31 Ekim 2011 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28101

YNETMELK

Gaziosmanpaa niversitesinden:

GAZOSMANPAA NVERSTES N LSANS VE LSANS

ETM-RETM VE SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Ama ve Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac ve kapsam; Gaziosmanpaa niversitesine bal Tp Fakltesi ve Di Hekimlii Fakltesi hari yksekokul, meslek yksekokulu ve Devlet Konservatuarnda uygulanan nlisans ve lisans dzeyindeki kayt, eitim-retim ve snavlara ilikin hkmleri dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc ve 44 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Avrupa kredi transfer sistemi (AKTS): rencinin bir dersi baar ile tamamlayabilmesi iin yapmas gereken almalarn tmn ifade eden krediyi,

b) Devlet Konservatuar: Gaziosmanpaa niversitesine bal Devlet Konservatuarn,

c) Dnem: Eitim-retim ylnn her bir yaryln,

) Faklte: Gaziosmanpaa niversitesine bal Tp Fakltesi ve Di Hekimlii Fakltesi dndaki faklteleri,

d) kinci retim: 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayl Yksekretim Kurumlarnda kili retim Yaplmas, 2547 sayl Yksekretim Kanununun Baz Maddelerinin Deitirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakknda Kanun hkmlerine gre yrtlen ikinci retimi,

e) lgili kurul: Fakltelerde faklte kurulunu, yksekokullarda yksekokul kurulunu, Devlet Konservatuarnda Devlet Konservatuar Kurulunu,

f) lgili ynetim kurulu: Fakltelerde faklte ynetim kurulunu, yksekokullarda yksekokul ynetim kurulunu, Devlet Konservatuarnda Devlet Konservatuar Ynetim Kurulunu,

g) Lisans: Ortaretim yeterliliklerine dayal, en az sekiz yaryllk bir program kapsayan yksekretimi,

) Meslek yksekokulu: Gaziosmanpaa niversitesine bal meslek yksekokullarn,

h) nlisans: Ortaretim yeterliliklerine dayal, en az drt yaryllk bir program kapsayan yksekretimi,

) Rektr: Gaziosmanpaa niversitesi Rektrn,

i) Semeli dersler: Belli bir nlisans veya lisans renimi programnda yer alan ve rencinin seimine braklan dersleri,

j) Senato: Gaziosmanpaa niversitesi Senatosunu,

k) Uzaktan eitim: Bilgi teknolojileri kullanlarak yaplan, rencinin derslere devamn gerektirmeyen veya ksmen gerektiren retim eklini,

l) niversite: Gaziosmanpaa niversitesini,

m) niversite Ynetim Kurulu: Gaziosmanpaa niversitesi Ynetim Kurulunu,

n) Yaz okulu program: Bir eitim-retim ylnn gz ve bahar yaryllar dnda kalan ve yaz aylar iinde uygulanan program,

o) Yksekokul: Gaziosmanpaa niversitesine bal yksekokullar,

) Zorunlu dersler: Bir programda ngrlen ve rencinin almas gerekli dersleri,

ifade eder.

KNC BLM

renci Kayt-Kabul lemleri ile lgili Esaslar

niversiteye giri ve kayt artlar

MADDE 4 (1) niversitenin faklte, yksekokul, devlet konservatuar ve meslek yksekokullarna alnacak renci says ve giri artlar; ilgili kurullarn teklifi, Senatonun karar ve Yksekretim Kurulu (YK)nun onay ile belirlenir. Kaytlar; lme, Seme ve Yerletirme Merkezi (SYM) tarafndan tespit edilen belgelerle ve yine SYM tarafndan belirlenen esaslara gre bizzat renci tarafndan yaptrlr. Kayt iin istenen belgelerin asl veya niversite tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn beyanna dayanlarak ilem yaplr. Bu Ynetmeliin 32 nci maddesinin birinci fkrasnn (a), (c), (), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen nedenlerden dolay mazereti olan veya yurtdnda bulunan adaylarn kayd, adaylarn mazeretleri belgelendirilerek kaytta istenen belgeler eksiksiz olmas kaydyla vekilleri tarafndan yaptrlabilir. Sresi iinde kaydn yaptrmayan aday rencilik hakkndan vazgemi saylr.

(2) Kesin kaydn yaptran rencilerin sunduklar belge ve bilgilerin doru olmad anlaldnda, renciliklerinin hangi dnemlerinde olursa olsunlar bu rencilerin niversite ile iliikleri kesilir. Sz konusu rencilere verilen diploma dhil tm belgeler iptal edilir ve haklarnda kanuni ilem balatlr.

