29 Ekim 2011 Tarihli ve 28099 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2011/2352       8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2011/2355       Van’da Meydana Gelen Deprem Nedeniyle Zarar Gören Gerçek ve Tüzel Kişi Üreticilere, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Düşük Faizli Kredi Kullandırılması ile Esnaf ve Sanatkarlara, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle T. Halk Bankası A.Ş. Tarafından Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararları Kapsamındaki Borçların Ertelenmesine Dair Karar

 

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

—  Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’a, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİK

2011/2226       Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri