26 Ekim 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28096

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Diyanet İşleri Başkanlığı)’ tan:

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Başkanlıkta 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan müdür ve daha alt görevlere, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde, alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

b) Başkan: Diyanet İşleri Başkanını,

c) Başkanlık: Diyanet İşleri Başkanlığını,

ç) Görevde yükselme: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan kadro ve görev gruplarına aynı veya başka hizmet sınıflarından görevde yükselme suretiyle yapılacak atamayı,

d) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselme ile ilgili olarak Başkanlıkça görevin özelliğine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

e) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar için Başkanlıkça yaptırılacak olan yazılı sınavı,

f) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde; Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında çalışılan süreler ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki kuruluşlar, mahalli idareler, kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler, resmi veya özel müesseseler ve meslekleri ile ilgili serbest çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

g) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

ğ) Taşra teşkilatı: Diyanet İşleri Başkanlığı il ve ilçe müftülükleri ile dini yüksek ihtisas merkezi müdürlükleri ve eğitim merkezi müdürlüklerini,

h) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılan unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamayı,

ı) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için, eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kadrolar, Genel ve Özel Şartlar

Görevde yükselmeye tabi kadrolar

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolar gruplar halinde aşağıda belirtilmiştir.

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) İşletme müdür yardımcısı, şube müdürü,  yayınevi satış müdürü, sivil savunma uzmanı,

2) Şef.

b) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

1) Eğitim uzmanı, vakit hesaplama uzmanı, din hizmetleri uzmanı, araştırmacı.

c) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

1) Çözümleyici.

ç) İdari Hizmetler Grubu;

1) Musahhih, ayniyat saymanı, teberrukat saymanı,

2) Bilgisayar işletmeni,

3) Memur, ambar memuru, satın alma memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, sekreter, veznedar, veri hazırlama ve kontrol işletmeni,

4) Şoför.

Unvan değişikliğine tabi kadrolar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliğine tabi kadrolar şunlardır: Mühendis, mimar, astronom, sosyolog, istatistikçi, mütercim, kütüphaneci, cami rehberi, tekniker, programcı, yönetmen, prodüktör, film yapımcısı, spiker, kameraman, montajcı, ışıkcı, ses kayıtçısı, muhabir, biolog, laborant, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, hemşire, grafiker, teknik ressam, teknisyen.

Genel ve özel şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacaklarda, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin beş ve altıncı maddelerinde belirlenen genel ve özel şartlar aranır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Eğitimine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme eğitimi

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ortak ders konularından en az otuz, günde en fazla yedi saat; (g) bendindeki konulardan en az kırk beş saat olmak üzere toplam yetmiş beş saat olarak düzenlenecek olan görevde yükselme eğitimi programının tamamına katılmaları şarttır. Ancak, ilgili mevzuatı gereği verilmesi zorunlu olan izin süresinde eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

(2) Yukarıdaki izinler dışında, mazeretini belgelendirenlerden eğitim süresince izin kullanmamış olanlara on saate kadar izin verilebilir.

Duyuru ve görevde yükselme eğitimine alınma

MADDE 9 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar, sınavlardan en az kırkbeş gün önce Başkanlık personeline duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyanların, duyuruda belirtilen tarihe kadar dilekçeleri birim amirleri aracılığıyla İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne iletilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından incelenir.

(2) Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan personelin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.

(3) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı, ilan edilen boş kadro sayısının üç katını geçemez. Başvuranların üç katından az olması halinde, başvuru şartlarını taşıyan bütün personel eğitime alınır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, bu Yönetmelik eki Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere, kadro sayısının üç katı personel belirlenerek eğitime alınır. Puanların eşitliği halinde ise, sırasıyla; hizmet süresi fazla olana, daha üst öğrenimi bitirmiş olana, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olana, öncelik verilir.

(4) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

(5) Görevde yükselme eğitimi programlarını, Başkanlık sadece kendi personeli için düzenleyebileceği gibi, bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilmek ve uygun görüş alınmak kaydıyla Devlet Personel Başkanlığı veya Başkanlıkça uygun bulunacak kamu kurum ve kuruluşları tarafından müşterek görevde yükselme eğitimi programları düzenlenebilir.