Kimlik kart

MADDE 5 (1) niversiteye kesin kaydn yaptran rencilere Rektrlk tarafndan renci kimlik kart verilir. Her dnem banda kayt yenileyen rencilerin kimlik kartlarna ilgili eitim-retim dnemine ait bandrol yaptrlr. Mezun olan veya kayd silinen renciden kimlik kart geri alnr.

renci katk pay veya renim creti

MADDE 6 (1) Katk pay, ikinci retim creti ve uzaktan eitim creti 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesi ve ilgili dier mevzuat hkmlerine gre alnr.

(2) Katk pay veya renim cretleri, ilgili dnem balarnda denir. Sresi iinde katk pay veya renim cretini demeyenler ve mazeretleri ilgili ynetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dnem iin ders kayd yaptramaz ve rencilik haklarndan yararlanamaz.

(3) 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinin birinci fkrasnn (h) bendinde belirtildii ekilde ilk %10a giren ikinci retim rencileri birinci retim rencilerinin deyecei katk pay kadar renim creti, ayn fkrann () bendinde belirtildii ekilde ilk %10a giren normal retim rencileri ise bir sonraki dnemde deyecekleri katk paynn yarsn derler.

(4) 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinin birinci fkrasnn (h) ve () bentlerinde yer alan ilk %10a giren rencilerin belirlenmesi; azami rencilik sresi ierisindeki rencinin devam etmekte olduu programn Senatoda kabul edilmi o dneme ait ders saysna gre yaplr. nceki dnemlerden baarsz dersi olanlar deerlendirmeye alnmazlar, ilk %10a giren rencilerin belirlenmesinde %10 dilimindeki son renci ile ayn akademik ortalamaya sahip olan renciler de bu sralamaya dhil edilirler. Yaz okulu retiminde alnan ve baarlan dersler %10 deerlendirmesinde dikkate alnmaz.

Kayt yenileme ve ders kayd

MADDE 7 (1) Kayt yenileme ve ders kaydnda uygulanacak esaslar unlardr:

a) renciler dnem balarnda akademik takvimde belirtilen tarihlerde; katk pay veya renim cretini demek suretiyle ders kayd yaptrrlar.

b) renciler her dnem veya ders yl banda akademik takvimde belirtilen sre ierisinde o dnem veya ylda alacaklar derslere kayt olmak/kaydn yenilemek zorundadr.

c) Ders kaytlar internet zerinden yaplr. nternet zerinden yaplan ders kaytlar akademik takvimde belirtilen sre ierisinde renci tarafndan danmana onaylatlr.

) rencilerin devam ve baar durumlarn izlemek ve ders kayt/kayt yenileme ilemlerinde rehberlik etmek zere, blm bakannn nerisi ile ilgili birim yneticisi tarafndan her snfa yeterli sayda danman grevlendirilir. Danmanlarn grevlerine ilikin esaslar Senato tarafndan belirlenir.

d) Akademik takvimde belirtilen srelerde kayt yenilemeyen renciler o dnem derslere giremez ve rencilik haklarndan yararlanamaz.

e) Akademik takvimde belirtilen sre ierisinde kayt yenilemeyen ve ders kaydn yaptrmayan renciler, devam snrnn almamas ve mazeretinin ilgili ynetim kurulunca kabul edilmesi artyla, kayt yenileme ve ders kayd yaptrabilirler.

f) Alt dnemlerden baarsz dersleri olanlar ncelikle baarsz olan derslerini almak zorundadrlar.

g) n koullu derslere ders kayd yaptrabilmek iin, sz konusu n koullarn karlanm olmas gerekir.

) Kayt yenileme ve ders kayd ilemlerinin yerine getirilmesinden tmyle renciler sorumludur.

Yatay gei

MADDE 8 (1) niversiteye bal lisans ve nlisans diploma programlar ile dier niversitelerin lisans ve nlisans diploma programlarna veya niversiteye bal blm ve programlar aras gei yapmak isteyenlere; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yandal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik ve ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

(2) Yksekretim kurumlar arasnda yatay gei kontenjanlar ilgili kurullarca tespit edilir ve sresi ierisinde Rektrle bildirilir.

Dikey gei

MADDE 9 (1) niversitelerin nlisans diploma programlarndan mezun olanlarn, niversitenin lisans diploma programlarna dikey geileri ve intibak programlar; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayl Resm Gazetede yaymlanan Meslek Yksekokullar ve Akretim nlisans Programlar Mezunlarnn Lisans renimine Devamlar Hakknda Ynetmelik hkmlerine uygun olarak ilgili ynetim kurullarnca yaplr.

(2) Dikey gei kontenjanlar ilgili kurullarca belirlenerek sresi ierisinde Rektrle bildirilir.

