30 Ekim 2011 PAZAR

Resm Gazete

Say : 28100

YNETMELK

Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurumundan:

ETL ALKOL VE METANOLN RETM LE VE DI TCARETNE LKN

USUL VE ESASLAR HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; etil alkol ve metanoln retimi ile i ve d ticaretine, denatrasyonuna, ambalajlanmasna, datmna, retimde kullanlmas amacyla elde bulundurulmasna, depolanmasna, geri kazanmna ve ilemesine ynelik izin, denetim ile piyasa ve rn gvenliine ilikin usul ve esaslar, bu mamullerin tketiminin neden olduu kamusal, toplumsal, tbbi ya da evresel nitelikteki her trl zararl etkileri de gz nnde bulundurmak suretiyle dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; etil alkol ve metanoln retimi ile i ve d ticaretine, denatrasyonuna, ambalajlanmasna, datmna, retimde kullanlmas amacyla elde bulundurulmasna, depolanmasna, geri kazanmna ve ilemesine ilikin izin, izleme ve denetim usul ve esaslarn kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayl spirto ve spirtolu kiler nhisar Kanununun 1 inci ve 5 inci maddeleri ile 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayl Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurumu Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun 9 uncu maddesi hkmlerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Alkoll karm: Alkoll iki tanm dnda kalan ve iinde hacmen % 60 ve daha fazla etil alkol ieren her trl karm,

b) Denatran: Denatrasyon amacyla ve bu Ynetmeliin ngrd ekilde etil alkole veya metanole katlan maddeleri,

c) Denatrasyon: Etil alkoln veya metanoln iine renk, koku ve tat veren maddelerden bir veya birkann katlmas ilemini,

) Dkme alkol: Yetkili alkol datm firmalar tarafndan, 250 litreden byk hacimli kap veya tankerler ile retiminde girdi olarak kullanan firmalara sat yaplan etil alkol veya metanol,

d) Etil alkol perakende satcs: Evsel kullanm amal etil alkol ve genel kullanm amal etil alkoln perakende satn yapan, etil alkol perakende sat belgesini haiz gerek veya tzel kiiyi,

e) Etil alkol perakende sat belgesi: Evsel kullanm amal etil alkol ve genel kullanm amal etil alkoln perakende satnn yaplabilmesi iin Kurum veya yetkilendirilmi merci tarafndan verilecek izin belgesini,

f) Etil alkol toptan satcs: Evsel kullanm amal etil alkol, genel kullanm amal etil alkol, tbbi kullanm amal etil alkol ve analiz amal analitik saflkta etil alkoln toptan satn yapan etil alkol toptan sat belgesini haiz gerek veya tzel kiiyi,

g) Etil alkol toptan sat belgesi: Evsel kullanm amal etil alkol, genel kullanm amal etil alkol, tbbi kullanm amal etil alkol ve analiz amal analitik saflkta etil alkoln toptan satnn yaplabilmesi iin Kurum veya yetkilendirilmi merci tarafndan verilecek izin belgesini,

) Etil alkol ve metanol toptan satcs: Evsel kullanm amal etil alkol, genel kullanm amal etil alkol, tbbi kullanm amal etil alkol ve analiz amal analitik saflkta etil alkol ve analiz amal analitik saflkta metanoln toptan satn yapan, etil alkol ve metanol toptan sat belgesini haiz gerek veya tzel kiiyi,

h) Etil alkol ve metanol toptan sat belgesi: Evsel kullanm amal etil alkol, genel kullanm amal etil alkol, tbbi kullanm amal etil alkol ve analiz amal analitik saflkta etil alkol ile analiz amal analitik saflkta metanoln birlikte toptan satnn yaplabilmesi iin Kurum veya yetkilendirilmi merci tarafndan verilecek izin belgesini,

) Gda alkol: 16/3/2005 tarihli ve 25757 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Distile Alkoll kiler Tebliinde tanmlanan tarmsal etil alkol,

i) leme: Etil alkol ve metanol ieren rn, yan rn, atk ve retim artklarndan geri kazanm ilemleri ile analiz amal analitik saflkta etil alkol ve analiz amal analitik saflkta metanoln elde edilmesi amacyla saflatrma ve susuzlatrma ilemlerini,

j) Kurul: Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurulunu,

k) Kurum: Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurumunu,

l) Mutlak alkol: Etil alkoln ierdii alkol miktarnn hacmen % 100 alkol miktar zerinden karln,

m) Metanol toptan satcs: Analiz amal analitik saflkta metanoln toptan satn yapan metanol toptan sat belgesini haiz gerek veya tzel kiiyi,

n) Metanol toptan sat belgesi: Analiz amal analitik saflkta metanoln toptan satnn yaplabilmesi iin Kurum veya yetkilendirilmi merci tarafndan verilecek izin belgesini,

o) Sanayi tipi etil alkol: Piyasaya denatre edilmi olarak arz edilen etil alkol,

) Yakt biyoetanol: Tarmsal rnler ile bunlarn yan rn, atk ve artklarnn, ormanclk, sanayi ve evsel atklarn biyolojik olarak paralanabilen ksmlarndan elde edilen, benzin trlerine harmanlanarak tamaclkta kullanlan ve piyasaya denatre olarak arz edilen etil alkol,

p) Yetkili alkol datm firmas: Kurum mevzuat uyarnca etil alkol ve/veya metanol datm uygunluk belgesini haiz gerek veya tzel kiileri,

ifade eder.

KNC BLM

retim Tesislerinin Kurulmasnda Aranlacak artlar, Projelendirme Esaslar,

Bavuru ekli ve nceleme

retim tesisi kurulmasnda aranlacak artlar

MADDE 5 (1) retim tesisi kurulmasnda aadaki artlar aranr:

a) Etil alkol retimiyle ilgili temel teknik tanmlarda, Trk Gda Kodeksi Teblileri, ilgili tebli bulunmamas halinde yrrlkteki Trk Standartlar, standard bulunmayan teknik tanmlamalar iin ise uluslararas dzenlemeler ve mene lke standartlar dikkate alnr.

b) Etil alkol retim tesisi yeni teknolojinin uyguland bir tesis olmaldr. Yeni teknoloji, ana retim proseslerinde kullanlan makine ve ekipmann kullanlmam olmasn ifade eder. Kurumdan retim izni alnm etil alkol retim tesisindeki makine ve ekipmann ayn firmaya ait baka bir etil alkol retim tesisinde kullanlmasnda veya retim izni iptal edilen veya yenilenmeyen tesisin retim iznini haiz firmaya devrinde Kurum onay aranr. Bu durumda yeni teknoloji art aranmaz.

c) Etil alkol retim tesisi entegre bir tesis olmaldr. Etil alkol retiminde entegre tesis, rnn hammadde giriinden mamul madde kna kadarki tm aamalar ieren retimin gerekletirildii tesisi ifade eder.

) Etil alkol retim tesisi, en az 1.000.000 litre/yl retim yapmaya yeterli kapasitede projelendirilmelidir. Etil alkol retim tesislerinde hammadde giriinden rn kna kadarki tm aamalar ktle dengesi asndan kapasiteye uygun olmaldr.

d) Etil alkol ve alkoll iki retim tesisleri, birbirinden ayr tesisler eklinde kurulmaldr. retim hattnn ayrl, tesislerin ayrln ifade eder. Istma, soutma, pompa ve benzer nitelerin ortak kullanlmas retim hattnn ayrln ihlal etmez.

e) retilecek etil alkoln, sadece alkoll iki retiminde kullanlacak olmas durumunda, () bendinin ihlal edilmemesi kaydyla, alkoll iki retim kapasitesi ile etil alkol retim kapasitesi birbiriyle uyumlu olmaldr.

retim tesislerinin projelendirilme esaslar

MADDE 6 (1) Etil alkol retim tesisleri asgari olarak; hammadde temini, hammaddenin retime hazrlanmas, retim, rnn doluma hazrlanmas, dolum, nihai rn ve depolama aamalarn ierir ekilde projelendirilir.

(2) retim tesislerindeki hammadde, yar rn, rn stoklama ekipman, kalite ve miktar kontrol yaplmasna izin verecek ekilde projelendirilmeli, saya, boru, vana ve numune alma musluklar rahat ulalabilir konumda yerletirilmelidir.

(3) Tesiste hammadde giriinden rn kna kadar gerekleen proses aamalarn kapsayan kalite kontrol sistemi kurulmal; kalite kontrolnde sorumluluk dalm, rnekleme noktalar, rnekleme ekli, analiz periyotlar, yaplacak test ve analizler ile deerlendirme esaslar gibi tm detaylar tanmlanmaldr.

(4) Metanol retimine ilikin talepler Kurul tarafndan deerlendirilir.

(5) Bilimsel ve teknolojik aratrmalar yapan kurum ve kurulularn, deneme niteliindeki pilot tesislerine ilikin talepleri Kurul tarafndan deerlendirilir. Bavurularda 7 nci maddede yer alan bilgi ve belgeler aranmaz.

