27 Ekim 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28097

YÖNETMELİK

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/11/1993 tarihli ve 21751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Teşekkül merkez ve taşra birimlerinde Genel Müdür adına soruşturma, teftiş ve inceleme yapmak.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış bulunmak.”

“f) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’nda başarılı olmak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – Sınava girmek isteyenler Genel Müdürlüğe bir dilekçeyle birlikte aşağıdaki belge ve beyanlarla başvururlar.

a) T.C. Kimlik numarası beyanı.

b) KPSS belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı.

c) Diplomanın aslı veya fotokopisi ya da kurumca onaylı örneği.

d) Görevi yapmasına engel bir durumunun bulunmadığına dair sağlık durumuna ilişkin yazılı beyanı.

e) Askerlikle ilişiği bulunmadığına ilişkin yazılı beyanı.

f) Sabıka kaydına dair yazılı beyanı.

g) 4 adet vesikalık fotoğraf.

ğ) Özgeçmişi.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü yürütür.