NC BLM

Eitim ve retime likin Esaslar

Ders muafiyetleri

MADDE 10 (1) niversiteye ilk kez kayt yaptran bir rencinin muafiyet istei, ilk iki hafta iinde, daha nceki yksekretim kurumlarnda alm ve baarm olduu dersler iin ilgili ynetim kurulunca deerlendirilir ve karara balanr.

Ders tekrar

MADDE 11 (1) Azami srelerde mezun olamayan renciler bakmndan, mfredat deiiklii veya isimleri deimemekle birlikte ders ieriinin deimesi ya da ders ierii deimemekle birlikte aradan uzun bir srenin gemesi nedeniyle, gerekli grlmesi halinde, daha nce baarl olunan derslerden hangilerinin yeniden alnaca ilgili blm kurulunun nerisi ile ilgili ynetim kurulu karar tarafndan belirlenir.

renci kontenjan ve puan trnn tespiti

MADDE 12 (1) Birimler; en ge ubat ay ierisinde sonraki eitim-retim ylnda diploma programna alnacak renci kontenjan, puan tr ve aranacak dier koullar, ilgili alt kurullarn nerilerini dikkate alarak ilgili kurulda belirler ve Senatoda grlmek zere Rektrle gnderir.

(2) Senato tarafndan kabul edilen diploma program kontenjan nerileri, onaylanmak ve klavuzda yaynlanmak zere YKe gnderilir.

Eitim-retim yl ve akademik takvim

MADDE 13 (1) Eitim-retim yl, birinci dnem ile balar; birinci ve ikinci dnem ile yaz okulu uygulayan birimlerde yaz okulu programndan oluur. Bir dnem, derslerin balad gnden dnem sonu snavlarnn bittii gne kadar geen sreyi kapsar. Her dnemde dersler ndrt hafta ve yetmi i gnnde tamamlanr.

(2) Meslek yksekokullarnda eitim-retim dnem olarak da dzenlenebilir. Bu durumda, birinci, ikinci ve nc dnemlere ait i gn saylar ilgili ynetim kurulu ve Senato tarafndan belirlenir.

(3) Resmi tatil gnlerine ders konulmaz, ancak gerekli durumlarda Cumartesi gnlerine ders konulabilir.

(4) Akademik takvim, her yln en ge Mays ay sonuna kadar Senato tarafndan belirlenir.

Eitim-retim sreleri

MADDE 14 (1) rencinin ilk kaydn yapt dnemden balamak zere, her dnemde kayt yaptrp yaptrmadna baklmakszn nlisans eitimi veren programlarn azami sresi drt, lisans programlarnn ise azami sresi yedi yldr.

(2) Bir yl sreli istee bal yabanc dil hazrlk program azami srelere dhil deildir.

(3) Belirlenen azami srede mezun olamayanlar, ilgili dnemde aldklar derslere ait katk pay veya renim cretini demek artyla derslere kayt yaptrabilirler. Bu durumda, ders ve snavlara katlma ile staj hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

Eitim-retim programlar

MADDE 15 (1) niversiteye bal birimlerde normal retim, ikinci retim ve yaz okulu program olarak rgn eitim yaplr. Senatonun karar ve YKn onay ile uzaktan eitim de yaplabilir.

(2) niversitede retim dili Trkedir. Ancak ilgili kurullarn nerisi, Senatonun karar ve YKn onay ile programlarda tamamen veya %30dan az olmamak artyla ksmen yabanc dilde eitim-retim yaplabilir.

(3) Eitim-retim programlarnda dersler teorik ve/veya seminer, atlye, laboratuar, klinik alma veya saha uygulamal ekilde yaplr.

(4) lk defa renci alnan programlarda, eitim-retime program almas iin YKn onayndan geen dosyadaki eitim-retim program ile balanr.

(5) Eitim-retim programlarnda mteakip yllarda yaplmas dnlen deiiklikler ilgili blm, anabilim/anasanat dal nerisi, ilgili kurulca karara balanp en ge Mays ay banda Senatoya sunulur.

(6) retim elemanlarnn verecei dersler ve bu derslerin mfredat retim yl balamadan nce ilgili blm akademik kurulunda karara balanr ve her dnemin balama tarihinden en az onbe gn nce blm bakanlklarnca ilgili Dekanla/Mdrle bildirilir. Dersler ve derslerin sorumlu retim elemanlar ilgili ynetim kurulunda grldkten sonra kesinlik kazanr.

(7) Faklte ve yksekokullardaki drt yllk retim programlar en az 240, meslek yksekokulu programlar ise en az 120 AKTS kredisini kapsar.

(8) Staj ve yaz uygulamasna ilikin esaslar ilgili kurulun nerisi ile Senato tarafndan belirlenir.