Bavuru ekli ve inceleme

MADDE 7 (1) Etil alkol retim tesisi kuracak gerek veya tzel kiiler, taleplerine ilikin dilekelerini aadaki bilgi ve belgeleri ieren dosya ile birlikte Kuruma iletirler.

a) Trkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yaymlanm irket ana szlemesi ile varsa tadilleri ve yetkili kiilere ait imza sirkleri,

b) Ticaret veya sanayi odasndan son bir ay iinde alnan faaliyet belgesi,

c) Faaliyet zgemiini ve hedefledii faaliyeti tanmlayan beyan,

) Gerek kiiler iin bavuru sahibinin, tzel kiiler iin firmann ynetim kurulu bakan ve yeleri ile tzel kiilii temsile yetkili kiilerin T.C. Kimlik Numaras ile 4733 sayl Kanuna, 4250 sayl Kanuna veya 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayl Kaaklkla Mcadele Kanununa aykr fiillerden dolay haklarnda kesinlemi mahkumiyet karar olmadna ve Kurumumuzca dzenlenmi belgelerinin mahkemece askya alnmadna ilikin yazl beyan,

d) erik ve ekli Kurumca belirlenen fizibilite raporu,

e) 25 inci madde uyarnca hesaplanan tesis kurma uygunluk belgesi bedelinin drtte birinin bavuru bedeli olarak Kurum hesabna yatrldn gsterir belge,

f) Kurum tarafndan yaplacak her trl yazmalarda kullanlacak adres bilgilerine ilikin beyan,

g) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayl evre Kanunu kapsamnda yetkili merciden alnan evresel Etki Deerlendirmesi Olumlu Kararna veya evresel Etki Deerlendirmesi Gerekli Deildir Kararna ilikin belge rnei.

(2) Tesis kurma izin bavurusu, dosyann Kuruma iletilmesinden itibaren altm gn iinde incelenir. nceleme sonras tespit edilen eksiklikler firmaya bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren otuz gn iinde eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmamas halinde bavuru ilemden kaldrlr. Eksik bulunan dosyalarn sresi iinde tamamlanmamas veya bavurudan vazgeilmesi halinde bavuru ileme konulmaz ve bavuru bedeli iade edilmez.

(3) Bu Ynetmelik maddelerinde belirtilen bavuru ve izinler kapsamnda Kuruma verilen bilgi ve belgelerde deiiklik olmas halinde, deiikliklere ilikin bilgi ve belgelerin Kuruma iletilmesi zorunludur.

NC BLM

Tesis Kurma, retim ve Proje Tadilat zinleri

Tesis kurma izni

MADDE 8 (1) 7 nci maddenin ikinci fkrasna gre tamamlanm bavurular ilgili mevzuat ve rasyonel ltler gzetilerek, en ge doksan gn iinde Kurumca deerlendirilir ve karara balanlmak zere en ge otuz gn iinde Kurula sunulur.

(2) Kurulca verilen iznin firmaya tebli tarihinden itibaren, 25 inci maddeye gre hesaplanan tesis kurma uygunluk belgesi bedeli bakiyesi, doksan gn iinde Kurum hesabna yatrlr. Bu bedelin yatrldnn belgelenmesini takiben tesis kurma uygunluk belgesi dzenlenir. Tesis kurma uygunluk belgesi bedeli bakiyesinin sresi iinde yatrlmamas durumunda verilen izin iptal edilmi saylr ve bavuruda alnan bedel iade edilmez.

(3) Tesis kurma uygunluk belgesi be yl geerli olup, bu sre bitimine kadar retim izninin alnmamas halinde verilen bu uygunluk belgesi iptal edilmi saylr ve alnan bedel iade edilmez.

(4) retim izni alnncaya kadar proje revizyonu gerektiinde, uygulama ncesi gerekesi belirtilerek Kurum bilgilendirilir. Ancak tesis yeri veya kapasite deiiklii durumunda Kuruldan izin alnmas zorunludur. Yaplan proje revizyonunun kapasiteyi arttrmas durumunda tesis kurma uygunluk belgesi bedeli yeni kapasite deeri zerinden hesaplanarak tamamlattrlr. Proje revizyonunun kapasiteyi azaltc ynde olmas durumunda, herhangi bir bedel iadesi yaplmaz.

(5) Kurumdan alnan tesis kurma uygunluk belgesi, tesisin kurulmasna ilikin ilgili dier mevzuatta ngrlen artlarn yerine getirilmesi zorunluluunu ortadan kaldrmaz.

retim ve faaliyet izni

MADDE 9 (1) Tesis kurma iznini alarak projesini gerekletiren ve iletmesini retime hazr hale getiren firma tarafndan Kuruma yazl bildirimde bulunulur. Bildirimi mteakiben Kurumca grevlendirilen personel tarafndan otuz gn iinde tesisin bu Ynetmelik artlarna ve projesine uygunluu yerinde denetlenir. Deneme retimi srasnda retilen rnden analiz yaptrlmak zere yeterli miktarda numune alnr. Denetim ve analiz sonucunun olumlu bulunmas halinde, analiz sonucunun Kuruma iletilmesinden itibaren otuz gn iinde bavuruya ilikin rapor dzenlenir. Bu rapor, karara balanlmak zere otuz gn iinde Kurula sunulur.

(2) Deneme retiminin olumlu sonulanmas halinde bu srete elde edilen rnn, retimde kullanlmas veya piyasaya arz Kurum iznine tabidir.

(3) Deneme retiminin olumsuz sonulanmas halinde, bu srete elde edilen rn, retim hattnda tekrar ilenerek standardna uygun hale getirilebilir. Tekrarlanan deneme retiminde retilen rne ilikin analiz sonucuna gre birinci fkra uyarnca ilem yaplr.

(4) 25 inci maddeye gre hesaplanan retim ve faaliyet uygunluk belgesi bedeli, Kurulca verilen iznin firmaya tebli tarihinden itibaren, doksan gn iinde Kurum hesabna yatrlr. Bu bedelin yatrldnn belgelenmesini takiben retim ve faaliyet uygunluk belgesi dzenlenir. retim ve faaliyet uygunluk belgesi bedelinin sresi iinde yatrlmamas durumunda verilen izin iptal edilmi saylr.

(5) retim ve faaliyet uygunluk belgesi alan firmalarn datm uygunluk belgesi de almas zorunludur.

(6) retim ve faaliyet uygunluk belgesi be yl geerli olup, firmalar sre bitiminden nce Kuruma bavurarak takip eden be yl iin retim ve faaliyet uygunluk belgesini yenilemek zorundadrlar.

Proje tadilat izni

MADDE 10 (1) Proje tadilat izni;

a) Proses veya rn deiiklii getiren makine veya ekipman deiimi veya depolama ile ilgili deiiklik yaplmas,

b) Mevcut kapasitesinin deitirilmesi,

c) Mevcut tesisinin tamamnn baka yere tanmas,

durumunda verilir.

(2) Firmalar, projelendirdikleri tadilatn niteliini ve gerekesini aklayan bilgi ve belgeler ile proje tadilat izni almak zere Kuruma bavururlar. Tamamlanm bavurular, ilgili mevzuat ve rasyonel ltler gzetilerek karara balanlmak zere en ge otuz gn iinde Kurula sunulur. retim kapasitesi art olan proje tadilatlarnda, 25 inci maddeye gre hesaplanan proje tadilat izin bedelinin, iznin tebli tarihinden itibaren, en ge altm gn iinde Kurum hesabna yatrldnn belgelenmesi halinde, izin geerlilik kazanr. Sresi iinde bu bedel yatrlmad takdirde verilen izin iptal edilmi saylr. Kapasite art olmayan proje tadilatlarnda bedel alnmaz.

(3) Proje tadilat izni iki yl geerli olup, bu sre bitimine kadar proje tadilatnn gereklememesi halinde verilen bu izin iptal edilmi saylr ve varsa alnan bedel iade edilmez.

(4) Proje tadilat izni alarak projesini gerekletiren firmalar tarafndan, Kuruma yazl bildirimde bulunulur. Kurumca grevlendirilen personel tarafndan otuz gn iinde, tadilatn projesine uygunluu yerinde denetlenerek buna ilikin rapor dzenlenir.

DRDNC BLM

Etil Alkol ve Metanoln D Ticaretine likin Esaslar

thalat

MADDE 11 (1) Piyasaya arz edilecek Ek-1de yer alan etil alkol ve metanoln ithalatnda, firmalar ilgili gmrk idaresine ibraz edilmek zere, Kurumdan rn baznda ithalata uygunluk belgesi almak zorundadrlar.

(2) thalata uygunluk belgesi talebinde bulunulmadan nce ithal edilmek istenen rnler iin Kurumdan rn baznda ithalat n deerlendirme belgesi alnr.

(3) Bu rnlerin ithalatnda, ithalata uygunluk belgesi alan firmalarn kendi adna datm uygunluk belgesi de almas zorunludur.

(4) 26 nc madde uyarnca Kurum hesabna yatrlmas gereken muaccel hizmet bedeli borcu bulunanlara ithalat n deerlendirme belgesi verilmez.

(5) Alkoll iki retiminde kullanlabilecek tarmsal distilatlara ilikin ithalat talepleri deerlendirmeye alnmaz.

thalat n deerlendirme belgesi

MADDE 12 (1) Etil alkol veya metanol ithal etmek isteyen gerek veya tzel kiiler, ithalat n deerlendirme belgesi taleplerini, ihracat lkede k ilemleri balamadan nce, aada belirtilen firma ve rn bilgilerini bir dileke ekinde Kuruma iletirler.

