27 Ekim 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28097

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı: 2010/44 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı: 2011/26

Karar Günü: 28.9.2011

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Milliyetçi Hareket Partisi’nin 2009 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Milliyetçi Hareket Partisi’nin 2009 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda; “Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle” karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2009 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde, Milliyetçi Hareket Partisi’nin 2009 yılı gelirleri toplamının 52.508.676,78 TL ve giderleri toplamının 55.299.178,56 TL olduğu, 165.426,76 TL’nin nakit mevcudu olarak 2010 yılına devrettiği ve gelirleri ve giderleri arasındaki 2.955.928,54 TL farkın ise gider fazlası olarak 2010 yılına devrettiği, gelir ve borç rakamları toplamı ile gider ve nakit devir rakamları toplamının birbirine denk olduğu görülmüştür.

A- Gelirlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Gelirleri

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi’nin 2009 yılı gelirleri toplamı 40.148.399,44 TL olarak gösterilmiştir.

Bunun 34.105.651 TL’si bağış gelirleri(hazine yardımı), 4.720.507,16 TL’si bir önceki yıldan devreden nakit para, 953.191,28 TL’si banka gelirleri, 344.000 TL’si demirbaş satış gelirleri, 24.840 TL’si milletvekili aidat geliri ve 210 TL’si diğer gelirlerden oluşmaktadır.

Genel Merkez’in defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Gelirleri

Milliyetçi Hareket Partisi’nin 81 il örgütünün 2009 yılı gelirleri toplamı 12.360.277,34 TL olarak gösterilmiştir.

Bunun 6.058.200 TL’si Genel Merkez yardımları 5.383.834,54 TL’si bağış gelirleri, 711.360,21 TL’si diğer gelirler ve 206.882,59 TL’si ise 2008 yılından devreden nakit mevcudundan oluşmaktadır.

İl örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

B- Giderlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Giderleri

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi’nin 2009 yılı giderleri toplamı 43.058.300,10 TL olarak gösterilmiştir.

Bunun 2.647.886,21 TL’si personel giderleri, 2.580.997,10 TL’si demirbaş alım giderleri, 24.356.777,04 TL’si seçim giderleri, 3.731.311,08 TL’si 2008 yılından devredip ödenen borçlar, 2.471.529,01 TL’si bayrak, rozet, afiş, yayın vb. giderler ve 7.269.799,66 TL’si diğer genel giderlerden oluşmaktadır.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi’nin 2009 yılı defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, aşağıda belirtilenler dışındaki giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

1- Kanunen geçerli herhangi bir belgeye dayanmaksızın 26.1.2009/25,  28.1.2009/27  ve 11.2.2009/41 numaralı ödeme belgeleri ile Mehmet Çalmaşur isimli kişiye toplam 14.000 TL (1.500+4.500+8.000) eser  bedeli ödemesi yapıldığı görülmüştür.

Parti yetkilileri konu ile ilgili  “Bu ödeme partiye yaptırılan müziklerle ilgili sözleşmeye istinaden telif hakkı bedeli olarak yapılmıştır (Yapılan sözleşme dosyasında bulunmaktadır). Tutarı sözleşmede açık olarak belirtilmiş, ödemesi de banka üzerinden yapılmıştır. Müellifin vergi mükellefi olmaması nedeniyle fatura düzenlemesi söz konusu olmamıştır. Bu ödemelerin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 74. Maddesinin birinci fıkrasına 6111 sayılı Yasa ile eklenen hükümler çerçevesinde uygun olduğu düşünülmektedir. Zira yapılan ek'te; "Siyasi Partiler harcamalarını fatura, fatura yerine geçen belgeler ile bu belgelerin temin edilmesinin mümkün olmadığı hallerde harcamanın doğruluğunu gösterecek muhtevaya sahip olmak şartıyla diğer belgeler ile tevsik ederler. " Denilmektedir  şeklinde savunma yapmışlardır.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, 25.2.2011 günlü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Yasa ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 74. maddesinin birinci fıkrasına eklenen ve savunmada belirtilen cümle hükmünün 2009 yılında yapılan söz konusu harcamalar için uygulanması mümkün değildir.

2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesinin üçüncü fıkrasına göre beş milyon liraya(2009 yılı için 58,65 TL) kadar olan harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığından, bu miktarı geçen harcamaların geçerli bir kanıtlayıcı belgeye dayanması gerekmektedir.

