27 Ekim 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28097

YÖNETMELİK

Dicle Üniversitesinden:

DİCLE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (DÜBAMER): Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Dicle Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Dicle Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite ve bölge illerine her türlü bilişim ve yazılım hizmetlerinde destek vermektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite bilgisayar ağı ve internet bağlantılarının kesintisiz sürdürülmesi için gerekli çalışmaların yapılması,

b) Üniversite bünyesinde fakülte ve birimlerin yazılım ihtiyacının karşılanması,

c) Üniversite personelinin bilgisayar kullanımları ile ilgili hizmet içi eğitimlerinin verilmesi,

ç) Üniversite bünyesinde donanım ve yazılımın bakım ve güncellemesinin sağlanması,

d) Üniversite sitesinin yönetim, bakım ve güncellemesi gibi konularda hizmet ve destek verilmesi,

e) Üniversite bilişim hizmetlerine ilişkin yönetim, bakım ve güncelleme gibi konularda hizmet ve destek verilmesi,

f) Kamera sistemlerin donanım ve yazılımların bakım ve güncellemesi gibi konularda hizmet ve destek verilmesi,

g) Kampüs otomasyonu kapsamında, KGS-OGS geçiş sistemleri gibi bariyer ve akıllı kart sistemi ile yemek hizmeti gibi turnike bakım-işletme hizmetlerinin verilmesi,

ğ) Öğrenci otomasyonunun sunucu ve yazılım hizmetinin sağlanması,

h) Uzaktan eğitim hizmeti verilmesi,

ı) Bilişim teknolojileri ile ilgili uluslararası teknolojik ve endüstriyel gelişmelerin izlenmesi ve bu konularda araştırmalar yapılması,

i) Tüm kurum ve kuruluşların, bilişim teknolojileri alanında ihtiyaç duydukları her türlü yazılım ve donanım çözümlerinin üretilmesi ve gerekli analizleri gerçekleştirme hizmetlerinin sunulması,

j) Üniversitenin, sanayi ve kamu ile işbirliği çerçevesinde araştırmalar ve uygulamalar gerçekleştirmesi ve danışmanlık hizmeti verilmesi,

k) Ulusal ve uluslararası üniversitelerle bilgi ve teknoloji alışverişinde bulunulması ve ortak projeler üretilmesi,

l) Üniversitenin eğitim ve staj faaliyetlerine katkıda bulunmak amacıyla sertifika programları düzenlenmesi,

m) Oluşturulan birimler vasıtasıyla araştırma, proje ve etüt çalışmaları yapılması,

n) Rektörlüğün belirleyeceği konularda çalışmalar yapılması.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür ve müdür yardımcıları,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür, müdür yardımcısı ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi tamamlanan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcısı, Müdürün vereceği görevleri yerine getirir ve yokluğunda ona vekâlet eder. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde, görevi kendiliğinden sona erer ve Rektör tarafından yeni Müdür atanır.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri yürütmek ve sürekli bir gelişim planı çerçevesinde yeni hedefleri belirlemek,

b) Üniversitenin birimlerinin yanı sıra, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla çalışmalar yapmak, kaynaklardan elde edilecek bilgi akışı sistemini geliştirmek ve bu çalışmaları belgelendirmek,

c) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek, toplantılar düzenlemek,  Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

ç) Merkezin ve bağlı birimlerin, yönetim açısından düzenli ve etkin işleyişi için gerekli önlemleri almak, gerekli yönlendirme ve denetlemeleri yapmak,

d) Merkez ve bağlı birimlerinin, çalışma programlarına ilişkin yıllık düzenlemeleri yapmak, yıllık çalışma raporlarını oluşturarak Rektörlüğün onayına sunmak,

e) Yayınlanması veya Üniversite dışında sunulması istenen araştırma ve incelemeleri Rektörün onayına sunmak,

f) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun idari hizmetlerini yürütmek.

Yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Üniversitenin konu ile ilgili teknik veya öğretim elemanları arasından, ihtiyaç halinde Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlardan görevlendirilen toplam beş üyeden oluşur. Üniversite dışından gelen üyeler istekleri halinde, Rektörün yazılı talebi üzerine ilgili kuruluşlar tarafından belirlenir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulunun başkanı Müdürdür. Yönetim Kurulu; Başkanın çağrısı üzerine en az iki ayda bir kez olağan ve gerekli durumlarda olağanüstü olarak, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği, Yönetim Kurulu kararıyla sona erdirilir. Üyeliği sona erdirilen Yönetim Kurulu üyesinin yerine, yukarıda belirtilen aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık çalışma programını ve yılsonu faaliyet raporunu hazırlamak, çalışma alanına giren konularda karar almak ve uygulama görevini yerine getirmek,

b) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek hayata geçirilmesini sağlamak,

c) Faaliyetlerini yazılı veya basılı hale getirerek ilgili yerlere ulaştırmak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ile Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Üniversitenin konu ile ilgili teknik veya öğretim elemanları arasından, ihtiyaç halinde Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlardan görevlendirilen toplam beş üyeden oluşur. Üniversite dışından gelen üyeler istekleri halinde, Rektörün yazılı talebi üzerine ilgili kuruluşlar tarafından belirlenir.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(3) Danışma Kurulunun sekretarya hizmetleri, Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir. Danışma Kurulu; Rektörün veya Müdürün daveti ile yılda en az bir kez, Rektörün veya Müdürün başkanlığında salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

(4) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun her yıl düzenleyeceği faaliyet raporunu değerlendirir, yapılmakta olan çalışmalar hakkında görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir, çalışmaların daha etkin hale getirilmesi amacıyla Müdürün koordinasyonunda faaliyet alanları ile ilgili çalışma grupları veya komisyonlar oluşturabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.