27 Ekim 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28097

YÖNETMELİK

İstanbul Kültür Üniversitesinden:

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kültür Üniversitesinde lisans ve önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kültür Üniversitesinde öğrenci kabulü, hazırlık sınıfları dâhil kayıtlı öğrencilerin önlisans ve lisans eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi ve uygulanması, sınavlar, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek için, bölüm veya program başkanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

b) AKTS: Avrupa kredi transfer sistemini,

c) Ara sınav: Yarıyıl içi sınavını,

ç) Bahar yarıyılı: Çift sayılı yarıyılları,

d) Ders kredisi: Bir yarıyıl içinde yapılan teorik ders veya uygulama, laboratuvar, klinik, atölye ve benzeri çalışmayı kapsayan öğrenci iş yükünü ifade eden ölçü birimini,

e) Fakülte: İstanbul Kültür Üniversitesine bağlı fakülteleri,

f) Güz yarıyılı: Tek sayılı yarıyılları,

g) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,

ğ) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

h) Katkı payı: Öğrencinin öğretim programına devam edebilmesi ve öğrencilik haklarından yararlanabilmesi için ödemesi gereken ücreti,

ı) Meslek Yüksekokulu: İstanbul Kültür Üniversitesi bünyesinde eğitim veren meslek yüksekokullarını,

i) Mütevelli Heyet: İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

j) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: İstanbul Kültür Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

k) Rektörlük: İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünü,

l) Seçimlik Alan Dersi: Zorunlu dersler dışında, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan, ilgili bölüm/program tarafından belirlenen ve öğrencinin alan içinden isteği doğrultusunda aldığı dersi,

m) Seçimlik Alan Dışı Ders: Zorunlu dersler dışında, genel kültür veya değişik ilgi alanlarında, Senato tarafından belirlenen ve öğrencinin alan dışından isteği doğrultusunda aldığı dersi,

n) Senato: İstanbul Kültür Üniversitesi Senatosunu,

o) Üniversite: İstanbul Kültür Üniversitesini,

ö) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Kültür Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

p) Yüksekokul: İstanbul Kültür Üniversitesi bünyesinde eğitim veren yüksekokullarını,

r) Zorunlu Alandışı Ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil dersleri ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından öngörülen diğer dersleri,

s) Zorunlu Ders: Bir programda öngörülen ve öğrencinin alması gerekli olan dersi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt ile İlgili Esaslar

Öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Üniversitenin öğretim programlarına kabul edilecek öğrenci kontenjanlarını, Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tespit eder ve bu kontenjanlar Rektörlük aracılığı ile ilgili kurumlara bildirilir.

(2) Üniversitenin önlisans ve lisans eğitim-öğretim programlarına öğrenci kabulü; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sonuçlarına veya YÖK kararlarına göre yapılır.

İlk kayıt işlemleri ve gerekli belgeler

MADDE 6 – (1) Üniversitenin herhangi bir eğitim-öğretim programına kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. Kayıt tarihleri ve kayıt için gerekli belgeler ilan edilir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Bir yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olanlar ile belgelerinde eksiklik veya tahrifat olanlar kayıt yaptıramaz. Bu durumdaki kişiler, kayıt yaptırmış olsalar bile kayıtları iptal edilir. Süresi içinde kayıt yaptıramayanların belge ile kanıtlanmış mazeretlerinin kabulüne Üniversite Yönetim Kurulu karar verir.

Yarıyıl kayıtları

MADDE 7 – (1) Öğrenciler, eğitim-öğretim süreleri boyunca her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Yarıyıl kayıtları sırasında, öğrencinin o yarıyılda alacağı dersler belirlenir ve kaydı yapılır. Yarıyıl kaydının yapılması için o yarıyıl katkı payının ödenmiş olması gerekir. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararıyla uygun görülen öğrenciler, ders alma süresi dışında kayıt yaptırabilir. Kaydını yaptırmadığı yarıyıl, öğretim süresinden sayılır. Kayıt yaptırmadığı yarıyıllarda öğrenci, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Yatay ve dikey geçiş yoluyla kayıt ve intibak

MADDE 8 – (1) Yatay geçişlerde kabul ve kayıt, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(2) Dikey geçişlerde kabul ve kayıt, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(3) Herhangi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı/mezun veya herhangi bir nedenle ayrılmış olan öğrencinin; ÖSYM sınavına girerek Üniversitenin bir bölümüne/programına yerleştirilip ders muafiyet talebinde bulunması halinde, eskiden okumuş olduğu derslerin hangilerinden muaf sayılabileceği, ilgili bölüm veya program tarafından değerlendirilerek ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır ve öğrencinin intibakı yapılır.

(4) Yukarıdaki fıkralara göre intibakı yapılmış öğrencinin başarılı sayıldığı derslerin kredilerinin toplamının 30’a bölünmesi ile bulunan sanal yarıyıl sayısı, öğrencinin azami kanuni öğretim süresinden düşülür. İntibak ettirilen programın kalan derslerinin, kalan yarıyıl sayısı içinde başarı ile bitirilmesi gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim, Sınav ve Değerlendirme ile İlgili Esaslar

Katkı payları

MADDE 9 – (1) Programlara devam edebilmek için öğrencinin, ilgili mevzuat hükümlerine göre Mütevelli Heyet tarafından belirlenen öğrenci katkı payını ödemesi gerekir.

Yabancı dil eğitim-öğretimi, yabancı dil seviye tespit sınavı

MADDE 10 – (1) Üniversitenin yabancı dilde veya yabancı dil destekli eğitim-öğretim programları ile hazırlık sınıfları dâhil Türkçe eğitim yapan programlarında izlenecek yabancı dil eğitim-öğretim esasları, Senato tarafından belirlenir.

(2) Öğrencilerden; 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre;

a) Yabancı dil seviye tespit sınavından muaf olanlar, not ortalamalarının hesabında dikkate alınmamak üzere,

b) Yabancı dil seviye tespit sınavına girip başarılı olanlar, not ortalamalarının hesabında dikkate alınmamak üzere,

c) Yabancı dil seviye tespit sınavına girip başarısız olanlar ya da muaf olmadıkları halde yabancı dil seviye tespit sınavına girmeyenler, zorunlu yabancı dil derslerindeki başarı durumlarına göre aldıkları not ile

bu derslerin yer aldığı yarıyıllarda, derslere ait AKTS kredilerini alırlar.

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 11 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı dönem sınavları hariç en az yetmiş iş günlük güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Dersler, yarıyıl esasına göre düzenlenir.

(2) Uygun görülen öğretim programlarında, ikinci öğretim programları açılabilir. Bu durumda öğretim süresi, Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde uygulanır.

(3) Eğitim-öğretim yılı kapsamında yaz öğretimi açılabilir ve öğrenciler bu öğretim süresinde de ders alabilirler. Yaz öğretimi, 5/8/1999 tarihli ve 23777 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Kültür Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğine göre düzenlenir.

(4) Akademik yılın kapsadığı kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihleriyle ilgili hususlar, Senatonun onayladığı akademik takvimde belirtilir.

Eğitim-öğretim programları, dersler ve danışmanlık

MADDE 12 – (1) Eğitim-öğretim programları; ilgili programdan mezun olabilmek için başarı ile tamamlanması gereken teorik ders, laboratuvar, uygulama, proje, staj ve benzeri çalışmalardan oluşur.

(2) Programlarda yer alacak teorik, laboratuvar, uygulama, proje, staj ve benzeri derslerin saat değerleri, fakültelerde ve yüksekokullarda bölüm başkanlığınca, meslek yüksekokullarında ilgili okul müdürlüğünce ilgili kurullara önerilir. Program, ilgili kurulda kabul edildikten sonra, Senatonun onayı ile kesinleşir. Bu programlarda yapılacak değişiklikler ile açılacak veya kaldırılacak dersler hakkında aynı yöntem uygulanır.