76. maddesinde de, “Belgelendirilmesi gerektiği halde belgelendirilmeyen parti giderleri miktarınca parti malvarlığı, Anayasa Mahkemesi kararıyla Hazineye irad kaydedilir” hükümleri yer almıştır.

Vergi Usul Kanunu’nun 229. maddesinde “Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır” şeklinde tarif yapılmış ve “Fatura Kullanma Mecburiyeti” başlıklı 232. maddesindeki hükmüne göre de, faturanın hangi hallerde ve kimler tarafından alınması ve verilmesinin gerektiği ifade edilmiştir. Bu bağlamda mal ve hizmet alımlarında bu işlemlerin fatura ile belgelendirilmesi zorunlu tutulmuş ve gerekli muhasebe kayıtlarının tutulmasında da faturanın tevsik edici belge olarak kullanılması gerektiği ifade edilmiştir.

Aynı Kanun’un “Makbuz Mecburiyeti” başlıklı 236. maddesinde, “Serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşteri de bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetindedir.” denilmiş ve makbuzun muhteviyatı da 237. maddede belirtilmiştir.

Yine aynı Kanun’un “Gider Pusulası” başlıklı 234. maddesindeki, “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin vergiden muaf esnafa; Yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir. Bu belge, birinci ve ikinci sınıf tüccarların, zati eşyalarını satan kimselerden satın aldıkları altın, mücevher gibi kıymetli eşya için de tanzim edilir. Gider pusulası, işin mahiyeti, emtianın cins ve nev'i ile miktar ve bedelini ve iş ücretini ve işi yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın adlarıyla soyadlarını (Tüzel kişilerde unvanlarını) ve adreslerini ve tarihi ihtiva eder ve iki nüsha olarak tanzim ve bir nüshası işi yapana veya malı satana tevdi olunur. Gider pusulaları, seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir.”hükmünden fatura vermek mecburiyetinde olmayanlar için gider pusulası düzenleneceği anlaşılmaktadır.

Yukarıdaki hükümlere göre belgelendirilmesi gerektiği halde sadece kişinin hesabına havale yapıldığına dair banka dekontu eklenerek yapılan 14.000.- TL tutarındaki giderin 76. madde hükmü uyarınca Hazine’ye irad kaydedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

2- Aşağıda ayrıntısı belirtilen muhasebe fişi ve eki belgeler incelendiğinde Parti’nin taşra teşkilatlarına ait telefon faturalarının zamanında ödenmemesi sonucu tahakkuk eden gecikme cezalarının parti bütçesinden ödendiği görülmüştür.

Parti yetkilileri konu ile ilgili  “Toplam yedi kalemde belirtilen Taşra Teşkilatlarının telefon borçları sebebiyle parti bütçesinden yapılan ödemelerin cezası 901,71 TL'dir. Teşkilatlarımız zaman zaman nakit yetersizlikleri ya da ödemeye esas belgelerin zamanında ele geçmemesi gibi nedenlerle telefon ücretlerini öngörülen süreler içerisinde yatıramamışlardır. Genel Merkezimiz süresi içinde yapılmayan bu borçlar dolayısıyla müteselsil sorumluluk sebebiyle ve mahkeme kararıyla haciz yoluyla ya da icra takibine gidileceğine ilişkin İcra Müdürlüklerinin bildirimleri dolayısıyla bu ödemeleri yapmaktadır. Söz konusu ödemelerin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 74. maddesinin birinci fıkrasına 6111 sayılı Yasa ile eklenen hükümler çerçevesinde uygunluk arz ettiği düşünülmektedir.”  şeklinde savunma yapmışlardır.

Harcamaların yapıldığı dönemde yürürlükte bulunan mevzuat dikkate alındığında, parti görevlilerinin ödemeleri zamanında yapmamaları nedeniyle kişisel kusurlarından kaynaklanan söz konusu harcamaların parti amaçlarına uygun ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış bir harcama olarak kabul edilmesi mümkün görülmediğinden 2820 sayılı Kanun’un 70. maddesine aykırı olarak yapılan toplam 901,71 TL’lik ödemenin, aynı Kanun’un 75. maddesi hükmü uyarınca Hazine’ye irad kaydedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Yevmiye tarih ve no

Alındı

tarih ve no

Mahiyeti

Ödeme Tutarı

Asıl Borç

Tutarı

Faiz Ödemesi

18.2.2009/48

18.2.2009-3267716788

Türk Telekom’a yüzde 10 faiz ödemesi

(Tahakkuk eden faiz tutarının yüzde doksanı kampanya ile silinmiş)

