25 Ekim 2011 SALI

Resm Gazete

Say : 28095 (Mkerrer)

YNETMELK

Babakanlk (Diyanet leri Bakanl)tan:

DYANET LER BAKANLII ATAMA VE

YER DETRME YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Diyanet leri Bakanl tekilatnda bir kadroya aktan, naklen, grevde ykselme veya unvan deiiklii suretiyle atanacaklarn niteliklerini belirlemek, atama ve nakillerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Diyanet leri Bakanl merkez ve tara tekilatnda ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar ile yeniden atanacaklar ve halen grevde olup grevini veya grev yerini deitirmek isteyenler hakknda uygulanr.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayl Diyanet leri Bakanl Kurulu ve Grevleri Hakknda Kanun ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48 inci maddesi ve 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan Devlet Memurlarnn Yer Deitirme Suretiyle Atanmalarna likin Ynetmelie dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen:

a) Aday memur: lk defa Devlet memurluuna atananlar,

b) Bakan: Diyanet leri Bakann,

c) Bakanlk: Diyanet leri Bakanln,

) Cami grevlileri: mam-hatip ve mezzin-kayymlar,

d) Edeer kadrolar: Bu Ynetmelik kapsamndaki personelden il mft yardmcs ve daha alt dzeyde bulunan kadrolarn benzer ve eit dzeyde olanlarn,

e) Grup: EK-1 sayl listede dzenlenen gruplar,

f) htisas kursu: Bakanlka yrtlen hizmetler iin nitelikli eleman yetitirmek maksadyla, drt yllk dini yksek renim mezunlar iin en az iki yl sreli olarak alan hizmet ii eitim kursunu,

g) Kademeler: Edeer olan kadrolarn topland basamaklar,

) Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Snav (MBSTS): Grevlilerin bilgi seviyelerini lmek ve mesleki bakmdan greve en iyi ekilde hazr bulunmalarn salamak amacyla Bakanlka yaplan veya yaptrlan snav,

h) Snf: EK-2 sayl listede dzenlenen snflar,

) Tara tekilat: Diyanet leri Bakanl il ve ile mftlkleri ile Bakanla bal Din yksek ihtisas merkezi ve eitim merkezi mdrlklerini,

i) Uzman: Din hizmetleri uzman, eitim uzman ve vakit hesaplama uzmann,

ifade eder.

KNC BLM

Atamalarda Aranacak Genel ve zel artlar

Genel artlar

MADDE 5 (1) Bu Ynetmelikte yer alan kadrolara atanacaklarda aadaki genel artlar aranr:

a) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendindeki genel artlar tamak,

b) Atanmalarnda dini renim art esas alnan unvanlarda; itikat, ibadet, tavr ve hareketlerinin slm trelerine uygunluunun evresinde bilinir olduu eklinde ortak bir nitelik tamak.

zel artlar

MADDE 6 (1) Bu Ynetmelik kapsamndaki kadrolara atanacaklarda aadaki zel artlar aranr:

a) Bakan olarak atanabilmek iin;

1) En az drt yllk din yksek renim mezunu olmak,

2) Bakanlk tekilatnda mftlk veya st grevlerde on yl veya vaiz olarak yirmi yl veya ilahiyat fakltelerinde retim yesi olarak toplam on yl alm olmak,

3) Krk yan tamamlam olmak,

b) Bakan Yardmcs olarak atanabilmek iin;

1) En az drt yllk din yksek renim mezunu olmak,

2) Bakanlk tekilatnda en az yln mftlk, dengi veya st grevlerde geirmi olmak kaydyla on yl veya vaiz olarak on be yl veya ilahiyat fakltelerinde be yl retim yesi olmak zere toplam on yl grev yapm olmak,

c) Din leri Yksek Kurulu yesi olarak atanabilmek iin 633 sayl Diyanet leri Bakanl Kurulu ve Grevleri Hakknda Kanunda belirlenen artlar tamak,

) Mushaflar nceleme ve Kraat Kurulu Bakan olarak atanabilmek iin;

1) Dini yksek renim mezunu olmak,

2) Bakanlk tekilatnda yl ube mdr, vaiz veya st saylan grevlerde olmak zere kamu kurum ve kurulularnda toplam on yl grev yapm olmak,

3) Hafz olmak,

4) Aere, takrib, tayyibe kursu mezunu veya bu alanlarda yetkinlii Bakanlka yaplacak snavla tespit edilmi veya tefsir alannda doktora yapm olmak,

d) Mushaflar nceleme ve Kraat Kurulu yesi olarak atanabilmek iin;

1) Dini yksek renim mezunu olmak,

2) Bakanlkta en az yl grev yapm olmak,

3) Hafz olmak,

4) Aere, takrib, tayyibe kursu mezunu veya bu alanlarda yetkinlii Bakanlka yaplacak snavla tespit edilmi veya tefsir alannda doktora yapm olmak,

5) Bakanlka yaplacak snavda baarl olmak,

e) Genel Mdr olarak atanabilmek iin;

1) En az drt yllk din yksek renim mezunu olmak,

2) Bakanlk tekilatnda en az be yln mftlk veya st grevlerde geirmi olmak zere veya vaiz olarak on yl veya ilahiyat fakltelerinde be yl retim yesi olmak artyla kamu kurum ve kurulularnda toplam on iki yl grev yapm olmak,

3) Ynetim Hizmetleri Genel Mdr olarak atanabilmek iin; en az drt yllk yksekrenim mezunu olup Bakanlk tekilatnda be yln mdrlk veya st grevlerde olmak zere toplam on iki yl grev yapm olmak,

f) Strateji Gelitirme Bakan olarak atanabilmek iin;

1) En az drt yllk yksek renim mezunu olmak,

2) Bakanlk tekilatnda en az be yln mdrlk veya st grevlerde geirmi olmak kaydyla on yl veya ilahiyat fakltelerinde be yl retim yesi olmak artyla kamu kurum ve kurulularnda toplam on iki yl grev yapm olmak,

g) Rehberlik ve Tefti Bakan, bamfetti, mfetti ve mfetti yardmcs olarak atanabilmek iin ilgili mevzuatnda ngrlen artlar tamak,

) I. Hukuk Maviri olarak atanabilmek iin;

1) Hukuk fakltesi mezunu olmak,

2) Bakanlk tekilatnda veya dier kamu kurum ve kurulularnda en az be yl hukuk mavirlii yapm olmak,

h) Hukuk maviri olarak atanabilmek iin;

1) Hukuk fakltesi mezunu olmak,

2) Kamu kurum ve kurulularnda mesleiyle ilgili grevlerde be yl veya Bakanlk hukuk mavirlii bro hizmetlerinde en az yl alm olmak,

3) Bakanlka yaplacak snavda baarl olmak,

) Daire Bakan olarak atanabilmek iin;

1) En az drt yllk din yksek renim mezunu olmak. Strateji Gelitirme Bakanl ve Ynetim Hizmetleri Genel Mdrlne bal daire bakanlklarna drt yllk yksek okul mezunu olanlar da atanabilir,

2) Bakanlk tekilatnda en az yl ile mftl, vaizlik, dengi veya st saylan grevlerde olmak zere kamu kurum ve kurulularnda toplam on yl grev yapm olmak,