(3) Eğitim-öğretim programında yer alan dersler; zorunlu, zorunlu alan dışı, seçimlik alan ve seçimlik alan dışı olmak üzere gruplara ayrılır. Her öğrenci, kayıtlı bulunduğu programdaki zorunlu dersleri ve zorunlu alan dışı dersleri almakla yükümlüdür.

(4) Seçimlik alan ve seçimlik alandışı dersler tüm öğretim planının en az % 25’lik kredi dilimini kapsar. Bir eğitim-öğretim yılında açılacak seçimlik alan ve seçimlik alandışı derslerden öğrenci alacağı dersleri, kendi ilgi alanı ve isteği doğrultusunda, akademik danışmanının yardımıyla belirler.

(5) Her yarıyıl başında öğrencinin o yarıyılda alabileceği ve akademik danışmanının rehberliğinde öğrenci tarafından belirlenen dersler ilgili bölüm/program başkanının onayı ile kesinleşir. Ancak, gerekli hallerde, ilgili yönetim kurulunun kararı istenir.

(6) İlgili kurul tarafından belirlenen koşullar dâhilinde alınabilen derse, koşullu ders denir. Koşullu dersler, bölüm başkanlığınca ilgili fakülte kuruluna önerilir, bu kurulun ve Senatonun onayından sonra kesinleşir.

Ders yükü, ders ekleme, ders bırakma ve dersten çekilme

MADDE 13 – (1) Her yarıyıl için ilgili eğitim-öğretim programında gösterilen derslerin kredi saatleri toplamı, o yarıyılın normal ders yüküdür. Öğrencinin alabileceği dersler, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesi uyarınca belirlenir. Ancak öğrenci ilk iki yarıyılın normal ders yükünü almak zorundadır.

(2) Mezuniyetine 17 AKTS’den daha az kredisi kalmış olan öğrenciler hariç, herhangi bir yarıyılda bir öğrencinin kredi saat yükü, 17 AKTS’den az olamaz. Normal ders yükünden fazla kredi almak isteyen öğrencilerin durumu, ilgili kurul kararları çerçevesinde, akademik danışmanın önerisi ile ilgili bölüm/program başkanı tarafından bu Yönetmeliğin 18 inci maddesine göre değerlendirilir.

(3) Öğrenciler; ders yükü ile ilgili kısıtlamalar saklı kalmak koşulu ile ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, kendi istekleri ve akademik danışmanlarının önerisi ve bölüm başkanının onayı ile yarıyıl kayıtları sırasında aldıkları derslerden bazılarını bırakabilir ve/veya yeni dersler alabilir.

(4) Öğrenci; yarıyıl başından itibaren, derslerin bitiminden en geç dört hafta önce, danışmanının önerisi ve bölüm başkanının onayı ile her yarıyıl en çok bir dersten çekilebilir.

Ders ve uygulamalara devam

MADDE 14 – (1) Öğrenciler; ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının belirlediği esaslar doğrultusunda derslere en az % 70, laboratuvar, uygulama ve projelere en az % 80, Yabancı Diller Merkezinde ders ve laboratuvar çalışmalarına en az % 85 devam etmek, yarıyıl içinde her türlü sınava ve öğretim elemanlarının uygun gördüğü diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdür. Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Raporlu olan, yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğrenciler dâhil, bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci başarısız sayılır. Ancak, sınav tarihlerini kapsayan raporları kabul edilenler hakkında, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 15 – (1) Öğrencilere, bir yarıyılda her dersten en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı uygulanır. Öğretim elemanı, uygun gördüğü takdirde ödev, laboratuvar ve benzeri çalışmaları ara sınav olarak değerlendirebilir. Her yarıyıl sonunda öğrencilere başarı notu verilirken, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları, yarıyıl içi çalışmaları ve derse devamları göz önünde tutulur. Ağırlıkların belirlenmesinde ilgili öğretim elemanı yetkilidir. Öğretim elemanı, yarıyıl başında değerlendirme ölçütlerini öğrencilere duyurur ve ilgili bölüm/program başkanlığına bilgi verir. Dersle ilgili tüm evrak, yarıyıl sonunda bölüm/program başkanlığına teslim edilir.