1.216,68

   880,46

  336,22

“

18.2.2009-3267836191

“

238,6

   172,26

  66,34

20.2.2009/50

20.2.2009-3467513441

“

620,76

   551,52

  69,24

“

20.2.2009-3464572671

“

563,33

   504,31

  59,02

“

20.2.2009-3466141422

“

952,86

   893,02

  59,84

“

20.2.2009-3466141422

“

1.207,96

1.064,42

143,54

“

20.2.2009-3462246090

“

508,71

   341,2

167,51

 

 

 

 

TOPLAM(TL)

901,71

                        

3- Aşağıda ayrıntısı belirtilen muhasebe fişi ve eki belgeler incelendiğinde Parti görevlilerinin motorlu taşıtlar vergisini zamanında ödememeleri sonucu oluşan gecikme zammının ve trafik cezalarının Parti bütçesinden ödendiği görülmüştür. 

Parti yetkilileri konu ile ilgili  “Toplam on bir kalemde belirtilen 395,05 TL tutarındaki gecikme zammı, trafik cezası ve otoyol geçiş ücreti cezalan parti bütçesinden ödenmiştir. Bu tür ceza ve gecikme zammı gibi ödemelerin olmaması hususunda gerekli tedbirler alınmış ve alınmaya da devam edilmektedir.”  şeklinde açıklama yapmışlardır.

Parti görevlilerinin kişisel kusurlarından kaynaklanan söz konusu harcamaların parti amaçlarına uygun ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış bir harcama olarak kabul edilmesi mümkün görülmediğinden 2820 sayılı Kanun’un 70. maddesine aykırı olarak yapılan toplam 395,05 TL’lik ödemenin, aynı Kanun’un 75. maddesi hükmü uyarınca Hazine’ye irad kaydedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Yevmiye

 tarih ve no

Alındı tarih ve no

Mahiyeti

Tutarı

(TL)

15.3.2009/73

Beyaz Filo Kiralama

Fatura No:675108

Trafik Cezası

 45,75

15.3.2009/73

Beyaz Filo Kiralama

Fatura No:675111

Trafik Cezası

 45,75

15.3.2009/73

Beyaz Filo Kiralama

Fatura No:675113

Trafik Cezası

 45,75

1.4.2009/90

1.4.2009/030640000180

06 EU 3365 plakalı araç MTV gecikme zammı

 44,12

22.5.2009/141

22.5.2009/030770000387

06 TPG 58 plakalı araç MTV gecikme zammı

 33,95

22.5.2009/141

22.5.2009/030770000386

06 TPG 58 plakalı araç MTV gecikme zammı

 54,87

22.5.2009/141

22.5.2009/030770000385

06 TPG 58 plakalı araç MTV gecikme zammı

 70,91

22.5.2009/141

22.5.2009/030770000388

06 TPG 58 plakalı araç MTV gecikme zammı

 14,56

25.5.2009/144

25.5.2009/2026

Otoyol geçiş ücreti cezası

 13,13

“

25.5.2009/2116

Otoyol geçiş ücreti cezası

 13,13

“

25.5.2009/2110

Otoyol geçiş ücreti cezası

 13,13

 

 

TOPLAM

395,05

 

4- Aşağıda ayrıntısı gösterilen ödeme belgelerinde Avukat Hamit Kocabey’e vekalet sözleşmesinden doğan ücret ödemesi dışında diğer giderler adı altında ödemeler yapıldığı görülmüştür.

Parti yetkilileri konu ile ilgili  “Bu ödemeler sözleşme kapsamındaki iş ve işlemlerin takibi sırasında parti avukatı tarafından yapılan zarf-dosya, posta, haberleşme gibi ekstra masraflardan kaynaklanmıştır. Söz konusu bedeller vekalet sözleşmesi kapsamı dışında ekstra harcamalar olarak yasal belge mukabili kendisine ödenmiştir.” şeklinde savunma yapmışlardır.

2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesi hükmüne göre siyasi partilerin giderleri amaçlarına aykırı olamaz ve bütün giderleri, o siyasi parti tüzelkişiliği adına yapılır. Aynı maddesinin üçüncü fıkrasına göre beş milyon liraya (2009 yılı için 58,65 TL.) kadar olan harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığından, bu miktarı geçen harcamaların geçerli bir kanıtlayıcı belgeye dayanması gerekmektedir.