3) Din Yaynlar Genel Mdrlne bal Radyo ve Televizyon Daire Bakanlna atanabilmek iin drt yllk yksek renim mezunu olmak ve kamu kurum ve kurulularnda toplam on yl grev yapm olmak,

i) zel Kalem Mdr ile Basn ve Halkla likiler Maviri olarak atanabilmek iin;

1) En az drt yllk yksek renim mezunu olmak,

j) Bakanlk Maviri olarak atanabilmek iin (4 adet hari);

1) En az drt yllk yksek renim mezunu olmak,

2) Kamu kurum ve kurulularnda alyor olmak,

k) Bakanlk mfts olarak atanabilmek iin;

1) En az drt yllk din yksek renim mezunu olmak,

2) Bakanlk tekilatnda il mftl veya st grevlerde alm olmak,

l) Bakanlk vaizi olarak atanabilmek iin;

1) En az drt yllk din yksek renim mezunu olmak,

2) Bakanlk tekilatnda vaizlik veya st saylan grevlerde toplam on yl grev yapm olmak,

m) Diyanet leri Uzman Yardmcs, Diyanet leri Uzman, Din leri Yksek Kurulu Uzman Yardmcs, Din leri Yksek Kurulu Uzman ve Savunma Uzman olarak atanabilmek iin ilgili mevzuatnda ngrlen artlar tamak,

n) Dner Sermaye letme Mdr olarak atanabilmek iin;

1) En az drt yllk yksek renim mezunu olmak,

2) Bakanlk tekilatnda en az yl ube mdrl dengi veya st saylan grevlerde olmak zere kamu kurum ve kurulularnda toplam on yl grev yapm olmak,

o) Yaynevi sat mdr olarak atanabilmek iin;

1) En az drt yllk yksek renim mezunu olmak,

2) Bakanlk tekilatnda ef olarak en az be yl veya uzman olarak en az iki yl grev yapm olmak,

) Yardmc hizmetler snf kadrolarna atanabilmek iin;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Kalorifercilik, teknisyen yardmcl ve alk iin Milli Eitim Bakanlndan onayl sertifika sahibi olmak,

3) Yaplacak szl ve uygulamal snavda baarl olmak,

p) l mfts olarak atanabilmek iin;

1) En az drt yllk din yksek renim mezunu olmak,

2) Bakanlk tekilatnda, en az be yln ile mfts veya dengi grevlerde geirmi olmak kayd ile vaizlik veya st saylan grevlerde veya ilahiyat fakltelerinde retim yesi olarak on yl grev yapm olmak (Be yl ve daha fazla Bavaizlik yapm olanlar il mfts olarak atanabilir),

r) l mft yardmcs olarak atanabilmek iin;

1) En az drt yllk din yksek renim mezunu olmak,

2) Vaizlik veya st saylan grevlerde toplam be yl grev yapm ve bu srenin en az yln ile mfts veya eitim grevlisi olarak geirmi olmak,

3) l mft yardmcs olarak atanacak bayanlar iin Bakanlk tekilatnda Kuran kursu reticilii veya st saylan grevlerde veya ilahiyat fakltelerinde retim yesi olarak be yl grev yapm ve yaplacak yazl ve szl snav baarm olmak,

s) le mfts olarak atanabilmek iin;

1) En az drt yllk din yksek renim mezunu olmak,

2) Bakanlka alan ihtisas kursunu baar ile bitirmi olmak veya ilahiyat alannda doktora yapm olmak,

3) Kamu kurum ve kurulularnda toplam be yl grev yapm olmak,

4) Yaplacak yazl ve szl snavda baarl olmak,

) Din yksek ihtisas merkezi mdr olarak atanabilmek iin;

1) En az drt yllk din yksek renim mezunu olmak,

2) Bakanlk tekilatnda en az yl eitim grevlisi, vaiz, dengi veya st saylan grevlerde olmak zere toplam be yl veya ilahiyat fakltelerinde retim yesi olarak be yl grev yapm olmak,

3) lahiyat alannda doktora yapm olmak,

t) Eitim merkezi mdr olarak atanabilmek iin;

1) En az drt yllk din yksek renim mezunu olmak,

2) Bakanlk tekilatnda en az yl eitim grevlisi, vaiz, dengi veya st saylan grevlerde olmak zere toplam be yl veya ilahiyat fakltelerinde retim yesi olarak yl grev yapm olmak,

u) Eitim grevlisi olarak atanabilmek iin;

1) En az drt yllk dini yksek renim mezunu olmak,

2) Bakanlka alan ihtisas kursunu baar ile bitirmi veya ilahiyat alannda doktora yapm olmak,

3) Kuran- Kerim dersi okutmak zere eitim grevlisi olarak atanacaklar iin, yksek renim mezunu ve aere, takrib ve tayyibe alannda yetkinlii Bakanlka kabul edilmi olmak,

4) Yaplacak snavda baarl olmak,

) retmen olarak atanabilmek iin;

1) Alanyla ilgili en az drt yllk yksek renim mezunu olmak,

2) Yaplacak snavda baarl olmak,

v) l vaizi olarak atanabilmek iin;

1) Cezaevi vaizlii veya ile vaizlii grevlerinde en az be yl alm olmak,

y) Murakp olarak atanabilmek iin;

1) En az drt yllk din yksek renim mezunu olmak,

2) Bakanlk tekilatnda en az be yl alm olmak,

3) Yaplacak snavda baarl olmak,

z) Cami rehberi olarak atanabilmek iin;

1) En az imam-hatip lisesi dzeyinde dini renim grm olmak,

2) Tr ve seviyesi Bakanlka belirlenecek dillerden Kamu Personeli Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavndan yeterli puan alm olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslar aras geerlilii bulunan belgeye sahip olmak,

3) Yaplacak snavda baarl olmak,

(2) Grevde ykselme suretiyle atanacaklarda aranacak zel artlar:

a) letme mdr yardmcs olarak atanabilmek iin;

1) En az drt yllk yksek renim mezunu olmak,

2) Bakanlk tekilatnda en az yl alm olmak artyla kamu kurum ve kurulularnda toplam be yl grev yapm olmak,

b) ube mdr olarak atanabilmek iin;

1) l mftlkleri bnyesindeki din hizmetleri ve eitimi, hac ve umre ileri ube mdrlkleri ile dini yksek ihtisas ve eitim merkezleri ve ilelerdeki ube mdrlkleri iin en az drt yllk din yksek renim; personel, idari ve mali ilerle ilgili ube mdrlkleri iin en az drt yllk yksek renim mezunu olmak,

2) Bakanlk tekilatnda ef veya st unvanlarda en az be yl grev yapm olmak,

c) Sivil Savunma Uzman olarak atanabilmek iin;

1) En az drt yllk yksekrenim mezunu olmak,

2) Son yl Bakanlk tekilatnda olmak zere kamu kurum ve kurulularnda en az on yl sre ile alm olmak,

) ef, ayniyat sayman ve teberrukat sayman olarak atanabilmek iin;