Başarı notları ve ilgili simgeler

MADDE 16 – (1) Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

a)    Notlar       Katsayı

         A                4.0

         A-               3.7

         B+              3.3

         B                 3.0

         B-               2.7

         C+              2.3

         C                 2.0

         C-               1.7

         D+              1.3

         D                1.0

         D-               0.7

         FD              0.0

         FF               0.0

b) Ayrıca, aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi,

2) P: Ders devam ediyor,

3) R: Tekrar,

4) E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik,

5) T: Transfer,

6) V: Dersten çekilmiş

olarak tanımlanır.

(2) Başarı notu olarak A, A-, B+, B, B-, C+, C notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır.

(3) Bir dersten C-, D+, D, D- notlarından birini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış sayılır. Öğrenci, bu notları aldığı yarıyılı tekrarlamak durumuna düşerse, bu derslerden başarısız sayılır.

(4) Herhangi bir dersten FD ve FF notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. FD notu; derse devam etmiş, ancak başarı sağlayamamış olan öğrenciye, FF notu ise; derse devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciye verilir.

(5) Hastalık ve başka zorunlu nedenlerle, bir dersin yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciye G notu verilir. Bu not, öğrenciye mazeret sınavları sonucunda verilecek başarı notu ile değiştirilir. Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencinin notu, FD’ye dönüşür.

(6) Yarıyıl sonu sınavlarına girdiği halde, yarıyıl içi çalışmalarında eksiklikleri olan öğrenciye E notu verilir. Öğrenci, o dersin yarıyıl sonu sınavı tarihinden itibaren on gün içinde eksiklikleri tamamlamak zorundadır. Bu sürenin uzatılmasına, öğrencinin başvurusu ve ilgili öğretim elemanının onayı ile ilgili bölüm başkanı karar verir ve durumu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir. Bu süre içinde gerekli çalışmaları tamamlayan öğrenciye başarı notu verilir, tamamlayamayan öğrencinin notu ise FD’ye dönüşür.

(7) V simgesi, dersten çekilen öğrenciye verilir.

(8) R simgesi, tekrar edilen dersler için kullanılır.

(9) Bir yarıyıldan daha fazla süren derslerden, bir sonraki yarıyılda devam edecek olanlara P simgesi; içinde bulunulan yarıyılda tamamlanmış olanlara başarı notlarından biri verilir.

(10) Başka yükseköğretim kurumlarından geçiş yapmış öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerden, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca eşdeğerliği kabul edilenlere, T simgesi verilir.

Notların açıklanması

MADDE 17 – (1) Başarı notları, her yarıyıl sonunda ilgili bölüm/program başkanı veya Yabancı Diller Merkezi (YDM)/Türkçe Öğretim Birimi (TÖB) başkanı tarafından, akademik takvimde belirtilen tarihe kadar, ilgili dekanlık, yüksekokul müdürlüğü veya Rektörlüğe topluca teslim edilir. İlgili dekanlık, yüksekokul müdürlüğü veya Rektörlük sonuçları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir.

(2) Başarı notları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilir. Her yarıyıl sonunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, her öğrenci için, Üniversite içi kullanıma yönelik yarıyıl sonu not çizelgesi hazırlar.

(3) Notlarda bir değerlendirme hatası olup olmadığının belirlenmesini isteyen öğrenci, notların ilân edilmesinden itibaren üç iş günü içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı başvuruda bulunabilir. Başvurular, ilgili bölüm/program/başkanlığı veya YDM/TÖB başkanlığı tarafından kurulan ve en az üç öğretim üyesi/öğretim görevlisi/okutmandan oluşan bir komisyonca, en geç yedi iş günü içinde değerlendirilir. Sonuç, dekanlık, meslek yüksekokulu müdürlüğü veya Rektörlük kanalıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

Not ortalamaları ve öğrencilerin başarı durumlarının izlenmesi

MADDE 18 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, tamamladıkları yarıyılda almış oldukları derslere ait başarı notları kullanılarak hesap edilen yarıyıl not ortalaması (YNO) ve kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programında almış oldukları tüm derslere ait başarı notları kullanılarak hesap edilen genel not ortalaması (GNO) ile izlenir.

