26 Ekim 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28096

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Diyanet İşleri Başkanlığı)’ tan:

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığında bir kadroya ilk defa, açıktan veya naklen atanacaklar için açılacak sınavları, sınav konularını, sınav kurullarının kuruluş ve çalışma usulleri ile diğer hususları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Diyanet İşleri Başkanlığında ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar ile yeniden atanacaklar, halen görevde olup görevini veya görev yerini değiştirmek isteyenler, yeterlik belgesi alacaklar ve Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına (MBSTS) katılacaklar hakkında uygulanır.

(2) Müfettiş, müfettiş yardımcısı, Diyanet işleri uzmanı, Diyanet işleri uzman yardımcısı, Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı ve Din İşleri Yüksek Kurulu uzman yardımcısı kadrolarına atanacaklar; vaiz, Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip, müezzin-kayyım kadrolarına ilk defa atanacaklar ile bu unvanların kariyer basamaklarına atanacaklar; görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacaklar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Diyanet İşleri Başkanını,

b) Başkanlık: Diyanet İşleri Başkanlığını,

c) Cami görevlileri: İmam-hatip ve müezzin-kayyımları,

ç) Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS): Görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan göreve en iyi şekilde hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla Başkanlıkça yapılan veya yaptırılan sınavı,

d) Sınav: İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar ile yeniden atanacaklar ve halen görevde olup görevini veya görev yerini değiştirmek isteyenler için düzenlenecek yazılı ve/veya sözlü ve/veya uygulamalı sınavı,

e) Sözlü sınav: Bir kadroya atanmak isteyenlerin bilgilerini ölçmek, atanacağı görevin özelliğine göre davranışlarını, ifade yeteneğini ve genel durumunu değerlendirmek maksadı ile yapılan sınavı,

f) Taşra teşkilatı: Diyanet İşleri Başkanlığı il ve ilçe müftülükleri ile dini yüksek ihtisas merkezi müdürlükleri ve eğitim merkezi müdürlüklerini,

g) Uygulamalı sınav: Bir kadroya atanmak isteyenlerin bilgi ve becerilerinin ölçülmesi maksadıyla yapılan sınavı,

ğ) Yarışma sınavı: Cami görevliliği kadroları için, halen cami görevlisi olarak çalışmakta veya bir üst görevi yapmakta olan veya daha önce bu görevleri yapmış olup Başkanlık teşkilatında çalışanlardan müracaat edenlerin sayısının boş kadro sayısından fazla olması halinde yapılacak önceliği tespit sınavını,

h) Yeterlik sınavı: Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım olarak ilk defa görev alacaklar için, Başkanlıkça belirlenecek yer ve zamanlarda yapılacak veya yaptırılacak yazılı ve/veya sözlü ve uygulamalı sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sınavlara Dair Genel Esaslar

Temel esaslar

MADDE 5 – (1) Sınavlara dair temel esaslar şunlardır:

a) Başkanlıktaki kadrolara ilk defa Devlet memuru olarak atanmak isteyenler 2 nci maddedeki istisnalar hariç 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve bu Yönetmelik esaslarına göre sınava tabi tutulurlar.

b) Görev veya görev yerlerini değiştirmek için açılan sınavlara katılmak isteyen cami görevlileri, kariyer unvanlar için yapılacak sınavlara katılmak isteyen personel ile yurt dışı, hac ve umre hizmetlerinde görevlendirilmek için Başkanlıkça yapılacak sınavlara katılacakların, Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına (MBSTS) girmeleri ve Başkanlıkça belirlenen puanı almaları şarttır.

c) Sınavlarda gizlilik esastır.

ç) Sınav sonuçları ilgili sınav kurulunca değerlendirilir.

d) Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) sonuçları ile yeterlik sınav sonuçları üç yıl süre ile geçerlidir.

e)  Hakkında hüküm bulunmayan sınav sonuçları müteakip sınav ilan tarihine kadar geçerlidir.

f) Atama yapıldığı sırada askerde bulunanların sınav sonuçları, terhis tarihinden itibaren otuz gün süreyle geçerlidir.

Sınavlar ve sınavları açacak merciler

MADDE 6 – (1) Görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan göreve iyi şekilde hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla yılda bir Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) yapılabilir. Bu sınav Başkanlıkça yapılabileceği gibi Milli Eğitim Bakanlığına, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına veya üniversitelere de yaptırılabilir. Sınavın yeri ve zamanı ile sınavda sorulacak sorular Başkanlıkça belirlenir ve sınavı yapacak kuruma bildirilir. Başkanlıkça gerekli görülmesi halinde sınav soruları ÖSYM’ye veya üniversitelere de hazırlatılabilir.

(2) Başkanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli bulunanlar ile sabık görevlilerden, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde sınav şartı bulunan kadrolara atanacaklar için, ihtiyaca göre Başkanlıkça uygun görülen yer ve zamanlarda sınav açılır.