1) En az iki yllk yksekrenim mezunu olmak,

2) Bro hizmetlerinde en az yl alm olmak artyla Bakanlk tekilatnda en az be yl grev yapm olmak,

d) Eitim uzman ve Din hizmetleri uzman olarak atanabilmek iin;

1) En az drt yllk yksek renim mezunu olmak,

2) lahiyat alannda yksek lisans yapm olmak,

3) Bakanlk tekilatnda en az yl alm olmak,

e) Vakit hesaplama uzman ve aratrmac olarak atanabilmek iin;

1) Alannda en az drt yllk yksek renim mezunu olmak,

2) Bakanlk tekilatnda en az yl alm olmak,

f) zmleyici olarak atanabilmek iin;

1) En az drt yllk yksek renim mezunu olmak,

2) En az iki programlama dili bildiini belgelemek,

3) Programc kadrosunda iki yl alm olmak,

4) Bakanlk tekilatnda en az iki yl grev yapm olmak,

g) Bilgisayar iletmeni olarak atanabilmek iin;

1) En az iki yllk yksekrenim mezunu olmak,

2) Veri hazrlama ve kontrol iletmeni kadrosunda yl alm olmak,

3) Milli Eitim Bakanl onayl bilgisayar iletmenlik sertifikasna sahip olmak,

4) Bakanlk tekilatnda en az iki yl grev yapm olmak,

) Musahhih olarak atanabilmek iin;

1) En az iki yllk yksekrenim mezunu olmak,

2) Bakanlk tekilatnda en az iki yl grev yapm olmak,

h) Veri hazrlama ve kontrol iletmeni olarak atanabilmek iin;

1) En az imam-hatip lisesi mezunu olmak,

2) Bakanlk tekilatnda en az iki yl grev yapm olmak,

3) Milli Eitim Bakanl onayl bilgisayar iletmenlik sertifikasna sahip olmak,

) Memur, santral memuru, veznedar, daktilograf, ambar memuru, satn alma memuru, mutemet ve sekreter olarak atanabilmek iin;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Bakanlk tekilatnda en az iki yl grev yapm olmak,

i) ofr olarak atanabilmek iin;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az (B) snf src belgesi sahibi olmak,

3) Bakanlk tekilatnda en az iki yl grev yapm olmak,

(3) Unvan deiiklii suretiyle atanacaklarda aranacak zel artlar:

a) Mhendis, mimar, astronom, sosyolog, istatistiki olarak atanabilmek iin;

1) En az drt yllk yksekrenim kurumlarnn bu grevlerle ilgili blmlerinden mezun olmak,

2) Bakanlk tekilatnda iki yl alm olmak,

b) Mtercim olarak atanabilmek iin;

1) En az drt yllk yksek renim mezunu olmak,

2) Filoloji, mtercimlik, tercmanlk blmlerinden mezun olanlar iin Kamu Personeli Yabanc Dil Seviye Belirleme Snavndan (B), dier drt yllk yksekrenim mezunu olanlar iin (A) dzeyinde belgeye veya bunlara denk kabul edilen ve uluslar aras geerlilii bulunan bir belgeye sahip olmak,

3) Bakanlk tekilatnda iki yl alm olmak,

c) Ktphaneci olarak atanabilmek iin;

1) Alanyla ilgili drt yllk yksek renim veya drt yllk din yksekrenim mezunu olmak,

2) Bakanlk tekilatnda iki yl alm olmak.

) Tekniker, salk teknikeri ve biolog olarak atanabilmek iin;

1) Meslei ile ilgili en az iki yl sreli yksekokuldan mezun olmak,

2) Bakanlk tekilatnda iki yl alm olmak,

d) Programc olarak atanabilmek iin;

1) En az iki yllk yksekrenim mezunu olmak,

2) Milli Eitim Bakanlndan onayl programc sertifikasna sahip olmak,

3) En az bir programlama dili bildiini belgelemek,

4) Bakanlk tekilatnda bilgisayar iletmeni veya veri hazrlama ve kontrol iletmeni olarak iki yl alm olmak,

e) Ynetmen, prodktr, film yapmcs, ses kayts, k, montajc, spiker, muhabir, kameraman, grafiker, teknik ressam olarak atanabilmek iin;

1) En az iki yllk yksekrenim mezunu olmak,

2) Alanyla ilgili kurslardan sertifika alm olmak,

3) Bakanlk tekilatnda iki yl alm olmak,

f) Teknisyen, laborant, salk teknisyeni, hemire, salk ve yardmc salk hizmetleri snf ile teknik hizmetler snf kadrolarna atanabilmek iin;

1) En az lise dengi mesleki veya teknik retim veren yksekokullarn ilgili blmlerinden mezun olmak,

2) Yaplacak szl ve uygulamal snavda baarl olmak,

3) Bakanlk tekilatnda iki yl alm olmak,

gerekir.

(4) Bu maddede belirtilen unvanlardan, grevde ykselme ve unvan deiiklii suretiyle atamas yaplacak olanlar hakknda Diyanet leri Bakanl Personeli Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Ynetmelii hkmleri uygulanr.

lk defa atamas yaplacaklardan istenecek belgeler

MADDE 7 (1) Bakanlk tekilatna ilk defa Devlet memuru olarak atamas yaplacaklarn, atanaca grevin niteliklerini tamas halinde aadaki belgeler istenir.

a) talep formu (EK-3),

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin asl veya kurumca onaylanm sureti; renimini yabanc lkelerde yapm olanlarn denklik belgesiyle birlikte diplomalarnn kurumca onaylanm suretleri,

c) Kamu Personel Seme Snav sonu belgesinin asl veya kurumca onaylanm sureti veya bilgisayar kts,

) Hafzlk belge art olanlar iin Bakanlka verilmi olan hafzlk belgesine sahip olduuna dair yazl beyan,

d) Drt adet biometrik fotoraf.

(2) stenen belgeler asl ibraz edilmek kaydyla suretleri Bakanlk merkez, tara ve yurtd birimlerince onaylanr.

lk defa Devlet memurluuna atanacak personel iin uygulanacak hkmler

MADDE 8 (1) Bu Ynetmelikte saylan kadrolara ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar iin bu Ynetmelik ile Diyanet leri Bakanl Vaizlik, Kuran Kursu reticilii, mam-Hatiplik ve Mezzin-Kayymlk Kadrolarna Atama ve Bu Kadrolarn Kariyer Basamaklarnda Ykselme Ynetmelii, Diyanet leri Bakanl Snav Ynetmelii, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan Kamu Grevlerine lk Defa Atanacaklar in Yaplacak Snavlar Hakknda Genel Ynetmelik ve ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

NC BLM

Gruplandrma, Snflandrma, Hizmet Sreleri ve

Camilerin Gruplandrlmas

Gruplandrma, snflandrma, grup ve snf hizmetine tabi olan unvanlar

MADDE 9 (1) ller; il mftleri, il mft yardmclar ve ube mdrlerinin atama ve yer deitirmelerine esas olmak zere hizmet gerekleri dikkate alnarak drt gruba ayrlm ve (EK-1) sayl listede gsterilmitir.

(2) leler; ile mftleri ve vaizlerin atama ve yer deitirmelerine esas olmak zere hizmet gerekleri dikkate alnarak be snfa ayrlm ve (EK-2) sayl listede gsterilmitir.