(2) YNO, öğrencinin o yarıyıl izlediği derslerin her birinden aldığı başarı notlarına karşılık gelen katsayılar ile derslerin AKTS değerlerinin çarpılmasıyla bulunan sayıların toplamının, aynı derslerin AKTS değerleri toplamına bölünmesi ile elde edilir. GNO ise, öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim-öğretim programına başlamasından itibaren aldığı derslerin tümü göz önüne alınarak aynı yöntemle hesaplanır. YNO ve GNO, virgülden sonra iki hane yürütülerek hesap edilir.

(3) Not ortalamalarının hesabında, A’dan FF’ye kadar olan notlar hesaba katılır. T, P, G, E ve V notları/simgeleri hesaba katılmaz. GNO’nun hesaplanmasında, tekrar edilen derslerde alınan en yüksek not dikkate alınır.

(4) Herhangi bir yarıyıl sonunda, GNO’ları 2.00 ve daha yüksek olan öğrenciler başarılı öğrenci sayılır.

(5) GNO’ları 3.00-3.49 olan öğrenciler onur öğrencisi, GNO’ları 3.50 ve daha yüksek olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak kabul edilirler.

(6) GNO’ları 2.50-2.99 arasında olan öğrenciler en çok sekiz AKTS, 3.00’dan yukarı olan öğrenciler en çok ondört AKTS kredilik fazla ders alabilirler.

(7) Herhangi bir yarıyıl sonunda GNO’ları 2.00’dan düşük olan öğrenciler, sınamalı öğrenci sayılırlar. Bu öğrencilere, içinde bulundukları yarıyılın normal ders yükünden fazla ders yükü verilmez.

(8) Bir akademik yıl sonunda, GNO’su 2.00’dan düşük olan öğrencilerden, YNO’su iki yarıyıl üst üste 2.00’dan düşük olan öğrenciler, yarıyıl tekrarı durumuna girerler. Bu öğrenciler, son iki yarıyılda C’nin altında not aldıkları dersleri, açıldıkları ilk yarıyılda tekrarlamak zorundadırlar. Bu dersleri bırakamaz ve bu derslerden çekilemezler. Bu öğrencilerin bir yarıyılda alabilecekleri en fazla ders yükü ise, tekrarladıkları yarıyılın ders programında yer alan ders yüküdür.

(9) Yarıyıl tekrarı durumunda olan ve tekrar ettikleri yarıyılda aldıkları tüm derslerden YNO’su veya GNO’sunu 2.00 ve daha üzerine çıkaran öğrenciler, yarıyıl tekrarı durumundan çıkarlar.

(10) Her akademik yıl başında yarıyıl tekrarı durumu, yaz öğretimi sonundaki not ortalamalarına göre belirlenir.

(11) Bir öğrencinin yaz öğretiminde açılan bir dersi başka bir öğretim kurumundan alması, ilgili bölüm/program başkanının iznine tabidir.

Ders tekrarı

MADDE 19 – (1) Öğrenciler; FF, FD ve V notu/simgesi aldıkları dersleri, açıldıkları ilk yarıyılda tekrarlamak zorundadırlar.

(2) Başarı sağlanamayan veya V simgesi alınan seçimlik ders yerine, programda yer alan başka bir seçimlik ders alınabilir.

(3) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla, ders yükü ile ilgili hükümler saklı kalmak koşulu ile, daha önceki yarıyıllarda C-, D+, D ve D- notu aldıkları dersleri tekrarlayabilirler. Mezun olma koşullarını gerçekleştiren öğrenciler, bu haktan yararlanamazlar.

(4) Tekrar edilen dersler, akademik kayıtlarda R simgesi ile gösterilir. GNO’nun hesaplanmasında, tekrarlanan derslerde alınan en yüksek not geçerlidir.