Görevde yükselme eğitiminin konuları

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme eğitiminin konuları şunlardır:

a) T.C. Anayasası,

1) Genel esaslar,

2) Temel hak ve ödevler,

3) Devletin temel organları,

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik,

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

d) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

e) Halkla ilişkiler,

f) Etik davranış ilkeleri,

g) Başkanlığın görev alanı ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular.

(2) Görevde yükselme eğitimi için hazırlanacak programlarda, bu maddenin birinci fıkrasındaki (g) bendinde belirtilen konuların ağırlığı en az yüzde altmıştır.

(3) Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

Sınav şekli, sınav şartı ve atama

MADDE 11 – (1) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır ve bu sınav Başkanlıkça; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır. Görevde yükselme sınavında sorulacak sorular 10 uncu maddedeki konuların ağırlıklarına göre belirlenir.

(2) Değerlendirme yüz tam puan üzerinden yapılır. Meslekî konularda en az kırk puan almak şartıyla en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(3) Bu sınava herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olanlar, aynı unvanla ilgili düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

(4) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların, bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmeleri için, görevde yükselme sınavına katılarak başarılı olmaları şarttır.

(5) Görevde yükselme sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından, üç ay içinde başarı sıralamasına göre duyurulan kadro sayısı kadar atama yapılır. Puanların eşit olması hâlinde, Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan bu puanlamanın da eşitliği halinde sırasıyla, 10 uncu maddenin (g) bendine ilişkin puanı yüksek olana, hizmet süresi fazla olana, daha üst öğrenimi bitirmiş olana, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olana öncelik verilir. Aylıksız izinde olanlar dâhil, ataması yapılanlardan mevzuatta öngörülen süre içinde yeni görevine başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

(6) Başkanlık personelinden doktora öğrenimini bitirenler bu Yönetmelik kapsamında atanılacak kadro için ön görülen öğrenim ve hizmet şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzey görevler ile daha alt görevlere sınavsız atanabilirler.

(7) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az orta öğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(8) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır. Bu sınavlara katılacaklarda, öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere sadece Başkanlık personeli başvurabilir. Bu sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(9) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

(10) Unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından, üç ay içinde başarı sıralamasına göre duyurulan kadro sayısı kadar atama yapılır. Puanların eşit olması hâlinde, sırasına göre, 10 uncu maddenin (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara, hizmet süresi fazla olana, daha üst öğrenimini bitirmiş olana, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olana öncelik verilir. Ataması yapılanlardan mevzuatta öngörülen süre içinde yeni görevine başlamayanların atanma hakları sona erer.

(11) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları halde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

Görevde yükselme sınav kurulu

MADDE 12 – (1) Görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile ilgili işlemleri yürütmek üzere Başkanın görevlendireceği kişinin başkanlığında, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ve Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü temsilcileri ile Başkanlıkça uygun görülecek diğer kişilerin katılımıyla Başkanlık merkezinde beş kişiden müteşekkil "Görevde Yükselme Sınav Kurulu" oluşturulur. Ayrıca, her bir üyenin yedeği de belirlenir.

(2) Görevde yükselme sınav kurulunu oluşturan üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Görevde yükselme sınav kurulu, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

(4) Sınavlara görevde yükselme sınav kurulunun başkan ve üyelerinin eşleri ile ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katılacağının anlaşılması halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

(5) Sınav Kurulu, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için 10 uncu maddede öngörülen, Başkanlığın görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılması ve ilgili personele verilmesini sağlar, sınav sonuçlarını ilan eder, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür. Sınav kurulu, bu fıkrada öngörülen sınav konularına ilişkin notların, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tâbi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce, ilgili personele verilmesini sağlar. 10 uncu maddedeki ortak ders konularına ilişkin ders notları, sınava girecek personel tarafından temin edilir.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

MADDE 13 – (1) Sınav kurulu, sınav sonuçlarını kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içinde ilan eder ve sınava giren personele duyurur. Sınava giren personel, duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içinde, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne verecekleri bir dilekçe ile sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtirazlar, ilgili Sınav Kurulunca değerlendirilerek sonuç ilgiliye bir yazı ile bildirilir.

