25 Ekim 2011 SALI

Resm Gazete

Say : 28095 (Mkerrer)

MLLETLERARASI ANDLAMA

Karar Says : 2011/2310

15 ubat 2005 tarihinde Tiranda imzalanan ve 2/11/2010 tarihli ve 6038 sayl Kanunla onaylanmas uygun bulunan ekli Trkiye Cumhuriyeti Hkmeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasnda Denizcilik Anlamasnn onaylanmas; Dileri Bakanlnn 12/9/2011 tarihli ve HUM/8209835 sayl yazs zerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayl Kanunun 3 nc maddesine gre, Bakanlar Kurulunca 10/10/2011 tarihinde kararlatrlmtr.

 

Abdullah GL

CUMHURBAKANI

 

Recep Tayyip ERDOAN

Babakan

B. ARIN A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDA

Babakan Yardmcs Babakan Yardmcs Babakan Yardmcs Babakan Yardmcs

S. ERGN F. AHN E. BAI N. ERGN

Adalet Bakan Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Avrupa Birlii Bakan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan

F. ELK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOLU M. Z. ALAYAN

alma ve Sosyal Gvenlik Bakan evre ve ehircilik Bakan Dileri Bakan Ekonomi Bakan

T. YILDIZ S. KILI M. M. EKER H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Genlik ve Spor Bakan Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Gmrk ve Ticaret Bakan

. N. AHN C. YILMAZ E. GNAY M. MEK

ileri Bakan Kalknma Bakan Kltr ve Turizm Bakan Maliye Bakan

. DNER . YILMAZ V. EROLU

Milli Eitim Bakan Milli Savunma Bakan Orman ve Su leri Bakan

R. AKDA B. YILDIRIM

Salk Bakan Ulatrma Bakan

 

 

TRKYE CUMHURYET HKMET LE ARNAVUTLUK CUMHURYET

HKMET ARASINDA DENZCLK ANLAMASI

Bundan sonra Akit Taraflar veya Taraflar olarak adlandrlacak olan Trkiye Cumhuriyeti Hkmeti ve Arnavutluk Cumhuriyeti Hkmeti;

Aralarndaki ticari ilikileri gelitirmeye katkda bulunmak amacyla denizcilik alannda Akit Taraflar arasnda ibirliini glendirmek ve ilikileri gelitirmek arzusuyla,

Deniz gvenliinin ve deniz evresinin, ilgili uluslararas szlemelere uygun olarak korunmasnn nemini kaydederek,

Aadaki hususlarda mutabakata varmlardr:

MADDE I

Tanmlar

Bu Anlamann amalar bakmndan;

1. Akit Tarafn Gemisi terimi, Akit Taraflardan birinin gemi siciline kaytl bulunan ve ulusal kurallar ve dzenlemeleri gereince kendi bayran tayan herhangi bir gemiyi ifade eder.

Ancak bu terim aadakileri iermez:

a) sava gemileri ve deniz kuvvetlerine bal yardmc gemiler,

b) balk gemileri,

c) hidrografik, oinografik ve bilimsel aratrma yapan gemiler,

d) mnhasran idari veya devlet hizmeti veren gemiler,

e) tehlikeli atk tayan gemiler.

2. Mrettebat terimi, kaptan ve geminin altrlmasyla ilgili grevler ve hizmetlerde istihdam edilmi, mrettebat listesine dahil, gerekli kimlik belgesine sahip herhangi bir kiiyi ifade eder.

3. Uluslararas deniz tamacl terimi, bir Akit Tarafn karasularnda bulunan limanlar arasnda alan gemilerin dnda gemilerle yaplan herhangi bir tamacl ifade eder.

4. Kabotaj terimi, Akit Taraflarn her hangi birisinin limanlar arasndaki yk ve yolcu tamasn ifade eder. Kabotaj terimi, konimento ile beraber ve tanan yklerin menei ve var yeri ne olursa olsun Akit Taraflardan herhangi birinin limanlarndan, ayn tarafn bir baka limanna tanmak zere dorudan veya dolayl olarak bir gemiden dierine aktarlan mallarn tanmasn da ierir. Ayn hkmler, yolculuk sresince biletli olsalar dahi yolcular iin de geerlidir.