Öğretim süresi

MADDE 20 – (1) Üniversitede önlisans eğitim-öğretim programlarının normal süresi dört, lisans eğitim-öğretim programlarının normal süresi sekiz yarıyıldır. Yabancı dil hazırlık sınıfları bu sürelere dâhil değildir.

(2) Üniversitede, önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süreler, iki yıllık önlisans için dört yıl, dört yıllık lisans için yedi yıldır. Ancak, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın önlisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(3) Bu durumda ödenmesi gereken ücretler, Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi ile Mütevelli Heyet tarafından tespit edilir.

(4) Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilere, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre önlisans diploması verilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mezuniyet Koşulları, Diplomalar, Disiplin İşlemleri, Kayıt Sildirme,

Kayıt Dondurma, Kayıt Açtırma ve Mazeretler

Mezuniyet koşulları, diplomalar

MADDE 21 – (1) Kayıtlı oldukları önlisans ve lisans eğitim-öğretim programlarının tüm gereklerini yerine getiren, GNO’su 2.00 veya daha yüksek olmak koşulu ile önlisans için en az 120, lisans için en az 240 AKTS kredisine sahip olan öğrenciler, mezuniyet koşullarını sağlamış sayılırlar. Bunlardan;

a) Mezuniyet koşullarını, kayıtlı oldukları fakülte ve bölümlerde yerine getiren öğrencilere, bitirdikleri eğitim-öğretim programının özelliklerini belirten bir lisans diploması verilir.

b) Mezuniyet koşullarını, kayıtlı oldukları meslek yüksekokulu programlarında yerine getiren öğrencilere, bitirdikleri eğitim-öğretim programının özelliklerini belirten bir önlisans diploması verilir.

(2) Üniversiteden mezun olanlara; GNO’larını, devam ettikleri bölüm ya da programda aldıkları ders, proje, laboratuvar, bitirme projesi, staj, atölyeler ve bunlardan sağladıkları başarıyı gösteren bir öğrenim belgesi verilir. Bunun dışında ek olarak, ilgili Senato kararları çerçevesinde, öğrencilerin öğrenim süreleri boyunca, bilgisayar, yabancı dil veya meslekle ilgili diğer formasyon tamamlayıcı alanlarda ulaştıkları aşamayı belirten belgeler de verilebilir.

(3) GNO’su 3.00-3.49 aralığında olan mezunlara, onur başarı belgesi; GNO’su 3.50 ve üstü mezunlara, yüksek onur başarı belgesi, diplomaları ile birlikte verilir.

Disiplin

MADDE 22 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülür. Disiplin cezası nedeniyle üniversiteden uzaklaştırılan öğrenciler, bu süre içinde öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdürler.

Kayıt sildirme

MADDE 23 – (1) Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler, bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvururlar. İlgili yönetim kurulu kararı ile kayıt sildirme işlemi tamamlanır. İlgili dekanlık veya meslek yüksekokulu müdürlüğü, öğrencinin kaydının silindiğini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir. Bu  öğrencilerin kayıt sildirdikleri tarihe kadar olan katkı payları iade edilmez. Ancak, istemeleri halinde, kendilerine öğrenim durumlarını gösteren bir belge verilir.

Kayıt dondurma ve kayıt açtırma

MADDE 24 – (1) Öğrenciler, kayıt dondurma ve kayıt açtırma başvurularını, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yaparlar. Bu başvurular, ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Yarıyıl sonu sınavları başladıktan sonra kayıt dondurma işlemi yapılmaz.

(2) Öğrencilerin bir seferde iki yarıyıl, tüm öğrenim sürelerinde toplam dört yarıyıl kayıt dondurma hakkı vardır. Bu süreler, öğrenim süreleri dışında tutulur. Ancak öğrenci, kaydını dondurduğu süre içinde yapılan sınavlara giremez, girdiği takdirde aldığı not geçersiz sayılır.

(3) Kaydı dondurulan öğrenciler, bu süre içinde izinli sayılırlar.