76. maddesinde de, “Belgelendirilmesi gerektiği halde belgelendirilmeyen parti giderleri miktarınca parti malvarlığı, Anayasa Mahkemesi kararıyla Hazine’ye irad kaydedilir” hükümleri yer almıştır.

Avukat Hamit Kocabey’le yapılan vekalet sözleşmesinin 2. maddesine göre vekil kendisine masraf adı altında yapılan ödemelerin sarf yerleri ile ilgili makbuz veya belgeleri partiye ibraz edecektir. Fakat avukata yapılan ödemelerde diğer giderler için herhangi bir belgenin eklenmediği görülmüştür. Sözleşmeye aykırı olarak yapılan diğer gider ödemelerinin hangi amaçla ve kime yapıldığı da anlaşılamamaktadır.

Yukarıdaki hükümlere göre belgelendirilmesi gerektiği halde belgelendirilmeyen ve parti amaçlarına uygun olduğu ve parti adına yapıldığı anlaşılamayan 931.- TL tutarındaki giderin 75. ve 76. madde hükümleri uyarınca Hazine’ye irad kaydedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Yevmiye No

Yevmiye Tarihi

Mahiyeti

Tutar(TL)

  97

8.4.2009

Avukat Hamit Kocabey’e ücret dışında ödenen diğer masraf

300

189

9.7.2009

“

200

244

4.9.2009

“

100

275

5.10.2009

“

71

304

3.11.2009

“

60

343

15.12.2009

“

200

 

 

TOPLAM(TL)

931

 

5- Aşağıda ayrıntısı gösterilen kişiler adına düzenlenmiş seyahat harcamalarına(uçak bilet bedelleri) ilişkin belgelerle yapılan ödemeler gider kaydedilmiştir.

 

Yevmiye

Tarih ve No

Yolcunun Adı Soyadı

Türü

Tutarı(TL)

23.1.2009/22

Metin Çobanoğlu

Uçak Bileti(Bilet şahıs adına, görevlendirme yok)

223

           “

Bülent Didinmez

“

124

           “

Tunca Toskay

“

180

30.1.2009/29

Faruk Bal

“

198

3.2.2009/33

Mustafa Erkal

“

293

4.2.2009/34

Metin Çobanoğlu

“

198

12.2.2009/42

Metin Çobanoğlu

“

159

“

Mehmet Nacar

“

124

17.2.2009/47

Ahmet Deniz Bölükbaşı

“

118

“

Metin Çobanoğlu

“

118

“

Gürcan Dağdaş

“

148

“

Recai Yıldırım

“

148

23.2.2009/53

Mehmet Şandır

“

223

24.2.2009/54

Ahmet Deniz Bölükbaşı

“

  35

“

Recai Yıldırım

“

  35

“

Metin Çobanoğlu

“

  35

“

Akif Akkuş

“

213

“

Tunca Toskay

“

187

“

Gürcan Dağdaş

“

  37

2.3.2009/60

Hediye Akdere

“

138

“

Hüsniye Bozyel

“

138

“

Mehmet Nacar

“

138

4.3.2009/62

Rukiye Özcan

“

272

13.3.2009/71

Mehmet Nacar

“

  94

16.3.2009/74

Mehmet Nacar

“

  64

17.3.2009/75

Cemalettin Uslu

“

223

          “

Süleyman Nevzat Korkmaz

“

198

          “

Alim Işık

“

124

          “

Hasan Özdemir

“

363

           “

“

“

243

26.3.2009/84

Turgay Özbaş

“

149

31.3.2009/89

Kürşat Atılgan

“

184

           “

Mehmet Aktan

“

179

           “

Faruk Bal

“

184       

1.4.2009/90

Edip Semih Yalçın

“

835

           “

Hamza Mahit Homriş

“

665,06                                

3.4.2009/92

Kürşat Atılgan

“

104

         “

Mehmet Aktan

“

184

         “

Faruk Bal

“

104

13.4.2009/102

Ahmet Deniz Bölükbaşı

“

223

 

Metin Çobanoğlu

“

223

 

Metin Ergun

“

223

18.4.2009/107

Cumali Durmuş

“

119

           “

Cumali Durmuş

“

                 1.505,83

28.4.2009/117

Gaffar Mehdiyev

Uçak Bileti(Fatura MHP adına)                                                                                                                                

     738,24

16.1.2009/15

Aslı TEMEL

“

       89,83

12.5.2009/131

Bülent Didinmez

Uçak Bileti(Bilet şahıs adına, görevlendirme yok)