MADDE II

Anlama Kapsam

1. bu Anlamann amac, Akit Taraflar arasnda denizcilik ilikileri kurmak ve gelitirmek, seyir gvenliini arttrmak ve deniz kirliliini nlemek maksadyla; eitim ve teknik alanda ibirliini ilerletmek ve tm deniz sahalarnda ortak yatrm yaplmasn tevik etmektir.

2. bu Anlama, 22 Nisan 1987 tarihinde Tiranda imzalanan Trkiye Cumhuriyeti ve Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Deniz Tamacl ve Seyrsefer Anlamasnn yerini alacaktr. Bahse konu Anlama, bu Anlamann yrrle girmesiyle sona erecektir.

3. Akit Taraflar, denizcilik alanndaki ilikilerinin geliimini adil ve serbest rekabet ilkelerine dayandracaklardr.

4. bu Anlamann hkmleri:

a) Yabanc gemilerin giriine ak olmayan limanlarda uygulanmayacaktr.

b) Yabanclarn giri ve ikametiyle ilgili olarak yaplan ulusal dzenlemeleri etkilemeyecektir.

c) Kabotaj, pilotaj, rmorkaj, deniz balkl, denizde yardm ve kurtarma gibi, her bir Akit Tarafn kendi ulusal bayrakl gemileri ya da giriimleri ve organizasyonlar iin sakl tuttuu aktivitelere uygulanmayacaktr.

MADDE III

Yetkili Makamlar

bu Anlamann uygulanmasna dair, Akit Taraflarn Yetkili Makamlar;

- Trkiye Cumhuriyeti adna, T.C. Babakanlk Denizcilik Mstearl,

- Arnavutluk Cumhuriyeti adna, Ulatrma ve letiim Bakanl,

Yetkili Makamlarn isimleri veya ilevlerine ilikin herhangi bir deiiklik olmas durumunda, Akit Taraflar diplomatik yollardan gerekli bildirimi yapacaklardr.

MADDE IV

Uygulamaya likin nlemler

Akit Taraflar, imknlar lsnde uluslararas ykmllklere halel getirmeksizin, bu Anlamann uygulanmasna ynelik, dier Akit Tarafn ilgili yetkili makamlaryla ibirlii ierisinde aadaki nlemleri almas iin kendi makamlarna yetki vermek hususunda mutabk kalmlardr:

a) bu Anlamann tam uygulanmasnn temini iin, ulusal mevzuatlarna paralel olarak gerekli dzenlemeleri yapmak iin istiarelerde bulunmak,

b) Trkiye Cumhuriyeti ve Arnavutluk Cumhuriyetinin gemicilik sanayileri arasnda bilgi deiimi ve temaslar tevik etmek,

c) Gemi yapm, gemi tamiri, gemi skm ve ilgili sanayi alanlarnda ibirlii yapmak ve taraflarn bu alanlarda ortak yatrm yapmalarn tevik etmek,

d) Denizcilik konularnda, teknik ve eitim alannda ibirlii tesis etmek ve kursiyer deiimini salamak,

e) Limanlarda verilen hizmetleri ve deniz yoluyla ticari mallarn tanmasn kolaylatrmak,

f) Uluslararas camiada ibirlii tesis etmek.

MADDE V

Uluslararas Deniz Tamacl Esaslar

1. Akit Taraflar uluslararas deniz tamaclnda adil ve serbest rekabet esaslarna uymak, uluslararas deniz ulatrmasnn geliimini engelleyebilecek nlemlerden kanmak ve Akit Taraflarn tamamen ya da ksmen kendi gemilerine tahsis ettii deniz yoluyla uluslararas yk ve yolcu tamasna ilikin her trl tek tarafl kstlamay kaldrmaya ynelik alma yapmak konularnda mutabk kalmlardr.