Grup ve snflarda hizmet sreleri

MADDE 10 (1) Btn grup ve snflarda hizmet sresi asgari , azami be yldr.

Grup ve snf hizmetlerine tabi personelin atamas

MADDE 11 (1) Grup hizmetine tabi personelin btn gruplarda, snf hizmetine tabi personelin de btn corafi blgelerde almas esastr.

(2) Snf hizmeti; Akdeniz, Dou Anadolu, Ege, Gneydou Anadolu, Anadolu, Karadeniz ve Marmara blgeleri olmak zere yedi corafi blge esas alnarak planlanmtr. Snf hizmetine tabi personelden, bir blgenin bir snfnda azami hizmet sresini tamamlayanlar, bir baka blgede grev yapmadka ayn blgenin dier snflarna atanamaz. Ancak, atanmas gereken blge ve snflarda mnhal yer olmamas halinde, bulunduu yerde grev sresi bir yl uzatlr. Ayn blgede en fazla iki defa grev yaplabilir.

(3) Grup ve snflar aras atamalar aadaki usule gre yaplr:

a) l mfts;

1) lk defa drdnc grupta yer alan illerden birine atanr. Bu gruptaki illerde yer bulunmamas halinde dier gruplarda yer alan illere de atanabilir. Atand grupta asgari hizmet sresini tamamlayan il mfts, dier gruplardaki illere atanabilir.

2) Atand grupta azami hizmet sresini tamamlayan il mfts, dier gruplardaki illere atanr.

3) Btn gruplarda azami hizmet sresini tamamlayan il mfts, grubuna baklmakszn daha nce grev yapmad illere atanabilir.

4) Ankara, stanbul ve zmir illerine atanabilmek iin en az sekiz yl il mftl yapm olma art aranr.

b) l mft yardmcs;

1) lk defa drdnc grupta yer alan illerden birine atanr. Drdnc grup ilde asgari hizmet sresini tamamlayan il mft yardmcs, nc veya ikinci grupta yer alan illerden birine atanabilir.

2) lk defa drdnc grup illere atanan ve azami hizmet sresini tamamlayan il mft yardmcs, dier gruplara atanabilir.

3) Btn gruplarda azami hizmet sresini tamamlayan il mft yardmcs, grubuna baklmakszn daha nce grev yapmad illere atanabilir.

4) Be yl ile mftl yapm olan ile mfts, grup art aranmadan il mft yardmcs olarak atanabilir.

c) le mfts;

1) lk defa beinci snf ilelere atanr. Beinci snf ilede asgari hizmet sresini tamamlayan ile mfts, drdnc veya nc snf ilelere atanabilir.

2) le mftsnn ikinci ve birinci snf ilelere atanabilmesi iin daha alt snflardaki ilelerde be yl, nfusu yz bini aan ilelere atanabilmek iin ise sekiz yl ile mftl yapm olma art aranr.

) Tara tekilatnda ube mdr;

1) lk defa drdnc grupta yer alan illere veya bu illerin ube mdr kadrosu bulunan ilelerinden birine atanr. Burada asgari hizmet sresini tamamlayan ube mdr, nc veya ikinci grupta yer alan illere veya bu illerin ube mdr kadrosu bulunan ilesine atanabilir.

2) Drdnc grup illere veya bu illerin ube mdr kadrosu bulunan ilesine atanm olan ve azami hizmet sresini tamamlayan ube mdr dier grup illere veya bu illerin ube mdr kadrosu bulunan ilesine atanabilir.

3) Btn gruplarda azami hizmet sresini tamamlayan ube mdr, grubuna baklmakszn daha nce grev yapmad illere veya bu illerin ube mdr kadrosu bulunan ilesine atanr.

d) Vaiz;

1) lk defa beinci veya drdnc snfta yer alan ileye atanr. Beinci veya drdnc snf ilelerde asgari hizmet sresini tamamlayan vaiz, nc veya ikinci snfta yer alan ileye atanabilir.

2) l veya birinci snf ilelere atanabilmek iin asgari sekiz yl vaiz olarak alm olma art aranr.

(4) Grup veya snf hizmetine tabi olarak il ve ilelere ilk defa atamas yaplan personel bu yerlerdeki asgari grevleri sresince bu Ynetmeliin 20 nci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinin (1) ve (2) numaral alt bentlerinde yer alan hkmlerden yararlanamazlar.

(5) Atand yerde asgari hizmet sresini tamamlayan il mfts, il mft yardmcs, ile mfts, vaiz ve ube mdrlerinin durumlar her yl Atama ve Yer Deitirme Kurulunca bu Ynetmeliin ekinde yer alan l ve le Mfts, l Mft Yardmcs, Vaiz ve ube Mdr Deerlendirme Formu (EK-4) ile l ve le Mfts, l Mft Yardmcs ve ube Mdrleri iin EK-5, vaizler iin EK-5/A Performans Deerlendirme Formundaki performans kriterleri dikkate alnarak deerlendirilmek suretiyle grev sresi ayn yerde, yllk olmak zere, azami hizmet sresinin sonuna kadar herhangi bir ileme gerek kalmakszn yerlerinde braklabilirler.

Ayn grup ve snflarda fazla geirilen sreler

MADDE 12 (1) Grup veya snf bakmndan atandklar il veya ilelerde azami hizmet sresini doldurduklar halde, st grup veya snflara atanamayanlarn buralarda geirdii fazla alma sreleri, atanabilecekleri grup veya snf hizmetinden saylr.

Grup ve snf hizmetinden saylan sreler

MADDE 13 (1) Grup ve snf hizmetine tabi olan personelin bu hizmetten saylacak sreleri aada gsterilmitir:

a) Yllk, mazeret ve salk izinlerinin tamam,

b) Yurt ii ve yurt dnda ylda toplam doksan gn gemeyen geici grev sreleri,

c) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 86 nc maddesi uyarnca bir grevin veklet ile yrtlmesi halinde bu srelerin tamam,

) Grevden uzaklatrlan ve grevleri ile ilgili olsun veya olmasn herhangi bir sutan dolay tutuklanan veya gzaltna alnanlarn grevlerine dnmeleri halinde bu srelerin tamam,

d) Hizmet ii eitimde baarl geen srelerin tamam,

e) Hizmetin gerei olarak TODAEde, Yabanc Diller Eitim Merkezinde ve bilgi ve grgy artrmak maksadyla yurt dnda baarl geen srelerin tamam.

(2) Birinci fkrann (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen sreler, personelin grev yapt grup ve snf hizmetinden; dier bentlerde belirtilen sreler, bu srelerin geirildii yerin grup ve snf hizmetinden; yurt dnda geirilen doksan gnden fazla sreler ise, birinci grup il veya birinci snf ilelerde geirilmi saylr.

Grup veya snf hizmetinden saylmayan sreler

MADDE 14 (1) Askerlikte geen sreler, aylksz izin sreleri, yurt iinde veya yurt dnda doksan gn geen geici grevlendirmeler, grup ve snf hizmetinden saylmaz.

