksekretim kurumundan olmak zere be kiilik snav jrisi kurulur.

(4) Doktora yeterlik snav, yazl ve szl olarak iki blm halinde yaplr. Doktora yeterlik jrisi rencinin yazl ve szl snavlardaki baar durumunu deerlendirerek, rencinin baarl veya baarsz olduuna salt ounlukla karar verir. Bu karar, EABD bakanlnca yeterlik snavn izleyen gn iinde enstitye tutanakla bildirilir.

(5) Doktora yeterlik snavnda baarsz olan renci, bir sonraki yarylda tekrar snava alnr.

MADDE 26 Ayn Ynetmeliin 37 nci maddesinin nc ve drdnc fkralarnn son cmleleri yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 27 Ayn Ynetmeliin 38 inci maddesinin ikinci, nc ve altnc fkralar aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki yedinci ve sekizinci fkralar eklenmitir.

(2) Doktora tez jrisi, asil ve yedek jri ye saysndan bir fazla nsha tezin EABD bakanlnca enstitye teslim edilmesinden sonra EABD bakanlnn nerisi ve EYK kararyla belirlenir. Jri, rencinin tez izleme komitesinde yer alan retim elemanlar ve en az biri baka bir yksekretim kurumunun retim eleman olmak zere be kiiden oluur.

(3) Jri yeleri, sz konusu tezin EYK onayndan itibaren en erken 15 gn en ge bir ay iinde toplanarak renciyi tez snavna alr. Tez snav, tez almasnn sunulmas ve bunu izleyen soru-cevap blmnden oluur. Snav 45-90 dakika sreli olup, dinleyicilere aktr.

(6) Tez snavna katlmayan renci en erken bir yaryl sonra snava girebilir.

(7) Tezi reddedilen renciye, ayn veya farkl danmanla yukardaki usullere uygun olarak yeni bir tez konusu belirleme ve hazrlama imkan verilir.

(8) Baar ile sonulanan tez, rencinin onay da alnarak enstit genel anda evrimii olarak yaynlanr. zin verilmedii takdirde yayn ii 3 yl sreyle ertelenir.

MADDE 28 Ayn Ynetmeliin 39 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 39 (1) Tez snavnda baarl olmak ve dier koullar da salamak kaydyla, doktora tezinin en az dokuz adet ciltlenmi kopyasn, iki adet CD kaydn, YK tez merkezince istenen evrak ve dokmanlar tez snavna giri tarihinden itibaren bir ay iinde enstitye teslim eden ve tezi EYK tarafndan kabul edilen renci, doktora diplomas almaya hak kazanr.

(2) Doktora diplomas zerinde, rencinin izlemi olduu enstit anabilim dalndaki programn ad bulunur.

MADDE 29 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 30 Bu Ynetmelik hkmlerini Karamanolu Mehmetbey niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

16/9/2009

27351

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1

20/1/2010

27468

2

29/7/2010

27656

3

31/12/2010

27802

4

6/3/2011

27866