22 Ekim 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28092

YÖNETMELİK

Çukurova Üniversitesinden:

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUALTI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Çukurova Üniversitesine bağlı olarak kurulan Çukurova Üniversitesi Sualtı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Çukurova Üniversitesi Sualtı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ÇÜSAM): Çukurova Üniversitesi Sualtı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Çukurova Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Çukurova Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 4 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında sualtı ile ilgili her alanda bilimsel araştırma ve incelemeler yapmak, araştırma sonuçlarının değerlendirilmesini sağlamak ve sualtı çalışmaları ile ilgili her konuda duyarlı, bilgili ve yeterli kadroların yetiştirilmesine yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunmaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Denizler ve içsularda her türlü araştırma ve benzeri konularda kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

b) Denizler ve içsularda gerçekleştirilecek canlı-cansız su kaynaklarının kullanımı, iyileştirilmesi, kirlilik sorunlarına yönelik araştırma ve uygulamalar yapmak, organize etmek ve öneriler getirmek,

c) Denizler ve içsularla ilgili her türlü biyolojik araştırmaları yapmak, yaşayan organizmaların envanterlerini çıkarmak ve kullanmak, ekonomik içerikli ürünleri iyileştirmek ve zenginleştirmek, yetiştiricilik ile ilgili konularda araştırma ve uygulamalar yapmak,

ç) Denizler ve içsularda her türlü jeolojik, sedimantolojik araştırmalar planlamak, bu konularda çalışan kurum ve kuruluşlarla çalışma yapmak,

d) Denizler ve içsularda fiziksel ve kimyasal oşinografik araştırmalar planlamak, bu konularda çalışan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

e) Denizler ve içsularda her türlü arkeolojik araştırma ile sualtında bulunan kültür varlıklarının bilime ve insanlığa kazandırılması konusunda aktif görev alarak bu konuda çalışan kurum ve kuruluşlara öncülük etmek,

f) Sualtı milli parkı, koruma alanları ve lagünel alanların tespitinde ve yönetilmesinde görev almak, bu konuda çalışan kurum ve kuruluşlara gerekli desteği sağlamak,

g) Denizler ve içsularda kullanım, yönetim ve diğer sorunlara yönelik araştırmalar yapmak ve öneriler getirmek,

ğ) Merkezin amaçlarına uygun uygulama ve araştırmalarda gerekli olabilecek dalışlar için her an bir balıkadam ekibini göreve hazır tutmak,

h) Merkezin amaçlarına uygun konularda, ulusal ve uluslararası diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak,

ı) Üniversite çalışanlarına, öğrencilerine ve halka sualtını tanıtıcı konferans, seminer, panel vb. organize etmek, sualtı can kurtarma ve balıkadamlık kursları açarak başarılı olanlara belge vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili sualtı konusunda uzman ve deneyimli Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur.

(2) Müdür kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları olan Üniversite öğretim üyeleri arasından iki öğretim üyesini üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre önerir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

ç) Merkezin faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak,

d) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

Yönetim kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında müdür yardımcıları ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili esasları belirler. Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

b) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak,

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleriyle ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

d) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar almak,

e) İlgili mevzuatla verilen diğer çalışmaları yapmak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; istekleri halinde Merkezin çalışmaları ile ilgili kamu ve özel sektör kuruluş temsilcileri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en çok on üyeden oluşur. Görev süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yenileri görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(2) Merkezin faaliyetleri hakkında görüş bildiren Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çukurova Üniversitesi Rektörü yürütür.