Din yksek ihtisas merkezi ve eitim merkezi mdrlerinin hizmet sresi

MADDE 15 (1) Din yksek ihtisas merkezi ve eitim merkezi mdrlerinin bulunduklar yerde grev sresi yl olup, her ylda deerlendirme yaplarak gerektiinde bu sre dokuz yla kadar uzatlabilir.

Tara tekilatnda eflerin hizmet sresi

MADDE 16 (1) Tara tekilatnda grev yapan eflerin bulunduklar yerde hizmet sreleri be yldr. Bu sre Bakanlka bir yl uzatlabilir.

Camilerin gruplandrlmas, atama ve sreler

MADDE 17 (1) Cami ve mescitler aadaki ekilde gruplandrlr:

a) (A) Grubu camiler: Selatin Camii, Ulu Camii, Merkez Camii olarak nitelenen ve asgari drt cami grevlisine ihtiya duyulan camilerdir.

b) (B) Grubu camiler: Bulunduu blge, il veya ilede tannan ve cami grevlisine ihtiya duyulan camilerdir.

c) (C) Grubu camiler: l, ile ve belde merkezlerinde bulunan ve iki cami grevlisine ihtiya duyulan camilerdir.

) (D) Grubu camiler: (A), (B) ve (C) grubu camilerin zelliklerini tamayan ve bir cami grevlisine ihtiya duyulan cami ve mescitlerdir. Ancak bu grupta yer alan il, ile ve belde merkezlerindeki camilere ihtiya halinde iki cami grevlisi verilebilir.

d) (E) Grubu camiler: Dnemsel olarak ibadete ak olan cami ve mescitlerdir.

(2) mam-hatipler ilk defa (D) grubu ky ve kasaba camilerine atanrlar ve bu gruptaki grev sresi asgari yldr. (B) grubu camilere atanabilmek iin; (D) ve (C) grubu camilerde toplam be yl grev yapm olmak arttr. (A) grubu camilere atanabilmek iin ise, dier grup camilerde en az sekiz yl grev yapm olmak ve aere, takrib ve tayyibe kursunu veya ihtisas kursunu veya hafz olup tashih-i huruf kursunu bitirmi olmak gerekir.

(3) l ve ile mftlklerince ilan edilen bo cami kadrolarna naklen atanmak iin mracaat edeceklerde cami gruplarna gre aranacak MBSTS taban puan Bakanlka belirlenir.

DRDNC BLM

Atama ve Yer Deitirme Usul ve Esaslar

Atama usul

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik kapsamna giren personelin atamas aada belirtilen usule gre yaplr:

a) Atama usul 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayl Bakanlklar ve Bal Kurulularda Atama Usulne likin Kanunda dzenlenmi olan personel, bu kanundaki hkmlere gre,

b) Bakan yardmclar, Rehberlik ve Tefti Bakan, Mushaflar nceleme ve Kraat Kurulu Bakan 633 sayl Diyanet leri Bakanlnn Kurulu ve Grevleri Hakknda Kanun gereince mterek kararla,

c) Daire bakan, Bakanlk mfts, hukuk maviri, bamfetti, mfetti, i deneti ve dini yksek ihtisas merkezi mdr Bakann teklifi zerine Babakan veya ilgili Bakan onay ile,

) Bakanlk vaizi, Mushaflar nceleme ve Kraat Kurulu yesi, zel Kalem Mdr, Basn ve Halkla likiler Maviri, Bakanlk maviri, Diyanet leri uzman ve yardmcs, Din leri Yksek Kurulu uzman ve yardmcs, dner sermaye iletme mdr ve yardmcs, ube mdr, yaynevi sat mdr, ile mfts, eitim merkezi mdr, eitim grevlisi, vaiz, murakp ve Bakanlk merkezindeki uzman ve st saylan kadrolara, nsan Kaynaklar Genel Mdrnn teklifi zerine Bakan onay ile,

atanrlar.

(2) Tara tekilat personelinden Kuran kursu reticisi, imam-hatip, mezzin-kayym, cami rehberi, memur, mutemet, veri hazrlama ve kontrol iletmeni, daktilograf ve teknisyenlerin;

a) lk defa atamalar veya bu Ynetmeliin 19 uncu maddesindeki hizmet gerei yer deitirme sebeplerine binaen grev yaptklar il dna nakilleri ilgili Atama Daire Bakannn teklifi zerine nsan Kaynaklar Genel Mdrnn onay ile,

b) Bu Ynetmeliin 19 ve 20 nci maddelerinde zikredilen sebeplerle il iinde yer deitirmeleri il mftsnn teklifi zerine vali onay ile,

c) Bu Ynetmeliin 20 nci maddesinde zikredilen sebeplerle iller aras naklen atamalar; illerde il mftsnn teklifi, ilelerde kaymakamlarn teklifi ve il mftsnn inhas zerine vali onay ile,

) lede bulunan dini yksek ihtisas merkezi ve eitim merkezlerinde kaymakamlarn teklifi; ilde bulunan dini yksek ihtisas merkezi ve eitim merkezlerinde ise ihtisas/eitim merkezi mdrlerinin teklifi zerine atamalar vali onay ile,

gerekleir.

(3) Tara tekilatnda bulunan ofr ile yardmc hizmetler snfndaki kadrolara ilk defa veya naklen atanacaklar, illerde mft, dini yksek ihtisas merkezi mdr veya eitim merkezi mdrnn inhas zerine vali tarafndan; ilelerde ise, mft, dini yksek ihtisas merkezi mdr veya eitim merkezi mdrnn inhas zerine kaymakam onay ile atanrlar.

(4) Yukarda belirtilenlerin dnda kalan personel, ilgili Atama Daire Bakannn inhas zerine nsan Kaynaklar Genel Mdrnn onay ile atanr.

(5) Tara tekilatnca yaplacak atama ve nakil ilemleri ile dolu kadroya aktan vekil atama ilemlerinin ncesinde, merkez ve tara faaliyetleri arasnda koordinasyonu salamak amacyla elektronik ortamda Bakanlk gr alnr.

(6) lgili mevzuatna gre creti, alma ve sosyal gvenceleri, muhtarlk, dernekler veya vakflarca karlanan cami grevlileri, il mfts veya kaymakamn teklifi zerine valilik onay ile geici olarak grevlendirilebilir.

(7) kinci ve nc fkralarda zikredilen kadrolardaki personelin bu Ynetmeliin 20 nci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendindeki mazeretleri sebebiyle grev veya grev yeri deiikliinin gerekli grlmesi halinde, il ii veya il d nakilleri Bakanlka her zaman yaplabilir.

(8) Bakanlka uygun grlecek kadrolara, hizmet gerekleri gz nnde bulundurularak 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Kamu Grevlerine lk Defa Atanacaklar in Yaplacak Snavlar Hakknda Genel Ynetmelik hkmlerine gre aktan atama yaplabilir.