2. bu Anlamann hkmleri, nc lke gemilerinin, Akit Taraflarnn limanlar arasndaki deniz ticaretine katlma hakkn etkilemeyecektir.

3. bu Anlamadaki hibir husus Akit Taraflarn, ticari filolarnn ticari rekabet temelinde uluslararas ticarete katlmalarn salamak iin gerekli nlemleri almalarn engellemeyecektir.

MADDE VI

Limanlarda Gemilere Uygulanacak Muamele

1. Her bir Akit Taraf dier Akit Tarafn gemilerine, limanlara serbest giri, rhtmlarda yer tahsisi, liman imknlarnn tmnn kullanm, ykleme, boaltma, gemiden gemiye nakil, yolcularn bini ve inii, her trl cret ve tarifenin denmesi, seyrsefere ynelik hizmetlerin kullanmna ilikin olarak, uluslararas deniz tamacl yapan kendi gemilerine uygulad muamelenin aynsn gsterecektir.

2. Akit Taraflar, mevzuatlarnn ve liman kurallarnn ve bununla birlikte uluslararas kurallardan doan ykmllklerinin izin verdii llerde, limanlarndaki gerekli ilemleri kolaylatrmak ve hzlandrmak, gmrk, salk ve polis kontrolleri gibi dier ilemleri mmkn olduunca basitletirmek iin aba sarf edeceklerdir.

3. Akit Taraflardan her birinin gemileri, dier Akit Tarafn bir limanna bu lkenin kanun ve dzenlemelerine uygun olarak yklerinin bir ksmn boaltmak iin uradklarnda, dier Akit Tarafn ayn ekilde kendi gemilerinden ald cretten baka herhangi bir ilave cret demeden ayn lkede veya baka bir lkede bulunan baka bir limana gidecek yklerini gemide tutabilir ya da baka bir gemiye transfer edebilirler. Ayn ekilde her bir Akit Tarafn gemileri dier Akit Tarafn bir veya birden fazla limanna urayarak, yabanc limanlara gidecek yklerin tamamn veya bir blmn, dier tarafn ayn ekilde kendi gemilerinden ald cretten baka herhangi bir ilave cret demeden ykleyebilirler.

MADDE VII

Gemilerin Belgeleri

1. Bir Akit Tarafn kendi mevzuatna gre kard ya da tand, gemisinin tabiiyetini gsterir belgeler ve gemilerin dier belgeleri, dier Akit Tarafa tannacaktr.

2. Bir Akit Tarafn gemisinde bulunan zellikle seyrsefer ve evre gvenlii asndan gerekli belgeler iki Akit Tarafn da taraf olduu ilgili uluslararas szlemeler gereince dzenlenmi olmalar kaydyla, dier Akit Taraf yetkili makamnca tannacaktr.

3. Akit Taraflarn, 1969 Gemilerin Tonajn lme Uluslararas Szlemesi gereince dzenlenmi tonaj belgesi hamili gemiler, dier Akit Tarafn limanlarnda yeniden lme tabi tutulmayacaklardr. Uzunluu 24 metreden az olan gemilerin, ulusal mevzuata gre verilmi tonaj sertifikalar karlkl olarak tannacaktr.

Ayrlm balast tanklar (ABT) olan evre dostu tankerler iin liman ve pilotaj cretleri aadaki ekilde indirilecektir:

a) IMO Karar A - 747/(18) hkmlerine gre geminin toplam grostonundan ABT tanklarnn hacim kapasitesi dlerek, veya

b) Geminin toplam grostonunda temsil edilen ABT alanlar kapasitesinin yzde orannca bir indirim yaplacaktr.

4. Bir mahkeme kararyla sonulanan zorunlu sat durumlar dnda, her iki Akit Tarafn herhangi birisinin gemileri, ilk kaytl bulunduklar Tarafn Yetkili Makamlarnca dzenlenmi Gemi Sicilinden silindiklerine ilikin bir belge ibraz edilmedii takdirde, dier Akit Tarafn gemi siciline kaydedilmezler.