(9) retim programlar, haftalk toplam en az 15 saat olacak ekilde dzenlenir. Bu snrlamaya, 2547 sayl Kanunun 5 inci maddesinin birinci fkrasnn () bendinde yer alan ortak zorunlu dersler dhil deildir. Bu snrlama Senato tarafndan deitirilebilir.

(10) Uzaktan eitim ve yaz okulu programna ilikin esaslar Senato tarafndan belirlenir.

Misafir renciler

MADDE 16 (1) Belirli konularda bilgilerini artrmak amacyla niversitede alan dersleri izlemeye yeterli grlenler ile dier niversite rencilerine niversite Ynetim Kurulunun belirleyecei esaslar erevesinde ilgili ynetim kurulu karar ile misafir renci olarak dersleri izleme izni verilebilir. Misafir renciler kayt olduklar dersler iin belirlenen kurallara uyarlar.

(2) Misafir renci statsnde ders alanlar rencilik haklarndan yararlanamaz ve bu rencilere diploma verilmez. Ancak, ilgili birimce kendilerine durumlarn gsterir bir belge verilir. Misafir renciler devam ettikleri derslerin toplam kredisine gre kredi bana belirlenen katk pay veya renim cretini derler.

zel renci

MADDE 17 (1) niversitenin nlisans/lisans programlarna kaytl renciler ilgili blm bakanlnn ve ilgili ynetim kurulunun uygun grmesi halinde, dier niversitelerin nlisans/lisans programlarndaki derslerini, her iki niversitenin Senato karar ve belirledikleri esaslar erevesinde zel renci olarak alabilirler.

(2) Dier niversitelerin nlisans/lisans programlarna kaytl renciler de, niversitenin nlisans/lisans programlarndaki derslerini, her iki yksekretim kurumunun niversite senato kararlar ve niversite ynetim kurullarnn belirledii esaslar erevesinde zel renci olarak ders alabilirler.

(3) zel renci statsnde alnan dersler ve bu derslere ait baar notlarnn ilgili ynetim kurulunca transkripte ilenmesine karar verilir.

renci deiim programlar

MADDE 18 (1) niversite rencileri ulusal veya uluslararas renci deiim program kapsamnda, yurt ii veya yurt d yksekretim kurumlarnn ayn dzey diploma programlarndan yararlanabilirler. Bu kapsamda alm olduklar derslere ait baar notlar, ilgili ynetim kurulu tarafndan, baar notlar niversite not sistemiyle uyumluysa ayn, uyumlu deilse uyumlu hale getirilerek transkripte ilenmesine karar verilir.

Derslerin kredi deeri

MADDE 19 (1) Bir dersin AKTS deeri; ders saatinin yan sra laboratuar, atlye, klinik almas, dev, uygulama, proje, seminer, sunum, snava hazrlk, snav, staj, iyeri eitimi gibi eitim retim etkinliklerinde harcanan btn zamandan oluur.

ift anadal program

MADDE 20 (1) ift anadal program, Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yandal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik ve ilgili dier mevzuat hkmlerine gre yrtlr.

(2) Gerekli koullar salayan renciler niversitede iki farkl diploma programndaki derslere e zamanl olarak devam ederek ift anadal program kapsamnda iki ayr diploma alabilirler.

Yandal programlar

MADDE 21 (1) Yandal Program, Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yandal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik ve ilgili dier mevzuat hkmlerine gre yrtlr.

(2) Yandal programn baaryla tamamlayan rencilere, diploma yerine gemeyen yandal sertifikas verilir.

stee bal yabanc dil hazrlk snf

MADDE 22 (1) stee bal yabanc dil hazrlk program, ilgili kurulun nerisi ve Senatonun onay ile alabilir. stee bal yabanc dil hazrlk snfna ilikin esaslar Senato tarafndan belirlenir.

Akademik danmanlk

MADDE 23 (1) rencilere karlaabilecekleri sorunlarn zmnde yardmc olmak zere, retim yl balamadan nce danman grevlendirilir. renci danmanlarnn grev, yetki ve sorumluluklar Senato tarafndan belirlenir.

Dersler

MADDE 24 (1) Dersler bir dnem veya iki dnem sreli olarak dzenlenebilir.

(2) rencilerin her bir dnem devam etmek zorunda olduu derslerin toplam haftalk ders saati 36 saati geemez.

(3) Genel not ortalamas en az 75 ve alt snflardaki btn derslerini baarm olan lisans rencileri, danmann nerisi ve ilgili ynetim kurulu karar ile bu maddenin ikinci fkrasna gre belirlenen haftalk ders saatini amamak zere bir st snftan ders alabilirler.