(2) Firma bilgileri:

a) Trkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yaymlanm irket ana szlemesi ile varsa tadilleri ve yetkili kiilere ait imza sirkleri.

b) Ticaret veya sanayi odasndan son bir ay iinde alnan faaliyet belgesi.

c) Gerek kiiler iin bavuru sahibinin, tzel kiiler iin firmann ynetim kurulu bakan ve yeleri ile tzel kiilii temsile yetkili kiilerin T.C. Kimlik Numaras ile 4733 sayl Kanuna, 4250 sayl Kanuna veya 5607 sayl Kanuna aykr fiillerden dolay haklarnda kesinlemi mahkumiyet karar olmadna ve Kurumumuzca dzenlenmi belgelerin mahkemece askya alnmadna ilikin yazl beyan.

) Kurum tarafndan yaplacak her trl yazmalarda kullanlacak adres bilgilerine ilikin beyan.

(3) Piyasaya arz ambalajnda ithal edilecek etil alkol, metanol ve alkoll karmlar iin, ambalaj hacmi ve kullanm amac baznda dzenlenmi rn bilgileri:

a) Alkoll karmlar iin 26/12/2008 tarihli ve 27092 mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Tehlikeli Maddeler ve Mstahzarlara likin Gvenlik Bilgi Formlarnn Hazrlanmas ve Datlmas Hakknda Ynetmelik hkmlerine uygun olarak hazrlanan gvenlik bilgi formu ile etil alkol ve metanol iin teknik spesifikasyon belgesi.

b) Etil alkol, metanol ve alkoll karm reten ve ambalajlayan firmalarn unvan ve adresleri.

c) Denatre edilmi rnler iin denatre eden firmann unvan ve adresi, uygulanan denatrasyonun aklamas.

) Etil alkolde hammadde bilgisi.

d) Analiz amal analitik saflkta etil alkol ve metanol hari, dier etil alkol ve metanoller iin etiket bilgisi.

e) rnlere ilikin proforma fatura asl.

f) rnlerin belgeye esas talep edilen miktar, gmrk tarife istatistik pozisyonu, giri yapaca gmrk idaresi ve kullanm amac bilgisi.

g) Gda ile temas eden veya gda sanayi girdisi olarak kullanlan etil alkolde Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan alnm kontrol belgesi rnei.

(4) Dkme olarak ithal edilecek etil alkol veya metanol iin kullanm amac baznda dzenlenmi rn bilgileri:

a) Etil alkol veya metanol reten firmann unvan ve adresi.

b) erii Kurum tarafndan belirlenen teknik spesifikasyon belgesi.

c) Denatre edilmi rnler iin, denatre eden firmann unvan ve adresi, uygulanan denatrasyonun aklamas.

) Etil alkolde hammadde bilgisi.

d) rne ilikin proforma fatura asl.

e) rnlerin belgeye esas talep edilen miktar, gmrk tarife istatistik pozisyonu, giri yapaca gmrk idaresi ve kullanm amac bilgisi.

f) Gda ile temas eden veya gda sanayi girdisi olarak kullanlan etil alkolde Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan alnm kontrol belgesi rnei.

g) Yakt biyoetanol ithal edilecek ise, teslim edilecei rafinerici veya akaryakt datc lisansn haiz firmalardan, benzine harmanlanacak yakt biyoetanolnn katm orann ve harmanlama ilemlerinin yaplaca depolarn adreslerini gsteren ve firma kaesi ile yetkili ahs imzasn tayan bildirim.

(5) thalat n deerlendirme belgesi dosyas, Kuruma iletilmesinden itibaren otuz gn iinde incelenir. nceleme sonras tespit edilen eksiklikler firmaya bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren otuz gn iinde eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmamas halinde yaplan bavuru ilemden kaldrlr.

(6) thalat n deerlendirme belgesi sahibi gerek veya tzel kiilerin daha sonraki bavurularnda, firma bilgileri dosyasnda yer alan bilgi ve belgeler tekrar istenmez.

(7) Bavuru sonrasnda firma tarafndan Kuruma verilen bilgi ve belgelerde deiiklik olmas halinde, bu deiikliklere ilikin bilgi ve belgelerin Kuruma iletilmesi zorunludur.

thalat n deerlendirme belgesi ve ithalata uygunluk belgesi dzenlenmesi

MADDE 13 (1) thalat n deerlendirme belgesi taleplerinin deerlendirmesi dosya zerinden yaplr. lgili mevzuat ve rasyonel ltler gzetilerek yaplan deerlendirmeler neticesinde uygun bulunanlara rn baznda ekli ve ierii Kurum tarafndan belirlenen ithalat n deerlendirme belgesi dzenlenir.

(2) Gda ile temas eden veya gda sanayinde kullanlacak olan etil alkol iin dzenlenen ithalat n deerlendirme belgesinin sresi kontrol belgesinin sresi kadardr. Dier rnlerde ise bu sre bir yldr.

(3) Kurumdan ithalat n deerlendirme belgesi alan firmalar, zet beyan/beyanname, fatura ve mene ahadetnamesi ile ithalata uygunluk belgesi talebinde bulunurlar. Gmre gelen partiden alnan numunenin Kurumun ngrd laboratuvarlarda yaptrlan analiz sonucuna gre uygun bulunanlara, on i gn iinde ithalata uygunluk belgesi dzenlenir. 250 litre ve daha kk hacimli ambalajlarda ithal edilecek olan analiz amal analitik saflkta etil alkol ve analiz amal analitik saflkta metanol ile alkoll karmlarda analiz yaptrlmadan ithalata uygunluk belgesi dzenlenir.

(4) Laboratuvarlarda yaptrlan analiz sonucu dzenlenen raporun olumsuz olmas durumunda, analiz sonucunun Kurum tarafndan firmaya bildirilmesinden itibaren on be gn iinde yazl bavuru ile itiraz edilebilir. Bu durumda Kurumun ngrd laboratuvarda rn yeniden analiz ettirilir. Bu analiz raporu dorultusunda ilemler yrtlr.

(5) rnlerin ithalat ilemlerinin tamamlanmasn mteakip gmrk beyannamesinin bir rnei on be i gn iinde Kuruma iletilir.

(6) Kurum veya gmrk idaresi tarafndan ithaline izin verilmeyen rnler ithalat tarafndan mahrecine iade edilir veya nc bir lkeye gnderilir ya da gmrk idaresinin kabul etmesi kouluyla, masraflar ithalat tarafndan karlanmak suretiyle, yrrlkteki mevzuat hkmleri erevesinde tasfiye edilmek zere gmre terk edilir.

(7) Kurumdan alnan ithalata uygunluk belgesi, ithalata ilikin ilgili dier mevzuatta ngrlen artlarn yerine getirilmesi zorunluluunu ortadan kaldrmaz.

(8) Toplam 50 litreyi gemeyen etil alkol veya metanoln numune olarak veya zel bir ama iin ithalat sz konusu olduunda, ylda bir defaya mahsus olmak zere ve ticarete konu edilmemesi artyla bu rnlerin ithalat Kurum tarafndan deerlendirilir. Uygun bulunanlara ithalat izni verilir.

hracat

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik kapsamna giren rnlerin ihracatn yapan firmalarn, ihracata ilikin gmrk beyannamesinin bir rneini, ihracatn yapld aya ait sat raporu ekinde Kuruma gndermeleri zorunludur.

BENC BLM

leme Tesislerine likin Usul ve Esaslar

Analiz amal analitik saflkta etil alkol ve metanol iin ileme tesislerine ilikin usul ve esaslar

MADDE 15 (1) Analiz amal analitik saflkta etil alkol ve metanol iin ileme tesislerine ilikin ileme izin belgesi ve datm uygunluk belgesi alnmas zorunludur.

(2) leme izin belgesi ve datm uygunluk belgesi alnabilmesi iin aada istenilen bilgi ve belgeler Kuruma iletilir.

a) 12 nci maddenin ikinci fkrasnda belirtilen firma bilgileri.

b) Proses akm emalar ve aklamalar, tesis ve ekipman yerleim emas, tesiste girdi/kt dengesinin nasl izlenebileceine ilikin aklamalar, tesiste etil alkol ve metanole ilikin hangi analizlerin yaplabildiine dair aklamalar, ambalajlamada kullanlan kabn malzemesi ve hacmine ilikin aklamalar. Bu rnlerin etiketlerinde; rnn ad, hacmen yzde alkol miktar, net ambalaj hacmi, kullanm ve muhafazasna ynelik bilgiler, ileyen ve ambalajlayan firmann ticari unvan ve adresi bulunur. Etiketler 24 nc maddeye uygun olur.

c) 18 inci maddede belirtilen datm bilgileri.

(3) Girdi olarak kullanlacak etil alkol, bu Ynetmelikte tanmlanan gda alkol olmal ve datm yetkisini haiz retici veya ithalat firmalardan temin edilmelidir. leme sonras elde edilen etil alkol hacmen en az %99 olmaldr. leme izin belgesini haiz firma adna 19 uncu maddenin yedinci fkras uyarnca tahsis izin belgesi dzenlenir. Etil alkol ileyen firmalar tarafndan 27 nci maddenin ikinci fkras uyarnca kullanm raporu gnderilmelidir.

