27 Ekim 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28097

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE GİRİŞ SINAVI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/10/1966 tarihli ve 12422 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu dilekçelere aşağıdaki beyanlar yazılır ve yazılı belgeler istenir:

A) T.C. kimlik numarası beyanı,

B) Okul diploma veya tasdiknamesi aslı veya kurumca tasdikli örneği,

C) Askerlik durum beyanı,

D) 4,5x6 ölçülerinde 6 adet fotoğraf,

E) Adli sicil beyanı,

F) Gerekmesi halinde lisede hazırlık okuduğuna dair beyanı.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.