(4) Bir ders iin ilgili kurul karar ile birden fazla grup oluturulabilir. Ancak; birden fazla grup oluturulmak istendiinde, bu gruplardaki renci says ortalamas teorik derslerde 40dan, uygulamal derslerde 20den az olmayacak ekilde ilgili ynetim kurulu karar ile oluturulabilir. Belirtilen renci saysndan kk gruplar oluturulmak istendiinde, her ders iin ayr olarak ilgili kurulca alnacak gerekeli kararn Senatoda onaylanmas gerekir.

(5) Bir dnemin ders programnda ilk kez alnacak derslerin saatlerinin akmas durumunda ncelikle alt dnemlerdeki derslerin alnmas gerekir.

(6) Programda bulunan bir zorunlu dersin, sonraki yllarda programdan karlmas halinde; o dersin devam koullarn yerine getirmi fakat baaramam olan renciler, kayt yaptrmak kouluyla o dersin snavlarna girerler.

Derslere devam

MADDE 25 (1) retim programlarnn kapsamna giren almalara devam zorunludur. Bir renci bir dnemde alm olduu uygulama, laboratuar ve atlye almas gibi eitim-retim faaliyetlerinin ders programlarnda belirtilen saatlerinin %80, teorik derslerin ise %70ine devam etmek zorundadr. Devam zorunluluunu yerine getirmeyen renci, o derse devam etmemi saylr, snavlara alnmaz ve o dersten baarsz saylr. Mazeret ve rapor sreleri ilgili ynetim kurullarnca kabul edilmi olsa dahi devamszlktan saylr. rencilerin devam durumlar retim elemannca takip edilir.

Snavlar ve snavlarn yapl

MADDE 26 (1) niversitede aada belirtilen snavlar yaplr:

a) Ksa sreli snav; yl/dnem iinde haberli veya habersiz olarak ders saatinde yaplan snavlardr.

b) Bir dnemlik dersler iin en az bir, bir yl sreli dersler iin en az iki ara snav yaplr. Bir yl sreli derslerin ara snavlarndan biri birinci dnemde, dieri ikinci dnemde yaplr.

c) Dnem sonu snav; bir dnemlik derslerden her dnemin sonunda yaplan snavdr. ) Yl sonu snav; bir yl sreli derslerin bitiminde alan snavdr.

d) Btnleme snav; dnem sonu veya ylsonu snavnda baarsz olunan dersler iin alan snavdr. Yaz okulu uygulayan birimlerde btnleme snav uygulanmaz.

e) Tek ders snav; mezun olabilmek iin derse devam artn yerine getirmi, ancak baarsz olduu tek dersi kalan renciler iin alan snavdr. Tek ders snavnda baarl olabilmek iin 60 almak gerekir. Stajn yapmad halde mezun olabilmek iin tek dersi kalan renciler tek ders snavna girerler.

f) Mazeret snav; geerli mazeretinden dolay ara snavlara katlamayan renciler iin alan snavdr. renciler mazeret belgelerini, mazeretlerinin bitiminden itibaren en ge bir hafta iinde ilgili dekanla/mdrle sunarlar. Mazeretleri yerinde bulunan rencilere ilgili ynetim kurulu karar ile mazeret snav hakk verilir. Ara snav dndaki snavlarda mazeret kabul edilemez. Mazereti olan bir renci ara snavlara giremez, girse dahi ald not iptal edilerek o ders iin alan mazeret snavna katlr. Bu snavdan ald not ara snav notu olarak kabul edilir. Mazeret snav iin ikinci bir mazeret snav hakk verilmez.

g) Yabanc dil muafiyet snav; niversitenin Yabanc Diller Yksekokulu tarafndan, her eitim-retim yl banda ilk iki hafta iinde alan snavdr. Bu snavdan en az 60 alan renciler isterse yabanc dilden muaf saylr. Bu rencilerin muafiyet snavndan ald notlar yabanc dil baar notu olarak ilenir. stee bal yabanc dil hazrlk programna katlm olan renciler yabanc dil hazrlk programnda baarl olsalar bile, isterlerse yabanc dil muafiyet snavna girebilirler. Ancak bu durumda muafiyet snavndan alnan not geerli olur.

(2) Snav program, akademik takvimde belirtilen tarihler arasnda yaplacak ekilde planlanr ve balangcndan onbe gn nce ilgili dekanlk/mdrlk tarafndan ilan edilir. Resmi tatil gnleri dnda Cumartesi ve Pazar gnleri de snav yaplabilir. Ayn gnde, ayn snfn ikiden fazla dersi iin snav yaplamaz.

(3) Snavlara girebilmek iin o dneme ait katk pay veya renim cretinin denmi olmas ve ders kaydnn yaplm olmas gerekir.