(4) Girdi olarak kullanlacak metanol, saf metanol olmal ve datm yetkisini haiz retici veya ithalat firmalardan temin edilmelidir.

(5) leme tesisi rn analiz amal analitik saflkta etil alkol 20 nci maddenin birinci fkrasnn () bendi, analiz amal analitik saflkta metanol 21 inci maddenin ikinci fkras hkmlerine uygun olarak piyasaya arz edilebilir.

(6) lemeci firmalar, 27 nci maddenin birinci fkras uyarnca sat raporu gndermek zorundadr.

(7) leme rn etil alkollerin piyasaya arznda 26 nc madde uyarnca hizmet bedeli alnr.

(8) leme izin belgesi be yl sreyle geerlidir. Geerlilik sresi bitiminde izin belgesini yenilemek isteyen firmalar sre bitiminden nce Kuruma bavurmaldr.

Etil alkol ve metanol geri kazanm amal ileme tesislerine ilikin usul ve esaslar

MADDE 16 (1) Yan rn ve piyasaya arz edilme niteliini yitirmi rnler ile retim artklarndan etil alkol veya metanol geri kazanmak zere kurulan ileme tesisleri iin Kurumdan ileme izin belgesi ve datm uygunluk belgesi alnmas zorunludur.

(2) leme izin belgesi ve datm uygunluk belgesi alnabilmesi iin aada istenen bilgi ve belgeler Kuruma iletilir.

a) 12 nci maddenin ikinci fkrasnda belirtilen firma bilgileri.

b) Proses akm emalar ve aklamalar, tesis ve ekipman yerleim emas, tesiste girdi/kt dengesinin nasl izlenebileceine ilikin aklamalar, tesiste etil alkol ve metanole ilikin hangi analizlerin yaplabildiine dair aklamalar, ambalajlamada kullanlan kabn malzemesi ve hacmine ilikin aklamalar ve tesisle ilgili olarak alnm olan kamu kaynakl belgelerin birer suretini de ieren tesis ve rn bilgileri.

c) 18 inci maddede belirtilen datm bilgileri.

(3) Piyasaya arz edilme niteliinde bulunmayan veya bu niteliini kaybetmi alkoll iki, tarmsal etil alkol ve metanol; tarmsal etil alkol ve alkoll iki retiminin etil alkol ieren yan rn, atk ve retim artklar; tarmsal etil alkol ve metanol kullanclarnn, etil alkol ve metanol ieren yan rn, atk ve retim artklar; metanoln girdi olmad retimlerde elde edilen metanol ieren yan rn, atk ve retim artklar ilgili mevzuat uyarnca imha edilebilir, aa kt tesiste veya firmann alkoll iki, etil alkol veya metanol sektrnde faaliyette bulunan tesislerinde geri kazanm ilemlerine tabi tutulabilir ya da geri kazanm tesislerine satlabilir.

(4) Sentetik etil alkol ieren rn, yan rn, atk ve retim artklar geri kazanm tesisine satlamaz. Bu rnler sadece aa kt tesiste geri kazanm ilemi uygulanarak ayn retimde yeniden kullanlabilir.

(5) Piyasaya arz edilme niteliinde bulunmayan veya bu niteliini kaybetmi alkoll ikiler ile alkoll iki, tarmsal kkenli distilat ve tarmsal etil alkol retiminden ba/son olarak ayrlan ksmlarn nc fkrada tanmlanan ilemlerin yan sra, gereken ilemlerden geirilmek suretiyle yakt biyoetanol retiminde girdiye katlarak kullanlmas, yakt biyoetanol retim iznini haiz firmalarn tesislerinde mmkndr. Bu ilem, yakt biyoetanol retim iznini haiz firmalarca 27 nci maddenin nc fkras uyarnca Kuruma verilen iletme raporunda belirtilir.

(6) Geri kazanm ilemi sonucu elde edilen etil alkol D-2 tipi denatre edilerek dier sanayi girdisi iin veya tam denatre edilerek genel amal kullanm alkol olarak piyasaya arz edilir.

(7) Geri kazanm ilemi sonucu elde edilen metanol denatre edilerek piyasaya arz edilir.

(8) Etil alkol ve metanoln ambalajl olmas halinde etiketlerinde geri kazanm ilemi sonucu elde edilen etil alkol ve metanol olduunun belirtilmesi zorunludur.

(9) nc ve beinci fkralarda tanmlanan ilemler, Kuruma kaytl retim veya ileme tesisi bulunan firmalar tarafndan yaplabilir.

(10) lemeci firmalar, 27 nci maddenin birinci fkras uyarnca sat raporu gndermek zorundadrlar.

(11) Geri kazanlan etil alkollerin kendi kullanmlar dahil olmak zere piyasaya arznda 26 nc madde uyarnca hizmet bedeli alnr.

(12) leme izin belgesi be yl sreyle geerlidir. Geerlilik sresi bitiminde izin belgesini yenilemek isteyen firmalar sre bitiminden nce Kuruma bavurmaldr.

ALTINCI BLM

Etil Alkol ve Metanoln Ticaretine likin Esaslar

ticaret

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik kapsamna giren rnlerin i ticareti, datm uygunluk belgesini haiz firmalar ile etil alkol toptan sat belgesi, metanol toptan sat belgesi, etil alkol ve metanol toptan sat belgesi ve etil alkol perakende sat belgesini haiz gerek veya tzel kiiler eliyle yrtlr.

(2) Piyasaya arz ambalajnda etil alkol ve metanoln i ticareti, datm uygunluk belgesini haiz firmalar tarafndan, etil alkol toptan sat belgesi, metanol toptan sat belgesi, etil alkol ve metanol toptan sat belgesini haiz gerek veya tzel kiilere satlmak veya bu rnleri sanayi girdisi olarak kullanan firmalarn tesislerine teslim edilmek suretiyle yaplr.

(3) Dkme etil alkol ve metanoln i ticareti, datm uygunluk belgesini haiz firmalar tarafndan, bu rnleri sanayi girdisi olarak kullanan firmalarn tesislerine teslim edilmek suretiyle yaplr.

(4) Datm uygunluk belgesini haiz firmalar tarafndan dorudan etil alkol toptan sat belgesi, metanol toptan sat belgesi ile etil alkol ve metanol toptan sat belgesini haiz firmalara sat yaplabilir. Datm uygunluk belgesini haiz firmalar etil alkol toptan sat belgesi veya etil alkol ve metanol toptan sat belgesi almak kaydyla etil alkol perakende sat belgesini haiz firmalara da sat yapabilirler. Perakende sat yapmak istemeleri halinde ise etil alkol perakende sat belgesi de almak zorundadrlar.

(5) Etil alkol toptan sat belgesi, metanol toptan sat belgesi ile etil alkol ve metanol toptan sat belgesini haiz gerek veya tzel kiiler bu Ynetmelik kapsamna giren rnleri yalnzca datm uygunluk belgesini haiz firmalardan temin edebilir.

(6) Etil alkol perakende sat belgesini haiz gerek veya tzel kiiler bu Ynetmelik kapsamna giren rnleri yalnzca etil alkol toptan sat belgesi veya etil alkol ve metanol toptan sat belgesini haiz gerek veya tzel kiilerden temin edebilir.

(7) Evsel kullanm amal etil alkol ve genel kullanm amal etil alkoln toptan veya perakende sat ile tbbi kullanm amal etil alkol ve analiz amal analitik saflkta etil alkol ve metanoln toptan sat 7/1/2011 tarihli ve 27808 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ttn Mamulleri ve Alkoll kilerin Satna ve Sunumuna likin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik hkmleri erevesinde dzenlenen etil alkol toptan sat belgesi, metanol toptan sat belgesi, etil alkol ve metanol toptan sat belgesi ile etil alkol perakende sat belgesini haiz gerek veya tzel kiiler tarafndan yaplr.

Datm uygunluk belgesi bavurusu ve dzenlenmesi

MADDE 18 (1) Datm uygunluk belgesi bavurusunda bulunacak gerek veya tzel kiiler, taleplerine ilikin dilekelerini, aadaki bilgi ve belgeleri ieren dosya ile Kuruma iletirler.

a) retim ve faaliyet uygunluk belgesi, ileme izin belgesi veya ithalata uygunluk belgesi,

b) Aada tanmlanan zelliklere uygun deponun, kendisine ait veya akde balanm kullancs olduunu kantlayan belge rnei, deponun adresi ve kapasitesine ilikin beyan.

c) Piyasaya arz ambalajnda rn depolarnn, sadece bu ie ayrlm, faaliyet hacmini karlayacak ve iine yerletirilecek rnn kategori bal altnda, marka ve ambalaj hacmi baznda snflandrlmasna ve yaplacak kontrollerde her marka rnn saylmasna ve etiketinin incelenmesine imkan salayacak boyutlarda, ilgili dier mevzuat uyarnca zel i gvenlii ve emniyet tedbirinin alnm, depolamann, rn girdi kt dengesinin izlenmesi ve kayt tutulmasna imkan verecek ekilde olmas zorunludur.