     580,14

         “

Nihat Yazar

“

    580,14

20.5.2009/139

Bülent Didinmez

“

                   397

27.5.2009/146

Mehmet Nacar

“

                   333

12.6.2009/162

Bülent Didinmez

“

                   189

19.6.2009/169

Avni Özgürel

Gazeteci

                   453

 

 

TOPLAM

            13.033,24

 

Parti yetkilileri konu ile ilgili “Söz konusu listede yer alan tüm ödemeler parti amaçlarını gerçekleştirmek maksadıyla yapılan seyahatlerden kaynaklanmıştır. Listede isimleri belirtilen şahısların çok önemli bir kısmı parti teşkilatlarında görevli üst düzey yetkililer ve parti milletvekilleridir. Parti, belli alanlarda tanınmış veya uzman kişileri davet (seminer, ders, çalıştay, panel, konferans vb gibi nedenlerle) etmek suretiyle merkez veya taşra teşkilatlarında faaliyetler yapmaktadır. Tüm bu kişilerin seyahatleri sırasında uçak veya ulaşım ücretleri de parti amaçlan ile doğrudan ilişkili olarak ödenmektedir.

Konu ile ilgili belgelerin bir kısmının şahıs adına düzenlenmiş olması söz konusu harcamaların parti adına yapılmadığı anlamına gelmemektedir. Bu tür ödemeler parti iç kontrol sistemi dahilinde yapılmakta ve gerekli titizlikler gösterilmektedir. Ayrıca, bu ödemelerin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 74. maddesinin birinci fıkrasına 6111 sayılı Yasa ile eklenen hükümler çerçevesinde uygun olduğu düşünülmektedir. Zira yapılan ek'te; "... amaçlarına ulaşmak için görevlendirdikleri kişiler tarafından yapılan yurt içi ve yurt dışı seyahatlere ilişkin konaklama, yol masrafları ve diğer zorunlu harcamaları gider olarak kayıt edebilirler." denilmektedir. Söz konusu kişilerin görev yaptıkları faaliyete ilişkin özet bilgiler aşağıda verilmiştir.

 

Adı Soyadı

 

Harcama Tarihindeki Görevi

 

Aslı Temel

Genel merkez bina proje müellifi Ahmet Vefik ALP'in elemanları binanın aşamasında yapılan işlerin kontrolü amacıyla yapılan yol masrafı.

Metin Çobanoğlu

Genel Başkan Yardımcısı

Bülent Didinmez

Genel Başkan Yardımcısı

Tunca Toskay

Genel Başkan Yardımcısı

Faruk Bal

Genel Başkan Yardımcısı

Mustafa Ekal

Konferans

Mehmet Nacar

Merkez Disiplin Kurulu Başkanı

Ahmet Deniz Bölükbaşı

Genel Başkan Yardımcısı

Gürcan Dağda

Milletvekili

Recai Yıldırım

Genel Başkan Yardımcısı

Mehmet Şandır

Milletvekili Grup Bşk.Vekili

Akif Akkuş

Milletvekili

Hediye Akdere

MYK Üyesi

Hüsniye Boz

Kadın Kolları

Rukiye Özcan

Kadın Kolları

Cemalettin Uslu

Milletvekili

Süleyman Nevzat Korkmaz

Milletvekili

Alim Işık

Milletvekili

Hasan Özdemir

Milletvekili

Turgay Özbaş

İst. İl Bşk. Yrd.

Kürşat Atılgan

Milletvekili

Mehmet Aktan

Sunucu            

Edip Semih Yalçın

MYK Üyesi

Hamza Hamit Homriş

Milletvekili

Metin Ergun

Milletvekili

Cumali Durmuş

Milletvekili

Gaffer Mebdiyev

Partiye heykel çalışması için getirilen heykeltıraşın yol masrafı

Nihat Yazar

MYK Üyesi

Avni Özgürel

Parti içi konferans için gelen gazetecinin yol masrafı

 

Şeklinde savunma yapmışlardır.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, 25.2.2011 günlü Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Yasa ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun 74. maddesinin birinci fıkrasına eklenen ve savunmada belirtilen cümle hükmünün 2009 yılında yapılan söz konusu harcamalar için uygulanması mümkün değildir.

