27 Ekim 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28097

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2010/1 SAYILI TEBLİĞDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

             MADDE 1 – 31/12/2009 tarihli ve 27449 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2010/1 sayılı Tebliğ’in EK-1’inde yer alan “Kayda Alınan Eşya Listesi”ne 3005.90.31 ve 3005.90.50 GTP’leri eklenmiştir.

             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımını takip eden 30’uncu gün yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.