) Dkme etil alkol veya metanol depolarnn, nakil aralarnn ykleme boaltmasna uygun bir yerde, faaliyet hacmini karlayacak boyut ve teknik zelliklerde olmas, rnn depolanmas srasnda ilgili mevzuat uyarnca konuya zel i gvenlii ve emniyet tedbirinin alnm olmas, depolamann, rn girdi kt dengesinin izlenmesine imkan verecek ekilde yaplmas ve kayt tutulmas zorunludur.

d) Nakil aralarnn, kendisine ait olduunu gsterir belge rnei veya datm alarnn akde balanm kullancs olduunu kantlayan szleme rnei ile ara listesi. Nakil aralarnn, rn d artlardan koruyacak, kalite ve sevkiyat gvenliini salayacak teknik zelliklere sahip, trafik ve ilgili dier mevzuat hkmlerine uygun olmas zorunludur.

(2) Datm uygunluk belgesi, Kuruma teslim edilen bavuru dosyasndaki bilgilerin, yerinde ve/veya kaytlar zerinde incelenerek uygun bulunmas sonucunda ve 25 inci maddenin drdnc fkrasnda kaytl datm uygunluk belgesi bedelinin Kurum hesabna yatrlmasn takiben dzenlenir. Kurum tarafndan verilen datm uygunluk belgesinin geerlilik sresi iki yldr. Sre bitiminden nce yaplan bavuru zerine, belge verilmesine esas olan artlar, piyasa gzetim ve denetim sonular ile belgeye esas faaliyetlerin deerlendirilmesi sonucunda datm uygunluk belgesinin yenilenmesine ilikin talep Kurum tarafndan deerlendirilir. Talebin uygun bulunmas ve 25 inci maddenin beinci fkrasnda kaytl bedelin Kurum hesabna yatrlmas kaydyla datm uygunluk belgesi yenilenir. 25 inci maddenin ikinci fkras uyarnca retim ve faaliyet uygunluk bedeli tahsil edilen firmalardan ayrca datm uygunluk belgesi bedeli alnmaz.

(3) Bavuru dosyasnda bulunan bilgi ve belgelerde deiiklik olmas halinde deiikliin gerekletii tarihten itibaren otuz gn iinde Kuruma bildirimde bulunulmas zorunludur.

(4) Datm uygunluk belgesini haiz firmalar Kurumun yetkili datm firmalar listesinde yer alrlar.

YEDNC BLM

Etil Alkol ve Metanoln Piyasaya Arzna likin Esaslar

Etil alkol ve metanoln piyasaya arzna ilikin genel esaslar

MADDE 19 (1) Etil alkol ve metanoln piyasaya arz faaliyeti, her faaliyetin gerekleri aranarak belgelendirilir ve rnlerin kullancya veya nihai tketiciye ulancaya kadarki sre bu belgeler zerinden ve/veya elektronik ortamda izlenir.

(2) Piyasaya arz edilen rnlerin zellikleri, ileme ve retim yntemleri, teknik spesifikasyonu, ambalajlama, iaretleme ve etiketlemeleri, retim izni, ileme izni veya ithalatla ilgili bavurular kapsamnda beyan edilen bilgilere uygun olmaldr.

(3) Etil alkol ve alkoll karmlarn i piyasaya arz edilen miktarlar zerinden datm uygunluk belgeli firmalardan hizmet bedeli alnr.

(4) Sevk irsaliyeleri en az kopya olarak dzenlenir. Bir kopyas yetkili datm firmasnda, iki kopyas tama srasnda tama irsaliyesi ekinde tatta bulunur ve alc tarafndan eksiksiz teslim alndna dair onaylanan iki kopyadan biri yetkili datm firmasna iade edilir. Yetkili datm firmas kaytlarnda ilk kopyas ile eletirilmi olan tesellm kaydn ierir sevk irsaliyeleri, sevkiyatn ve piyasaya arznn izlenebilmesi amacyla dzenlendikleri tarihi takip eden yln bandan itibaren be yl sreyle saklanmak zorundadr.

(5) Dkme etil alkol ve metanol datm yetkisine sahip firmalarn yapaca etil alkol ve metanol sevkiyatnda, tayc ara zerinde ilgili mevzuatnda aranan yaz ve uyar iaretleri bulunur. Tm kaplar gvenlii salanm mhrler ile kapatlr ve sanayi tipi etil alkole ilikin evrak zerinde denatrasyonun tipi yazlr. Yetkili alkol datm firmalar, sattklar rnn gvenlik bilgi formu ile teknik spesifikasyonunu ve/veya o partiye ait analiz raporunu alcya vermek zorundadr.

(6) Sanayi girdisi olarak kullanlacak dkme veya ambalajl etil alkol veya metanoln sat, yetkili alkol datm firmalar tarafndan, retiminde bu rnleri girdi olarak kullanan firmalarn retim yerlerine teslim edilmek suretiyle yaplr. Sat yaplan firmalarn geerli kapasite raporlar satn yapld ay takip eden ayn son i gn mesai bitimine kadar Kuruma iletilir. Kuruma ibraz edilen kapasite raporlar geerlilik sresi sonuna kadar tekrar gnderilmez.

(7) Gda sanayi, ttn mamulleri sanayi veya analiz amal analitik saflkta etil alkol ileme tesisleri iin denatre edilmemi etil alkol talep eden kullanc firmalarn Kurumdan tahsis izin belgesi almas zorunludur. Bu amala, Ek-2de kaytl talep formu ile kullanc firma tarafndan Kuruma mracaat edilir. Tahsis izin belgesini haiz firmalar tarafndan, aylk olarak alnan etil alkol miktar, kullanm raporu ile Kuruma bildirilir.

(8) Kuruma ibraz edilen kapasite raporlarnn, dzenli olarak gncellenmesinden, yetkili alkol datm firmalar sorumludurlar.

(9) Yetkili etil alkol datm firmalar arasnda ve yetkili metanol datm firmalar arasnda aadaki haller dnda sat yaplamaz.

a) Bu rnleri sanayi girdisi olarak kullanan datm yetkisini haiz firmalarn, dier datm yetkisini haiz firmalardan rn temini Kurum iznine tabidir.

b) Etil alkol datm uygunluk belgesini haiz alkoll iki reticileri, alkoll iki retim tesisleri iin Kurum tarafndan ngrlen entegrasyon artlarnn ihlal edilmemesi kouluyla, tahsis izin belgesi ile dier yetkili alkol datm firmalarndan alkoll iki retim girdisi olarak gda alkol temin edebilirler.

c) leme iznini haiz firmalar tahsis izin belgesi ile retici ve/veya ithalat dier yetkili alkol datm firmalarndan gda alkol temin edebilirler.

) Datm uygunluk belgeli firma ayn zamanda etil alkol toptan sat belgesi, metanol toptan sat belgesi ile etil alkol ve metanol toptan sat belgesini haiz ise baka bir datm uygunluk belgeli firmadan toptan sat belgesi kapsamndaki rnleri temin edebilir.

(10) Etil alkol denatrasyon tesisi; etil alkoln denatrasyonu veya ambalajlamas yaplmak zere etil alkol retim tesisinde, genel veya zel antrepolarda, serbest blgelerde veya etil alkol geri kazanm amal ileme tesisinde, metanol denatrasyon tesisi; metanoln denatrasyonu veya ambalajlamas yaplmak zere genel veya zel antrepolarda, serbest blgelerde veya metanol geri kazanm amal ileme tesisinde kurulabilir. Denatrasyon tesisi kurulmas Kurum iznine tabidir.

(11) Firmalar tarafndan Kuruma iletilmesi gereken tm bilgi ve bildirimlerin elektronik ortamda istenmesine ilikin usul ve esaslar Kurum tarafndan belirlenir.

(12) la sanayinde girdi olarak kullanlacak etil alkol veya metanoller iin, fason retim yaptran firma tarafndan Salk Bakanlndan alnan Yerli Tbbi Mstahzarlar Ruhsatnamesinin ve fiili retimi yapan ila firmasnn kapasite raporunun bir rneinin, sat raporu ekinde Kuruma iletilmek zere alkol datm yetkisini haiz firmaya teslim edilmesi kaydyla, datm yetkili firmalarca fason retim yaptran ila firmalarna da sat yaplabilir.

(13) Kamu kurum ve kurulular ile kamu yarar sz konusu olan veya bilimsel ve teknolojik aratrma yapan kurum ve kurulular tarafndan ihtiya duyulan dkme etil alkol ve metanoln kapasite raporu olmadan temini Kurum iznine tabidir.