2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesi hükmüne göre siyasi partilerin giderleri amaçlarına aykırı olamaz ve bütün giderleri, o siyasi parti tüzelkişiliği adına yapılır. Kişiler adına düzenlenen belgelere dayalı olarak yapılan ve yukarıda ayrıntısı gösterilen toplam 13.033,24 TL harcamanın parti tüzel kişiliği adına ve parti amaçlarına uygun yapılmış bir harcama olarak kabul edilmesi imkanı bulunmamaktadır. Söz konusu giderlerin 75. madde hükümleri uyarınca Hazine’ye irad kaydedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, parti adına ve amaçlarına uygun olarak yapılmayan yukarıdaki 5 maddede belirtilen giderlerin, parti tüzel kişiliği adına yapılmış bir harcama olarak kabul edilmesi mümkün görülmediğinden 2820 sayılı Kanun’un 70. maddesine aykırı olarak yapılan toplam 29.261.00 TL ödemenin, aynı Kanun’un 75. maddesi hükmü uyarınca Hazine’ye irad kaydedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Giderleri

Milliyetçi Hareket Partisi’nin 81 il örgütünün 2009 yılı giderleri toplamı 12.240.878,46 TL olarak gösterilmiştir.

Bunun 208.604,77 TL’si personel giderleri, 1.523.867,68 TL’si kira giderleri, 4.929.983,33 TL’si seçim giderleri, 539.481,62 TL’si bayrak, rozet, afiş, yayın vb. giderler ve 5.038.941,06 TL’si diğer genel giderlerden oluşmaktadır.

İl örgütlerinin 2010 yılına devreden nakit mevcudu 119.398,88 TL’ dir.

Parti’nin il örgütlerinin 2009 yılı kesinhesap çizelgelerinin gider bölümü üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

C- Parti Mallarının İncelenmesi

Milliyetçi Hareket Partisi’nin 2009 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede,

Parti’nin 2009 yılında 2820 sayılı Yasa’nın 74 üncü maddesi uyarınca değeri yüz milyon lirayı aşan 1.392.272,03 TL değerinde 318 adet taşıt ve demirbaş eşya niteliğinde taşınır mal ve 1.469.386,00 TL değerinde taşınmaz mal ediniminin olduğu anlaşılmaktadır.

2009 yılında elde edilen 1.469.386,00 TL değerindeki taşınmaz mal genel merkez ve il örgütlerince elde edilmiştir. Söz konusu taşınmazlar hizmet binası olup satın alma yoluyla elde edilmiştir.

Parti tarafından 2009 yılında edinilen ve değerleri toplamı 1.392.272,03 TL olan 318 adet taşınır malların 1.230.331,46 TL tutarındaki 172 adedi Genel Merkez tarafından, 161.940,57 TL tutarındaki 146 adedi ise il örgütlerince edinilmiştir.

Parti Genel Merkezi’nce elde edilen 172 adet ve 1.230.331,46 TL değerindeki taşınır malların 9 adedi taşıt, diğerleri ise bilgisayar ve bilgisayar yedek parçaları ile muhtelif büro malzemeleri olup satın alma suretiyle edinilmiştir.

İl örgütlerince elde edilen 146 adet ve 161.940,57 TL değerindeki taşınır malların ise 35.895,33 TL değerindeki 1 adedi taşıt, kalanı ise muhtelif büro malzemeleri olup tamamı satın alma suretiyle edinilmiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin 2009 yılı kesinhesabının ve eklerinin incelenmesinde, Parti’nin Genel Merkez ve il örgütlerinin ihtiyacı için ve tamamı satın alma yoluyla elde edilen toplam 2.861.658,03 TL tutarındaki taşınır ve taşınmaz malların 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

IV- SONUÇ

Milliyetçi Hareket Partisi’nin 2009 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

1- Parti’nin 2009 yılı kesin hesabında gösterilen 52.508.676,78 TL gelir ve 55.299.178,56 TL gider ile 165.426,76 TL nakit devrinin ve 2.955.928,54 TL borcunun Hazine’ye irad kaydedilenler dışında kalan bölümünün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna,

2- 2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesine aykırı olarak partinin amaçlarına uygun olmayan ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış harcama olarak kabulü mümkün görülmeyen 29.261 TL karşılığı Parti malvarlığının, aynı Yasa’nın 75. maddesi uyarınca Hazine’ye gelir kaydedilmesine,

OYBİRLİĞİYLE, 28.9.2011 gününde karar verildi.

 

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

 

 

 

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Fettah OTO

 

 

 

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Recep KÖMÜRCÜ

Üye

Engin YILDIRIM

 

 

 

Üye

Nuri NECİPOĞLU

Üye

Hicabi DURSUN

 

 

Üye

Celal Mümtaz AKINCI

Üye

Erdal TERCAN