30 Ekim 2011 PAZAR

Resm Gazete

Say : 28100

YNETMELK

ileri Bakanlndan:

DERNEKLER YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayl Resm Gazetede yaymlanan Dernekler Ynetmeliinin 5 inci maddesinin birinci fkrasnda yer alan iki adet ibaresi yrrlkten kaldrlm, (d) bendinde yer alan bu tzel kiilerin dernek kurucusu olabileceini gsteren ileri Bakanlnca verilmi izin belgesi ibaresi bu tzel kiilerin derneklere kurucu olabilmesine dair ileri Bakanlnca izin verildiini belirten dernek kurucular tarafndan imzalanm yazl beyan, altnc fkrasnda yer alan ikier rneini ibaresi bir rneini eklinde deitirilmitir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesinin drdnc fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin birinci fkrasnda yer alan iki adet ibaresi ile (a) bendi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin nc fkrasnn son cmlesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin ikinci fkrasnda yer alan iki adet ibaresi ile (b) bendi yrrlkten kaldrlm, (e) bendinde yer alan bu tzel kiilerin federasyona kurucu olabileceini gsteren Bakanlka verilmi izin belgesi ibaresi bu tzel kiilerin federasyonlara kurucu olabilmesine dair ileri Bakanlnca izin verildiini belirten federasyon kurucular tarafndan imzalanm yazl beyan eklinde deitirilmitir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin ikinci fkrasnda yer alan iki adet ibaresi ile (b) bendi yrrlkten kaldrlm, (e) bendinde yer alan bu tzel kiilerin konfederasyona kurucu olabileceini gsteren Bakanlka verilmi izin belgesi ibaresi bu tzel kiilerin konfederasyonlara kurucu olabilmesine dair ileri Bakanlnca izin verildiini belirten konfederasyon kurucular tarafndan imzalanm yazl beyan eklinde deitirilmitir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesinin birinci fkrasnn son cmlesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesinin ikinci fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 18 ve 19 uncu maddelerinin birinci fkrasnda yer alan Dernek veya vakflar ibaresi Dernekler eklinde deitirilmitir.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Bavuru formu ekinde bulunacak belgeler

MADDE 20 Bavuru formu ekinde, yetkili organn karar rnei, varsa bu konuda dzenlenen protokol, szleme ve benzeri belgeler ile yardmn aktarld hesaba ilikin dekont, ekstre ve benzeri belgenin bir rnei de eklenir.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesi ile EK-5i yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 25 inci maddesinin birinci fkrasnn son cmlesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 29 uncu maddesinin birinci fkrasnn ikinci cmlesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 31 inci maddesinin birinci fkrasndan sonra gelmek zere aadaki fkra eklenmitir.

ubesi bulunan derneklerin bilno esasna gre defter tutmalar halinde, birinci fkrada belirtilen hadlere baklmakszn, bu derneklerin ubeleri de bilno esasna gre defter tutarlar. Her halde dernekler ile ubelerinin ayn esasta defter tutmalar zorunludur.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 50 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 50 Kamu yararna alan derneklerden saylmak isteyen dernekler, aada belirtilen ekler ile birlikte bavurularn mlki idare amirliine yaparlar.

a) Dernein kamu yarar ynnden; faaliyeti, yapt hizmetler ve gelecekte yaplmas dnlen iler hakkndaki raporu,

b) Dernein tanr ve tanmaz mallarnn listesi,

c) Kamu yararna alan derneklerden saylmas iin ynetim kurulunun ald karar rnei.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin 51 inci maddesinin birinci fkrasnn birinci cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Kamu yararna alan derneklerden saylma istekleri, valilik gr ile birlikte bir ay iinde Bakanla gnderilir.

MADDE 17 Ayn Ynetmeliin 54 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan er suret olarak ibaresi ile (a) bendi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 18 Ayn Ynetmeliin 55 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

lgili valilik, taleple ilgili gerekli aratrmay yaptktan sonra, izin talebini valilik gr ile birlikte bir ay iinde Bakanla gnderir.

MADDE 19 Ayn Ynetmeliin 58 inci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Lokal olarak alacak yerin mlk sahibi veya kiracs olduuna, ana gayrimenkuln mesken, i veya ticaret yeri olduuna, belediye ve mcavir alan snrlar iinde bulunup bulunmadna dair dernek bakan tarafndan imzalanm yazl beyan,

MADDE 20 Ayn Ynetmeliin 83 nc maddesinin birinci fkrasnn ikinci cmlesi ile nc fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 21 Ayn Ynetmeliin 84 nc maddesinin ikinci fkrasnn son cmlesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 22 Ayn Ynetmeliin 92 nci maddesinin birinci fkrasnn ikinci cmlesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 23 Ayn Ynetmeliin 93 nc maddesinin birinci fkrasnn son cmlesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 24 Ayn Ynetmeliin 96 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 96 Daire Bakanl, bu Ynetmelik gereince mlki idare amirliklerine verilecek beyanname ve bildirimlerin ifre, elektronik imza veya dier gvenlik aralar konulmak suretiyle internet de dahil olmak zere her trl elektronik bilgi iletiim ara ve ortamnda verilmesi hususlarnda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname ve bildirimlerin aktarmnda uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilikin usul ve esaslar tespit etmeye, bu zorunluluu beyanname ve bildirimler ile derneklerin nitelikleri, ama ve alma konular itibaryla ayr ayr uygulatmaya yetkilidir.

