27 Ekim 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28097

YÖNETMELİK

Atılım Üniversitesinden:

ATILIM ÜNİVERSİTESİ METAL ŞEKİLLENDİRME MÜKEMMELİYET

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/11/2009 tarihli ve 27407 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım Üniversitesi Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu, Merkezin en üst yönetim ve karar organıdır. Merkezin idare ve icrasından sorumludur. Yönetim Kurulu; metal şekillendirme konusunda uzman, üçü Atılım Üniversitesinden, üçü de diğer üniversitelerde görevli öğretim üyelerinden ya da Atılım Üniversitesi dışındaki enstitü veya araştırma merkezlerinde görevli araştırmacılardan olmak üzere altı temsilci ve metal şekillendirme sektöründe hizmet veren dokuz şirketin temsilcilerinden oluşur. Üyeler iki yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Üyelik süresi tamamlanan üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin ölüm, istifa ya da herhangi bir sebeple boşalması halinde boşalan üyenin süresi ile sınırlı olmak üzere Rektör tarafından yeni üye görevlendirilir. Yönetim kurulu üyeliği fahridir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Danışma Kurulu Yürütme Kurulunun talebi üzerine toplanır. Danışma Kurulunun iki toplantısı arasındaki süre üç yılı geçemez. Danışma Kurulu tüm kararlarını toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/11/2009

27407