27 Ekim 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28097

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı: 2008/32 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı: 2011/30

Karar Günü: 28.9.2011

I- MALİ DENETİMİN KONUSU      

Türkiye Müdafaa-i Hukuk Partisi’nin 2007 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Türkiye Müdafaa-i Hukuk Partisi’nin 2007 yılı kesinhesabının incelemesi sonucunda;

“Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasına geçilmesine oybirliğiyle” karar verildi.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Part’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2007 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Türkiye Müdafaa-i Hukuk Partisi’nin 2008 yılı Genel Merkez ve birleşik kesinhesabında borç kalemlerinin gösterilmemiş olduğu anlaşılmış ve talep üzerine düzeltilmiştir.

Düzeltilmiş Parti kesin hesabında; Partisi’nin 2007 yılı gelirleri toplamının 55.181,32 YTL, borçları toplamının 4.126,06 YTL giderleri toplamının 58.137,32 YTL olduğu ve 1.170,06 YTL nakit mevcudun sonraki yıla devrettiği anlaşılmaktadır.

Türkiye Müdafaa-i Hukuk Partisi’nin 2007 yılı kesinhesabında Erzurum İli dışındaki illerin gelir ve giderinin bulunmadığı beyan edilmiştir

A- Gelirlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Gelirleri

Parti Genel Merkezi’nin 2007 yılı gelirleri toplamı 51.454,06 YTL olarak gösterilmiştir.

Bu tutar 3.800,00 YTL üye giriş aidat gelirlerinden, 4.050,00 YTL üye yıllık aidat gelirlerinden, 31.962,00 YTL satış gelirlerinden, 2.500,00 YTL bağış gelirlerinden, 109,97 YTL sair gelirlerden ve 9.032,18 YTL önceki yıldan devreden banka ve nakit mevcudundan oluşmaktadır. Genel Merkezin sonraki yıla devreden borcu 4.126,06 YTL’dir.

Parti Genel Merkezi’nin 2007 yılı defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütü Gelirleri

Parti il örgütünün 2007 yılı gelirleri toplamı 3.727,26 YTL olarak gösterilmiştir.

Bu tutar 2.500,00 YTL Genel Merkez’den sağlanan Yardım ile 1.227,26 YTL önceki yıldan devreden nakitten oluşmaktadır.

İl örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

B- Giderlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Giderleri

Türkiye Müdafaa-i Hukuk Partisi Genel Merkezi’nin 2007 yılı giderleri toplamı 54.410,06 YTL gösterilmiştir.

Bu tutar, 13.517,60 YTL kurultay gideri, 10.950,00 YTL personel gideri, 4.647,86 YTL kira gideri, 4.230,00 YTL demirbaş alım gideri, 2.500,00 YTL il teşkilatına yapılan yardım gideri, 2.857,88 YTL haberleşme giderleri ve 15.706,72 YTL diğer giderlerden oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezi’nin 2009 yılına devreden kasa ve banka mevcudu 1.170,06 YTL’dir.

Genel Merkezin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Giderleri

Parti il örgütünün 2007 yılı giderleri toplamı 3.727,26 YTL olarak gösterilmiştir.

Bu tutar 1.500,00 YTL kira gideri ve 2.227,26 YTL diğer giderlerden oluşmaktadır.

İl Örgütünün sonraki yıla devreden kasa ve banka mevcudu bulunmamaktadır.

İl örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümü üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

C- Parti Mallarının İncelenmesi

Parti’nin 2007 yılında taşınır veya taşınmaz mal edinmediği anlaşılmıştır.

IV- SONUÇ

Türkiye Müdafaa-i Hukuk Partisi’nin 2007 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda,

Parti’nin 2007 yılı kesinhesabında gösterilen 55.181,32 YTL gelir, 58.137,32 YTL gider, 4.126,06 YTL borç ve 1.170,06 YTL kasa ve banka mevcudu devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna,

28.9.2011 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

 

 

 

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Fettah OTO

 

 

 

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Recep KÖMÜRCÜ

Üye

Engin YILDIRIM

 

 

 

Üye

Nuri NECİPOĞLU

Üye

Hicabi DURSUN

 

 

Üye

Celal Mümtaz AKINCI

Üye

Erdal TERCAN