Etil alkoln piyasaya arz

MADDE 20 (1) Etil alkol, kullanm amacna uygun olarak aadaki ekillerde piyasaya arz edilir:

a) Evsel kullanm amal etil alkol: Gda hazrlanmas gibi kullanmlar iin, gda alkol olarak tketime sunulan etil alkoller, sadece etil alkol retim tesisinde veya uygun distile alkoll iki retim tesisinde 70 cl veya 1 litrelik cam ielerde ambalajlanr veya ambalajl olarak ithal edilir. Yetkili etil alkol veya alkoll iki datm firmalar eliyle piyasaya arz edilen bu etil alkol, etil alkol toptan sat belgesi, etil alkol ve metanol toptan sat belgesi ve etil alkol perakende sat belgesini haiz satclar eliyle tketime sunulur.

b) Genel kullanm amal etil alkol: Temizlik malzemesi, evsel yakt gibi genel amal kullanmlar iin, tam denatre edilmi, 1, 5, 10 ve 20 litrelik kaplarda ambalajl olarak tketime sunulan bu etil alkoller, sadece etil alkol retim tesisi ile geri kazanm amal ileme tesisinde ambalajlanr veya ambalajl olarak ithal edilir. Yetkili etil alkol datm firmalar eliyle piyasaya arz edilen bu etil alkol, etil alkol toptan sat belgesi, etil alkol ve metanol toptan sat belgesi ve etil alkol perakende sat belgesini haiz satclar eliyle tketime sunulur.

c) Tbbi kullanm amal etil alkol: Eczaneler ve hastaneler gibi salk kurulular iin, 2 ve 5 litre hacimli kaplar iinde ambalajlanm olarak kullanma sunulan denatre edilmemi etil alkoller, sadece etil alkol retim tesisinde ambalajlanr ya da ambalajl olarak ithal edilir. Yetkili etil alkol datm firmalar tarafndan piyasaya arz edilen bu etil alkoller etil alkol toptan sat belgesi veya etil alkol ve metanol toptan sat belgesini haiz satclar eliyle eczane ve hastane gibi salk kurulularnn kullanmna sunulur.

) Analiz amal analitik saflkta etil alkol: Laboratuvar kimyasal olarak kullanlmak zere en fazla 250 litre ambalajl ve etiketi zerinde kimyasal spesifikasyonlar ile reticisi veya ilemecisi belirtilen ve yetkili alkol datm firmalar tarafndan piyasaya arz edilen bu etil alkoller etil alkol toptan sat belgesi veya etil alkol ve metanol toptan sat belgesini haiz satclar eliyle kullanm amacna uygun kurulularn tketimine sunulur.

d) Sanayi girdisi olan etil alkol: Gda ve ila sanayi kullanmna ynelik ambalajl veya dkme denatre edilmemi etil alkoller ile kozmetik, kimya ve dier retim sanayinin kullanmna ynelik denatre edilmi ambalajl veya dkme sanayi tipi etil alkol yetkili etil alkol datm firmalar eliyle ve geerli kapasite raporu aranarak kullancnn retim yapt yere teslim edilir. Kimya ve dier sanayi kollarnda kullanlabilecek olan tarmsal olmayan etil alkoller, sadece 22 nci maddenin altnc fkras uyarnca tam veya D-2 tipi denatre edilerek piyasaya arz edilir.

e) Yakt biyoetanol: Benzin trlerine harmanlama amal yakt biyoetanol, kurunsuz benzin ile harmanlanmak zere denatre edilmi olarak, Kurumdan datm uygunluk belgesi alm olan firmalar eliyle ve Enerji Piyasas Dzenleme Kurumunun rafinerici veya akaryakt datc lisansn haiz firmalarn ana depolarna teslim edilmek suretiyle piyasaya arz edilir.

(2) Datm yetkisini haiz firmalar, benzin trlerine harmanlama amacyla piyasaya arz edilecek yakt biyoetanolnn teslim edilecei rafinerici veya akaryakt datc lisansn haiz firmalardan, benzine harmanlanacak yakt biyoetanolnn katm orann ve harmanlama ilemlerinin yaplaca depolarn adreslerini gsteren ve firma kaesi ile yetkili ahs imzasn tayan bir bildirim alarak, bu bildirimi Kuruma ibraz etmekle ykmldrler.

(3) Benzin trlerine harmanlama amacyla piyasaya arz edilecek olan yakt biyoetanolnn ilgili teknik mevzuata uygun olmas zorunludur.

Metanoln piyasaya arz

MADDE 21 (1) la sanayi girdisi olarak kullanlacak metanol ile kendi kullanm amal ithal edilen metanol hari olmak zere; geri kazanm amal ileme tesislerinde elde edilen metanol ve ticareti yaplmak zere sanayi girdisi olarak ithal edilen metanol denatre edilmi olarak piyasaya arz edilir.

(2) Analiz amal analitik saflkta metanol: Laboratuvar kimyasal olarak kullanlmak zere en fazla 250 litre ambalajl ve etiketi zerinde kimyasal spesifikasyonlar ve reticisi veya ilemecisi belirtilen yetkili alkol datm firmalar veya metanol toptan sat belgesi veya etil alkol ve metanol toptan sat belgesini haiz satclar eliyle kullanm amacna uygun kurulularn tketimine sunulur.

Etil alkol ve metanol denatrasyon ilemleri ve bu amala tesis kurulmasna ilikin usul ve esaslar

MADDE 22 (1) Etil alkol ve metanol denatrasyon tesisleri, hammaddeleri ve denatrasyon tipi baznda stok durumunun, denatrasyonun ve gnlk mal sevkiyatnn izlenmesine ve ilem srasnda her trl ktle dengesi hesabnn yaplabilmesine imkan verecek ekilde projelendirilmelidir.

(2) Depolama ve denatrasyon kaplar, uygun malzemeden yaplmal, gereken kaplarda kartrma sistemi, her bir kapta uygun hacim lm sistemi bulunmal; kaplar temizlenmeye ve numune almaya uygun ekilde tasarlanmal, ambalajlama nitesi varsa, otomatik saya bulunmaldr.

(3) Tesise giri, tesis ii ve tesis kn dzenleyen sv nakil sistemleri, uygun hacim ve arlk lm sistemleri bulunmaldr.

(4) Katlacak denatran miktar, maddenin saflk derecesi dikkate alnarak hesaplanr ve kat olanlar haricen denatre edilecek olan etil alkolde, metanolde veya suda zlerek katlr.

(5) Etil alkol veya metanol denatre edilirken, homojen bir karm salanncaya kadar uygun yntemle kartrma yaplr ve kullanm srasnda gerek duyulduka kartrma ilemi tekrarlanr.

(6) Etil alkolde denatrasyon, etil alkoln mutlak alkol miktar zerinden 100 litresine kullanm amalarna gre, aadaki denatranlarn katlmas suretiyle gerekletirilir.

a) Genel amal kullanma sunulacak etil alkoller iin, yaplacak tam denatrasyonda

- 125 gram tiyofen

- 0,8 gram denatonyum benzoat

- 3 gram CI (Colour Index) Reaktif Krmz 24 (Arlka % 25 sulu zelti)

- 2 litre metil etil ketondan

oluan denatranlar en az % 90 derecede etil alkoln mutlak alkol miktar zerinden 100 litresine birlikte ilave edilir.

b) Kolonya dahil kozmetik sanayiinde kullanlacak tarmsal etil alkoller iin, aadaki denatran gruplarndan biri seilerek ilave edilir.

K-1 tipi denatrasyonda: 0,8 gram denatonyum benzoat ve 78,0 gram tersiyer butanol veya

K-2 tipi denatrasyonda: 0,5 kg dietilfitalat ve 78,0 gram tersiyer butanol

c) Dier sanayi girdisi kullanmlar iin yaplacak D tipi denatrasyonda

D-1 tipi denatrasyonda: 0,8 gram denatonyum benzoat ve 78,0 gram tersiyer butanol veya

D-2 tipi denatrasyonda: 5,0 kg isopropanol ve 78,0 gram tersiyer butanol ilave edilir.

) Benzin trlerine harmanlama amal yakt biyoetanol en az hacmen %1 orannda benzin ilavesi ile denatre edilir.

(7) Metanolde denatrasyon, %100lk metanoln 100 litresine, 3 gram denatonyum benzoat katlmas suretiyle gerekletirilir.

(8) Yukardaki denatrasyonlarda belirtilen miktarlar asgari miktarlar ifade etmekte olup, altnc fkrann () bendi hari, bunlarda en fazla % 10 tolerans uygulanr.

Etil alkol ve metanol datm yetkisini haiz firmalarn sorumluluklar

MADDE 23 (1) Yetkili alkol datm firmalar, Kurum ile iletiimde sreklilii salayacak ekilde biliim altyaps kurmak ve tm kaytlarn girdi/kt dengesinin izlenmesine imkan verecek ekilde tutmak zorundadr.

(2) Etil alkol reticisi ve retiminde denatre edilmemi dkme etil alkol kullanan firmalar hari olmak zere dkme denatre edilmemi etil alkol yurt iinde depolanamaz.

(3) Dkme etil alkol sevkiyat yapan alkol datm yetkisini haiz firmalarda ve dkme etil alkol kullanan firmalarda alkol derecesi lmlerinin yaplabilmesi iin, uygun aralklarda ve uygun hassasiyette seilmi 20C ye ayarl alkolometreler ve llen alkol derecesinin 20C de karlnn bulunmasnda kullanlacak OIML (Uluslararas Yasal ller Tekilat) tarafndan yaymlanm "Uluslararas Alkolometrik Tablolar" bulundurulacak ve her trl evrakn dzenlenmesinde 20C deki alkol derecesi dikkate alnacaktr.

Piyasaya arz ambalajndaki etil alkol ve metanollerin etiketlenmesi

MADDE 24 (1) Etil alkol ve metanol, 26/12/2008 tarihli ve 27092 sayl Resm Gazetede yaymlanan "Tehlikeli Maddelerin ve Mstahzarlarn Snflandrlmas, Ambalajlanmas ve Etiketlenmesi Hakknda Ynetmelik" hkmlerine uygun olarak ambalajlanmal ve etiketlenmelidir.