Elektronik ortamda beyanname ve bildirimleri doldurma yetkisi, dernek bakanna dernek ynetim kurulu karar ile verilir. Dernek bakan, dernein merkezinin bulunduu yerin valiliine, dernek karar defteri ve konuya ilikin olarak alnm ynetim kurulu karar fotokopisi ile yazl olarak bavurur. Bavuru yazs ile karar defteri yetkili il dernekler mdrl personeli tarafndan incelenir ve karar fotokopisi mhrlenerek imzalanr. Dernek bakanlarna, il dernekler mdrlklerince mracaat annda sistemden retilecek kullanc kodu, parola ve ifreyi ihtiva eden kapal bir zarf verilir. Kapal zarfn tesliminde, dernein ad ve ktk numarasn, teslim eden ve teslim alan kiilerin ad ve unvanlarn, zarfn kapal olarak teslim edildiini ieren bir tutanak dzenlenir. Bu tutanak dernek bakan, il dernekler mdr ve bir personel tarafndan tarih ve saat konulmak suretiyle imzalanr.

Dernek tarafndan elektronik ortamda beyanname ve bildirimleri doldurma yetkisi verilen ve kapal zarf alan dernek bakannn deimesi halinde, deiiklik mlki idare amirliine bildirilir, daha nce verilen kullanc kodu, parola ve ifre iptal edilir. Dernein talebi zerine yeni kullanc kodu, parola ve ifre verilir.

Elektronik ortamda gnderilen beyanname ve bildirimler ile kat ortamnda gnderilen beyanname ve bildirimler arasnda hukuki sonular itibariyle hibir fark bulunmamaktadr. Kullanc kodu, parola ve ifre kullanmak suretiyle elektronik ortamda doldurulmu ve onaylanm beyanname ve bildirimler, dernek tarafndan verilmi beyanname ve bildirimler olarak kabul edilir.

Elektronik ortamda gnderilmesi mmkn olmayan veya sisteme yklenemeyen beyanname ve bildirim ekleri, dernein merkezinin bulunduu yerin mlki idare amirliine elden verilir veya posta yoluyla taahhtl olarak gnderilir.

Beyanname ve bildirimlerin kanuni srede verilen beyanname ve bildirimler olarak kabul iin, elektronik ortamda doldurma ve onaylama ileminin en ge beyanname ve bildirimlerin verilmesi gereken son gn saat 24:00'den nce tamamlanm olmas gerekmektedir.

Beyanname ve bildirimlerin teknik arzalar nedeniyle elektronik ortamda gnderilmesinin mmkn olmamas halinde, kanuni srenin son gn mesainin biti saatine kadar, dernein merkezinin bulunduu yerin mlki idare amirliine elden verilmesi veya posta yoluyla taahhtl olarak gnderilmesi gerekmektedir.

Kullanc kodu, parola ve ifre verilen kiiler, bunlar baka amala kullanamazlar, bir bakasnn kullanmasna da izin vermezler. Kullanc kodu, parola ve ifrelerinin alndn, kaybedildiini veya hangi nedenle olursa olsun yetkisiz kiilerce kullanldn renen dernekler, derhal il dernekler mdrlne veya Daire Bakanlna bilgi verirler.

Kendilerine kullanc kodu, parola ve ifre verilen kiiler, bildirim anna kadar yaplan ilemlerden ve taraflarna verilen kullanc kodu, parola ve ifrenin kullanmndan sorumludur.

Elektronik ortamda yaplan ilemlerin tespit ve tevsikinde, Daire Bakanlnn kaytlar esas alnr.

Daire Bakanl, elektronik ortamda verilen belgeleri, ileri Bakanlnn ariv mevzuatnda belirtilen srelere uygun olarak elektronik ve benzeri ortamlarda saklar. Elektronik ortam dnda oluturulmas halinde, bu belgeler elektronik ortama aktarlarak ilem yaplabilir.

Elektronik ortamn gvenliinin ve i srekliliinin salanmas, yetkisiz eriimin engellenmesi hususunda Daire Bakanl tarafndan gerekli tedbirler alnr. Daire Bakanl, elektronik ortamdaki belgelerin deitirilmesini ve aslna uygun olmayan biimde oaltlmasn nleyen teknik tedbirleri alr.

Bilano esasna gre defter tutan dernekler ile kamu yararna alan dernekler, bu Ynetmelik erevesinde vermekle ykml olduklar beyanname ve bildirimlerini, Daire Bakanlnn internet sayfas zerinden, kullanc kodu, parola ve ifre kullanarak gndermek zorundadrlar.

Elektronik ortamda beyanname ve bildirim gnderme zorunluluu bulunmayan dernekler, kendi istekleriyle bu maddede belirtilen usullere uymak suretiyle beyanname ve bildirimlerini elektronik ortamda gnderebilirler.

MADDE 25 Ayn Ynetmeliin 99 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 99 Mlki idare amirliine verilen ve elektronik ortamda taranarak e-ileri Sistemi ile Dernekler Dairesi Bakanlnn e-Ariv Sistemine yklenen evrakn eki olan ancak sisteme yklenemeyen elektronik, basl veya grsel her trl materyal, mlki idare amirliince gerekli grlmesi veya istenmesi halinde ayrca Bakanla gnderilir.

MADDE 26 Bu Ynetmeliin 24 nc maddesi yaym tarihinden itibaren bir ay sonra, dier maddeleri yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 27 Bu Ynetmelik hkmlerini ileri Bakan yrtr.