(9) Vekleten atamalarla ilgili olarak, 657 sayl Kanunun 86 nc maddesine gre bo kadrolardan;

a) Vaiz kadrolarna, ilgili Daire Bakannn teklifi zerine nsan Kaynaklar Genel Mdrnn onay ile,

b) Kuran kursu reticisi, imam-hatip ve mezzin-kayym kadrolarna, Bakanln onay alndktan sonra il mftsnn teklifi zerine vali onay ile,

aktan vekil atanabilir.

c) Kuran kursu reticisi, imam-hatip ve mezzin-kayym kadrolarna aktan vekil olarak atanacaklarda, ncelikle atanaca kadro iin aslda aranan artlar aranr. Aslda aranan artlara haiz aday bulunamamas durumunda, geerlilik sresi gemi olsa da mesleki yeterlik belgesi bulunanlarn; bu niteliklere haiz adayn da bulunamamas halinde mesleki yeterlikleri bakmndan il mftlnce yaplacak snavda baarl olanlarn aktan vekil olarak atamas yaplabilir.

Hizmet gerei grev veya grev yeri deitirme

MADDE 19 (1) Hizmet gerei grev veya grev yeri deiiklii, aadaki hallerde yaplr:

a) Hizmet iin gerekli say ve nitelikte eleman ihtiyacnn karlanmas,

b) htiya fazlas eleman bulunduunun tespit edilmesi,

c) Tefti veya soruturma sonucu,

) Bakanlka veya mahalli mlki amir tarafndan grlecek idar lzum ve zaruretler bulunmas,

d) Bulunduu yer ve grevde baarl olamayanlara baka yer ve grevlerde denenme imkn verilmesi,

e) eitli sebeplerle grevinin veya grev yerinin ortadan kalkmas.

(2) l ve ile mftleri ile mft yardmclarnn birinci fkrann (c) bendinde belirtilen sebeple grev veya grev yerlerinin deitirilmesi gerektiinde, atanmas gereken grup ve snfta mnhal yer bulunmamas halinde alt grup ve snflara atanabilirler.

(3) Kuran kursu reticisi, imam-hatip, mezzin-kayym, memur, mutemet, veri hazrlama ve kontrol iletmeni, daktilograf, teknisyen, ofr ve yardmc hizmetler snfndaki personelin, bu maddede belirtilen sebeplerle grevlerinin veya grev yerlerinin deitirilmesi gereken hallerde, Valiliklerce yaplacak grev veya grev yeri deitirme ileminden nce, ilgili mftlklerce, Diyanet leri Bakanl Snav Ynetmeliinde belirtilen Deerlendirme ve Snav Kurulunun gr alnr ve yaplacak ilemin gerekesi bu grte belirtilir.

(4) Bu maddede belirtilen sebepler dnda, cami grevlilerinin yer deitirmelerine esas olmak zere illerde il mftsnn bakanlnda, durumu grlecek grevlinin bal bulunduu mft dhil be kiiden oluan bir Deerlendirme ve Yer Deitirme Komisyonu kurulur. Bu Komisyon; her yl Haziran aynda toplanarak cami grevlilerinden bulunduu grev yerinde be yln tamamlam olanlardan, bal olduu mftlke veya lzumlu grlmesi halinde il mftlnce komisyonda grlmesine karar verilenlerin durumlarn bu Ynetmeliin ekinde yer alan EK-6 Cami Grevlilii Deerlendirme Kstaslar Formu ile birlikte zlk dosyasna gre inceler. Bu Ynetmeliin 17 nci maddesinde belirtilen gruplardaki camilere Komisyon tarafndan nakli gerekli grlenlerin il ii nakilleri, 18 inci maddede belirtilen esaslar dikkate alnarak valiliklerce yaplr; il d nakil teklifleri ise Bakanla gnderilir. Nakli gerekli grlmeyenlerin, durumlar her yln sonunda ayn usulle yeniden deerlendirilir.

(5) Hizmet gerekleri ve cami zellikleri dikkate alnarak 18 nci maddedeki atanma usulne istisna olarak Atama ve Yer Deitirme Kurulu kararna istinaden Bakan onay ile cami grevlisi atanabilir.

(6) Blgelerin zellii ve mevsimler itibariyle ikamet eden veya cemaat olmamas sebebiyle din hizmeti verilemeyen yerlerdeki cami grevlileri, mahallin ihtiyalarna gre il ve ile merkezlerindeki camilerde grevlendirilebilirler.

stek zerine yer deiiklii

MADDE 20 (1) stek zerine yer deiiklii; mazeret sebebiyle, sre sebebiyle ve karlkl yer deitirme talepleri zerine yaplan yer deitirme ilemleridir.

a) Mazeret sebebiyle yer deiiklii: Aada belirtilen mazeretlerin belgelendirilmesi halinde, bu Ynetmeliin 11 inci maddesinin ikinci fkrasndaki hkmler sakl kalmak kaydyla grup ve snf hizmetine tabi olsun veya olmasn, memurun talebi zerine ve aadaki ncelik srasna gre yer deitirme suretiyle atamas yaplabilir:

1) Salk durumu: Salk sebebiyle memurun yer deitirme isteinde bulunabilmesi iin, kendisinin veya kanunen bakmakla ykml olduu kimselerden birinin bulunduu yerde kalmasnn salk durumunu tehlikeye koyaca, tam teekkll bir Devlet hastanesinden alnacak salk kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekir. Bu zr grubuna dayanarak yerleri deitirilenler her yl Ocak aynda alacaklar ayn nitelikteki salk kurulu raporu ile mazeretlerinin devam ettiini belgelendirirler. Gerekli salk artlarn kazandklar resmi salk kurullarnca tespit edilenler, ayrldklar hizmet blgesindeki eksik hizmetlerini tamamlamak zorundadrlar.

2) E durumu: E durumu sebebiyle memurun yer deitirme isteinde bulunabilmesi iin, einin 8/6/1984 tarihli ve 217 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu kurum ve kurulularndan birinde memur veya 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 4 nc maddesinin (B) bendine gre szlemeli statsnde altn grev yeri belgesi ve kendisinin ve einin T.C. kimlik numaralar ile belgelendirmesi gerekir. Mft, mft yardmcs, vaiz ve mdrlerin e durumu mazereti sebebiyle nakil isteinde bulunabilmeleri iin elerinin ayn seviyede veya daha st bir grevde bulunmalar arttr.

3) Genel hayat etkileyen doal afetlere maruz kalanlar ile grev yerinde can gvenliinin bulunmadn belgelendirenlerin yer deitirmeleri de herhangi bir arta bal kalmakszn yaplabilir.

4) Yksek lisans veya doktora eitimi yaptklarn ilgili yksek retim kurumundan alacaklar bir yaz ile belgelendirenler, ders aamas sresince bu eitimlerine devam ettikleri illere kadro imknlar gz nnde bulundurularak atanabilir veya grevlendirilebilirler.

b) Sre sebebiyle yer deitirme:

1) Atand il veya ilede bir yln tamamlayanlar il ii; yln tamamlayanlar ise il d yer deitirme isteinde bulunabilirler. Grup ve snf hizmetine tabi olanlarn il d nakillerinde asgari hizmet sreleri dikkate alnr.

2) Bykehir statsndeki illerin merkez ilelerinde yaplacak yer deiikliinde sre art aranmaz.

3) Bu Ynetmelik kapsamna giren personelin st grevlere atanmalarnda bu maddede zikredilen sreler dikkate alnmaz.

c) Karlkl yer deitirme: Personelin karlkl yer deitirme istekleri, ayn snf ve unvanda olmak kaydyla bu maddenin (b) bendinde zikredilen sreler dikkate alnarak merkezde birim amirlerinin, tarada mft, dini yksek ihtisas merkezi veya eitim merkezi mdrlerinin muvafakati ve atamaya yetkili amirin uygun grmesi zerine Bakanln izni ile yerine getirilir.

