31 Ekim 2011 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28101

YNETMELK

Kafkas niversitesinden:

KAFKAS NVERSTES YAZ OKULU YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Kafkas niversitesinde uygulanacak yaz dnemi eitim-retimine ilikin esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; gz ve bahar yaryllar dnda, yaz dneminde yaplan eitim-retime ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Dekan: Kafkas niversitesine bal fakltelerin dekanlarn,

b) GANO: Genel Arlkl Not Ortalamasn,

c) Kurul: Kafkas niversitesine bal faklte, konservatuvar, yksekokul, meslek yksekokulu ve enstitlerin kurullarn,

) Mdr: Kafkas niversitesine bal enstit, konservatuvar, yksekokul, meslek yksekokulu mdrlerini,

d) Rektr: Kafkas niversitesi Rektrn,

e) Senato: Kafkas niversitesi Senatosunu,

f) niversite: Kafkas niversitesini,

g) Ynetim Kurulu: Kafkas niversitesine bal faklte, konservatuvar, yksekokul, meslek yksekokulu ve enstitlerin ynetim kurullarn,

ifade eder.

KNC BLM

Yaz Dnemi Eitim-retiminin Amalar, Sresi, Dersler, Bavuru,

Kaytlar ve Mezuniyete likin Esaslar

Yaz dnemi eitim-retiminin amalar

MADDE 5 (1) Yaz okulunun amalar aada belirtilmitir.

a) niversitenin eitim ve retim imknlarn gz ve bahar yaryllar dnda da deerlendirmek,

b) GANO`su dk rencilere, GANO`larn ykseltme imkn tanmak,

c) Herhangi bir dersten baarsz olan rencilere yaz dneminde bu dersleri baarabilmelerini ve rencilerin dnem kaybn nleyici olarak ders almalarn salamak,

) GANOsu en az 2,80 olan ve tekrar dersi bulunmayan baarl rencilere daha ksa srede mezun olabilmeleri iin st yaryllara ait dersleri alabilme imkn vermek,

d) Yan Dal ve ift Ana Dal Programna kaytl rencilerin program izlemelerine yardmc olmak.

Akademik takvim

MADDE 6 (1)Yaz okulu akademik takvimi, bahar dnemi sonundaki yaryl sonu snavlarnn tamamlanmasndan en az iki hafta sonra balayacak ekilde ilgili faklte/ konservatuar/ yksekokul/meslek yksekokulu/ enstit, kurulunun teklifi zerine Kafkas niversitesi Senatosunca belirlenir.

(2) Akademik takvimde, n kayt ve kesin kayt tarihleri de belirtilir.

retim sresi ve ders saati

MADDE 7 (1) Yaz okulu, ayn eitim-retim ylna ait nc bir yaryl deildir Yaz okulu ders sresi 7 haftadr. Alan her ders iin normal dnemde yaplan toplam ders saati kadar ders yaplr. 7 haftalk sreye snavlar dhil deildir.

(2) Yaz okulunda alnan derslerin kredi saatleri n lisans, lisans veya lisansst programlarnda belirtildii gibidir.

Derslerin almas iin gerekli olan renci saylarnn tespiti

MADDE 8 (1) Yaz okulunda bir dersin alabilmesi iin gerekli renci says, niversite Ynetim Kurulunca tespit edilir.

(2) Bir derse kayt yaptran renci says seksenden fazla ise krkar kiilik iki ube oluturulabilir. Zorunlu hallerde bu saylar niversite ynetim kurulunca deitirilebilir.

Alacak derslerin tespiti ve dersleri okutacak retim eleman saylar

MADDE 9 (1) Yaz okulunda alacak dersleri faklte/konservatuar/yksekokul/enstitlerde blm/anabilim/bilim dallarnn olumlu gr zerine faklte/konservatuar/yksekokul/enstit kurulunun onay ile belirlenen ve en ge bahar yaryl snav sonularnn ilann izleyen hafta iinde, ilgili birimlerde ilan edilir.

(2) Bir ders, en fazla retim eleman tarafndan yrtlebilir.

(3) Eitim-retim programlarnda yllk olarak belirlenen dersler yaz okulunda almaz.

(4) kinci retim yaplan blmlerde/programlarda alacak derslere, rgn ve ikinci retim rencileri birlikte kayt yaptrabilirler. Bu derslerin kodlar farkl olsa da ilgili birimin ynetim kurulu karar ile ierik ve kredi/saati ayn olan derslere kayt yaplabilir.

Yaz okulunda ders alma ve alamama durumu

MADDE 10 (1) Yaz okulunda renciler;

a) Alt yaryllara ait dersleri, hi almadklar, alp da snavna girme hakk elde edemedikleri, alp da baarsz olduklar veya GANO`larn ykseltmek istedikleri dersleri alabilir.

b) Yan dal veya ift ana dal programna ait dersler yaz okulunda tamamlanabilir.

c) Lisansst bilimsel hazrlk snf rencileri ile lisans programlarnn dikey gei intibak program rencileri de yaz okulundan ders alabilir.