MADDE VIII

Gemiadam Kimlik Belgeleri

1. Her bir Akit Taraf, dier Akit Tarafn yetkili makamlarnn, kendi vatanda olan mrettebat iin dzenledii gemiadam kimlik belgelerini tanyacak ve bu belgeleri tayanlara, ibu Anlamann IX. ve X. Maddelerinde tanmlanan haklar ayn maddelerde yer alan koullara bal olarak tannacaktr. Sz konusu belgeler:

- Trkiye Cumhuriyeti iin Gemiadam Czdan

- Arnavutluk Cumhuriyeti iin Pasaporto e Detaritdr.

2. bu Anlamadaki IX ve X. Maddelerin hkmleri, mmkn olduu lde Trkiye Cumhuriyeti veya Arnavutluk Cumhuriyetinin her ikisinin de vatanda olmayp Akit Taraf gemilerinin mrettebatndan olan, ancak ilgili uluslararas szlemenin hkmlerine uygun gerekli kimlik belgelerine sahip bulunan ahslara da uygulanacaktr.

MADDE IX

Urama Limannda Hak ve Ykmllkler

1. bu Anlamann VIII. Maddesinde tanmlanan kimlik belgelerine sahip Akit Taraflardan birinin gemisinin mrettebat yelerinin, isimlerinin geminin kaptan tarafndan sz konusu limanda yrrlkte olan dzenlemeler uyarnca ilgili liman idaresine sunulan geminin mrettebat listesinde bulunmas kaydyla, geminin dier Akit Tarafn limanlarnda kald mddete vizeleri olmadan geici sreyle karaya kmalarna izin verilir.

2. Mrettebat yeleri, karaya ktklar ve gemilerine dndkleri srada olaan snr ve gmrk kontrollerine tabi olacaklardr.

MADDE X

Mrettebat yelerinin Transit Gei Haklar

1. bu Anlamann VIII. Maddesinde tanmlanan gemiadam kimlik belgesi hamillerine, gemilerine gemek veya baka bir gemiye nakledilmek, baka bir lkedeki gemilerine gei yapmak ya da lkelerine geri dnmek amacyla veya acil durumlarda ya da Akit Tarafn yetkilileri tarafndan onaylanan dier amalarla, dier Akit Tarafn topraklarna yolcu olarak girmelerine veya kabul edildikleri temin edilen baka bir lkeye gemelerine msaade edilir.

2. bu Maddede belirtilen durumlardan herhangi birinin gereklemesi halinde, mrettebat yeleri dier Akit Tarafn yetkili mercileri tarafnca mmkn olan en ksa zamanda verilmi gerekli vizeye sahip olacaklardr. Ayrca sz konusu gemiadam kendi seyahat giderlerini karlayacak maddi imknlara sahip olacaktr.

3. VIII. Maddede tanmlanan kimlik belgesinin hamillerinden birisinin salk sorunlar veya geerli grlen baka bir sebeple dier Akit Tarafn limanlarndan birisinde gemiden tahliye edilmesi halinde, sz konusu Akit Taraf ilgili kiinin tedavi sresince kendi yetki alan iinde kalmas, kiinin kendi lkesine dnmesi veya herhangi bir ulam aracyla baka bir limana gitmesi iin gerekli yetkiyi verecektir.

MADDE XI

Mrettebat Haklaryla lgili stisnai Hkmler

1. bu Anlamann VIII. ve IX. Maddelerinin hkmlerine halel getirmeksizin, Akit Taraflarn yabanclarn lkeye girii, ikametgh ve lkeden ayrlmalarna ilikin ulusal mevzuatlar Akit Taraflarn kendi yetki alanlar iersinde yrrlkte olmaya devam edecektir.

2. Akit Taraflardan her biri, VIII. Maddede belirtilen kimlik belgelerini tayor olmasna ramen istenmediine kanaat getirdii herhangi bir kiinin, kendi yetki alanna giri ve ikametgah iin izin vermeme hakkn sakl tutar.