(2) Cami grevlilerinin birinci fkra dnda kalan istee bal atanmalarnda, Diyanet leri Bakanl Snav Ynetmeliinin ekinde yer alan (EK-1) Cami Grevlileri Szl Snav Deerlendirme Formundan en az yetmi puan alnmas esastr. Cami grevlilii iin yaplan yarma snavnn baar listesinin hazrlanmasnda; Cami Grevlileri Szl Snav Deerlendirme Formu ile bu Ynetmeliin ekinde yer alan (EK-6) Cami Grevlilii Deerlendirme Kstaslar Formundan alnan puanlarn ortalamas alnr.

Yer deitirme zaman

MADDE 21 (1) Hizmet gerei, mazeret ve karlkl yer deitirme dnda istekleri zerine grev veya yer deitirme talebinde bulunan mft, mft yardmcs, dini yksek ihtisas merkezi mdr, eitim merkezi mdr, vaiz, ube mdr, eitim grevlisi, uzman, murakp, sayman ve eflerin Bakanla; Kuran kursu reticilerinin ise il mftlklerine, mracaatlarn Mart ay sonuna kadar ulatrmalar artyla 15 Mays- 15 Temmuz arasnda yer deiiklikleri yaplr. Dier grevliler iin bu art aranmaz.

(2) Yer deiiklii mracaatlar Bakanlka dzenlenecek forma uygun olarak elektronik ortamda yaplabilir.

Atama ve yer deitirme kurulu ve grevleri

MADDE 22 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda Atama ve Yer Deitirme Kurulunda durumu deerlendirilecek personelin grev veya grev yerlerinin deitirilebilmesi iin gereken kararlar almak zere, nsan Kaynaklar Genel Mdrlnn bal bulunduu Bakan Yardmcsnn bakanlnda, Rehberlik ve Tefti Bakan, Din Hizmetleri, Eitim Hizmetleri ile nsan Kaynaklar Genel Mdrlerinden mteekkil Atama ve Yer Deitirme Kurulu oluturulur. I. Hukuk Maviri ile gndem konularna gre ilgili daire bakan da Kurul toplantlarna katlr. Salk mazereti sebebiyle grev veya grev yeri deitirilmesi gerekenlerin durumlarnn grlmesinde bir tabibin Kurul toplantsna katlm salanr.

(2) Atama ve Yer Deitirme Kurulu;

a) Her yl 15 Mays- 15 Temmuz tarihleri arasnda toplanarak, bulunduu yerde asgari ve azami grev sresini tamamlayan mft, mft yardmcs, dini yksek ihtisas merkezi mdr, eitim merkezi mdrlerinden grevleri veya grev yerleri deitirilmesi gerekenler ile zarur boalmalar sebebiyle ayn unvandaki personelden yl iinde atanmas gerekenlerin,

b) Bu Ynetmeliin 19 uncu maddesine gre, hizmet gerei Bakanlk tarafndan grev veya grev yerinin deitirilmesi gerekenlerin,

c) Daha nce grevine son verilmi olanlar ile grev veya grev yeri deitirilmi olup da eski grevlerine veya eski grev yerlerine dnmek isteyenlerin,

) Ortak nitelii kaybetmeleri sebebiyle grevlerine son verilmesi teklif edilenlerin,

d) Bakanlk personelinden kendisinin veya kanunen bakmakla ykml olduu kimselerin bulunduu yerde kalmasnn salk durumunu tehlikeye koyacana veya kronik rahatszlklarna dair devlet veya niversite hastanelerinden alnan heyet raporuna istinaden grev veya grev yerini deitirmek isteyenlerin,

e) Bakanlka deerlendirilmek zere kurula sevkedilenlerin,

durumlarn grr ve gereken kararlar alr.

(3) Atama ve Yer Deitirme Kurulu, kurul yelerinin salt ounluu ile toplanr ve katlanlarn ounluu ile karar verir. Eitlik halinde Kurul Bakannn taraf ounluk saylr.

(4) Atama ve Yer Deitirme Kurulunun kararlar Bakann onay ile yrrle girer.

(5) Atama ve Yer Deitirme Kurulunun yazma i ve ilemleri nsan Kaynaklar Genel Mdrl tarafndan yrtlr.

Mecbur hizmetlilerin grevden ayrlmalar

MADDE 23 (1) Bakanla kar mecbur hizmetle ykml olanlar, mecbur hizmetlerinin baka kurumlara devri kabul edilmeden veya taahht ettikleri tazminatlar demeden grevlerinden ayrldklar takdirde haklarnda ilgili mevzuata gre ilem yaplr.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

Merkez tekilatnda alanlarn tara tekilatndaki grevlere atanmas

MADDE 24 (1) Drt yllk din yksek renim yapm ve Bakanlk merkez tekilatnda;

a) Daire bakanl ve dengi veya daha st grevlerde alm olanlar il mftl, dini yksek ihtisas veya eitim merkezi mdrlklerine,

b) Diyanet ileri uzmanl ile Din leri Yksek Kurulu uzmanl grevinde en az be yl alm olanlar il mftlne,

c) Mushaflar nceleme ve Kraat Kurulu yelii, ube mdrl grevlerinde en az yl alm olanlar il mft yardmcl, il vaizlii veya ile mftlklerine,

Bu Ynetmelikte belirtilen dier art ve nitelikler ile grup ve snf art aranmakszn atanabilirler.

(2) Merkez tekilat birimlerinde tecrbe edinmi personel ile norm kadro fazlas personel, ihtiya durumlar gzetilerek tara tekilatnda grevlendirilebilir veya buralara atanabilir.

Seimlere katlan personelden grev talebinde bulunanlarn atanmas

MADDE 25 (1) 633 sayl Kanunun 10 uncu maddesi gereince milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seimlerinde aday veya aday aday olmak zere grevinden istifa eden Bakanlk personeli, aday gsterilmemeleri veya seimi kaybetmeleri halinde eski grev yerlerine dnemezler; bunlar kazanlm hak aylk derecelerine uygun bir kadroya atanrlar.

Grev sresi sona eren personelin atanmas

MADDE 26 (1) Grev sresi sona eren ve ayn greve yeniden atanamayan Din leri Yksek Kurulu Bakan ve yeleri ile Mushaflar nceleme ve Kraat Kurulu Bakan ve yeleri kazanlm hak aylk derecelerine uygun baka kadrolara atanrlar.

Bakanlk vaizliine atanma

MADDE 27 (1) l mftleri ile en az lisans dzeyinde din yksek renim mezunu olan daire bakanlar Bakanlk vaizi kadrolarna atanabilir ve Bakanlk tarafndan belirlenen yerlerde grevlendirilebilirler.