) GANO su en az 2.80 olan ve tekrar dersi bulunmayan baarl renciler st yaryllara ait dersleri alabilir.

d) Yllk kayt donduran renciler yaz okulundan ders alamaz.

e) Disiplin cezas alm olmalar nedeniyle okuldan uzaklatrlan renciler yaz okulundan ders alamaz.

Yaz okulunda alnacak kredi says

MADDE 11 (1) Yaz okuluna kayt yaptran her renci toplam en fazla 12 krediye kadar ders alabilir; ancak bir dersin kredisinin 12 kredi saatin zerinde olmas halinde sadece bu ders alnabilir.

Yaz okulunda derslere kabul ve baka niversitede ders alma

MADDE 12 (1) Yaz okulunda alan derslere dier niversitelerin rencileri de faklte/konservatuvar/yksekokul/enstit ynetim kurulu karar ile kabul edilebilir.

(2) rencinin kaytl bulunduu faklte/konservatuar/yksekokul/meslek yksekokulu ve enstitde ders almad takdirde, renci bu dersi, niversite iinde baka bir birimden alabilir. Ancak alnacak dersin denkliinin, ierik, kredi/saat asndan ilgili blm ve ynetim kurulu tarafndan kabul edilmesi gerekir.

(3) Kafkas niversitesi rencilerinin baka bir niversitede alan yaz okulu derslerini alabilmeleri iin;

a) rencinin kaytl bulunduu faklte/ konservatuvar/yksekokul/meslek yksekokulu/enstit ynetim kurulunun uygun grmesi,

b) rencinin bavurmu olmasna ramen o dersin Kafkas niversitesinde almam olmas,

c) Dier niversiteden alnacak dersin mfredat, dil, kredi ve saatinin denk olduunun ilgili blm ve ynetim kurulu tarafndan kabul edilmesi,

gerekir.

(4) renci farkl niversiteden alaca dersin, ders ierii, dili, kredi ve saatini gsteren resmi belgeyi, dersler balamadan nce kaytl olduu faklte/konservatuvar/yksekokul/meslek yksekokulu/enstitye verir. Bu belgelere gre ilgili birimin ynetim kurulu rencinin bir baka niversiteden ders alp almamas karar alr. Baka bir niversiteden ders almak bu karar ile mmkn olur.

Yaz okulunda kayt dondurma, ders ekleme, deitirme ve ders brakma

MADDE 13 (1) Yaz okulunda, dersler baladktan sonra kayt dondurma, ders ekleme, ders deitirme ve ders brakma ilemi yaplmaz.

Yaz okulunda mazeret snav ve ek snav

MADDE 14 (1) Yaz okulunda mazeret snavlar almaz.

(2) Yaz okulu snav dneminde ek snav hakk kullanlamaz.

Yaz okulunda derslere devam, snavlar ve baar durumlarnn tespiti

MADDE 15 (1) Yaz okulunda alan derslerin devam, ara snav, yaryl sonu snav deerlendirmesi ve baar durumunun tespiti, lisans/n lisans dersleri iin 20/5/2008 tarihli ve 26881 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kafkas niversitesi nlisans ve Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinde belirtildii ekilde, lisansst dersler; 9/2/2009 tarihli ve 27136 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kafkas niversitesi Lisansst Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinde ve ilgili enstitnn retim ve snav ynetmeliklerinde belirtildii ekilde yaplr.

Yaz okulunda alnan derslerin not karteksine ilenmesi

MADDE 16 (1) Yaz okulunda alnan derslerin baar notlar, bunu takip eden gz yaryl banda hesaplanan GANO dikkate alnr ve not karteksine ilenir.

(2) Kartekse ilenen notlara gre GANOsu yeniden hesaplanr.

Mezuniyet

MADDE 17 (1) Yaz okulu sonunda mezuniyet durumuna gelen rencilere geici mezuniyet belgesi verilir. Bu rencilerin mezuniyet sralamas, bahar yaryl sonunda yaplan mezuniyet sralamasn deitirmeyecek ekilde belirlenir.

Yaz okulunun eitim retim sresine etkisi

MADDE 18 (1) Yaz okulunda geen sre retim sresinden saylmaz.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

Mali hkmler

MADDE 19 (1) Yaz okulunda ders veren retim elemanlarna, 2914 sayl Yksekretim Personel Kanununun 11 inci maddesi kapsamnda Maliye Bakanlnca saptanan esaslara gre belirlenecek ders creti denir.

Yaz okulunda rencilerin deyecei cretlerin tespiti

MADDE 20 (1) renciler yaz okulu renim cretlerini kayt esnasnda derler. Yaz okulunda normal rgn retim rencileri, yaz okulu renim cretlerini Yksekretim Kurulunca belirlenen esaslara gre derler. kinci retim rencilerinden yaz okuluna katlanlar, normal rgn retim rencilerinin yaz okulu renim cretlerinin iki katn derler.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 21 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 22 (1) Bu Ynetmelik Yaz okulu programlarna kayt yaptran rencilere uygulanmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 23 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Kafkas niversitesi Rektr yrtr.