3. Akit Taraflarn gemisinde bulunmasna ramen mrettebat yesi olmayan ve mrettebat listesinde ad yer almayan fakat gemide yrtlmekte olan hizmetlerle ilgili grevlendirilmi ve zel bir listede ismi bulunan kiiler de VIII. ve IX. Maddelerin hkmlerine tabidir.

MADDE XII

Mrettebat Hakknda Yargsal Kovuturma

1- Akit Taraflardan birinin gemisi dier Akit Tarafn karasularnda bulunduu srada gemide ilenen su ve kabahatlere ilikin olarak, geminin bulunduu yerdeki devletin yetkili makamlar, aadaki durumlar hari olmak zere, dier devletin yetkili diplomat ya da konsolosluk memuru veya gemi kaptannn rzas olmakszn yargsal kovuturma yoluna gitmeyecektir.

a) Gemi kaptannn su veya kabahati ileyenin yarglanmasn talep etmesi; veya

b) Su veya kabahat sonularnn o lkenin hkmranln etkilemesi; veya

c) Su veya kabahatin Akit Taraflardan birinin barn veya kamu dzenini bozmas; veya

d) Uyuturucu madde kaakln durdurmak iin cezai kovuturmann gerekli olmas; veya

e) Suun veya kabahatin, geminin mrettebat dndaki bir kiiye kar ilenmi olmas.

2- Bu Maddenin 1. Paragrafndaki hkmler Akit Taraflarn ilgili makamlarnn yrrlkteki ulusal kanunlar ve mevzuatlar erevesinde herhangi bir denetim veya soruturma yrtme haklarn etkilemeyecektir.

3- Ulusal mevzuatn kendi snrlar iinde her bir Akit Taraf cezai hukuki ve inzibati yarg yetkilerini kullanrken, dier Akit Tarafn gemilerinin alkonmasndan mmkn olduunca kanmak iin gerekli nlemleri alacaktr. Alkonma gerekli grld takdirde, her bir Akit Taraf alkonma sresini snrlamaya alacak ya da dier Akit Tarafa yazl bir garantinin verilmesi sonucu geminin ayrlmasna izin verecektir.

MADDE XIII

Hukuki Davalar

Akit Taraflardan herhangi birinin yarg ve/veya idari makamlar, geminin bayran tayan lkenin yetkili diplomatik ya da konsolosluk grevlisi tarafndan talep edilmedike, mrettebat arasndaki hukuki davalara, ya da bir geminin mrettebatnn alma szlemesiyle ilgili davalara bakmayacaklardr.

MADDE XIV

Tehlikede Bulunan Gemiler

1. Akit Taraflardan birinin gemisinin, dier Akit Tarafn karasularnda veya yaknnda karaya oturmas veya herhangi bir kazaya veya tehlikeye maruz kalmas halinde; dier Akit Tarafn yetkili mercileri;

a) Gemi, mrettebat ve yolcular iin kendi gemilerine uygulamakta olduu yardm ve muameleyi uygulayacak,

b) Dier Akit Tarafn yetki alan iersinde kullanma veya tketime sunulmadklar srece, ibu maddede bahse konu olan gemiden indirilen veya kurtarlan yk ve eyalar herhangi bir gmrk vergisine tabi olmayacaklardr.

c) Bu ekilde karaya oturan ya da kazaya urayan gemi, kurtarlan paralar, dkntleri, aksesuarlar, btn malzemesi, donanm, iinde bulunan erzak ve mallar, bu durumdaki gemiler ya da tehlike altndaki gemiler tarafndan denize atlanlar ya da satldklar taktirde bunlardan elde edilen gelir, ayn zamanda karaya oturan ya da kazaya urayan geminin iinde bulunan ya da gemiye ait tm belgeler, talep edildii zaman sahibi ya da temsilcilerine iade edilecektir.

2. bu Maddenin hkmleri, Akit Taraflardan herhangi birinin veya szkonusu tarafa yetki verilmi kiilerin, geminin kurtarlmas veya gemiye ve ykne kar salanan herhangi bir yardm karlnda uygun bir tazminat talep etme hakkn etkilemez.