(2) Etiket bilgilerinde; rnn ad, hacmen yzde alkol miktar, net ambalaj hacmi, etil alkolde "tarmsal" veya "tarmsal olmayan" eklinde kken bilgisi ve uygulanan denatrasyon ekli, kullanm ve muhafazasna ynelik bilgi, reten, ileyen, ithal eden ve ambalajlayan firmann ticari unvan ve adresi bulunmaldr.

(3) Etiketler, rn piyasaya sunulmadan nce, retim ve faaliyet uygunluk belgesi, ithalat n deerlendirme belgesi veya ileme izin belgesi alnmas srasnda Kurum tarafndan onaylanmal, etiketi onaylanan rnlere ilikin bilgilerde deiiklik olmas halinde Kurumdan izin alnarak rnn etiketinde gerekli dzeltmeler yaplmal ve etiketin her zaman rnn gerek verilerini yanstmas salanmaldr.

SEKZNC BLM

zin Belgesi ve Hizmet Bedelleri ile Bildirim Zorunluluu

zin belgesi bedelleri

MADDE 25 (1) Tesis kurma uygunluk belgesi bedeli, etil alkol iletmelerinde her bin litre proje kapasitesi bana 19,80 TL olarak hesaplanr. Bavuru srasnda hesaplanan bedelin drtte biri, tesis kurma uygunluk belgesi verilirken bakiyesi tahsil edilir.

(2) Etil alkol tesislerinin retim ve faaliyet uygunluk belgesi bedeli 16.510 TLdir.

(3) Proje tadilat izin bedeli sadece kapasite artrmnda artan kapasite miktarna karlk gelen tesis kurma uygunluk belgesi bedeli kadar hesaplanr.

(4) Datm uygunluk belgesi bedeli 16.510 TLdir.

(5) Datm uygunluk belgesi yenileme bedeli 2.000 TLdir.

(6) Bu bedeller, her yl bir nceki yla ilikin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayl Vergi Usul Kanunu uyarnca belirlenen yeniden deerleme orann gememek zere, Kurul kararyla yeniden belirlenerek Resm Gazetede yaymlanr.

Hizmet bedelleri

MADDE 26 (1) Yetkili etil alkol datm firmalar tarafndan etil alkol ve alkoll karmlarn piyasaya arznda; ithalata uygunluk belgesi dzenleme hizmetleri, retimin gzetim ve denetim hizmetleri, piyasa gzetim ve denetim hizmetleri, tketicilere ve sektrde yer alan firmalara ynelik bilgilendirme hizmetleri, sektrle ilgili aratrma-gelitirme hizmetleri ve Kurum genel giderlerinden sektre den pay karl belirlenen hizmet bedeli alnr.

(2) Yetkili etil alkol datm firmalar kendi retiminde kullandklar etil alkol dahil olmak zere i piyasaya arz ettikleri toplam litre miktar zerinden hizmet bedeli derler. Alkoll iki retiminde kendi rettii etil alkol kullanan reticiler ile ihra edilen veya dahilde ileme rejimi kapsamnda kullanlan etil alkolden hizmet bedeli alnmaz.

(3) Hizmet bedeli, 27 nci maddenin birinci fkras uyarnca dzenlenen aylk sat raporuna gre beher bin litre bana, 20 litre ve daha kk ambalajl etil alkol ve alkoll karmlar iin 40,55 TL, 20 litreden byk ambalajl ve dkme etil alkoller iin 16,51 TL, yakt biyoetanol iin 6,94 TL dir.

(4) Hizmet bedelleri, 27 nci maddenin birinci fkras gereince dzenlenen aylk sat raporlarnn Kuruma verildii ayn son i gn mesai bitimine kadar Kurum hesabna yatrlr; belirtilen sre sonuna kadar yatrlmayan bedeller kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.

(5) Bu bedeller, her yl bir nceki yla ilikin olarak 213 sayl Vergi Usul Kanunu uyarnca belirlenen yeniden deerleme orann gememek zere, Kurul tarafndan yeniden belirlenerek Resm Gazetede yaymlanr.

Bildirim zorunluluu

MADDE 27 (1) Datm yetkisini haiz firmalar, ierik ve iletim ekli Kurum tarafndan belirlenen aylk ticari faaliyetlerini gsterir sat raporlarn, ilgili olduu ay takip eden ayn son i gn mesai bitimine kadar Kuruma iletmek zorundadrlar.

(2) Tahsis izin belgesini haiz firmalar, aylk olarak aldklar ve kullandklar etil alkol miktarn, ierik ve iletim ekli Kurum tarafndan belirlenen kullanm raporu ile takip eden ayn son i gn mesai bitimine kadar Kuruma iletmek zorundadrlar.

(3) retim iznini haiz firmalar, Mart, Haziran, Eyll ve Aralk ay sonu itibariyle aylk faaliyetlerini gsterir ierik ve iletim ekli Kurum tarafndan belirlenen iletme raporlarn, takip eden ayn son i gn mesai bitimine kadar Kuruma iletmek zorundadrlar.

DOKUZUNCU BLM

Devir, Tasfiye ve Faaliyetin Sona Erdirilmesi

Devir

MADDE 28 (1) Etil alkol retim tesisinin devri Kurum iznine tabidir. Firmann yetkili organ tarafndan tesisin devrine ilikin olarak alnan karar, devralacak olan gerek veya tzel kiiye ait 7 nci maddenin birinci fkrasnn (a), (b), (c) ve () bentlerinde saylan belgelerle birlikte Kuruma iletilir. Tamamlanm bavurular en ge altm gn iinde karara balanmak zere Kurula sunulur.

Faaliyetin sona erdirilmesi ve tesisin kapatlmas

MADDE 29 (1) lgili mevzuat kapsamnda Kurum tarafndan belgeleri iptal edilen, yenilenmeyen veya faaliyetine kendi istei ile son vermek isteyen datm uygunluk belgesini haiz ithalat veya ilemeci firmalar, Kurum tarafndan verilen belgeleri iade eder, rn stoklarnn deerlendirilme eklinin belirtildii bir dileke ile Kuruma bavururlar. Bavuru Kurum tarafndan deerlendirilir.

(2) retim iznini haiz firmann yetkili organ tarafndan tesisin kapatlma karar alnmas halinde, makine, ekipman, hammadde, yar mamul ve rn stoklarnn deerlendirilme ekli belirtilerek Kuruma bavurulmaldr. Bavuru Kurum tarafndan deerlendirilir.

ONUNCU BLM

Belgelerin Kaybolmas, Saklama Sresi ve Denetim

Belgelerin kaybolmas

MADDE 30 (1) Kurum tarafndan verilen belgelerin kaybolmas halinde, durum bir dileke ile Kuruma bildirilir. Trkiye genelinde yayn yapan gnlk gazetelerin birinde yaymlanan kayp ilan Kuruma iletilir ve Kurum tarafndan geerlilik tarihi ve belge numaras kaybolan veya zayi olan belge ile ayn olmak kaydyla yeni belge dzenlenir.

Belge saklama sresi

MADDE 31 (1) lgili mevzuatnda daha uzun bir saklama sresi ngrlmedii srece, bu Ynetmelik uyarnca tutulmas gereken tm kaytlar, karlkl yazmalar, verilen izin ve uygunluklar, talepler, stok listeleri, raporlar ile sair bilgi ve listeler, datm uygunluk belgesini haiz firmalar tarafndan dzenlendikleri tarihi takip eden yln bandan itibaren be yl sreyle saklanmak zorundadr.

Denetim

MADDE 32 (1) Kurum, etil alkol ve metanol piyasasnda faaliyet gsteren gerek veya tzel kiilerin faaliyetlerine ilikin her trl piyasa gzetimi ve denetimi yapmaya veya yaptrmaya yetkilidir. Bu Ynetmeliin uygulanmas iin gerekli grlen gzetim grevlerini yrtmek zere Kurum tarafndan tesiste personel grevlendirilebilir.

(2) Kurum tarafndan istenecek bilgi ve belgeler ile yaplacak denetimlere, snai veya ticari gizlilik mlahazalaryla dahi olsa firmalarca engeller konulamaz.

ONBRNC BLM

Cezai Hkmler

Cezalar

MADDE 33 (1) Kurumdan tesis kurma ve faaliyet izni almadan etil alkol veya metanol retmek zere fabrika, tesis veya imalathane kuran ve iletenler ile tesislerinde izin verilen kategori dnda faaliyette bulunanlar hakknda 4733 sayl Kanunun 8 inci maddesi birinci fkras hkm uygulanr.

