27 Ekim 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28097

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

BAZI TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİNİN DENETİMİNE İLİŞKİN

İTHALAT: (2011/15) SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

             MADDE 1 – 31/12/2010 tarihli ve 27802 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin İthalat: (2011/15) sayılı Tebliğ’in EK-I’inde yer alan tabloda, Tekstil Ürünlerinin İsimlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin karşısında gösterilen GTP’lere 3005.90.31 ve 3005.90.50 eklenmiştir.

             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımını takip eden 30’uncu gün yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.