MADDE XV

Tamaclk irketlerinin Gelirinin ve Dier Kazanlarnn Aktarm

1. Akit Taraflardan her biri, dier Akit Tarafn tamaclk irketlerinin, kendi yetki alanlar ierisinde ve deniz tamaclndan elde ettikleri gelir ve dier kazanlar deme yapma amal olarak kullanmasna izin verecektir.

2. Her bir Akit Taraf, kendi kanun ve dzenlemeleri uyarnca, sz konusu tamaclk irketlerinin yukarda bahse konu olan demelerle ilgili kesintiler yapldktan sonra elde ettikleri kazan ve dier gelirleri kendi yetki snrlar iersine aktarmalarna izin verecektir.

3. Her bir Akit Taraf bunun gibi aktarmlar kolaylatracaktr.

MADDE XVI

Deniz evresinin Korunmas

1. Her bir Akit Tarafn gemileri dier Akit Tarafn yetki alan ierisindeyken evre kirliliini nlemek iin gerekli tm nlemleri alacaktr.

2. Her bir Akit Taraf gemileri dier Akit Tarafn yetki alan ierisindeyken bu Akit Tarafn evre koruma hususundaki mevzuatna uyacaktr.

3. Akit Tarafn karasularnda dier Akit Tarafn gemisinin evresel kirlilikten oluan bir hasara sebebiyet vermesi halinde, zarara sebebiyet veren gemi ilgili uluslararas szlemelere ve Akit Tarafnn mevzuatna gre sorumlu olacaktr.

MADDE XVII

Dier Uluslararas Anlamalardan Kaynaklanan Ykmllkler

bu Anlamann hkmleri, Akit Taraflarn taraf olduklar uluslararas szleme ve anlamalardan doan hak ve ykmllklerine halel getirmez.

MADDE XVIII

Anlamazlklarn zm

1. bu Anlamann uygulanmas ve yorumlanmasndan kaynaklanabilecek herhangi bir anlamazlk, Akit Taraflarn Yetkili Makamlar arasnda zlecektir.

2. Gr ayrlklarnn srmesi halinde Akit Taraflardan birinin talebi zerine, doabilecek sorunlarn grlmesi iin bir toplant dzenlenebilir. Bu tr toplantlarn tarih ve yeri ayrca belirlenecektir.

3. Bu Anlamann ykmllklerine veya uygulanmasna dair Trkiye ve Avrupa Birlii arasndaki muhtemel bir anlama veya bir Avrupa Birlii dzenlemesi yrrle girdikten sonra iki Akit Taraf en ksa sre ierisinde ortaya kan durumu gzden geirmek zere ikili grmelerde bulunacaklardr.

MADDE XIX

Nihai Hkmler

1. Akit Taraflar, ibu Anlamann kendi lkelerindeki onay ilemleri srecinin tamamlandn birbirlerine en ksa srede diplomatik kanallardan bildireceklerdir. bu Anlama son bildirimin alnmasndan otuz gn sonra yrrle girecektir.

2. bu Anlama yrrle girdikten sonra snrsz bir sreyle geerli olacaktr.

3. Her Akit Taraf ibu Anlamay yazl bir bildirimle feshetme yetkisine sahip olacaktr. bu Anlamann feshi, byle bir bildirimin dier Akit Tarafa alnmasndan on iki ay sonra yrrle girecektir.

Yetkili klnan aadaki imza sahipleri ibu Anlamay imzalamlardr.

Tiran/Arnavutlukta 15 ubat 2005 tarihinde Trke, Arnavuta ve ngilizce dilde ikier kopya halinde dzenlenmi olup, her metin de ayn derecede geerlidir. Uyumazlk halinde ngilizce metin geerli olacaktr.

 

 

Trkiye Cumhuriyeti Arnavutluk Cumhuriyeti

Hkmeti Adna Bakanlar Kurulu Adna

Binali YILDIRIM Spartak POI

Ulatrma ve letiim Bakan Ulatrma ve letiim Bakan

 

Andlamann yabanc dil metnini grmek iin tklaynz