Yurt d srekli grevden dnen personelin atanmas

MADDE 28 (1) Yurt d srekli grevden dnen grup ve snf hizmetine tabi personel, yurt iinde tekrar ayn unvanl grevlere atanmak istemeleri halinde, ayrldklar grup veya snftaki hizmetlerini tamamlamam iseler bu grup veya snftaki il veya ilelere atanrlar. Ayrldklar grup veya snftaki hizmetlerini tamamlam olanlar ise, durumlarna uygun il veya ilelere atanabilirler.

(2) Bakanlklar aras Ortak Kltr Komisyonu tarafndan yurt dnda grevlendirilen il mfts dndaki grup ve snf hizmetine tabi personelden yurt ii greve dnenler, nceki grevlerine atanmak istediklerinde, daha nce drdnc grup illerde ve beinci snf ilelerde asgari hizmet sresini tamamlamam iseler bu grup/snf il ve ilelere atanrlar.

(3) Yurtdnda geirilen hizmet sreleri, birinci grup/snf illerde/ilelerde, artan sreler ise bir alt grup/snf illerde/ilelerde geirilmi saylr.

zelletirilen kurululardan atama

MADDE 29 (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayl zelletirme Uygulamalar Hakknda Kanunun 22 nci maddesi hkmlerine gre Bakanla yaplacak atamalarda bu Ynetmelik hkmleri uygulanmaz.

Vaiz atanmasnda kstaslar

MADDE 30 (1) l ve ilelere en az bir vaiz atanmas esastr. Toplam nfusu on bine kadar olan yerleim birimlerine bir, yirmibe bine kadar olan yerleim birimlerine iki, elli bine kadar olan yerleim birimlerine , yz bine kadar olan yerleim birimlerine drt, yzbinden fazla olan yerleim birimlerine en az be vaiz atanabilir. Bu fkradaki kstaslar bayan ve erkek vaizler iin ayr ayr dikkate alnr.

Mft ve il mft yardmclarnn atanamayaca hizmet yerleri

MADDE 31 (1) Mft ve il mft yardmclar;

a) Kendisinin veya einin nfusa kaytl olduu il veya bu ile bal ilelere,

b) Nfusa kaytl olmamakla birlikte en az onbe yl mddetle devaml olarak ikamet ettii veya hizmetini olumsuz ynde etkileyecek maddi ilikisinin bulunduu il veya ileye,

atanamazlar.

(2) Ancak, resmi nfus kaytlarna gre;

a) Bu Ynetmeliin ekinde yer alan 1 Sayl Cetvelde IV nc grup kapsamnda belirtilen il merkezleri ile bunlara bal ile merkezlerinden nfusu 50.000i aan yerleim birimlerine,

b) Dier grup kapsamnda olan il ve bu illere bal ile merkezlerinden nfusu 100.000i aan yerlere,

yaplacak atamalarda birinci fkra hkm uygulanmaz.

Edeer kadrolar

MADDE 32 (1) Bu Ynetmelik kapsamndaki Bakanlk personelinden il mft yardmcs ve dengi ve daha alt dzeyde bulunan kadrolarn edeerleri aadaki ekilde yedi kademe halinde tespit edilmitir:

a) Birinci kademe: l mft yardmcs, ile mfts ve eitim grevlisi.

b) kinci kademe: letme mdr yardmcs, ube mdr, yaynevi sat mdr, vaiz, cezaevi vaizi ve murakp.

c) nc kademe: retmen, aratrmac, sosyolog, psikolog, APK uzman, din hizmetleri uzman, eitim uzman, vakit hesaplama uzman, zmleyici, mtercim, ktphaneci, istatistiki, astronom, tabip, di tabibi, mhendis, mimar.

) Drdnc kademe: mam-hatip, Kuran kursu reticisi, cami rehberi, programc, ayniyat sayman, teberrukat sayman, musahhih, ef, tekniker, salk teknikeri, biolog, ynetmen, prodktr, film yapmcs, ses kayts, k, montajc, spiker, muhabir, kameraman.

d) Beinci kademe: Mezzin-kayym, bilgisayar iletmeni, teknik ressam, teknisyen, grafiker, hemire, salk teknisyeni, laborant.

e) Altnc kademe: Memur, mutemet, sekreter, ambar memuru, veznedar, satnalma memuru, santral memuru, veri hazrlama ve kontrol iletmeni, daktilograf.

f) Yedinci kademe: ofr ve yardmc hizmetler snf personeli.

(2) Edeer kadrolardan ayn kademede bulunan kadrolar arasndaki geiler ile st kademeden alt kademelerdeki kadrolara geilerde, adayl kalkm olmak ve atanlacak kadronun artlarn tamak kaydyla snavsz atama yaplabilir.

(3) st veya ayn kademedeki kadrolardan geilerde eitim grevlisi, vaiz, ube mdr, retmen, cami rehberi, Kuran kursu reticisi, imam-hatip, mezzin-kayym, ynetmen, prodktr, film yapmcs, ses kayts, k, montajc, spiker, muhabir, kameraman, grafiker, programc, zmleyici, bilgisayar iletmeni, veri hazrlama ve kontrol iletmeni ve ofr kadrolarna atanabilmek iin yaplacak snavda baarl olmak arttr.

Kazanlm haklar

MADDE 33 (1) Bu Ynetmelik kapsamndaki grevlere ilgili mevzuat uyarnca atanm olanlarn kazanlm haklar sakldr.

Yrrlkten kaldrlan mevzuat

MADDE 34 (1) 25/8/2004 tarihli ve 25564 sayl Resm Gazetede yaymlanan Diyanet leri Bakanl Atama ve Yer Deitirme Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Eitim grevlilerinin hizmet sreleri

GEC MADDE 1 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda bulunan kadrolara atanmada eitim grevlisi olarak grev yapm olma art arananlarn hizmet srelerinin hesaplanmasnda, bu kiilerin daha nce eitim merkezi retmenliinde geen hizmet sreleri de dikkate alnr.

mam-hatip ve Kayymlarn hizmet sreleri

GEC MADDE 2 (1) Bu Ynetmeliin yrrlk tarihinden nce imam-hatiplik veya mezzin kayymlk grevlerinde bulunanlarn bu grevlerde geen toplam hizmet sreleri, bunlarn st grup camilere imam-hatip olarak atanmas iin gerekli srenin hesaplanmasnda (D) grubundan balamak zere dikkate alnr.

Grup ve snf hizmetine tabi personelin hizmet sreleri

GEC MADDE 3 (1) Grup ve snf hizmetine tabi personelin bu Ynetmeliin yrrlk tarihinden nceki mevzuata gre yapm olduklar hizmet sreleri bu Ynetmelie gre deerlendirilir.

Yrrlk

MADDE 35 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 36 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Diyanet leri Bakanlnn bal bulunduu Bakan yrtr.

 

E K L E R

EK-1 LLERN GRUPLANDIRILMASI

EK-2 LE SINIFLANDIRMALARI

EK-3 TALEP FORMU

EK-4 L VE LE MFTS, L MFT YARDIMCISI, VAZ VE UBE MDR
DE
ERLENDRME FORMU

EK-5 L VE LE MFTS, L MFT YARDIMCISI VE UBE MDR PERFORMANS
DE
ERLENDRME FORMU

EK-5A VAZ PERFORMANS DEERLENDRME FORMU

EK-6 CAM GREVLLER DEEERLENDRME KISTASLARI