(4) Snav sonular akademik takvimde belirtilen sreler ierisinde ilan edilir.

(5) renciler, snavlara ilan edilen gn, saat ve yerde renci kimliklerini yanlarnda bulundurarak girmek zorundadrlar.

(6) Snavlara girebilmek iin bu Ynetmeliin 25 inci maddesindeki devam artnn salanm olmas gerekir.

(7) Snava girebilme artlarn salayamad halde herhangi bir dersin snavna girmi olanlarn snav sonular ilan edilmi olsa dahi geersiz saylr.

(8) Snavlarda kopya yapt disiplin soruturmas sonucunda kesinleen renci, o snavdan 0 alm saylr.

(9) Her trl snav evrak snavlarn bitiminden itibaren ilgili dekanlk/mdrlk veya retim eleman tarafndan iki yl saklanr.

(10) Uzaktan eitim rencilerinin dnem ii snavlar internet zerinden yaplr.

Snav sonularnn ilan ve snav sonucuna itiraz

MADDE 27 (1) Snav sonular, akademik takvimde belirtilen srede renci bilgi sistemine girilir ve ilgili blm bakanlna teslim edilir. Snav sonularna maddi hata sebebiyle itiraz, snav sonularnn ilanndan itibaren en ge be ign iinde yazl olarak ilgili dekanla/mdrle yaplr. Dekan/Mdr ilgili itiraz kapsamnda dersi yrten retim elemanna snav evrakn tekrar incelettirir. Sonu, be ign iinde ilgili birime bildirilir ve varsa gerekli dzeltmeler yaplr. tiraz sonucu ilgili renciye de bildirilir.

lme ve deerlendirme

MADDE 28 (1) Bir dersin baar notu; ara snav notunun/ara snav not ortalamasnn %40 ile dnem sonu/ylsonu veya btnleme snav notunun %60 toplanarak hesaplanr. Baar notunun belirlenmesinde oklu yntem kullanlabilir. Bu durumda; snav, dev, uygulama, laboratuar, proje, arazi almas, renci rn dosyas gibi yntemlerin dnem ii ve/veya dnem/ylsonu-btnleme deerlendirmesinde hangi oranlarda etki edecei ilgili retim elemannn/elemanlarnn nerisi ve blm akademik kurulunun, snf geme sistemi uygulanan fakltelerde ve anabilim dal dzeyinde mezun verilen birimlerde anabilim dal kurulunun onay ile belirlenir ve dnem balamadan bir hafta nce renciye duyurulur. Ayn ders iin farkl uygulama yaplamaz. Dersin zelliine gre, blm akademik kurulunun, snf geme sistemi uygulanan fakltelerde ve anabilim dal dzeyinde mezun verilen birimlerde anabilim dal kurulunun ve ilgili kurullarnn onay ile snav yaplmamasna karar verilebilir.

Ders baar notu

MADDE 29 (1) Notlar 100 zerinden verilir. Bir dersten baarl olabilmek iin baar notunun en az 60 olmas gerekir. Ancak dnem sonu/ylsonu snavndan veya btnleme snavndan alnan notun en az 50 olmas gerekir. Baar notunun kesirli kmas halinde notun buuk ve zeri bir ste, daha kkleri ise alt tam sayya tamamlanr.

(2) 100 zerinden verilen baar notlar ile bu notlarn harf ve katsay karlklar aadaki tabloda verilmitir:

Baar Derecesi Harf Karl Katsays

90 - 100 Pekiyi AA 4.00

85 - 89 Pekiyi BA 3.50

75 - 84 yi BB 3.00

70 - 74 yi CB 2.50

60 - 69 Orta CC 2.00

55 - 59 Baarsz DC 1.50

45 - 54 Baarsz DD 1.00

40 - 44 Baarsz FD 0.50

0 - 39 Baarsz FF 0.00

DZ Devamsz DZ 0.00

GR Girmedi GR 0.00

YT Yeterli YT --

YZ Yetersiz YZ --

M Muaf M --

(3) Yukardaki tabloya gre;

a) Yl/dnem iinde bu Ynetmeliin 25 inci maddesindeki devam artn yerine getirmeyen rencilere DZ notu verilir ve retim elemannca yl/dnem sonu snavndan nce ilan edilir. Bu renci yl/dnem sonu snavlarna alnmaz.

b) Yl/dnem sonu ve ara snava girmeyen rencilere, o dnem/yl iindeki almalarna baklmadan GR notu verilir.

c) YT notu, staj ve 2547 sayl Kanunun 5 inci maddesinin birinci fkrasnn () bendi kapsamnda alnan derslerden baarl olan rencilere verilen nottur. Zorunlu olan/olmayan kredisiz derslerden ara snav ve dnem sonu snav yaplmaz. rencinin o derslerdeki etkinliklerine gre baar durumu deerlendirilir.