(3) Başkanlık taşra teşkilatında bulunan şoför ve yardımcı hizmetler sınıfındaki kadrolara naklen atanacaklar için ihtiyaca göre, valilik ve kaymakamlıklarca uygun görülecek zamanlarda sınav yapılır.

(4) Cami görevlisi kadrolarından münhal bulunan yerler için her ayın ilk Salı günü müftülüklerce yarışma sınavı yapılır.

(5) İlk defa Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına atanacaklar için Başkanlıkça belirlenecek yer ve zamanlarda yeterlik sınavları yapılır. Söz konusu yeterlik sözlü ve uygulamalı sınavından önce Başkanlıkça yazılı sınav da yapılabilir.

Sınavların ilanı

MADDE 7 – (1) Başkanlıktaki kadrolara ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için yapılacak sınavlara ilişkin duyurular Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılır.

(2) Halen görevde olanlardan Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde sınav şartı bulunan kadrolara yer değiştirme suretiyle atanma talebinde bulunanlar için yapılacak sınavlar ve bu sınavlar sonucu atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı, başvuru süresinin bitiminden en az on beş gün önce, sınav Başkanlık merkezinde yapılacaksa, Başkanlıkça; taşrada yapılacaksa, valilik veya kaymakamlıklarca uygun görülecek yerlerde,  uygun görülecek vasıtalarla ilân edilir.

(3) Cami görevliliği için yapılacak yarışma sınavları, sınav tarihinden önce on beş gün süre ile ilgili müftülükçe Başkanlık web sayfasında yayımlanır ve yazılı duyuru yapılmak suretiyle ilan edilir.

(4) Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (MBSTS) yeri, tarihi, konuları ile diğer hususlar sınav tarihinden en az kırkbeş gün önce Başkanlık web sayfasında yayımlanır ve ayrıca müftülüklerde ilan edilir.

(5) Sınava gireceklerde aranan şartlar ilanda belirtilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavların Uygulanmasına Dair Esaslar

Müracaat

MADDE 8 – (1) Sınava girmek isteyenlerin, ilanı yapan merciden temin edecekleri müracaat formunu, gerçeğe uygun olarak doldurup en son müracaat tarihi mesai saati bitimine kadar ilanda belirtilen yere vermeleri yeterlidir.

(2) Müracaatlarda ilgilinin müracaat formundaki beyanı esas olup başka belge istenmez.

(3) Başvurular ile diğer iş ve işlemler elektronik ortamda yapılabilir.

(4) Süresi içinde yapılmayan müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

(5) Müracaat evrakında eksik veya yanlış beyanda bulunduğu tespit edilenler sınava alınmaz ve bu durum kendilerine bildirilir.

Sınav kurulları ve görevleri

MADDE 9 – (1) Başkanlıkça açılan sınavlarda sınavı yapacak kurul veya kurullar İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün teklifi ve Başkanlığın onayı ile bir başkan ve en az iki asıl, iki yedek üyeden oluşur.

(2) İl ve ilçelerde münhal bulunan kadrolar için açılacak sınavlar il müftülüğü değerlendirme ve sınav kurulunca yapılır. Bu kurul, valilik onayı ile il müftüsü, müftü yardımcısı veya metropol ilçe müftüsünün başkanlığında biri münhal bulunan kadronun bulunduğu ilçe müftüsü olmak üzere ilçe müftüleri, eğitim görevlisi ve vaizlerin katılımıyla başkan dahil üç asıl iki yedek üyeden oluşur ve devamlılık arz eder. Sınav yoğunluğu dikkate alınarak aynı usulde birden fazla sınav kurulu oluşturulabilir. Sınav yeri ilanda belirtilir.

(3) Dinî yüksek ihtisas merkezi ve eğitim merkezince açılan sınavları yapacak olan kurul, dinî yüksek ihtisas merkezi müdürü veya eğitim merkezi müdürünün başkanlığında, eğitim görevlisi ve/veya uzmanlar arasından ilgili müdürün teklifi ve mülki amirin onayı ile başkan dâhil üç asıl ve iki yedek üyeden oluşur.

(4) Sınav kurullarına, atama yapılacak kadronun özelliğine göre gerektiğinde başka kuruluşlardan üye alınabilir.

(5) Sınav kurullarında görevlendirilenlerin öğrenim seviyeleri, sınava gireceklerin öğrenim seviyelerinden aşağı olamaz.

(6) Sınavlara, sınav kurullarının başkan ve üyelerinin eşleri ile ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katılacağının anlaşılması halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

(7) Sınav kurulları, sınavları düzenli bir şekilde yapmak, sınav sonuçlarını değerlendirmek ve buna göre başarı listesi düzenlemek, gerektiğinde itirazları inceleyip sonuçlandırmak ve yer değiştirmeleri gerekenlerin durumlarını görüşerek karara bağlamakla görevlidir.

