27 Ekim 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28097

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı: 2009/26 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı: 2011/27

Karar Günü: 28.9.2011

I- MALİ DENETİMİN KONUSU      

Vatanseverler Partisi’nin 2008 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Vatanseverler Partisi’nin 2008 yılı kesinhesabının incelemesi sonucunda;

“Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasına geçilmesine oybirliğiyle” karar verildi.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Partinin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2008 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı SiyasÎ Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Parti’nin 2008 yılı gelirleri toplamının 57.481,45 YTL, giderleri toplamının 57.423,53 YTL olduğu ve 57,92 YTL nakit mevcudun sonraki yıla devrettiği anlaşılmaktadır.

Vatanseverler Partisi’nin il örgütlerinin 2008 yılı içinde gelir ve giderlerinin bulunmadığı beyan edilmiştir.

A- Gelirlerin İncelenmesi

Parti Genel Merkezi’nin 2008 yılı gelirleri toplamı 57.481,45 YTL olarak gösterilmiştir.

Bu tutar 57.480,00 YTL bağış ile 1,45 YTL önceki yıldan devreden nakitten oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezi’nin 2008 yılı defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

B- Giderlerin İncelenmesi

Vatanseverler Partisi Genel Merkezi’nin 2008 yılı giderleri toplamı 57.423,53 YTL gösterilmiştir.

Bu tutar, 46.100,00 YTL kira gideri, 9.047,27 YTL ısınma, aydınlatma ve temizlik gideri ile 2.276,26 YTL haberleşme giderlerinden oluşmaktadır.

Genel Merkezi’nin 2008 yılına devreden nakit mevcudu 57,92 YTL’dir.

Genel Merkezin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasaya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

C- Parti Mallarının İncelenmesi

Parti’nin 2008 yılında taşınır veya taşınmaz mal edinmediği anlaşılmıştır.

IV- SONUÇ

Vatanseverler Partisi’nin 2008 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda,

57.481,45 YTL gelir, 57.423,53 YTL gider ile 57,92 YTL nakit mevcudunun eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna,

28.9.2011 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

 

 

 

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Fettah OTO

 

 

 

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Recep KÖMÜRCÜ

Üye

Engin YILDIRIM

 

 

 

Üye

Nuri NECİPOĞLU

Üye

Hicabi DURSUN

 

 

Üye

Celal Mümtaz AKINCI

Üye

Erdal TERCAN