) YZ notu, 2547 sayl Kanunun 5 inci maddesinin birinci fkrasnn () bendi kapsamnda alnan derslerden baarsz olan rencilere verilen nottur.

d) M notu, ilgili ynetim kurulunca muafiyeti kabul edilen dersler iin verilen nottur. rencinin geldii yksekretim kurumundaki notu transkriptinde M harfiyle belirtilir. Muaf saylan derslerin notu akademik ortalamaya katlmaz. niversite ii yatay geilerde geldii programdaki notlar aynen kabul edilir.

Arlkl baar ortalamas

MADDE 30 (1) Arlkl baar ortalamas, dnem not ortalamas ve genel not ortalamas ile tanmlanr. Dnem not ortalamas, o yaryla ait btn derslerin notlar ile kredilerinin arpmlar toplamnn derslerin toplam krediye blnmesiyle bulunur. Genel not ortalamas, rencinin renimi sresince ald kredili tm derslerin baar notlar ile kredilerinin arpmndan elde edilen rakamn toplam krediye blnmesi ile bulunur. Arlkl baar ortalamas hesaplanrken blme ileminde virglden sonra iki basamak yrtlr.

(2) Dikey gei ile lisans programlarna yerleen rencilerin arlkl baar ortalamalar, lisans not ortalamas, intibak programnda alnan dersler ile lisans programnda aldklar dersleri zerinden hesaplanr.

(3) rencilerin baar notu sralamalar, her dnem iin btnleme snavlar bitimi tarihi itibariyle hesaplanr. Yaz okulu uygulamas olan birimlerde gz ve bahar dnemlerinde dnem sonu snavlarndan sonra hesaplanr.

Kayt dondurma

MADDE 31 (1) Bu Ynetmeliin 32 nci maddesindeki mazeretler nedeniyle renimlerine devam edemeyecek olan renciler, ilgili dnemin en ge ikinci haftas sonuna kadar ilgili ynetim kurulu karar ile iki dneme kadar kayt dondurabilir.

(2) Salk nedenleri ile yaplacak kayt dondurma istekleri iin sre snrlamas yoktur.

(3) Kayt donduran rencinin, kayt dondurmasna neden olan mazeretinin ortadan kalkmas durumunda, bu Ynetmeliin 25 inci maddesindeki devam art salanabilecekse renci ilgili dekanla/mdrle bavurarak kayt dondurma ilemini iptal isteinde bulunabilir.

(4) Kayt dondurmay gerektiren mazeretleri devam eden rencilerin bavurmalar halinde ilgili ynetim kurulunca kayt dondurma sreleri uzatlabilir. Ancak bu ilem st ste iki defadan fazla yaplamaz ve toplam sre iki yl veya drt dnemi geemez.

(5) rencinin kaydn dondurduu sreler azami rencilik sresine dhil edilmez.

Mazeretler

MADDE 32 (1) Hakl ve geerli mazeretler unlardr:

a) rencinin salk raporu ile belgelenmi bulunan salkla ilgili mazeretinin olmas,

b) 2547 sayl Kanunun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendinin nc paragraf uyarnca retimin aksamas sonucunu douracak olaylar dolaysyla renime YK karar ile ara verilmesi,

c) Mahallin en byk mlki amirince verilecek bir belge ile belgelenmi olmas artyla doal afetler nedeniyle rencinin renimine ara vermek zorunda kalm olmas,

) Birinci derecedeki akrabalarnn ar hastal veya lm halinde bakacak baka kimsenin bulunmamas nedeniyle rencinin renimine ara vermek zorunda olduunu belgelemesi ve bu durumun ilgili ynetim kurulunca kabul edilmesi,

d) Ekonomik nedenlerle ilgili ynetim kurulunca izinli olarak rencinin eitim-retimine ara vermi olmas,

e) rencinin tutukluluk hali,

f) Hkm muhtevas ve sonular bakmndan, ilgili mevzuat hkmlerince rencinin rencilik sfatn kaldrmayan veya yksekretim kurumundan karmay gerektirmeyen mahkmiyet hali,

g) Tecil hakkn kaybetmesi veya tecilin kaldrlmas suretiyle askere alnmas,

) lgili ynetim kurulunun mazeret olarak kabul edecei dier hallerin ortaya kmas.

zinler

MADDE 33 (1) renciye eitim-retimine katkda bulunacak burs, staj ve aratrma gibi imknlarn domas durumunda ilgili ynetim kurulu karar ile izin verilebilir. zinli olduu sre normal eitim-retim sresinden saylmaz.