Sınav konuları ve sorular

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak yazılı sınavlarda;

a) Bayan il müftü yardımcılığı, eğitim görevliliği, ilçe müftülüğü ve vaizlik sınavına girenler için;

1) Kur’an-ı Kerim,

2) Arapça,

3) Tefsir,

4) Hadis,

5) Kelam,

6) Fıkıh,

7) Dinî ve meslekî genel kültür,

8) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat,

b) Kur’an kursu öğreticiliği yeterlik sınavına girenler için;

1) Kur’an-ı Kerim,

2) Akaid,

3) Fıkıh (ibadet konuları),

4) Siyer ve ahlâk,

c) İmam-hatiplik yeterlik ve yarışma sınavına girenler için;

1) Kur’an-ı Kerim,

2) Akaid,

3) Fıkıh (ibadet konuları),

4) Siyer ve ahlâk,

ç) Müezzin-kayyımlık yeterlik ve yarışma sınavına girenler için;

1) Kur’an-ı Kerim,

2) Akaid,

3) Fıkıh (ibadet konuları),

konularından sorular sorulur.

(2) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak sözlü sınavlarda;

a) Bayan il müftü yardımcılığı, eğitim görevliliği, ilçe müftülüğü ve vaizlik sınavına girenlere;

1) Kur’an-ı Kerim,

2) Arapça,

3) Dini bilgiler (Tefsir, hadis, fıkıh, kelam),

4) Hitabet, etik ilkeleri ve mevzuat bilgisi,

b) Kur’an kursu öğreticiliği yeterlik sınavına girenlere;

1) Kur’an-ı Kerim,

2) Dini bilgiler (Akaid, fıkıh-ibadet konuları, siyer ve ahlâk),

3) Hitabet ve etik ilkeleri,

c) İmam-hatiplik yeterlik ve yarışma sınavına girenlere;

1) Kur’an-ı Kerim,

2) Dini bilgiler (Akaid, fıkıh-ibadet konuları, siyer ve ahlâk),

3) Hitabet ve etik ilkeleri,

ç) Müezzin-kayyımlık yeterlik ve yarışma sınavına girenlere;

1) Kur’an-ı Kerim,

2) Dini bilgiler (Akaid, fıkıh-ibadet konuları, siyer ve ahlâk),

3) Ezan, ikamet ve etik ilkeleri,

alanlarından sorular sorulur.

(3) Birinci  ve ikinci fıkrada yer alan konularda yazılı ve sözlü sınavlara katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığın elektronik sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında din hizmetlerini yürütenlerin temel ve özel yeterlik  kriterleri esas alınır ve bu hususa sınav ilanında da yer verilir.

(4) Sözlü sınav konularının değerlendirilmesi, bu maddenin  ikinci fıkrasının (a) bendinin her alt bendi için yirmi beşer puan, diğer bentlerin birinci alt bentleri için altmışar, ikinci ve üçüncü alt bentleri için ise yirmişer puan üzerinden yapılır.

(5) Mesleki, teknik bilgi ve beceri gerektiren konularda sözlü-uygulamalı; diğerlerinden ise sözlü sınav yapılır.

(6) Yukarıda belirtilen unvanların dışında kalan kadrolara atanmak için yapılacak sınavlarda, atanacağı kadronun gerektirdiği tahsil şartına uygun sorular sorulur; uygulama gerektiren alanlarda ayrıca uygulama da yaptırılır.

(7) Aynı görev için sınava girenlere, farklı öğrenim seviyesinde de olsalar, görevin gerektirdiği seviyede sorular sorulur.

Sınavların yürütülmesi

MADDE 11 – (1) Sınavların sorumluluğu sınavı yapan kurula aittir. Sınavların düzenli bir şekilde yürütülmesinden sınav kurulu başkanı sorumludur.

(2) Giriş belgesi olmayanlar sınava alınmazlar. Sınavlar, duyuruda belirtilen yer ve saatte başlar.

Tutanaklar

MADDE 12 – (1) Sınav başlarken, sınavın başlama saatini belirten bir tutanak düzenlenir.

(2) Sınavın bitiminde, bitiş saatini ve sınava girenlerin sayısını gösteren bir tutanak daha düzenlenerek sınavı yapan kurul üyelerince imzalanır.

Değerlendirme

MADDE 13 – (1) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi, sınav kurulu tarafından şu esaslara göre yapılır.

a) Yazılı yapılmış ise yazılı sınavdan başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması şarttır. 70 puan alamayanlar sözlü sınava katılamazlar.

b) Sözlü sınavdan veya sözlü-uygulamalı sınavdan başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması şarttır.

c) Sözlü sınav puanı/sözlü-uygulamalı sınav puanı sınav kurulu üyelerinin her birinin sözlü sınavda/sözlü-uygulamalı sınavda ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle tespit edilir.