(4) Kayıt dondurma durumunda, katkı payına ilişkin usul ve esaslar, Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(5) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde dondurulabilir:

a) Öğrencinin, bir sağlık kurumundan alacağı sağlık raporuyla belgelenmiş, sağlıkla ilgili mazeretinin olması,

b) Mahallin en büyük mülkî amiri tarafından verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla, doğal âfetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalması,

c) Öğrencinin, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

ç) Öğrencinin, yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceğini belgelemesi,

d) Yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarma cezası alan öğrenciler dışında, öğrencinin tutukluluk ve mahkûmiyet hâli,

e) İlgili yönetim kurulunca haklı ve geçerli kabul edilen ekonomik, ailevi ve benzeri nedenler.

(6) Kayıtları dondurulmuş öğrenciler, sürenin bitiminde yarıyıl kayıtlarını yenileyerek öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Sağlık nedeni ile kayıtlarını dondurmuş olan öğrenciler, süresinden önce kayıt açtırmak isterlerse, sağlık durumlarının düzeldiğini sağlık raporu ile belgelendirmek zorundadırlar.

(7) İki yarıyıl kayıt dondurmuş olan öğrenciler, kayıtlarının dondurulmuş olduğu ilk yarıyılın sonunda, öğrenimlerine devam etmek istedikleri takdirde, kayıt açtırabilirler.

Mazeretler

MADDE 25 – (1) Haklı ve geçerli mazereti olan öğrencilerden, sağlık raporu olan öğrencilerin rapor süresinin bitimini izleyen üç işgünü içinde; sağlık sorunları dışında mazereti olan öğrencilerin ise mazeretin meydana geldiği tarihten sonraki üç işgünü içinde mazeretlerine ilişkin belgelerini ilgili bölüm başkanlığına teslim etmeleri gerekir. İlgili bölüm başkanlığı, final sınavları mazeretlerini karara bağlayarak, gerekirse mazeret sınavını yapar veya öğrenciye eksik olan çalışmalarını tamamlama hakkı verir. Yarıyıl sonu sınavlarının mazeretleri, ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır ve gerekirse mazeret sınavları yapılır. Mazereti kabul edilen öğrenci, mazeretli olduğu süre içinde yapılan sınavlara giremez, girdiği takdirde aldığı not geçersiz sayılır.

(2) Tek bir sınav gününü kapsayan sağlık raporları kabul edilmez.

(3) Kayıt dondurma dışında, öğrencilerin mazeretleri, aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde dikkate alınabilir:

a) Bir sağlık kurumundan alınan ve İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının bilgisinde olan sağlık raporu veya yazılı belge,

b) Vefat ve defin tarihleri ile akrabalığın belgelenmesi kaydıyla, bir yakınının vefatı halinde,

c) Belgelenmesi kaydıyla Üniversitedeki derslerin sınav saatlerinin çakışması, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar, toplumsal olaylar, kazalar ve doğal âfetler,

ç) Öğrencinin askerlik tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

d) Burs, staj gibi imkânların doğması veya Üniversite tarafından görevlendirilmesi gibi nedenlerle öğrencinin Üniversite dışında bulunması,

e) Öğrencinin tutukluluk hali,

f) Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilebilecek diğer hallerin ortaya çıkması.

(4) Mazeret sınavına giremeyen öğrencilere bir daha mazeret sınavı yapılmaz.

(5) Kayıt dondurma dışında haklı ve geçerli nedenlerle izinli sayılan, tutukluluğu takipsizlik veya beraat kararı ile sona eren veya sağlık raporu alan öğrenciler, raporlu veya izinli geçen süreler için katkı payı öderler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 26 – (1) 21/11/2010 tarihli ve 27762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2011-2012 eğitim-öğretim yılından önce Üniversitede kayıtlı olan öğrencilere bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesi ile yürülükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında öğretim gören öğrenciler ile kayıt dondurup 2011-2012 eğitim-öğretim yılında ilk kez eğitime başlayan öğrencilere bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik 2011-2012 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü yürütür.