(2) Ulusal ve uluslararas bilimsel, sanatsal, kltrel ve sportif faaliyetlere katlmalar Rektrlk tarafndan uygun bulunarak grevlendirilen renciler, grevli olduklar sre iinde giremedikleri snavlar iin izinli saylr ve giremedikleri tm snavlar iin niversite Ynetim Kurulunca snav hakk tannr.

Kayt silme ve sildirme

MADDE 34 (1) Kendi istei ile kayt sildirme dnda aadaki hallerde ilgili ynetim kurulu kararyla rencilerin niversite ile iliii kesilir:

a) lgili mevzuat hkmlerine gre yksekretim kurumundan karma cezas almak,

b) Akretim faklteleri hari baka bir yksekretim kurumunda rencinin kaytl olduunun tespit edilmesi.

(2) Kendi istei ile rencilikten ayrlacak renciler, dekanla/mdrle bavururlar. Kayd silinen renci, istedii takdirde, niversiteye verdii lise veya dengi okul diplomasn geri alabilir. Bu rencinin yeniden kayd yaplmaz.

liik kesme

MADDE 35 (1) Kendi isteiyle kayt sildiren, yksekretim kurumundan karma cezas alan veya mezun olmak suretiyle niversiteden ayrlan rencilerin diplomalarn veya dosyalarndaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri iin niversitece tespit edilen iliik kesme ilemlerini yapmalar gerekir.

Tebligat

MADDE 36 (1) rencilere her trl tebligat, ileri Bakanl Nfus ve Vatandalk leri Genel Mdrl Kimlik Paylam Sisteminde kaytl olan adrese veya niversitede ilan edilmek suretiyle, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayl Tebligat Kanununa gre yaplr. renciler adres deiikliklerini niversiteye bildirmek zorundadr. Adres deiikliklerini bildirmeyen, yanl ya da eksik bildiren rencilerin mevcut adreslerine tebligat yaplm saylr.

Disiplin

MADDE 37 (1) rencilerin disiplin i ve ilemleri, 2547 sayl Kanunun 54 nc maddesi hkmleri ile 13/1/1985 tarihli 18634 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine gre yrtlr.

Diplomalar

MADDE 38 (1) Diplomalara ilikin esaslar unlardr:

a) ki yl sreli eitim yaplan meslek yksekokullar programlar iin nlisans diplomas, drt yl sreli eitim-retim yaplan faklte-yksekokul programlar iin lisans diplomas verilir.

b) Diplomalar Senato tarafndan belirlenecek esaslara gre dzenlenir. renciye, diploma hazrlanana kadar geici mezuniyet belgesi verilir. renci diplomay teslim aldnda geici mezuniyet belgesini iade eder.

c) Lisans retimine devam eden, ilk drt yaryln btn derslerinde baarl olan ve genel not ortalamas en az 60 olan rencilere istemeleri halinde nlisans diplomas verilir. nlisans diplomas alanlarn iliii kesilmi saylr.

) Bir lisans programnn en az drt yarylnn btn derslerinden veya o lisans programnn en az %60ndan baarl olanlar bavurmalar halinde meslek yksekokullarnn benzer veya uygun programlarna intibak ettirebilirler. Bu renciler hakknda, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayl Resm Gazetede yaymlanan Lisans renimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanlarn nlisans Diplomas Almalar veya Meslek Yksekokullarna ntibaklar Hakknda Ynetmelik hkmleri uygulanr.

d) nlisans ve lisans programlarndan mezun olan rencilere diplomalar ile birlikte diploma eki (DE) verilir.

e) Mezuniyet tarihi son snav dneminin bitim tarihini takip eden igndr.

f) rencilere diploma verilebilmesi iin, katk paylar veya renim creti ile ilgili tm ykmllklerini yerine getirmeleri ve renci kimliklerini iade etmeleri gerekir.

g) Normal sreler iinde disiplin cezas almadan mezun olan rencilerden genel ortalamas BA olanlar onur, AA olanlar ise yksek onur listesine girerek mezun olurlar ve bu durum transkriptinde belirtilir.

) Diplomann veya geici mezuniyet belgesinin kaybedilmesi halinde bu durum yurt apnda yaymlanan bir gazetede ilan edilir ve diplomann nsha saysn belirten yeni diploma dzenlenir.

DRDNC BLM

eitli ve son hkmler

Hkm bulunmayan haller

MADDE 39 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, YK kararlar ile ilgili kurul/ynetim kurulu kararlar uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 40 (1) 14/8/2009 tarihli ve 27319 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gaziosmanpaa niversitesi nlisans ve Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 41 (1) Bu Ynetmelik 2011-2012 eitim-retim yl bandan geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 42 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Gaziosmanpaa niversitesi Rektr yrtr.