ç) Yazılı ve sözlü sınava/sözlü-uygulamalı sınava katılanların nihai puanları,  yazılı ve sözlü/sözlü-uygulamalı sınav puan ortalamaları alınarak tespit edilir. Ortalama alınırken yarım ve daha yukarı kesirler tam sayıya tamamlanır, yarımdan az olan kesirler dikkate alınmaz.

d) Cami görevliliği için yapılan yarışma sınavlarının değerlendirilmesinde, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Cami Görevlileri Sözlü Sınavı Değerlendirme Formundan en az yetmiş puan alınması esastır. Başarı listesinin hazırlanmasında; EK-1 sayılı Cami Görevlileri Sözlü Sınavı Değerlendirme Formu ile Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-6 sayılı Cami Görevliliği Değerlendirme Kıstasları Formundan alınan puanların ortalaması alınır.

Başarı listesi

MADDE 14 – (1) Değerlendirme sonuçları, en yüksek puandan başlanmak üzere sınav kurullarınca sıraya konulur ve başarı listesi hazırlanır. Bu sıralamada puanların eşit olması halinde, yazılı sınav yapılmış ise yazılı sınav puanı fazla olanlara, bu puanında eşit olması halinde sözlü puanı yüksek olanlara, bu puanın da eşit olması halinde hizmet süresi fazla olanlara sıralamada öncelik verilir.

(2) Sınavda başarılı olanların ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri de yedek olarak sıralanır. Hazırlanan bu liste sınav kurulu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır ve sınavı açan makama teslim edilir.

(3) Cami görevlilerinin başarı sıralamasının hazırlanmasında puanların eşitliği halinde MBSTS puanı yüksek olana öncelik verilir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar

MADDE 15 – (1) Sınav sonucunda, müracaat evrakında gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Ataması yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

Sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 16 – (1) Sınav sonuçları sınavı açan merci tarafından sınavın bitim tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde ilan edilir ve sınava katılanlara uygun vasıtalarla duyurulur.

(2) Sınavı kazananlardan ataması yapılacakların, tebliğden itibaren en geç on beş gün içinde, gerekli belgelerle sınavı açan yere müracaat etmeleri istenir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 17 – (1) Sınava katılanlar, sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak sınav sonuçlarına itiraz edebilirler.

(2) Bu itirazlar, sınav kurulu veya sınavı açan birim tarafından kurulacak bir komisyon tarafından en geç on beş gün içinde incelenir ve sonuç ilgiliye bildirilir.

Sınavı kazananların atanması

MADDE 18 – (1) Sınavı kazananlardan bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen süre içinde müracaat edenlerin atamaları başarı listesindeki sıralamaya göre yapılır.

(2) İlan edilen kadrolarda çeşitli nedenlerle boşalma olması halinde müteakip sınav ilan tarihine kadar başarı listesindeki sıralamaya göre 70 ve üzeri puan alanlardan atama yapılabilir.

(3) Cami görevliliği yarışma sınavı sonucu yapılacak atamalar, 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendine göre yapılır.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 19 – (1) Sınavlarda başarı göstererek atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında muhafaza edilir. Bunun dışında kalanların sınav belgeleri sınavı yapan mercilerin arşivlerinde müteakip sınav tarihine kadar saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 20 – (1) 25/8/2004 tarihli ve 25564 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Kazanılmış haklar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce yapılan sınavlarda başarı gösterenlerin hakları, bu Yönetmelikteki esaslara göre yapılacak sınavlara kadar geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 

EK-1

 

CAMİ GÖREVLİLERİ SÖZLÜ SINAVI DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

Adı Soyadı                    :

Görev Yeri ve Unvanı  :

T.C. Kimlik No            :                                                          Sicil No :

 

DEĞERLENDİRME KISTASLARI

Adayın Puanı

   

Sözlü sınav puanı

Kıraat ve ezber durumu ile dini ve mesleki bilgilerden bilgilerinden olmak üzere Sözlü puan dağılımı:

 

Kur'an-ı Kerim kıraat puanı                             40 üzerinden

 

 

Kur'an-ı Kerim ezber puanı                             30 üzerinden

 

 

-  Dini ve mesleki bilgiler puanı                          30 üzerinden

 

 

 

                                                                     TOPLAM PUAN

 

 

 

YUKARIDAKİ BİLGİLERİN DOĞRULUĞU TASDİK OLUNUR.

 

 

 

 

…. /.... /…..

İmza ve Mühür

 

…………….. Müftüsü

 

   

Not: Bu form sınavın yapıldığı müftülükçe tasdik edilecektir.