(2) Etil alkol ve metanol piyasasnda mal veya hizmet reten, ileyen, ihra veya ithal eden, pazarlayan, alan veya satan gerek veya tzel kiilere aada yazl idar yaptrmlar uygulanr:

a) 4733 sayl Kanun veya ilgili mevzuat gereince Kurum tarafndan istenilen ticari faaliyetlerini gsterir sat veya faaliyet raporlarn veya bilgi, belge ve numuneleri yazl uyarya ramen belirlenen sre iinde vermeyenlere, yanl veya yanltc bilgi veya belge verenlere, gerekli tesis ve yerleri incelemeye amayanlara 4733 sayl Kanunun 8 inci maddesinin beinci fkrasnn (a) bendi hkm uygulanr.

b) zin almadan veya gncelleme yapmadan ana girdilerde veya rn ambalajnda deiiklik yaparak rnleri piyasaya arz edenlere 4733 sayl Kanunun 8 inci maddesinin beinci fkrasnn (c) bendi hkm uygulanr.

c) Kurumdan izin almakszn ileme veya retim tesislerinde proje tadilat kapsamndaki ilemleri yapan, kurulu makinelerini lke ierisinde ksmen veya tamamen ayn firma tarafndan kurulan yeni veya eski bir fabrikaya nakleden, baka bir firmaya devreden ya da lke dna karanlara veya bildirimde bulunmakszn faaliyetini sona erdirenlere 4733 sayl Kanunun 8 inci maddesinin beinci fkrasnn (d) bendi hkm uygulanr.

) Kurumdan belge almam kiilerden rn alan veya bu kiilere rn satan ya da belgesinde belirtilen iyeri dnda sat yapan toptan veya perakende etil alkol veya metanol satclarna 4733 sayl Kanunun 8 inci maddesinin beinci fkrasnn (f) bendi hkm uygulanr.

d) Kurumdan sat belgesi almadan etil alkol ve/veya metanol toptan veya perakende satn yapanlara 4733 sayl Kanunun 8 inci maddesinin beinci fkrasnn (g) bendi hkm uygulanr.

e) Yetkili olmadklar halde, sata sunulan etil alkol veya metanoln arz ambalajlarn bozmak veya bunlar blmek suretiyle satanlara 4733 sayl Kanunun 8 inci maddesinin beinci fkrasnn (j) bendi hkm uygulanr.

(3) Yukarda saylan fiiller dnda, 4733 sayl Kanun ile 4250 sayl Kanuna veya bu kanunlara gre yrrle konulmu ynetmeliklere ya da Kurum tarafndan verilen belgelerde yer alan artlara uyulmadnn tespiti halinde, 4733 sayl Kanunun 8 inci maddesinin altnc fkras hkm uygulanr.

(4) dar para cezalar, fiillerin tekrar halinde, bir nceki cezann iki kat olarak verilir. 4733 sayl Kanunun 8 inci maddesinin beinci fkrasnn (c) bendinde saylan fiillerin tekrar halinde ayrca ihlale konu rnn piyasaya arznn bir yla kadar durdurulmasna; (a), (d), (f) ve (j) bentlerinde saylan fiillerin, ilk fiilin ilenmesinden sonraki be yl iinde nc defa ilenmesi halinde ise belgelerin iptaline karar verilir. Sat belgesi iptal edilen satclar, sat belgesi iptaline konu iyerinde ayn iletme ad altnda faaliyette bulunan nc kiiler ile sat belgesi iptal edilen satclarca belge iptaline konu iyerinin farkl iletme ad altnda fiilen iletilmesi halinde, bu iletme zerine kaytl grnen nc kiiler adna iki yl sreyle yeni belge bavurusunda bulunulamaz.

(5) 4733 sayl Kanuna, 4250 sayl Kanuna veya 5607 sayl Kanuna aykr fiillerden dolay haklarnda kesinlemi mahkmiyet karar olanlara, Kurumun dzenlemekle ykml olduu piyasalarda faaliyete ilikin hibir belge verilmez, verilmi olanlar Kurumca iptal edilir. Mahkemece verilecek mahkumiyet kararnda, kararn kesinlemesine kadar faaliyete ilikin tm belgelerin askya alnmasna da karar verilir. Yarglama sonuna kadar retici ve ithalatlara yetkili idarece uygun grlecek miktarda bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri iaretler verilebilir. Sz konusu fiillerin kamu saln veya ttn ve alkol piyasasnn gvenliini bozucu nitelikte olmas halinde, yarglama srecinde yetkili mahkemece mevcut delil durumuna gre belgelerin askya alnmasna tedbiren karar verilir.

(6) 4733 sayl Kanunun 8 inci maddesinin beinci fkrasnn (f), (g) ve (j) bentlerinde yazl fiiller hakknda idar yaptrm uygulamaya ve bu fiillerin konusunu oluturan her trl eyann mlkiyetinin kamuya geirilmesi kararn vermeye mahalli mlk amirler, dier bentlerde yazl fiiller hakknda idar para cezas vermeye Kurum yetkilidir. Mahalli mlk amirlerce uygulanan idar yaptrmlar on be gn iinde Kuruma iletilir.

ONKNC BLM

Son Hkmler

Yrrlkten nce alnm izin ve belgeler

GEC MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten nce alnan izin, yetki ve uygunluk belgeleri sreleri sonuna kadar geerlidir. Evsel kullanm amal etil alkol ve genel kullanm amal etil alkoln toptan ve perakende sat iin Kurumca verilmi olan belgeler, bu rnleri satmak isteyenler tarafndan 31/3/2012 tarihi mesai bitimine kadar kullanlabilecek olup, bu tarihten sonra sat faaliyetine devam etmek isteyenlerin 2012 yl sat belgesi sre uzatm ilemleri srasnda, ayrca etil alkol perakende sat belgesi ve etil toptan sat belgesi almalar zorunludur.

(2) Bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihte, ila sanayi dnda sanayi girdisi metanoln ticaret amal ithalatn yapan firmalar, Ynetmeliin yrrle girdii tarihi izleyen doksan gn iinde ithalat ilemlerini Ynetmelik hkmlerine uygun hale getirmek zorundadrlar.

(3) Tbbi kullanm amal etil alkol ile analiz amal analitik saflkta etil alkol ve analiz amal analitik saflkta metanoln i ticaretini yapan firmalar bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihi izleyen doksan gn iinde Ttn Mamulleri ve Alkoll kilerin Satna ve Sunumuna likin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik hkmleri erevesinde dzenlenen etil alkol toptan sat belgesi, metanol toptan sat belgesi ve etil alkol ve metanol toptan sat belgesi almak zorundadrlar.

(4) Bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten nce alnan datm yetki belgelerinin yenilenmesinde 25 inci maddenin 5 inci fkras hkm uygulanarak, bavuru sahibi adna datm uygunluk belgesi dzenlenir.

Yrrlk

MADDE 34 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 35 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurumu Bakan yrtr.

 

 

Ek-1

 

Ynetmeliin 11 inci Maddesi Uyarnca thal Edilecek Mallar Listesi

 

Pozisyon No

Eyann Tanm

22.07

Alkol derecesi hacim itibariyle %80 veya daha fazla olan tayir (denatre) edilmemi etil alkol; alkol derecesi ne olursa olsun tayir (denatre) edilmi etil alkol ve damtm yoluyla elde edilen dier alkoll ikiler (damtm yoluyla elde edilen dier alkoll ikiler hari)

22.08

Alkol derecesi hacim itibariyle %80den az olan tayir (denatre) edilmemi etil alkol; damtm yoluyla elde edilen alkoll ikiler, likrler ve dier alkoll iecekler (damtm yoluyla elde edilen alkoll ikiler, likrler ve dier alkoll iecekler hari)

29.05.11

Metanol (metil alkol).

 

 

Ek-2

 

TAHSS ZN BELGES BAVURU FORMU

 

Bavuru Sahibi Firmann

 

 

1.        Ticaret Unvan

:

 

2.        Merkez Adresi

:

 

3.        Telefonu

:

 

4.        Faks ve e-postas

:

 

5.        Vergi Dairesi ve No.su

:

 

6.        retim Konusu

:

 

7.        Yllk retim Kapasitesi

:

 

8.        Planlanan Yllk Etil Alkol Kullanm (litre)

:

 

9.        Bavuru Tarihindeki Etil Alkol Stoku (litre)

:

 

10.     Alkoln Depolanaca retim Tesisi Adresi

:

 

11.     Alkol Depolama Kapasitesi (litre)

:

 

12.     Aklama (gerekiyorsa)

:

 

 

Tarih, mza, Kae

Ekleri:

1.

Taahhtname

 

2.

Geerli Kapasite Raporu onayl rnei

 

3.

Gda sanayi iin Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan alnan belgenin onayl rnei

 

4.

12 nci maddenin ikinci fkrasnn (c) bendi uyarnca hazrlanan beyan yazs

 

TAAHHTNAME

 

Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurumuna sunduumuz bavuru formunda belirtilen bilgiler dorultusunda, firmamzca alnacak denatre edilmemi etil alkoln kullanmnda;

1) Denatre edilmemi etil alkoln sadece //... tarihli Tahsis zin Belgesi Bavuru Formunda kaytl retim srecinde girdi olarak kullanlacan,

2) htiya devam ettii srece, Kurumdan yllk tahsis alnacan ve aylk kullanm miktarlarnn Kuruma bildirileceini,

3) Bu msaade ile ilgili olarak her trl yazmann muhafaza edileceini, alkoln alm ve kullanm miktarlarnn kaydnn tutulacan,

4) Bu msaadenin verildii artlarn herhangi birisinin deimesi halinde derhal Kuruma bildirileceini,

5) Grevlendirilen Kurum personelinin, denetime tabi olan kaytlar, alkoln alm ve kullanm kaytlarn, stoklarn kontrol edebileceklerini, Kuruma ayrca istedii bilgilerin verileceini, kabul ve taahht ederiz.

Tarih, mza, Kae