27 Ekim 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28097

YÖNETMELİK

Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI OPERA HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalına kabul edilen öğrencilere, meslek eğitimine hazırlayıcı çalışmaların yürütüleceği Hazırlık Sınıfı öğretimi ve sınavlarda uygulanacak esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalı Hazırlık Sınıfı programında yürütülen eğitim-öğretim ile sınavlarda uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen,

a) Hazırlık Sınıfı:  Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalı Mesleki Hazırlık Sınıfını,

b) Konservatuvar: Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarını,

c) Muafiyet Sınavı: Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde, Hazırlık Sınıfı öğrencisinin mesleki bilgisini ölçmeye yönelik sınavı,

ç) Senato: Anadolu Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Anadolu Üniversitesini,

e) Yetenek Sınavı: Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalı Özel Yetenek Sınavını,

f) Yönetim Kurulu: Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ve Sınavlar

Yetenek ve muafiyet sınavları

MADDE 5 – (1) Öğrenciler bölüme yetenek sınavıyla alınır. Yetenek sınavını başaran öğrenciler hazırlık sınıfında öğrenimlerine başlarlar. Hazırlık sınıfı öğrencileri istemeleri halinde, Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde muafiyet sınavına alınırlar. Sınavda, 70 ve üzeri puan alan öğrenci başarılı sayılır. Başarılı olan öğrenciler birinci sınıfa, başarısız olan öğrenciler ise Hazırlık Sınıfına devam ederler.

Kayıt ve kayıt yenileme

MADDE 6 – (1) Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin her yarıyıl başında, öğrenci katkı payını ödemeleri ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre, Yönetim Kurulunca belirlenen süreler ve esaslar çerçevesinde kayıtlarını yenilemeleri gerekir. Hazırlık Sınıfına misafir öğrenci kabul edilmez.

Öğretim esasları

MADDE 7 – (1) Hazırlık Sınıfında yarıyıl esasına göre eğitim-öğretim yapılır. Bir öğretim yılı, her biri en az yetmiş öğretim günü olmak üzere Güz ve Bahar yarıyıllarından oluşur.

(2) Kayıt yenilenmeyen dönemler azami öğrenim süresinden sayılır.

Dersler

MADDE 8 – (1) Hazırlık Sınıfında okutulacak dersler ve bunların haftalık ders saatleri Yönetim Kurulunca belirlenir ve Senato tarafından onaylanır. Dersler, yarıyıl esasına göre düzenlenir.

(2) Hazırlık Sınıfında derslere devam zorunluluğu %70’tir. Bir dersten devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenci, o dersin dönem sonu sınavına giremez.

Sınavlar

MADDE 9 – (1) Her ders için en az bir ara sınavı ve dönem sonu sınavı yapılır. Ayrıca dönem boyunca ders içi kısa sınav, ödev ve benzeri değerlendirmeler yapılabilir.

Değerlendirme ve başarı

MADDE 10 – (1) Başarı notunun hesaplanmasında, 9/9/2011 tarihli ve 28049 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen başarı notu ve katsayısı uygulanır. Dersin başarı notuna, dönem içi sınavının katkısı % 40, dönem sonu sınavının katkısı % 60’tır. Öğrencinin başarı durumu, her dönem sonunda, bir dönemde alınan dersler için Dönem Not Ortalaması, o zamana kadar alınmış bütün dersler için Genel Not Ortalaması ile belirlenir.

(2) Öğrencilerin Hazırlık Sınıfında başarılı olmaları için, Temel Solfej ve Temel Şan derslerinden en az BB notu, diğer derslerden en az DD notu ve Genel Not Ortalaması en az 2,00 olması gerekir.

(3) 2,00 Genel Not Ortalamasını sağlayamayan öğrencinin, kayıt yenilediği ilk dönemde, açılması halinde yaz okuluyla birlikte, öncelikle FF, YZ veya DZ notu olan dersleri almak koşulu ile CC’nin altında not aldığı derslerden istediklerini tekrar ederek Genel Not Ortalamasını en az 2,00’ye yükseltmesi gerekir.

(4) Hazırlık sınıfı başarı koşullarını yerine getiren öğrenci, 1 inci sınıf derslerini alabilir.

Kayıt silme

MADDE 11 – (1) Öğrencinin, Üniversiteden kaydının silinmesi için yazılı istekte bulunması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

Mazeret sınavı

MADDE 12 – (1) Ara ve dönem sonu sınavlarından herhangi birine Senatoca belirlenen haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler için Yönetim Kurulu kararı ile mazeret sınavı açılır. Kısa sınavlar için mazeret sınavı açılmaz.

(2) Mazeret sınavına girmek isteyen öğrenciler, o ders ya da dersler için akademik takvimde ilan edilen mazeret sınav tarihinden en az beş iş günü önce mazeretini gösterir belgenin ekli olduğu bir dilekçe ile Konservatuvar Müdürlüğüne başvurmak zorundadır.

Sınavlara itiraz

MADDE 13 – (1) Sınavlara itiraz; sadece maddi hata nedeniyle, sınav sonuçlarının Üniversitenin internet sayfasında ilanını izleyen beş iş günü içerisinde Konservatuvar Müdürlüğüne yazılı olarak yapılır. İtirazlar, Yönetim Kurulunca incelenir ve karara bağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Anadolu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 17/9/2002 tarihli ve 24879 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Hazırlık Sınıfı Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik 5/9/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.