(2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

a) Her ana görev grubunun üst grubundan alt gruplarında yer alan kadrolara geçişler ile alt grupların kendi içindeki diğer kadrolara yatay geçişlerde atanacağı kadronun şartlarını taşımak kaydıyla görevde yükselme eğitim ve sınavı uygulanmaz.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ile alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimine ve sınavına tabidir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınav sonucuna göre yapılır.

Naklen atamalar

MADDE 15 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara aynı unvanla geçmek isteyenler, atanacağı kadronun niteliklerini taşımak kaydıyla sözlü/yazılı ve/veya mülakat sınavı sonuçlarına göre atanabilirler.

Özürlülerin eğitim ve sınavları

MADDE 16 – (1) Başkanlık, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimleri ile sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 17 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Başkanlığa yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere ilgili mevzuatı uyarınca atanmış olanlar ile atama süreci başlatılanların kazanılmış hakları saklıdır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer şartları taşıdıkları takdirde bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 20 – (1) 25/8/2004 tarihli ve 25564 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

 

EK-1

 

PERSONEL DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

 Adı Soyadı                  :

 T.C.Kimlik No :

 Görev Yeri ve Unvanı :

 Sicil No            :

DEĞERLENDİRME KISTASLARI

Puan Değeri

Adayın Puanı

1) Başvuru tarihi itibariyle öğrenim durumu (Bu bölümde sadece en üst öğrenim durumu için puan verilecektir.)

a) Önlisans

b) 3 Yıllık Yüksek Okul

c) Lisans

ç) Yüksek Lisans

d) Doktora

 

4

6

8

10

12

 

2) Müracaat bitim tarihi itibariyle 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2’nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresinin (İşçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen hizmetler hariç; muvazzaf askerlikte geçirilen süreler dâhil.)

a) 10 yıla kadar (10 yıl dahil) her bir yıl için

b) 10 yıldan sonraki her bir yıl için

 

 

 

1

0,15

 

3) 18.04.1999 tarihinden sonra ilgili mevzuat hükümlerine göre verilmiş olan (Aynı yılda verilmiş birden fazla belge varsa, sadece bir tanesi değerlendirmeye alınacaktır.)

a) Her takdirname için

b) Her ödül için

25.02.2011 tarihinden sonra 657 sayılı Kanunun 122 nci maddesine göre verilmiş olan (Aynı yılda verilmiş birden fazla belge varsa, sadece bir tanesi değerlendirmeye alınacaktır.)

a) Her başarı belgesi için

b) Her üstün başarı belgesi için

c) Her ödül için

 

 

2

4

 

 

2

3

4

 

4) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi ve Seviye Tespit Sınavından (375 sayılı KHK'ya göre belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirme sadece bir dil için yapılacaktır.)

a) (E) alanlara

b) (D) alanlara

c) (C) alanlara

ç) (B) alanlara

d) (A) alanlara

 

 

1

2

4

6

8

 

5) Aldığı her disiplin cezasından (Af kapsamına girenler hariç.)

a) Her uyarma

b) Kınama için

b) Her aylıktan kesme için

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması için

 

-1

-2

-4

-6

 

6) Görevde yükselme eğitimine mazeretsiz katılmadığı için sınava girme hakkını kaybeden ya da görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına mazeretsiz katılmayanlara;

a) Mazeretsiz olarak katılmadığı ilk eğitim veya sınav için

b) Mazeretsiz olarak katılmadığı sonraki her eğitim veya sınav için

 

 

 

-2

-3

 

7) (Eksi puanlar düşüldükten sonra)  TOPLAM PUAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onaylayan

…… / …… / 20….….

………………………..……

…………………….…………